Tải bản đầy đủ

phap luat ve moi truong

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Mã đề thi: 628

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC KỲ
Tên môn: phap luat ve moi truong
Thời gian làm bài: 60 phút;
(82 câu trắc nghiệm)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã số: .............................
Câu 1: Luật bảo vệ môi trường năm 2014 được Quốc hội thông qua ngày tháng năm nào?
A. Ngày 02/01/2015

B. Ngày 01/01/2015

C. Ngày 23/7/2014

D. Ngày 23/6/2014

Câu 2: Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định đối tượng nào trong các đối tượng sau đây


không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường?
A. Dịch vụ ăn uống có quy mô diện tích nhà hàng phục vụ dưới 200m2
B. Chăn nuôi gia súc, gia cầm với quy mô chuồng trại nhỏ hơn 50m2
C. Tất cả các đối tượng trên
D. Dịch vụ thương mại, buôn bán các sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng, đồ gia dụng
Câu 3: Các yêu cầu phải đảm bảo đối với hệ thống xử lý nước thải?
A. Tất cả a, b, c đều đúng
B. Có quy trình công nghệ phù hợp với loại hình nước thải cần xử lý và đủ công suất xử lý
C. Cửa xả nước thải vào hệ thống tiêu thoát phải đặt ở vị trí thuận lợi cho việc kiểm tra,
giám sát và phải được vận hành thường xuyên
D. Xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường
Câu 4: Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định dự án xây dựng cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu
thủy cho tàu có tải trọng dưới 1.000 DWT phải thực hiện thủ tục về môi trường nào?
A. Báo cáo đánh giá tác động môi trường
B. Kế hoạch bảo vệ môi trường
C. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản
D. Đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Câu 5: Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014, thời gian của một kỳ quy hoạch bảo vệ
môi trường là bao nhiêu năm?
A. 5 năm, tầm nhìn đến 20 năm
B. 10 năm, tầm nhìn đến 15 năm
C. 5 năm, tầm nhìn đến 10 năm
D. 10 năm, tầm nhìn đến 20 năm
Câu 6: Phát triển bền vững là gì?
A. Là tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế để đáp ứng cho nhu cầu của hiện tại
B. Là phát triển đáp ứng được nhu cầu của hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả
năng đáp ứng nhu cầu đó của các thế hệ tương lai trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài
hòa giữa tăng trưởng kinh tế, đảm bảo tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường
C. Là phát triển đáp ứng được nhu cầu của các thế hệ tương lai trên cơ sở kết hợp chặt chẽ,
hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường
D. Là phát triển đáp ứng được nhu cầu của hiện tại trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài hòa
giữa tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường
Câu 7: Luật bảo vệ môi trường năm 2014 quy định hình thức xử lý đối với cơ sở gây ô
nhiễm môi trường nghiêm trọng là gì?
A. Xử phạt hành chính và đưa vào danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm
trọng kèm theo biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường
Trang 1/12 - Mã đề thi 628B. Xử phạt vi phạm hành chính
C. Xử lý hình sự
D. Buộc ngừng hoạt động để khắc phục ô nhiễm
Câu 8: Theo thông tư 27/2015/TT-BTNMT thì dự án xây dựng cơ sở khám chữa bệnh và

