Tải bản đầy đủ

Dãy số chuyên lý tự trọng

��#ࡱ#�################>###��
#############�###�###########�###�###�6######�###�###�###�###�###�###�###�###�##
#�###�###�###�###�###�###�###�###r###�###t
##�
##v
##�
##x###�###z


##�


##|
##�
##~###�###�###�###B###�###D###�###F###�###H###�###J###�###L###�###N###�###P###�#
##R###�###T###�###V###�###X###�###Z###�###\###�###^###�###`###�###b ##� ##d!##�!
##f"##�"##h###�###j$##�$##l%##�
%##n&##�&##p'##�'##ࡱ(##�(##Q)##�)##S*##�*##U+##�+##W,##�,##Y-##�##[.##�.##]/##�/##i0##�0##k1##�1##z2##�2##|
3##�3##R4##�4##V5###6##��##`
###�#�###############�,
###bjbj�s�s##################*###�###�###�###��######"###############�#######��#

#########��##########��##################�#####f#######f###f#######f#######�####
###�#######�#######################��######��######��##8###¤##d###&�##�#########
##�*##�###��##��##�#######�#######�######@�######1�## ###Q�##


###]�######�!######�!######�!######�!######�!######�!######�!##$###z##h###�/##b###!"##1###################�#######e�######################��##J###1�
######e�######e�######!"##############f#######f########�##############@�##�###R*
######��######��######��######e�######f###�####�##8###�#######@�######�!
##############��######################################################e�######�!
##############��######��##�###c###�###�
##�###�###############################################################�#######@�
######��##


####7g��+�#########��######e�##�###�###H############!
##�###h*##0###�*######C###\###D0######��##�###D0##�###�#########################
######################################################D0##############�#######�#
##p###e�######e�######��######e�######e�######################################e�
######e�######e�######!"######!"######################################��##@#####
##############################e�######e�######e�######�*######e�######e�######e�
######e�##################################��##��##############################��
##############################f#######f#######f#######f#######f#######f#######��
��######


################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################### # # # # # # ######S#�# #G#I#�#O# #D#�#C# #V#�# ###�#O#
#T#�#O# #T#H#�#N#H# #P#H#�# #C#�#N# #T#H#�##T#r#�#�#n#g# #T#H#P#T# #C#h#u#y#�#n#
#L#�# #T#�# #T#r#�#n#g########
#
#C#H#U#Y#�#N# ###�###D#�#Y# #S#�####
################G#i#�#o# #v#i#�#n# #h#�#�#n#g# #d#�#n#:# #H#u#�#n#h# #B#�#u#
#T#�#n#h#,# #T#r#�#n# #D#i#�#u# #M#i#n#h#.########
#C#h#u#y#�#n# ###�# #g#�#m#


#c#�#c# #p#h#�#n#:##:####�#n#h# #n#g#h#)#a# #v#�# #c#�#c# ###�#n#h# #l#�# #c#�#
#b#�#n# #v#�# #d#�#y# #s#�#.##C#�#c# #d#�#n#g# #d#�#y# #s#�# ###�#c# #b#i#�#t#.#
#M#�#t# #s#�# #p#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #x#�#y# #d#�#n#g# #d#�#y# #s#�#.#
#P#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #s#a#i# #p#h#�#n# #t#u#y#�#n# #t#�#n#h#.##D#�#y# #s#�#
#v#�# #c#�#c# #v#�#n# ###�# #l#i#�#n# #q#u#a#n# ###�#n# #g#i#�#i# #h#�#n#.####


