Tải bản đầy đủ

MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Trang 1


Bộ môn Kỹ thuật điện
PTN Điện công nghiệp
*********

Họ và tên sinh viên:…………………………………………….
Lớp: ……………………………………………………………
Ngày thực tập:…………………………………………………..
BÀI 1

TÌM HIỂU MỘT SỐ KHÍ CỤ ĐIỆN THÔNG DỤNG
I. CÔNG TẮC TƠ
- Thông số kỹ thuật:......................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
- Bảng kết quả thực hành:
Trạng thái làm việc
Các tiếp điểm
Các tiếp điểm thường
Nút ấn
Cuộn hút
thường đóng
mở
Ấn
Nhả
- Nhận xét và đưa ra nguyên lý hoạt động:...................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
- Câu hỏi kiểm tra:
Câu 1: Mô tả cấu tạo và chức năng của từng bộ phận trong công tắc tơ. Giải thích rõ
nguyên lý chống rung của dòng ngắn mạch đặc trong lõi thép?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 2: Khi điện áp đặc vào công tắc tơ quá thấp (<60%Uđm), có hiện tượng gì xảy ra?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
II. RƠ LE THỜI GIAN
- Thông số kỹ thuật:......................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Trang 2......................................................................................................................................................
- Bảng kết quả thực hành:
Trạng thái làm việc
Nút ấn

Cuộn dây

Tiếp điểm
thường mởđóng chậm

Tiếp điểm
thường đóngmở chậm

Tiếp điểm
thường mở

Tiếp điểm
thường đóng

Ấn và giữ
Nhả
- Nhận xét và đưa ra nguyên lý hoạt động:...................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
- Câu hỏi kiểm tra:
Câu
1:
Nêu
công
dụng
của

le
thời
gian
?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 2: Sự khác nhau giữa tiếp điểm tác động tức thời với các tiếp điểm trễ?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
III. RƠ LE ĐIỆN TỪ
- Thông số kỹ thuật:......................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
- Bảng kết quả thực hành:
Trạng thái làm việc
Các tiếp điểm thường
Các tiếp điểm thường
Nút ấn
Cuộn hút rơ le
đóng
mở
Ấn
Nhả
- Nhận xét và đưa ra nguyên lý hoạt động:...................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Trang 3


......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
- Câu hỏi kiểm tra:
Câu 1: Hiện tượng gì xảy ra khi đấu rơ le điện áp xoay chiều vào nguồn một chiều có
trị số tương đương hoặc ngược lại?...............................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 2: Sự giống và khác nhau giữa rơ le dòng điện và rơ le điện áp?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 3: Sự giống và khác nhau giữa rơ le điện từ và công tắc tơ?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
IV. RƠ LE NHIỆT
- Thông số kỹ thuật:......................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
- Bảng kết quả thực hành:
Lần thử
Đại lượng
1
2
3
4
5
Iđm
Iđc
Iqt
Ttđ
- Nhận xét và đưa ra nguyên lý hoạt động:...................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Trang 4


......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
- Câu hỏi kiểm tra:
Câu
1:
Nêu
công
dụng
của

le
nhiệt.?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 2: Thời gian tác động của rơ le nhiệt phụ thuộc yếu tố nào? Rơ le nhiệt có bỏa vệ
ngắn mạch được không? Tại sao?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
V. MỘT SỐ KHÍ CỤ ĐIỆN THƯỜNG GẶP KHÁC
1. Công tắc hành trình
- Cấu tạo:......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
- Nguyên lý hoạt động:.................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. Nút ấn 2 tầng tiếp điểm
- Cấu tạo:......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
- Nguyên lý hoạt động:.................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3. Cầu chì
- Cấu tạo:......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
- Nguyên lý hoạt động:.................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Trang 5


......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
- Thông số kỹ thuật:......................................................................................................................
......................................................................................................................................................
4. Cầu dao hạ áp
- Cấu tạo:......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
- Nguyên lý hoạt động:.................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
- Thông số kỹ thuật:......................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
5. Áp tô mát (cầu dao tự động)
- Cấu tạo:......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
- Nguyên lý hoạt động:.................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
- Thông số kỹ thuật:......................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
VI. ĐẤU DÂY ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU BA PHA RÔ TO LỒNG SỐC 2 TỐC ĐỘ
(∆/YY)
- Thông số kỹ thuật của động cơ điện:..........................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
- Bảng kết quả thực hành:
Kết quả đo
Sơ đồ
thực hiện
R4C1-4C2 (Ω)
Id (A)
U4C1-2C1 (V)
Tốc độ (v/p)
Ghi chú
Hình 1.7-2a
Hình 1.7-2b
- Nhận xét và kết luận:..................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Trang 6