cơ sở y tế có quy mô bao nhiêu giường bệnh phải thực hiện đăng ký xác nhận kế hoạch
bảo vệ môi trường cho Sở Tài nguyên và Môi trường?
A. 30 giường bệnh trở lên
B. Dưới 50 giường bệnh
C. 50 giường bệnh trở lên
D. Dưới 30 giường bệnh
Câu 9: Tìm câu trả lời chưa chính xác trong các câu sau?
A. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi
trường hằng năm hoặc theo giai đoạn có tính tới yếu tố trượt giá.
B. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi
trường tại quỹ bảo vệ môi trường địa phương/Việt Nam, tiền ký quỹ được nộp và hoàn trả
lại bằng tiền đồng Việt Nam.
C. Số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường bằng tổng kinh phí thực hiện các hạng mục
công trình cải tạo, phục hồi môi trường.
D. Tiền kỹ quỹ cải tạo, phục hồi môi trường chỉ được hoàn trả lại cho tổ chức, cá
nhân khi đã hoàn thành toàn bộ nội dung cải tạo, phục hồi môi trường được duyệt
Câu 10: Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014 thì trong trường hợp nào phải lập và đăng
ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh và
dịch vụ?
A. Các câu trên đều sai
B. Thay đổi địa điểm hoặc không triển khai thực hiện trong thời hạn 24 tháng kể từ
ngày kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận.
C. Thay đổi địa điểm
D. Thay đổi địa điểm hoặc không triển khai thực hiện trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày
kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận.
Câu 11: Theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP thì dự án xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy sản có
diện tích mặt nước từ bao nhiêu hecta trở lên phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi
trường?
A. 50 ha
B. 10 ha
C. 05 ha
D. 02 ha
Câu 12: Trách nhiệm phân loại chất thải rắn thông thường thuộc về?
A. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
có phát sinh chất thải
B. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình có phát sinh chất thải
C. Đơn vị thu gom, xử lý chất thải
D. Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải
Câu 13: Hãy chọn câu trả lời đúng nhất, đối tượng áp dụng của Luật bảo vệ môi trường
năm 2014 là?
A. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời
B. Tổ chức, cá nhân đang sinh sống, làm việc trên lãnh thổ Việt Nam
C. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống, làm việc trên lãnh thổ Việt Nam
bao gồm đất liền, hải đảo, vùng trờiĐánh giá tác động môi trường là gì?
D. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống, làm việc trên lãnh thổ Việt Nam
Trang 2/12 - Mã đề thi 628


Câu 14: Đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo Thông tư 26/2015/TT-

BTNMT là?
A. Cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải đăng
ký kế hoạch bảo vệ môi trường nhưng không có giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi
trường
B. Cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải đăng
ký kế hoạch bảo vệ môi trường nhưng không có Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi
trường
C. Cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải đăng
ký kế hoạch bảo vệ môi trường nhưng không có giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ
môi trường, văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
D. Câu a, b, c đúng
Câu 15: Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014 thì xác vật nuôi bị chết do dịch bệnh phải
được quản lý theo quy định nào?
A. Quy định về quản lý chất thải rắn thông thường
B. Câu a, c đúng
C. Quy định về vệ sinh phòng bệnh
D. Quy định về quản lý chất thải nguy hại
Câu 16: Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014, những hành vi nào sau đây bị nghiêm
cấm?
A. Phá hoại, khai thác trái phép nguồn tài nguyên thiên nhiên
B. Khai thác, kinh doanh, tiêu thụ các loài thực vật, động vật hoang dã thuộc danh mục loài
nguy cấp, quý, hiếm
C. Nhập khẩu, quá cảnh chất thải từ nước ngoài
D. Câu a, b, c đúng
Câu 17: Mục đích của việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường là gì?
A. Đầu tư các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường tại nơi thực hiện dự án
B. Đảm bảo trách nhiệm cải tạo, phục hồi môi trường của tổ chức, cá nhân đối với
hoạt động khai thác khoáng sản
C. Tất cả các ý trên
D. Đóng góp tiền vào quỹ môi trường quốc gia hoặc địa phương
Câu 18: Theo quy định tại Thông tư 26/2015/TT-BTNMT thì kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp
lệ đối với đề án thuộc thẩm quyền của mình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải thực hiện
thẩm định, phê duyệt đề án trong thời gian tối đa bao nhiêu ngày làm việc?
A. 15 ngày
B. 30 ngày
C. 25 ngày
D. 20 ngày
Câu 19: Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014 quy định cộng đồng dân cư nơi chịu tác
động môi trường từ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quyền và nghĩa vụ gì?
A. Tham gia đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của cơ sở; thực hiện các biện pháp để bảo
vệ quyền và lợi ích của cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật
B. Yêu cầu chủ cơ sở cung cấp thông tin về bảo vệ môi trường; tổ chức tìm hiểu thực tế về
công tác bảo vệ môi trường của cơ sở; thu thập, cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm
quyền và chịu trách nhiệm về thông tin cung cấp
C. Yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước có liên quan cung cấp kết quả thanh tra, kiểm tra, xử
lý đối với cơ sở
D. Câu a, b, c đúng
Trang 3/12 - Mã đề thi 628