##P#H#�#N# #0#1#:# ###�#N#H# #N#G#H#(#A# #V#�# #C#�#C# #T#�#N#H# #C#H#�#T# #C#�#
#B#�#N# #C#�#A# #D#�#Y# #S#�##I#)#C#a###c# ###i###n#h# #n#g#h#i###a# #v#�###
#d#a###y# #s#�###:##D#a###y# #s#�###:# #l#a### #h#a###m# #s#�### ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ########S#=# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ###�#i# #v#�#i# #d#�#y# #h#�#u#
#h#�#n#.##S#=# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #########�#i#
#v#�#i# #d#�#y# #v#�# #h#�#n# #b#�#t# ###�#u# #l#�# #c#h#�# #s#�# #0#.##S#=# #
### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ###�#i# #v#�#i# #d#�#y#
#v#�# #h#�#n# #b#�#t# ###�#u# #l#�# #c#h#�# #s#�# #1#.##V#�#i# #d#�#y# #f#:# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.## # # # # # # # # # # # # #
# # # ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.##K#y###
#h#i#�###u#:# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######;# #v#�#i#
#u#####n#=# #f#(#n#)#.##T#r#o#n#g# ###�#:##+### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #h#a#y# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ###�#�###c# #g#o###i# #l#a### #s#�###
#h#a###n#g# ###�###u#.##+### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######
###�#�###c# #g#o###i# #l#a### #s#�### #h#a###n#g# #t#�#
#n#g# #q#u#a###t#.#
#+#n# ###�#�###c# #g#o###i# #l#a### #c#h#i#
# #s#�### #c#u#
#a# #c#a###c#
#s#�### #h#a###n#g#.##D#a###y# #s#�### #c#o### #t#h#�#
# ###�#�###c# #c#h#o#
#t#h#e#o# #c#a###c# #c#a###c#h# #s#a#u# ###�#y#:##1#)#C#h#o# #d#a###y# #s#�###
#b#�# #i# #c#�#n#g# #t#h#�###c# #c#u#
#a# #s#�### #h#a###n#g# #t#�# #n#g#
#q#u#a###t#:##V#D#:# #C#h#o# #d#a###y# #s#�### ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #v#�###i# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.##2#)#C#h#o# #d#a###y# #s#�### #b#�# #i#
#h#�### #t#h#�###c# #t#r#u#y# #h#�###i#:# ##V#D#:# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.##3#)#C#h#o# #d#a###y# #s#�### #b#�# #i#
#p#h#�#�#n#g# #p#h#a###p# #l#i#�###t# #k#�# #c#a###c# #p#h#�###n# #t#�#
#.#
#
#V#D#:# #d#�#y# #0#;#1#;#2#;#3#;#4#;#5#;#& & .##I#I#)#T#i###n#h#
#c#h#�###t#:##1#)#D#a###y# #s#�### #t###n#g#,# #d#a###y# #s#�### #g#i#a#
#m#:##
#D#a###y# #s#�### #(### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######)# ###�#�###c# #g#o###i# #l#a###
#d#a###y# #s#�### #t###n#g# #n#�###u# #v#�###i# #m#o###i# #n# #t#a# #c#o###:#
### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.## #D#a###y# #s#�###
#(### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######)# ###�#�###c#
#g#o###i# #l#a### #d#a###y# #s#�### #g#i#a#
#m# #n#�###u# #v#�###i#
#m#o###i# #n# #t#a# #c#o###:# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# #
#######.## #D#a###y# #s#�### #t###n#g# #h#a#y# #d#a###y# #s#�### #g#i#a#
#m#
###�#�###c# #c#o#i# #l#a### #d#a###y# ###�#n# ###i#�###u#.##
#V#D#:# #X#�#t#
#t#�#n#h# ###�#n# ###i#�#u# #c#�#a# #d#�#y# #s#�# #s#a#u#:# #u#n#=# #n# #+#
#(### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######)#n# # #v#�#i# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######+#.##G#i#�#i#:# # ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######+# #T#a# #c#�#:# #u#n#+#1#-#
#u#n#=# #(#1#-### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######)# #+# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######># #0# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #(#u#n#)# #l#�# #d#�#y# #t###n#g#.#
#2#)#D#a###y# #s#�### #b#i### #c#h#####n#:##
##D#a###y# #s#�### #(###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######)# ###�#�###c# #g#o###i#
#l#a### #d#a###y# #s#�### #b#i### #c#h#####n# #t#r#�#n# #n#�###u# #t#�###n#
#t#a###i# #s#�### ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######
#s#a#o# #c#h#o#:### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #########S#�###
### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #n#h#o# # #n#h#�###t#
###�#�###c# #g#o###i# #l#a### #c#�###n# #t#r#�#n# ###u###n#g# #c#u#
#a# #(###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######)#.#K#y### #h#i#�###u# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.##
#D#a###y# #s#�###
#(### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######)# ###�#�###c#
#g#o###i# #l#a### #d#a###y# #s#�### #b#i### #c#h#####n# #d#�#�###i# #n#�###u#
#t#�###n# #t#a###i# #s#�### ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# #
####### #s#a#o# #c#h#o#:### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######
#S#�### ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #l#�###n#
#n#h#�###t# ###�#�###c# #g#o###i# #l#a### #c#�###n# #d#�#�###i# ###u###n#g#
#c#u# #a# #(### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######)#.#K#y###
#h#i#�###u# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.## #D#a###y#