......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
- Cách đấu động cơ 2 cấp tốc độ vào lưới điện:............................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
- Câu hỏi kiểm tra:
Câu 1: Nguyên lý thay đổi số cực của cuộn dây stato động cơ ba pha rô to lồng sóc với
tỉ lệ thay đổi số cực là 4/2. Mở rộng cho trường hợp tỉ lệ thay đổi số cực là 8/4.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 2: Có thể đấu động cơ 2 cấp tốc độ kiểu ∆/YY như sơ đồ hình 1.7-3a và 1.7-3b
được không? Tại sao?

a)

b)
Hình 1.7-3
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Trang 7


Bộ môn Kỹ thuật điện
PTN Điện công nghiệp
*********

Họ và tên sinh viên:…………………………………………….
Lớp: ……………………………………………………………
Ngày thực tập:…………………………………………………..
BÀI 2

MẠCH KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ
I. LẮP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU BA PHA BẰNG KHỞI
ĐỘNG TỪ ĐƠN
A. BÁO CÁO THỰC HÀNH
Câu 1: Trang bị điện của mạch?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 2: Nguyên lý hoạt động của mạch?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 3: Báo cáo kết quả vận hành mạch:
Hoạt động của các phần tử trong mạch
Thứ tự
Trạng thái
điều khiển
điều khiển
Cuộn hút K
K11
K12
Động cơ M
1
ON
2
Ấn OFF
3
Ấn ON
4
Tác động OLR
Câu 4: Ý nghĩa của mạch điện trên?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 5: Ưu và nhược điểm của mạch điện trên khi khởi động động cơ có công suất lớn?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Trang 8


B. CÂU HỎI KIỂM TRA
Câu 1: Khi mở máy động cơ bằng khởi động từ đơn có ưu điểm gì hơn so với việc mở máy
bằng cầu dao hoặc áp tô mát?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 2: Có thể sử dụng công tắc để thay thế cho bộ nút ấn được không? Nếu được thì mạch
điện có nhược điểm gì?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 3: Với mạch điện hình 2.1a, nếu ta bỏ tiếp điểm K 12 thì khi ta ấn nút ON động cơ M sẽ
hoạt động như thế nào?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
II. LẮP MẠCH ĐIỆN MỞ MÁY ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU BA PHA CÓ THỬ NHÁP
A. BÁO CÁO THỰC HÀNH
Câu 1: Trang bị điện của mạch?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 2: Nguyên lý hoạt động của mạch trên?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 3: Báo cáo kết quả vận hàh mạch:
Hoạt động của các phần tử trong mạch
Thứ tự
Trạng thái
điều khiển
điều khiển
Cuộn hút K
K11
K12
Động cơ M
1
Ấn nút JOG
2
Nhả JOG
Trang 9


3
4
5
6

Ấn ON
Ấn OFF
Ấn ON
Tác động OLR

Câu 4: Ý nghĩa của mạch điện trên?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 5: Ưu và nhược điểm của mạch điện trên?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
B. CÂU HỎI KIỂM TRA
Câu 1: Tại sao phải tiến hành thử máy theo kiểu xung (ấn, nhả liên tục)?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 2: Giả sử bạn đấu nhằm tiếp điểm duy trì là tiếp điểm thường đóng hiện tượng gì xảy ra
khi mạch điều khiển được cấp điện?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 3: Sử dụng cuộn hút công tắc tơ loại 380V~ có ưu điểm gì so với cuộn hút công tắc tơ
loại 220V~?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 4: Những lưu ý khi đấu nối mạch điện trên?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Trang 10


Bộ môn Kỹ thuật điện
PTN Điện công nghiệp
*********

Họ và tên sinh viên:…………………………………………….
Lớp: ……………………………………………………………
Ngày thực tập:…………………………………………………..
BÀI 3

MẠCH KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ (tiếp theo)
I. LẮP MẠCH ĐIỆN TỰ ĐỘNG MỞ MÁY ĐỘNG CƠ RÔTO LỒNG SÓC KIỂU ĐỔI
NỐI SAO – TAM GIÁC
A. BÁO CÁO THỰC HÀNH
Câu 1: Trang bị điện của mạch ?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 2: Nguyên lý hoạt động của mạch?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 3: Báo cáo vận hạnh mạch:
Điện áp đặt vào cuộn dây pha
Phương pháp mở máy
động cơ (V)
Mở máy gián tiếp (Y)
Mở máy trực tiếp (∆)