Câu 20: Theo quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2014, báo cáo hiện trạng môi

trường được lập bao nhiêu năm một lần?
A. 2 năm 1 lần
B. 3 năm 1 lần
C. 1 năm 1 lần
D. 5 năm 1 lần
Câu 21: Thông tư 27/2015/TT-BTNMT quy định hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi
trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm:
A. 04 bản kế hoạch bảo vệ môi trường; 01 báo cáo nghiên cứu khả của dự án
B. 01 văn bản đề nghị thẩm định; 02 bản kế hoạch bảo vệ môi trường
C. 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường; 01 báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án
D. 01 văn bản đề nghị thẩm định; 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường; 01 báo cáo đầu tư
hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án
Câu 22: Thông tư 27/2015/TT-BTNMT quy định hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi
trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm:
A. 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường; 01 báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ
B. 04 bản kế hoạch bảo vệ môi trường; 01 báo cáo nghiên cứu khả của dự án
C. 01 văn bản đề nghị thẩm định; 02 bản kế hoạch bảo vệ môi trường
D. 01 văn bản đề nghị thẩm định; 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường; 01 báo cáo đầu tư
hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
Câu 23: Các khí nào sau đây gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính?
A. O2, CH4, N2
B. CFC, CO2, O2
C. CH4, CO2, H2O
D. CO2, CH4, O2
Câu 24: Theo quy định của thông tư 26/2015/TT-BTNMT thì trường hợp nào không phải
thực hiện tham vấn ý kiến về đề án chi tiết?
A. Cơ sở nằm trong khu, cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung đã được cơ
quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đề án chi tiết.
B. Cơ sở thuộc bí mật an ninh, quốc phòng.
C. Cơ sở nằm trên vùng biển chưa xác định cụ thể được trách nhiệm quản lý hành chính
của Ủy ban nhân dân cấp xã.
D. Các câu a, b, c đều đúng
Câu 25: Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014 thì cơ quan nào thực hiện xác nhận kế
hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên?
A. Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
B. Ủy ban nhân dân cấp huyện
C. Phòng Tài nguyên và Môi trường của cả 2 huyện/TP
D. Phòng Tài nguyên và Môi trường của 1 trong 2 huyện/TP
Câu 26: Theo Nghị định 19/2015/NĐ-CP thì cải tạo, phục hồi môi trường là gì?
A. Là hoạt động đưa môi trường, hệ sinh thái tại khu vực môi trường bị tác động về
gần với trạng thái môi trường ban đầu hoặc đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an
toàn, môi trường, phục vụ các mục đích có lợi cho con người
B. Là hoạt động đưa môi trường, hệ sinh thái tại khu vực môi trường bị tác động về trạng
thái môi trường ban đầu
C. Là hoạt động đưa môi trường, hệ sinh thái tại khu vực môi trường bị tác động về gần
với trạng thái môi trường ban đầu phục vụ lợi ích của con người
D. Là hoạt động đưa môi trường, hệ sinh thái tại khu vực môi trường bị tác động về gần
với trạng thái môi trường ban đầu
Trang 4/12 - Mã đề thi 628


Câu 27: Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014, trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ

môi trường nào sau đây không thuộc về Ủy ban nhân dân cấp xã?
A. Phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường hoặc
báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cấp trên trực tiếp
B. Hòa giải tranh chấp về môi trường phát sinh trên địa bàn theo quy định của pháp luật về
hòa giải
C. Xác nhận, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường theo ủy quyền; kiểm tra
việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của hộ gia đình, cá nhân
D. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bảo vệ môi trường theo quy định của
pháp luật về khiếu nại, tố cáo và quy định của pháp luật có liên quan
Câu 28: Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014 thì trong trường hợp nào chủ dự án phải
lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường?
A. Có thay đổi về quy mô, công suất, công nghệ hoặc những thay đổi khác dẫn đến các
công trình bảo vệ môi trường không có khả năng giải quyết được các vấn đề môi trường
gia tăng
B. Cả a, b, c đều đúng
C. Thay đổi địa điểm thực hiện so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi
trường đã được phê duyệt
D. Không triển khai dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt
báo cáo đánh giá tác động môi trường
Câu 29: Theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT thì trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể
từ ngày nhận được văn bản của chủ cơ sở xin ý kiến tham vấn về đề án bảo vệ môi trường
chi tiết, Ủy ban nhân dân cấp xã phải có văn bản trả lời chủ dự án?
A. 10 ngày
B. 15 ngày
C. 05 ngày
D. 20 ngày
Câu 30: Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định trong thời hạn tối đa bao nhiêu ngày làm việc,
kể từ ngày nhận được văn bản tham vấn ý kiến về báo cáo đánh giá tác động môi trường
của chủ dự án, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án và các tổ chức chịu tác động
trực tiếp bởi dự án phải được có văn bản phản hồi?
A. 10 ngày
B. 05 ngày
C. 15 ngày
D. 20 ngày
Câu 31: Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014 thì cơ quan nào cấp phép xử lý chất thải
nguy hại trong các cơ quan sau?
A. Câu a, b, c đều sai
B. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cấp tỉnh
C. Bộ Tài nguyên và Môi trường
D. Cơ quan, tổ chức được Bộ Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cấp phép
Câu 32: Theo quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2014 thì thời điểm nào chủ dự án,
phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường gửi cơ quan
có thẩm quyền xem xét, xác nhận?
A. Trước khi triển khai dự án, phương án B. Câu a và b đúng
C. Sau khi triển khai dự án, phương án
D. Trong khi triển khai dự án, phương án
Câu 33: Hộ gia đình ông Nguyễn Văn A vừa xây dựng chuồng trại chăn nuôi heo với diện
tích chuồng là 45m2 và diện tích hầm biogas là 20m2 thì gia đình ông A phải thực hiện thủ
tục về môi trường nào?
A. Kế hoạch bảo vệ môi trường
B. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Trang 5/12 - Mã đề thi 628