#s#�### #(### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######)# ###�#�###c#
#g#o###i# #l#a### #d#a###y# #s#�### #b#i### #c#h#####n# #n#�###u# #n#o###
#v#�###a# #b#i### #c#h#####n# #t#r#�#n#,# #v#�###a# #b#i### #c#h#####n#
#d#�#�###i#,# #t#�###c# #l#a### #t#�###n# #t#a###i# #s#�### ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #v#a### #s#�### ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######s#a#o# #c#h#o### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ######### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.##
#V#D#:# #X#�#t# #t#�#n#h# #b#�#
#c#h#�#n# #c#�#a# #d#�#y# #s#�# #s#a#u#:# #u#n#=# #(#-#1#)#n# #+# #c#o#s# #n#,#
### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######+#.##G#i#�#i#:# #u#n#=#
#(#-#1#)#n# #+# #c#o#s# #n#,# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# #
#######+#;# ##
#T#a# #c#�#:# # # # # # #-#1### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #c#o#s# #n# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #1# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #-#2### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #(#-#1#)#n# #+# #c#o#s# #n# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #2#.## #
#V#�#y#
#(#u#n#)# #b#�# #c#h#�#n#.##C#h#u### #y###:## #M#o###i# #d#a###y# #s#�###
#(### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######)# #g#i#a#
#m#
#l#u#�#n# #b#i### #c#h#####n# #t#r#�#n# #b#�# #i# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ######## #M#o###i# #d#a###y# #s#�### #(###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######)# #t###n#g# #l#u#�#n#
#b#i### #c#h#####n# #d#�#�###i# #b#�#
#i# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.##3#)# #D#�#y# #c#o#n# #v#�# #d#�#y#
#t#u#�#n# #h#o#�#n#:##D#�#y# #c#o#n#:##C#h#o# #d#�#y# #(#u#n#)# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######+#.##L#�#p# #d#�#y# #(#V### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######)# #v#�#i# #c#�#c# #s#�# #h#�#n#g#:#
#V### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######,# #V### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######,#& .#.#,# #V### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######,#& & .# # ##T#r#o#n#g# ###�# #d#�#y#
#(#n#k#)# #l#�# #c#�#c# #s#�# #t#�# #n#h#i#�#n# #t###n#g# #v#�# #h#�#n#.##D#�#y#
