Tải bản đầy đủ

Bài giảng về phép chia lớp 2

Phép chia


Các con đã đựơc học những phép tính nào?

Phép cộng

Phép trừ

Phép nhân


Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018
Môn :Toán
Bài :Phép chia


Có 6 bông hoa, chia đều cho 2 bạn.
Hỏi mỗi bạn có mấy bông hoa?Có 6 ô vuông, chia thành 2 phần bằng nhau. Hỏi mỗi
phần có mấy ô vuông?

3 hình vuông

3 hình vuông


3 ô vuông

3 ô vuông

Phép tính tìm số hoa
của mỗi bạn?
6:2=3

Phép tính tìm số ô
vuông của mỗi phần?
6:2=3


Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018
Môn :Toán
Bài :Phép chia
6 ô chia làm 2 phần bằng nhau
mỗi phần có 3 ô

.Ta có phép chia để tìm số ô trong mỗi phần
6:2=3
Đọc là Sáu chia 2 bằng 3 Viết là 6 : 2=3
Dấu “ : ”gọi là dấu chia


Lan

Minh

Bạn Nam sẽ không
có bông hoa nào


Phép tính ô bạn được nhận hoa
6:3=2
Nam
Đọc: Sáu chia ba bằng hai


Chiếc hộp thần kì


Câu hỏi 1

Mỗi phần có 2 ô vuông. Hỏi 3 phần có mấy ô vuông?
Hãy nêu PT để tìm tổng số ô vuông?
Có 6 ô vuông Phép tính: 3 x 2 = 6

Câu hỏi 2

Có 6 ô vuông chia thành 2 phần thì mỗi
phần có mấy ô vuông? Hãy nêu PT để tìm
số ô vuông của mỗi phần?
Mỗi phần có 3 ô vuông Phép tính: 6 : 2 = 3

Câu hỏi 3

Có 6 ô vuông chia làm các phần bằng
nhau, mỗi phần có 3 ô vuông. Hỏi chia
được mấy phần như thế? Hãy nêu PT để
tìm số phần được chia?
Chia được 2 phần như thế.
Phép tính: 6 : 3= 2


Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018
Môn :Toán
Bài :Phép chia

.Nhận xét
-Mỗi phần có 3 ô; 2 phần có 6 ô vuông . 3 x 2 =6
-Có 6 ô chia thành 2 phần bằng nhau, mỗi phần có 3 ô. 6:2=3
-Có 6 ô chia mỗi phần 3 ô thì được 2 phần . 6:3=2
-Từ một phép nhân ta có thể lập được hai phép chia tương ứng:
6: 2=3
3x2=6
6: 3=2


Thứ ba ngày 17 tháng 10 năm 2018
Môn :Toán
Bài :Phép chia
Bài 1: Cho phép nhân viết hai phép chia (theo mẫu)

a)

Mẫu
4x2=8
8: 2=4
8:4=2
3 x5=15
15: 5=3
15:3=5


Thứ tư ngày 11 tháng 10 năm 2018
Môn :Toán
Bài :Phép chia
Bài 1: Cho phép nhân viết hai phép chia (theo mẫu)
4x3=12
12:3=4
12:4=3
2x5=10
10:2=5
10:5=2


Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018
Môn :Toán
Bài :Phép chia
Bài 2: Tính
a)

3x4=
12: 3 =
12: 4 =

b)

4 x5 =
20 : 4 =
20 : 5 =
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×