C. Không phải thực hiện thủ tục về môi trường
D. Cam kết bảo vệ môi trường
Câu 34: Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định đối tượng nào sau đây phải lập phương án cải

tạo, phục hồi môi trường?
A. Câu a, b đúng
B. Tổ chức, cá nhân đề nghị thay đổi nội dung cải tạo, phục hồi môi trường so với phương
án đã được duyệt
C. Tổ chức, cá nhân đang khai thác khoáng sản nhưng chưa có phương án được duyệt hoặc
chưa ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường
D. Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản
Câu 35: Trong các nguồn năng lượng sau đây, đâu là nguồn năng lượng không có khả năng
tái tạo?
A. Năng lượng khai thác từ dầu mỏ, than
B. Năng lượng khai thác từ ánh sáng mặt trời, nhiên liệu sinh học
C. Năng lượng khai thác từ địa nhiệt, gióChọn câu trả lời đúng trong các câu sau?a.Chủ cơ
sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm giảm thiểu chất thải và thu hồi năng lượng
từ chất thảib.Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm giảm thiểu chất thải,
tái sử dụng chất thảic.Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm giảm
thiểu chất thải, tái sử dụng, tái chế chất thải và thu hồi năng lượng từ chất thảid.Chủ
cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm giảm thiểu chất thải, tái chế chất thải
và thu hồi năng lượng từ chất thải
D. Năng lượng khai thác từ nước, sóng biển
Câu 36: Nguyên tắc được nhắc đến đầu tiên trong các nguyên tắc bảo vệ môi trường là gì?
A. Bảo vệ môi trường gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, an sinh xã hội, bảo đảm quyền
trẻ em, thúc đẩy giới và phát triển, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu
để bảo đảm quyền mọi người được sống trong môi trường trong lành.
B. Bảo vệ môi trường phải dựa trên cơ sở sử dụng hợp lý tài nguyên, giảm thiểu chất thải
C. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gây ô nhiễm, sự cố và suy thoái môi trường phải khắc
phục, bồi thường thiệt hại và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật
D. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia
đình và cá nhân
Câu 37: Đối tượng nào phải có hệ thống xử lý nước thải?
A. Tất cả a, b, c đều đúng
B. Khu, cụm công nghiệp làng nghề
C. Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung
D. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không liên thông với hệ thống xử lý nước thải tập
trung
Câu 38: Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014, trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ
môi trường nào sau đây không thuộc về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh?
A. Chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp

B. Tổ chức đánh giá và lập báo cáo môi trường. Truyền thông, phổ biến, giáo dục chính
sách và pháp luật về bảo vệ môi trường
C. Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chương
trình, quy hoạch, kế hoạch về bảo vệ môi trường
D. Tổ chức thực hiện pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ về bảo vệ
Trang 6/12 - Mã đề thi 628