#(#V### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######)# ###�#�#c# #g#�#i#
#l#�# #d#�#y# #c#o#n# #c#�#a# #(#u#n#)#.##N#h#�#n# #x#�#t#:# #(#u#n#)# #l#�#
#d#�#y# #c#o#n# #c#�#a# #c#h#�#n#h# #n#�# #v#�#i# #n#k#=#k#.##V#D#:# #C#h#o#
#d#�#y# #(#u#n#)# #x#�#c# ###�#n#h# #b#�#i#:#### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######v#�#i# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######+#.##
#C#M#R#:# #d#�#y#
#(#u#2#n#+#1#)# #l#�# #d#�#y# #g#i#�#m# #v#�# #d#�#y# #(#u#2#n#)# #l#�# #d#�#y#
#t###n#g#.## #G#i#�#i#:# #�#p# #d#�#n#g# #p#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #q#u#y# #n#�#p#
#t#a# #d#�# #d#�#n#g# #s#u#y# #r#a# ###p#c#m#.##D#�#y# #t#u#�#n# #h#o#�#n#:#
#D#�#y# #t#u#�#n# #h#o#�#n# #c#�#n#g# #t#�#n#h#:##D#�#y# #(#u#n#)# ###�#�#c#
#g#�#i# #l#�# #t#u#�#n# #h#o#�#n# #c#�#n#g# #t#�#n#h# #k#h#i# #v#�# #c#h#�#
#k#h#i# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######+# #s#a#o#
#c#h#o# #u#n#+#l# #=# #u#n# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# #
#######+#.##S#�# #l# #m#i#n# ###�#�#c# #g#�#i# #l#�# #c#h#u# #k#�# #c#�# #s#�#
#c#�#a# #d#�#y# #(#u#n#)#.####�#c# #b#i#�#t#:# #(#u#n#)# #t#u#�#n# #h#o#�#n#
#c#�#n#g# #t#�#n#h#,# #c#h#u# #k#�# #l#=#1# #l#�# #d#�#y# #h#�#n#g#.####V#D#:#
#D#�#y# #s#�# #(#u#n#)# #x#�#c# ###�#n#h# #b#�#i# #u#0#=# #1#,# #u#1#=# #0#,#
#u#n#+#1#=# #u#n# #+# #u#n#-#1# #v#�#i# #n# #=# #1#,#2#,#3#,#& & #t#u#�#n#
#h#o#�#n# #v#�#i# #c#h#u# #k#�# #6#:# #1#,#0#,#-#1#,#-#1#,#0#,#1#,#1#,#0#,##1#,#-#1#,#0#,#1#,#& & .##D#�#y# #t#u#�#n# #h#o#�#n# #n#h#�#n# #t#�#n#h#:# #
#D#�#y# #(#u#n#)# ###�#�#c# #g#�#i# #l#�# #t#u#�#n# #h#o#�#n# #n#h#�#n#
#t#�#n#h# #k#h#i# #v#�# #c#h#�# #k#h#i# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######+#,# #l#>#1# #s#a#o# #c#h#o# #u#n#.#l#
#=# #u#n# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######+#.##S#�# #l#
#m#i#n# ###�#�#c# #g#�#i# #l#�# #c#h#u# #k#�# #c#�# #s#�# #c#�#a# #d#�#y#
#(#u#n#)#.###B#�#i# #t#�#p#:##C#h#o# #d#�#y# #(#u#n#)# #v#�#i# #u#n#=# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #v#�# #d#�#y# #(#x#n#)#
#x#�#c# ###�#n#h# #b#�#i# #x#n#=# #u#1#.#u#2#.#u#3#& u#n#.##C#M#R# #d#�#y#
#(#u#n#)# #t###n#g#,# #(#x#n###)# #g#i#�#m#.##C#M#R# #x#n#=# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.##D#�#y# #(#u#n#)# #x#�#c# ###�#n#h#
#b#�#i#:#### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #,# ###