Dòng điện mở máy
Imm (A)

Câu 4: Ý nghĩa của mạch điện trên?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 5: Ưu và nhược điểm của mạch điện trên khi điều khiển động cơ có công suất lớn?
Hướng khắc phục?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Trang 11


......................................................................................................................................................
B. CÂU HỎI KIỂM TRA
Câu 1: Tại sao phải khởi động sao – tam giác động cơ không đồng bộ ba pha công suất lớn?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 2: So sánh dòng điện mở máy động cơ khi dùng biện pháp đổi nối sao – tam giác (Y - ∆)
với dòng mở máy khi dùng biện pháp mở máy động cơ trực tiếp?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 3: Trong mạch điều khiển chúng ta bỏ tiếp điểm K12 và K22 được không? Tại sao?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 4: Khi mạch điều khiển đã hoạt động đúng nguyên lý, nhưng khi đó ta ấn nút ON hoạt
động ở chế độ Y. Sau 1 thời gian đếm t 1 không chuyển sang hoạt động ở chế độ ∆ mà lại
ngừng hoạt động. Trình bày những nguyên nhân làm cho động cơ M không hoạt động?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
II. LẮP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ RÔTO LỒNG SÓC QUA 2 CẤP TỐC
ĐỘ KIỂU ∆/YY
A. BÁO CÁO THỰC HÀNH
Câu 1: Trang bị điện của mạch?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 2: Nguyên lý hoạt động của mạch điện trên?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Trang 12


......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 3: Báo cáo kết quả vận hành mạch:
Trạng thái làm việc
Thứ
Tác động
tự
K1
K2
K3
1 Ấn nút ON1
2 Ấn ON2
3 Ấn OFF
4 Tác động OLR

Đ/c M

Động cơ M
Tốc độ đ/c M
Ilv

Câu 4: Ý nghĩa mạch điện trên?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 5: Ưu và nhược điểm của mạch điện trên?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
B. CÂU HỎI KIỂ TRA
Câu 1: Người ta sử dụng động cơ 2 cấp tốc độ (∆/YY) trong trường hợp nào? Trong mạch
điện điều khiển, tiếp điểm K23, K13 có nhiệm vụ gì?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 2: Trình bày nguyên lý thay đổi tốc độ của động cơ bằng cách thay đổi số đôi cực?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Trang 13


Câu 3: Ưu, nhược điểm của mạch điện thay đổi tốc độ bằng hệ thống nút ấn?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 4: Mạch điện trên chỉ sử dụng 2 tiếp điểm động lực K 31 để điều khiển động cơ được
không? Tại sao?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 5: Cũng mạch điện này, khi thay đổi tốc độ có thay đổi chiều quay của động cơ không?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Trang 14


Bộ môn Kỹ thuật điện
PTN Điện công nghiệp
*********

Họ và tên sinh viên:…………………………………………….
Lớp: ……………………………………………………………
Ngày thực tập:…………………………………………………..
BÀI 4

MẠCH ĐẢO CHIỀU, HÃM VÀ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ
I. LẮP MẠCH ĐẢO CHIỀU QUAY ĐỘNG CƠ BA PHA BẰNG KHỞI ĐỘNG TỪ KÉP
A. BÁO CÁO THỰC HÀNH
Câu 1: Trang bị điện của mạch?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 2: Nguyên lý hoạt động của mạch ?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 3: Báo cáo kết quả vận hành mạch:
Hoạt động của các phần tử trong mạch
Thứ tự
Trạng thái
điều
Cuộn hút Cuộn hút
điều khiển
K11
K12
K21
K22
khiển
K1
K2
1
Ấn nút ON1
2
Ấn OFF
3
Ấn ON1
4
Ấn ON2
5
Ấn OFF
Ấn ON1 hoặc
6
Ấn ON2
7
Tác động OLR

Đ/C M

Câu 4: Ý nghĩa của mạch điện?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 5: Ưu và nhược điểm của mạch điện trên?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Trang 15