môi trường
Câu 39: Thông tư 26/2015/TT-BTNMT quy định đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi
trường chi tiết là?
A. Cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01/4/2015 có quy mô, tính chất tương đương với
đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng không có quyết định phê
duyệt đề án bảo vệ môi trường
B. Cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01/4/2015 có quy mô, tính chất tương đương với
đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng không có quyết định phê
duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
C. Câu a, b, c đúng
D. Cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01/4/2015 có quy mô, tính chất tương đương với
đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng không có quyết định phê
duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung
Câu 40: Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014 tại Chương 4 về ứng phó với biến đổi khí
hậu quy định nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu phải được:
A. Câu a, b, c đúng
B. Lồng ghép trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy
hoạch phát triển ngành, lĩnh vực thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá môi
trường chiến lược
C. Tham khảo để xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
và quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực
D. Lồng ghép trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy
hoạch phát triển ngành, lĩnh vực thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi
trường
Câu 41: Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định dịch vụ ăn uống có quy mô diện tích nhà hàng
phục vụ từ bao nhiêu mét vuông trở lên phải thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường?
A. 150m2
B. 100m2
C. Các câu a, b, c đều sai
D. 200m2
Câu 42: Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014 thì hoạt động nào sau đây bị cấm trong
nuôi trồng thủy sản tập trung?
A. Phục hồi môi trường sau khi ngừng hoạt động nuôi trồng thủy sản
B. Nuôi trồng thủy sản trong vùng quy hoạch
C. Chất thải từ khu nuôi trồng được thu gom, xử lý trước khi thải ra môi trường
D. Xây dựng khu nuôi trồng thủy sản tập trung trên bãi bồi đang hình thành vùng
cửa sông ven biển
Câu 43: Theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP thì xây dựng văn phòng làm việc, nhà nghỉ,
khách sạn bao nhiêu mét vuông sàn không phải đăng ký lập kế hoạch bảo vệ môi trường?
A. > 500m2
B. 500m2
C. ≤ 500m2
D. < 500m2
Câu 44: Theo Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định thì trước khi tiến hành phá dỡ tàu biển
bao nhiêu ngày, cơ sở phá dỡ phải gửi kế hoạch bảo vệ môi trường tới Tổng cục Môi
trường?
A. 45 ngày
B. 60 ngày
C. 20 ngày
D. 30 ngày
Câu 45: Trách nhiệm bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân quản lý các khu vực công
cộng?
a.Bố trí nhân lực thu gom chất thải, làm vệ sinh môi trường trong phạm vi quản lý
Trang 7/12 - Mã đề thi 628


.Bố trí công trình vệ sinh công cộng; phương tiện, thiết bị thu gom chất thải đáp ứng
nhu cầu giữ gìn vệ sinh môi trường
c.Niêm yết quy định về giữ gìn vệ sinh nơi công cộng
d.Câu a, b, c đúng
Câu 46: Theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP thì dự án xây dựng cơ sở chăn nuôi gia súc, gia
cầm có quy mô chuồng trại từ bao nhiêu mét vuông trở lên phải thực hiện báo cáo đánh
giá tác động môi trường?
A. 500 m2
B. 300 m2
C. 1.000 m2
D. 200 m2
Câu 47: Luật bảo vệ môi trường năm 2014 có hiệu lực từ ngày tháng năm nào?
A. Ngày 02/01/2015
B. Ngày 23/6/2014
C. Ngày 01/01/2015 D. Ngày 23/7/2015
Câu 48: A. Là việc dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể
B. Là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra
biện pháp bảo vệ môi trường sau khi dự án đó đi vào hoạt độngTheo Luật bảo vệ môi
trường năm 2014, ứng phó với biến đổi khí hậu là hoạt động của con người nhằm?a.Ngăn
chặn và giảm thiểu biến đổi khí hậub.Thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậuc.Chống
lại biến đổi khí hậud.Giảm thiểu biến đổi khí hậu
C. Là việc phân tích các tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể
D. Là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa
ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó
Câu 49: Để đảm bảo các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, xã A thực hiện xây dựng
nghĩa trang nhân dân với diện tích 2,0 ha trên địa bàn xã, trước khi xây dựng xã phải thực
hiện thủ tục về môi trường nào?
A. Cam kết bảo vệ môi trường
B. Báo cáo đánh giá tác động môi trường
C. Đề án bảo vệ môi trường
D. Kế hoạch bảo vệ môi trường
Câu 50: Nhiệm vụ nào sau đây không phải nhiệm vụ của tổ tự quản về bảo vệ môi trường?
A. Xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn
B. Tổ chức thu gom, tập kết và xử lý chất thải
C. Xây dựng và tổ chức thực hiện hương ước về bảo vệ môi trường; tuyên truyền, vận
động nhân dân xóa bỏ hủ tục, thói quen mất vệ sinh, có hại cho sức khỏe và môi trường
D. Kiểm tra, đôn đốc hộ gia đình, cá nhân thực hiện quy định về giữ gìn vệ sinh và bảo vệ
môi trường
Câu 51: Theo thông tư 26/2015/TT-BTNMT thì thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi
trường chi tiết gồm hoạt động nào sau đây?
A. Thu thập thông tin liên quan đến cơ sở và đề án chi tiết của cơ sở; Tổng hợp, xử lý các ý
kiến của các cơ quan, chuyên gia; Thông báo cho chủ cơ sở về kết quả thẩm định đề án chi
tiết.
B. Tổ chức rà soát nội dung đề án chi tiết đã được chủ cơ sở hoàn thiện; Phê duyệt đề án
chi tiết.
C. Rà soát, đánh giá tình hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt; Thành
lập đoàn kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở.
D. Các câu a, b, c đều đúng
Câu 52: Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014, trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ
môi trường nào sau đây không thuộc về Ủy ban nhân dân cấp huyện?
A. Xác nhận, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường theo thẩm quyền
B. Tổ chức thẩm định, phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác
Trang 8/12 - Mã đề thi 628