#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.##C#M#R#:# #d#�#y# #(#u#n#)#
#t###n#g# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ########X#�#t#
#t#�#n#h# #b#�# #c#h#�#n# #c#�#a# #d#�#y# #u#n#:##u#n#=# #(#1#+# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######)#n# # ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######+#.##D#�#y# #(#u#n#)# #x#�#c# ###�#n#h#
#b#�#i#:#### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.# #C#M#:#
#d#�#y# #(#u#n#)# #t###n#g# #v#�# #b#�# #c#h#�#n#.##D#�#y# #(#u#n#)# #x#�#c#
###�#n#h# #b#�#i#:#### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #########
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #########
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######v#�#i# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ########C#M#:# #d#�#y# #(#u#2#n#+#1#)# #t###n#g#
#v#�# #d#�#y# #(#u#2#n#)# #g#i#�#m#.##C#h#o# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #C#M#R# #d#�#y# #(#u#n#)# #x#�#c#
###�#n#h# #b#�#i#:#### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######
#K#h#�#n#g# #l#�# #d#�#y# #t#u#�#n# #h#o#�#n#.# ##


##P#H#�#N# #0#2#:# #M#�#T# #S#�# #D#�#N#G# #D#�#Y# #S#�# ###�#C# #B#I#�#T###
#C#�#p# #s#�# #c#�#n#g#:# ####�#n#h# #n#g#h#)#a#:##D#�#y# ### #Q#U#O#T#E# ###
####### ###�#�#c# #g#�#i# #l#�# #c#�#p# #s#�# #c#�#n#g# #k#h#i# #v#�# #c#h#�#
#k#h#i# #k#�# #t#�# #s#�# #h#�#n#g# #t#h#�# #2# #t#r#�# ###i# #m#�#i# #s#�#
#h#�#n#g# #b#�#n#g# #s#�# #h#�#n#g# ###�#n#g# #t#r#�#�#c# #n#�# #c#�#n#g#
#v#�#i# #s#�# #k#h#�#n#g# ###�#i#.# #S#�# #k#h#�#n#g# ###�#i# ###�#�#c# #g#�#i#
#l#�# #c#�#n#g# #s#a#i#.##K#�# #h#i#�#u#:# # # ### #Q#U#O#T#E# ### ########C#�#
### #Q#U#O#T#E# ### ####### #### #Q#U#O#T#E# ### #######:# #s#�# #h#�#n#g#
###�#u# #t#i#�#n#### #Q#U#O#T#E# ### #######:# #s#�# #h#�#n#g# #t#h#�# #n#
#(#t#�#n#g# #q#u#�#t#)#### #Q#U#O#T#E# ### #######:# #c#�#n#g# #s#a#i##N#h#�#n#
#x#�#t#:#### #Q#U#O#T#E# ### ########D#�#y# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #x#�#c#
###�#n#h# #b#�#i#:#### #Q#U#O#T#E# ### ####### # # # # # # # # ### #Q#U#O#T#E#
### ####### ##(### #Q#U#O#T#E# ### #######l#�# #c#�#c# #s#�# #t#h#�#c#)# ##l#�#
#1# #c#�#p# #s#�# #c#�#n#g#.##T#�#n#h# #c#h#�#t#:##C#�#n#g# #t#h#�#c# #s#�#
#h#�#n#g# #t#�#n#g# #q#u#�#t#:#### #Q#U#O#T#E# ### ####### # #l#�# #C#S#C# # ###
#Q#U#O#T#E# ### ####### #c#�# ### #Q#U#O#T#E# ### ########C#h#�#n#g# #m#i#n#h#:#
# ### #Q#U#O#T#E# ### ########
#
### #Q#U#O#T#E# ### ######## #
###
#Q#U#O#T#E# ### ########
#
#& # #
### #Q#U#O#T#E# ### #######
#S#u#y# #r#a#:# # ### #Q#U#O#T#E# ### ########N#h#�#n# #x#�#t#:# ### #Q#U#O#T#E#
### ####### #m#�#:#### #Q#U#O#T#E# ### ####### #t#h#�# # ### #Q#U#O#T#E# ###
########(#T#h#�#�#n#g# #d#�#n#g# #c#h#�#n#g# #m#i#n#h# #C#S#C#)#:######T#�#n#g#
#c#�#a# #n# #s#�# #h#�#n#g# ###�#u# #t#i#�#n#:#### #Q#U#O#T#E# ### ####### #l#�#
#c#�#p# #s#�# #c#�#n#g# ###�#t#:#### #Q#U#O#T#E# ### ####### # # ####
#Q#U#O#T#E# ### #######C#�# # # ### #Q#U#O#T#E# ### ####### # # ##H#a#y# ###