......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
B. CÂU HỎI KIỂM TRA
Câu 1: Khi ấn ON1, ôm mét chỉ giá trị điện trở cuộn hút K 1 nhưng khi ấn vào núm công tắc tơ,
ôm mét chỉ giá trị “∞”, như vậy hư hỏng của mạch thuộc về phần tử nào?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 2: Giả sử mỗi cuộn hút có điện trở thuần là 100Ω, nếu mạch điều khiển nối đúng thì khi
ấn đồng thời hai phím ON1 và ON2 giá trị điện trở của mạch điều khiển là bao nhiêu ôm?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 3: Trong mạch điện điều khiển, nếu ta bỏ 2 tiếp điểm thường đóng K 13 và K23 có được
không? Tại sao?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 4: Phạm vi ứng dụng của mạch điện trên? Cho vài ví dụ của ứng dụng mạch điện trên
trong công nghiệp?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
II. MẠCH ĐIỆN TỰ ĐỘNG GIỚI HẠN HÀNH TRÌNH VÀ ĐỔI CHIỀU CHUYỂN
ĐỘNG
A. BÁO CÁO THỰC HÀNH
Câu 1: Trang bị điện của mạch?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Trang 16


......................................................................................................................................................
Câu 2: Nguyên lý hoạt động của mạch ?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 3: Báo cáo kết quả vận hành mạch:
Hoạt động của các phần tử trong mạch
Thứ tự
Trạng thái
điều
Cuộn hút Cuộn hút
điều khiển
K11 K12 K21 K22 Đ/C M
khiển
K1
K2
1
Ấn nút ON1
2
Ấn OFF
3
Ấn ON1
4
Ấn ON2
5
Tác động LS2
6
Tác động LS1
7
Ấn OFF
Ấn đồng thời
8
ON1 và ON2
9
Tác động OLR
Câu 4: Ý nghĩa của mạch điện?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 5: Ưu và nhược điểm của mạch điện trên?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
B. CÂU HỎI KIỂM TRA
Câu 1: Hành trình chuyển động đang theo chiều thuận, tác động vào công tắc hành
trình LS2, mạch hoạt động như thế nào?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Trang 17


Câu 2: Khi tới điểm B bàn máy ngừng hoạt động, theo bạn hư hỏng ở đâu? Tìm nguyên nhân
và cách khắc phục?.......................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 3: Ưu và nhược điểm của mạch điện trên? Hướng khắc phục?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 4: Một vài ứng dụng trong công nghiệp?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 5: So sánh với mạch điện giới hạn hành trình bằng rờ le thời gian?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
III. LẮP MẠCH ĐIỆN HÃM ĐỘNG NĂNG DÙNG RƠLE THỜI GIAN
A. BÁO CÁO THỰC HÀNH
Câu 1: Trang bị điện của mạch ?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 2: Nguyên lý hoạt động của mạch ?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Trang 18


Câu 3: Báo cáo kết quả vận hành mạch:
Trạng thái làm việc
Thứ
Tác động
tự
K1
K2
T1
1
Ấn ON
2
Ấn OFF

Đ/c M

Hãm động cơ M
Uhãm
thãm

Câu 4: Ý nghĩa mạch điện trên?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 5: Ưu và nhược điểm của mạch điện trên?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
B. CÂU HỎI KIỂM TRA
Câu 1: Trình bày nguyên lý của quá trình hãm động năng động cơ không đồng bộ ba pha?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 2: Đảo cực tính của nguồn điện một chiều vào cuộn dây stato có ảnh hưởng đến quá
trình hãm máy không? Tại sao?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 3: Có thể dùng nguồn xoay chiều để hãm được không? Tại sao?..........................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 4: Điều chỉnh thời gian tác động trên rơle thời gian phụ thuộc vào những yếu tố nào?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Trang 19


......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 5: Mạch hình 4-2a và 4-2b đã được mắc đúng theo sơ đồ hình vẽ. Mạch điều khiển đã
hoạt động theo ý muốn nhưng khi ta ấn nút OFF thì động cơ M không được hãm dừng hẳn mà
rô to động cơ vẫn còn quay 1 thời gian mới dừng hẳn. Trình bày những nguyên nhân làm cho
động cơ không được hãm dừng?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Bộ môn Kỹ thuật điện
PTN Điện công nghiệp

Họ và tên sinh viên:…………………………………………….
Lớp: ……………………………………………………………
Trang 20


*********

Ngày thực tập:…………………………………………………..
BÀI 5

MẠCH MỞ MÁY THEO THỨ TỰ
I. LẮP MẠCH ĐIỆN MỞ MÁY ĐỘNG CƠ THEO TRÌNH TỰ QUY ĐỊNH BẰNG NÚT
ẤN
A. BÁO CÁO THỰC HÀNH
Câu 1: Trang bị điện của mạch ?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 2: Nguyên lý hoạt động ?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 3: Báo cáo kết quả vận hành mạch:
Hoạt động của các phần tử trong mạch
Thứ tự
Trạng thái
điều khiển
điều khiển
M1
M2
M3
K1
K2
K3
1
Ấn ON1
2
Ấn OFF1
3
Ấn ON2
4
Ấn OFF2
5
Ấn ON3
6
Ấn OFF3
Ấn ON1, ON2
7
& ON3
8
Tác động OLR
Câu 4: Ý nghĩa mạch điện trên?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 5: Ưu và nhược điểm mạch điện trên?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Trang 21