động môi trường, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, hướng dẫn và
tổ chức kiểm tra xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường theo thẩm quyền
C. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan giải quyết các vấn đề môi trường
liên huyện
D. Tổ chức thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ về bảo vệ môi
trường
Câu 53: Điều mấy trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
quy định về quyền được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi
trường của công dân?
A. Điều 46
B. Điều 43
C. Điều 44
D. Điều 45
Câu 54: Trong các quyền sau, quyền nào không phải của tổ chức chính trị - xã hội?
A. Tham gia hoạt động kiểm tra về bảo vệ môi trường tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch
vụ có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình
B. Tư vấn, phản biện về bảo vệ môi trường với cơ quan quản lý nhà nước và chủ cơ sở sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan theo quy định của pháp luật
C. Kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của cơ sở sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ
D. Được cung cấp và yêu cầu cung cấp thông tin về bảo vệ môi trường theo quy định của
pháp luật
Câu 55: Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định dự án xây dựng cơ sở chế biến thức ăn chăn
nuôi có công suất 500 tấn sản phẩm/năm phải thực hiện thủ tục về môi trường nào?
A. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản
B. Đề án bảo vệ môi trường chi tiết
C. Kế hoạch bảo vệ môi trường
D. Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Câu 56: Theo thông tư 27/2015/TT-BTNMT thì dự án xây dựng cơ sở sản xuất bột giấy và
giấy từ nguyên liệu thô có công suất bao nhiêu tấn sản phẩm/năm phải thực hiện đăng ký
kế hoạch bảo vệ môi trường cho Sở Tài nguyên và Môi trường?
A. Dưới 100 tấn sản phẩm/năm
B. Dưới 300 tấn sản phẩm/năm
C. Dưới 500 tấn sản phẩm/năm
D. Dưới 200 tấn sản phẩm/năm
Câu 57: Theo Nghị định 19/2015/NĐ-CP thì tổ chức, cá nhân có phương án cải tạo phục
hồi môi trường được phê duyệt nhưng không triển khai thực hiện dự án trong thời gian bao
lâu kể từ thời điểm được phê duyệt thì phải lập lại phương án?
A. 18 tháng
B. 24 tháng
C. 12 tháng
D. 36 tháng
Câu 58: Tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường gây ô nhiễm, suy thoái,
sự cố môi trường, gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân khác phải có trách nhiệm gì?
A. Bồi thường thiệt hại do hành vi của mình gây ra
B. Khắc phục ô nhiễm, phục hồi môi trường
C. Tất cả đều đúng
D. Bị xử lý theo quy định của pháp luật
Câu 59: Theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP thì dự án nào sau đây phải thực hiện báo cáo đánh
giá tác động môi trường?
A. Dự án xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy sản có diện tích mặt nước ≥ 10ha
B. Dự án xây dựng cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm có quy mô chuồng trại ≥ 1.000m2
C. Dự án xây dựng cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi công suất ≥ 1.000 tấn sản phẩm/năm
D. Tất cả các dự án trên
Trang 9/12 - Mã đề thi 628