#Q#U#O#T#E# ### ########C#h#�#n#g# #m#i#n#h#:##C#�# ### #Q#U#O#T#E# ### #######
######### #Q#U#O#T#E# ### ####### # # ##N#h#�#n# #x#�#t#:########V#�# #d#�#:#
#C#h#�#n#g# #m#i#n#h# #r#�#n#g# #n#�#u# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #t#h#e#o#
#t#h#�# #t#�# #l#�#p# #t#h#�#n#h# #m#�#t# #c#�#p# #s#�# #c#�#n#g# #t#h#�# ###
#Q#U#O#T#E# ### ####### # #t#h#e#o# #t#h#�# #t#�# #c#i#n#g# #l#�#p# #t#h#�#n#h#
#m#�#t# #c#�#p# #s#�# #c#�#n#g# #(#g#i#�# #s#�# ### #Q#U#O#T#E# ### #######)#
#G#i#�#i#:#### #Q#U#O#T#E# ### ####### #t#h#e#o# #t#h#�# #t#�# #l#�#p#
#t#h#�#n#h# #m#�#t# #c#�#p# #s#�# #c#�#n#g# #k#h#i# #v#�# #c#h#�# #k#h#i######
#####T#�#c# #l#�# #k#h#i# #v#�# #c#h#�# #k#h#i# ### #Q#U#O#T#E# ### #######
#t#h#e#o# #t#h#�# #t#�# #l#�#p# #t#h#�#n#h# #m#�#t# #c#�#p# #s#�# #c#�#n#g#.#
#C#�#p# #s#�# #n#h#�#n#:# ####�#n#h# #n#g#h#)#a#:##D#�#y# ### #Q#U#O#T#E# ###
####### ###�#�#c# #g#�#i# #l#�# #c#�#p# #s#�# #n#h#�#n# #k#h#i# #v#�# #c#h#�#
#k#h#i# #k#�# #t#�# #s#�# #h#�#n#g# #t#h#�# #2# #t#r#�# ###i# #m#�#i# #s#�#
#h#�#n#g# #b#�#n#g# #s#�# #h#�#n#g# ###�#n#g# #t#r#�#�#c# #n#�# #n#h#�#n#
#v#�#i# #s#�# #k#h#�#n#g# ###�#i#.# #S#�# #k#h#�#n#g# ###�#i# ###�#�#c# #g#�#i#
#l#�# #c#�#n#g# #b#�#i#.##K#�# #h#i#�#u#:# # # ### #Q#U#O#T#E# ### ########C#�#
### #Q#U#O#T#E# ### ####### #### #Q#U#O#T#E# ### #######:# #s#�# #h#�#n#g#
###�#u# #t#i#�#n#### #Q#U#O#T#E# ### #######:# #s#�# #h#�#n#g# #t#h#�# #n#
#(#t#�#n#g# #q#u#�#t#)#### #Q#U#O#T#E# ### #######:# #c#�#n#g# #b#�#i##N#h#�#n#
#x#�#t#:#### #Q#U#O#T#E# ### #########D#�#y# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #x#�#c#
###�#n#h# #b#�#i#:#### #Q#U#O#T#E# ### ####### # # # # # # # # ### #Q#U#O#T#E#
### ####### ##(### #Q#U#O#T#E# ### #######l#�# #c#�#c# #s#�# #t#h#�#c# #k#h#�#c#
#k#h#�#n#g#)# ##l#�# #1# #c#�#p# #s#�# #n#h#�#n#.##T#�#n#h# #c#h#�#t#:##C#�#n#g#
#t#h#�#c# #s#�# #h#�#n#g# #t#�#n#g# #q#u#�#t#:#### #Q#U#O#T#E# ### ####### #
#l#�# #C#S#N# # ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #c#�# ### #Q#U#O#T#E# ### #######
#C#h#�#n#g# #m#i#n#h#:# # ### #Q#U#O#T#E# ### ########
#
### #Q#U#O#T#E#
### ########
#
### #Q#U#O#T#E# ### ######## #
#& # #
###
#Q#U#O#T#E# ### ########S#u#y# #r#a#:# # ### #Q#U#O#T#E# ### ########N#h#�#n#
#x#�#t#:# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #m#�#:#### #Q#U#O#T#E# ### ####### #t#h#�#
# ### #Q#U#O#T#E# ### ########## #Q#U#O#T#E# ### ########T#�#n#g# #c#�#a# #n#
#s#�# #h#�#n#g# ###�#u# #t#i#�#n#:#### #Q#U#O#T#E# ### ####### #l#�# #c#�#p#
#s#�# #n#h#�#n# ###�#t#:#### #Q#U#O#T#E# ### ####### # # #### #Q#U#O#T#E# ###
#######C#�# # # ### #Q#U#O#T#E# ### ####### # # # ##C#h#�#n#g# #m#i#n#h#:##C#�#
### #Q#U#O#T#E# ### ############### ### #Q#U#O#T#E# ### ########T#�#n#g# #c#�#c#
#s#�# #h#�#n#g# #c#�#a# #C#S#N# #l#�#i# #v#�# #h#�#n#:##1# #C#S#N# ###�#�#c#
#g#�#i# #l#�# #l#�#i# #v#�# #h#�#n# #k#h#i# #v#�# #c#h#�# #k#h#i# #c#�#n#g#
#b#�#i# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #t#h#�#a# ### #Q#U#O#T#E# ### ########D#�#y#
### #Q#U#O#T#E# ### ####### #l#�# #C#S#N# #l#�#i# #v#�# #h#�#n# #v#�#i#