B. CÂU HỎI KIỂM TRA
Câu 1: Nếu động cơ M1 có sự cố thì động cơ M2 có làm việc không? Tại sao?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 2: Trình bày sự liên động giữa các động cơ M 1, M2 và M3, trong từng giai đoạn làm việc
của mạch?.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 3: Ở mạch điều khiển nếu ta thay tiếp điểm thường đóng mở chậm T 22 của T2 bằng tiếp
điểm thường đóng mở chậm T12 của T1 thì mạch điện trên sẽ hoạt động như thế nào?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 4: Mạch điều khiển đã hoạt động theo đúng nguyên lý, nhưng khi điều khiển động cơ thì
chỉ có động cơ M1 hoạt động, các động cơ còn lại không hoạt động. Trình bày những nguyên
nhân làm cho động cơ M2 và M3 không hoạt động?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 6: So sánh mạch điều khiển theo trình tự bằng rờ le thời gian và bằng nút ấn?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
II. LẮP MẠCH ĐIỆN TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN CÁC ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC THEO
TRÌNH TỰ
A. BÁO CÁO THỰC HÀNH
Câu 1: Trang bị điện của mạch ?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Trang 22


......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 2: Báo cáo kết quả vận hành mạch:
Hoạt động của các phần tử trong mạch
Thứ tự
Trạng thái
điều khiển
điều khiển
K1
K2
K3
M1
M2
M3
1
Ấn ON
2
Ấn OFF
3
Tác động OLR
B. CÂU HỎI KIỂM TRA
Câu 1: Kể một vài ứng dụng của mạch trong thực tế?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 2: Nếu động cơ M1 có sự cố thì động cơ M2 có làm việc không? Tại sao?............................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 3: Trình bày sự liên động giữa các động cơ M 1, M2 và M3, trong từng giai đoạn làm việc
của mạch?.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 4: Ở mạch điều khiển nếu ta thay tiếp điểm thường đóng mở chậm T 22 của T2 bằng tiếp
điểm thường đóng mở chậm T12 của T1 thì mạch điện trên sẽ hoạt động như thế nào?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 5: Mạch điều khiển đã hoạt động theo đúng nguyên lý, nhưng khi điều khiển động cơ thì
chỉ có động cơ M1 hoạt động, các động cơ còn lại không hoạt động. Trình bày những nguyên
nhân làm cho động cơ M2 và M3 không hoạt động?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 6: Ưu và nhược điểm của mạch điện trên? Hướng khắc phục?
Trang 23


......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 7: So sánh mạch điều khiển theo thời gian và nút ấn?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
II. MẠCH ĐIỆN TỰ ĐỘNG GIỚI HẠN HÀNH TRÌNH VÀ ĐỔI CHIỀU CHUYỂN
ĐỘNG
A. BÁO CÁO THỰC HÀNH
Câu 1: Trang bị điện của mạch ?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 2: Nguyên lý hoạt động?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 3: Báo cáo kết quả vận hành mạch:
Hoạt động của các phần tử trong mạch
Thứ tự
Trạng thái
điều khiển
điều khiển
K1
K2
K3
M1
M2
M3
1
Ấn ON
2
Ấn OFF
3
Tác động OLR
Câu 4: Ý nghĩa của mạch điện ?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Trang 24


......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 5: Ưu và nhược điểm của mạch điện trên?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
B. CÂU HỎI KIỂM TRA
Câu 1: Hành trình chuyển động đang theo chiều thuận, tác động vào công tắc hành trình LS 2,
mạch hoạt động như thế nào?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 2: Khi tới điểm B bàn máy ngừng hoạt động, theo bạn hư hỏng ở đâu? Tìm nguyên nhân
và cách khắc phục?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 4: Một vài ứng dụng trong công nghiệp?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 5: So sánh mạch điện trên với mạch điện giới hạn hành trình bằng rờ le thời gian?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 6: Những điểm lưu ý khi đấu nối mạch?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Trang 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×