Câu 60: Theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP thì việc tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động

trực tiếp bởi dự án được tiến hành dưới hình thức nào?
A. Bỏ phiếu
B. Phát phiếu lấy ý kiến
C. Các câu a, b, c đều đúng
D. Tổ chức họp cộng đồng dân cư
Câu 61: Trạm y tế xã X có 5 giường bệnh đi vào hoạt động từ ngày 02/1/2015, theo quy
định thì trạm y tế phải thực hiện thủ tục về môi trường nào?
A. Cam kết bảo vệ môi trường
B. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản
C. Đề án bảo vệ môi trường chi tiết
D. Kế hoạch bảo vệ môi trường
Câu 62: Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân đang
khai thác khoáng sản nhưng chưa có phương án được duyệt hoặc chưa ký quỹ cải tạo,
phục hồi môi trường là?
A. Câu a, c đúng
B. Buộc dừng hoạt động tạm thời
C. Bị xử phạt vi phạm hành chính
D. Buộc lập phương án và trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt
Câu 63: Công ty TNHH SX TM DV ĐBT đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất đường với
công suất 10.000 tấn sản phẩm/năm trên địa bàn 02 huyện Châu Thành và TP. Bến Tre,
trước khi triển khai dự án, công ty phải thực hiện thủ tục môi trường nào và trình cơ quan
nào?
A. Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh
B. Kế hoạch bảo vệ môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành
C. Kế hoạch bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường
D. Kế hoạch bảo vệ môi trường, Ủy ban nhân dân TP. Bến Tre
Câu 64: Theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP thì dự án xây dựng cơ sở chăn nuôi gia súc, gia
cầm có quy mô chuồng trại bao nhiêu mét vuông phải thực hiện kế hoạch bảo vệ môi
trường?
A. Dưới 50m2
B. Từ 50m2 đến dưới 1.000m2
C. Trên 1000 m2
D. Tất cả các diện tích
Câu 65: Nộp phí bảo vệ môi trường áp dụng đối với đối tượng nào?
A. Tất cả tổ chức có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
B. Câu a, b, c đều đúng
C. Tất cả tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
D. Tổ chức, cá nhân xả thải ra môi trường hoặc làm phát sinh tác động xấu đối với
môi trường
Câu 66: Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014 thì trong thời gian bao nhiêu ngày làm
việc kể từ ngày nhận được kế hoạch bảo vệ môi trường, cơ quan có thẩm quyền phải xác
nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường?
A. 10 ngày
B. 15 ngày
C. 30 ngày
D. 20 ngày
Câu 67: Theo thông tư 27/2015/TT-BTNMT thì dự án xây dựng nhà máy sản xuất phân hóa
học có công suất bao nhiêu tấn sản phẩm/năm phải thực hiện đăng ký kế hoạch bảo vệ môi
trường cho Sở Tài nguyên và Môi trường?
A. Dưới 5.000 tấn sản phẩm/năm
B. Dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm
C. Dưới 500 tấn sản phẩm/năm
D. Dưới 10.000 tấn sản phẩm/năm
Câu 68: Trạm y tế xã X có 5 giường bệnh đi vào hoạt động từ ngày 02/1/2015 thì trạm y tế
phải nộp thủ tục về môi trường cho cơ quan nào?
Trang 10/12 - Mã đề thi 628


A. Sở Tài nguyên và Môi trường
C. Ủy ban nhân dân huyện

B. Ủy ban nhân dân xã
D. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Câu 69: Theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP thì dự án khai thác cát có quy mô từ bao nhiêu

phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường?
A. 10.000 m3 vật liệu nguyên khai/năm trở lên
B. 50.000 m3 vật liệu nguyên khai/năm trở lên
C. 100.000 m3 vật liệu nguyên khai/năm trở lên
D. 500.000 m3 vật liệu nguyên khai/năm trở lên
Câu 70: Các yêu cầu đối với khu chăn nuôi tập trung là gì?
A. Thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn theo quy định về quản lý chất thải
B. Câu a, b, c đúng
C. Chuồng, trại phải được vệ sinh định kỳ; bảo đảm phòng ngừa, ứng phó dịch bệnh
D. Bảo đảm vệ sinh môi trường đối với khu dân cư
Câu 71: Trong các hoạt động bảo vệ môi trường, hoạt động nào được xem là căn bản nhất
cần phải thực hiện?
A. Hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển, sử dụng năng lượng sạch, năng
lượng tái tạo; giảm thiểu phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, phá hủy tầng ô-dôn
B. Giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng và tái chế chất thải
C. Truyền thông, giáo dục và vận động mọi người tham gia bảo vệ môi trường, giữ
gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học
D. Đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất thiết bị, dụng cụ bảo vệ môi trường; cung cấp dịch vụ
bảo vệ môi trường; thực hiện kiểm toán môi trường; tín dụng xanh; đầu tư xanh
Câu 72: Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014 thì cơ quan nào ban hành quy chuẩn kỹ
thuật môi trường địa phương?
A. Bộ Tài nguyên và Môi trường
B. Sở Tài nguyên và Môi trường
C. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
D. Chính phủ
Câu 73: Hoạt động bảo vệ môi trường phải được?
a.Tiến hành định kỳ hằng năm
.Tiến hành thường xuyên, ưu tiên khắc phục ô nhiễm, sự cố, suy thoái môi trường
c.Tiến hành thường xuyên, ưu tiên phòng ngừa ô nhiễm, sự cố, suy thoái môi
trường
d.Tiến hành thường xuyên, ưu tiên hoạt động khắc phục ô nhiễm và bồi thường thiệt hại
Câu 74: Theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP thì dự án xây dựng cơ sở sản xuất và gia công các
sản phẩm dệt, may có công suất bao nhiêu sản phẩm/năm trở lên (nếu có công đoạn giặt
tẩy) phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường?
A. 40.000 sản phẩm/năm
B. 20.000 sản phẩm/năm
C. 50.000 sản phẩm/năm
D. 30.000 sản phẩm/năm
Câu 75: Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014 thì đối tượng nào phải thực hiện đánh giá
môi trường chiến lược?
A. Chiến lược, quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên quy mô từ 02 tỉnh trở
lên
B. Câu a, b, c đúng
C. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
D. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực quy mô quốc gia, cấp vùng,
Trang 11/12 - Mã đề thi 628


cấp tỉnh có tác động lớn đến môi trường
Câu 76: Những hoạt động bảo vệ môi trường nào được khuyến khích?
A. Hình thành nếp sống, thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường, xóa bỏ hủ tục gây hại đến
môi trường.
B. Giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng và tái chế chất thải.
C. Câu a, b đúng
D. Bảo tồn và phát triển nguồn gen bản địa; lai tạo, nhập nội các nguồn gen có giá trị kinh
tế cao tuy có thể gây hại đến môi trường.
Câu 77: Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định dự án xây dựng cơ sở chế biến thức ăn chăn
nuôi có công suất từ bao nhiêu tấn sản phẩm/năm trở lên phải thực hiện báo cáo đánh giá
tác động môi trường?
A. 2.000 tấn sản phẩm/năm
B. 1.000 tấn sản phẩm/năm
C. 500 tấn sản phẩm/năm
D. 1.500 tấn sản phẩm/năm
Câu 78: Theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP thì dự án xây dựng kho xăng dầu, cửa hàng kinh
doanh xăng dầu có dung tích từ bao nhiêu mét khối trở lên phải thực hiện đánh giá tác
động môi trường?
A. 500 m3
B. 300 m3
C. 200 m3
D. 100 m3
Câu 79: Hộ gia đình ông Trần Văn B có đàn heo 50 con, và tổng diện tích chuồng trại chăn
nuôi là 100m2 tuy đã chăn nuôi được 2 năm nay nhưng gia đình ông vẫn chưa thực hiện
thủ tục về môi trường nào, vậy theo quy định hiện nay gia đình ông phải thực hiện thủ tục
nào về môi trường?
A. Kế hoạch bảo vệ môi trường
B. Cam kết bảo vệ môi trường
C. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản
D. Đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Câu 80: Các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với hộ gia đình?
A. Câu a, b, c đúng
B. Giảm thiểu, phân loại tại nguồn, thu gom và chuyển rác thải sinh hoạt đến đúng nơi quy
định; Giảm thiểu, xử lý và xả nước thải sinh hoạt đúng nơi quy định
C. Nộp đủ và đúng thời hạn phí bảo vệ môi trường; chi trả cho dịch vụ thu gom, xử lý chất
thải theo quy định của pháp luật; Tham gia hoạt động bảo vệ môi trường công cộng và tại
khu dân cư
D. Có công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm bảo đảm vệ sinh, an toàn
Câu 81: Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014 thì hệ thống quan trắc môi trường gồm?
A. Quan trắc môi trường quốc gia và cấp tỉnh
B. Quan trắc môi trường quốc gia, cấp tỉnh và tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
C. Quan trắc môi trường tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
D. Quan trắc môi trường quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện
Câu 82: Theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP thì dự án xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy sản có
diện tích mặt nước bao nhiêu hecta phải thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường?
A. Dưới 5ha
B. Tất cả các diện tích
C. Từ 0,5 đến dưới 10ha
D. Trên 10ha
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

Trang 12/12 - Mã đề thi 628Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×