#c#�#n#g# #b#�#i# ### #Q#U#O#T#E# ### ########C#�# ### #Q#U#O#T#E# ### #######
####V#�# #d#�#:##C#h#o# #d#�#y# #s#�# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #x#�#c#
###�#n#h# #b#�#i# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #v#�# ### #Q#U#O#T#E# ### #######
#v#�#i# #m#�#i# ### #Q#U#O#T#E# ### #######.# #C#h#�#n#g# #m#i#n#h# #r#�#n#g#
#d#�#y# #s#�# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #x#�#c# ###�#n#h# #b#�#i# ###
#Q#U#O#T#E# ### ####### #v#�#i# #m#�#i# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #l#�#
#m#�#t# #c#�#p# #s#�# #n#h#�#n#.# #H#�#y# #c#h#o# #b#i#�#t# #s#�# #h#�#n#g#
###�#u# #v#�# #c#�#n#g# #b#�#i# #c#�#a# #c#�#p# #s#�# #n#h#�#n# ###�#.#
#G#i#�#i#:# ##T#�# #c#�#n#g# #t#h#�#c# #x#�#c# ###�#n#h# #d#�#y# #s#�# ###
#Q#U#O#T#E# ### ####### #v#�# ### #Q#U#O#T#E# ### #######,# #t#a# #c#�#:####
#Q#U#O#T#E# ### ####### #v#�#i# #m#�#i# ### #Q#U#O#T#E# ### #######.##T#�# ###�#
#s#u#y# #r#a# #d#�#y# #s#�# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #l#�# #m#�#t# #c#�#p#
#s#�# #n#h#�#n# #v#�#i# #s#�# #h#�#n#g# ###�#u#####v#�# #c#�#n#g# #b#�#i# ###
#Q#U#O#T#E# ### #######.##C#�#c# #s#�# # ### #Q#U#O#T#E# ### ####### # #t#h#e#o#
#t#h#�# #t#�# ###�# #l#�#p# #t#h#�#n#h# #m#�#t# #c#�#p# #s#�# #c#�#n#g#;#
###�#n#g# #t#h#�#i# #c#�#c# #s#�#�### #Q#U#O#T#E# ### ####### #�#t#h#e#o#
#t#h#�# #t#�# ###�# #l#�#p# #t#h#�#n#h# #m#�#t# #c#�#p# #s#�# #n#h#�#n#.#
#T#�#m# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #v#�# ### #Q#U#O#T#E# ### #######.#
#G#i#�#i#:# ##V#�#i# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### # #t#h#e#o# #t#h#�# #t#�# ###�#
#l#�#p# #t#h#�#n#h# #m#�#t# #c#�#p# #s#�# #c#�#n#g#,# #t#a# #c#�#:## # # # # ###
#Q#U#O#T#E# ### ############# #Q#U#O#T#E# ### ####### #h#a#y# ### #Q#U#O#T#E#
### ########T#a# #l#�#i# #c#�#:# ## # # # # # ### #Q#U#O#T#E# ### #######)####
#Q#U#O#T#E# ### #######)#################T#�#m# #3# #s#�# #t#�#o# #t#h#�#n#h#
#c#�#p# #s#�# #c#�#n#g# #c#�# #t#�#n#g# #b#�#n#g# #6#,# #b#i#�#t# #r#�#n#g#
#n#�#u# #h#o#�#n# ###�#i# #v#�# #t#r#�# #s#�# #h#�#n#g# #t#h#�# #n#h#�#t# #v#�#
#s#�# #h#�#n#g# #t#h#�# #h#a#i# ###�#n#g# #t#h#�#i# #g#i#�# #n#g#u#y#�#n# #s#�#
#h#�#n#g# #t#h#�# #b#a# #t#a# ###�#�#c# #c#�#p# #s#�# #n#h#�#n#.##G#i#�#i#:# #
#G#�#i# #3# #s#�# #c#�#n# #t#�#m# #t#h#e#o# #t#h#�# #t#�# #l#�# #:# ###
#Q#U#O#T#E# ### #########T#a# #c#�#:# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #(#t#h#a#y#
#v#�#o# #d#�#�#i#)###v#�# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### ###T#a# #c#�# #2# #d#�#y#
#s#�# #t#h#o#�# #m#�#n#:###+#v#�#i### #Q#U#O#T#E# ### ####### #t#a# #c#�#
#d#�#y# #l#�# #d#�#y# #h#�#n#g#:# #2# #,# #2# #,# #2###+#v#�#i# ### #Q#U#O#T#E#
### ####### #t#a# #c#�# #d#�#y# #-#4# #,# #2#,# #8##B#�#i# #t#�#p#:##C#h#�#n#g#
#m#i#n#h# #c#�#c# #m#�#n#h# ###�# #s#a#u# ###�#n#g# #v#�#i#:############
##
#### # # # # # #3#.# #C#h#o# ### #Q#U#O#T#E# ### #######l#�#p# #t#h#�#n#h#
#c#�#p# #s#�# #n#h#�#n#.# #C#m#r#:########### # # # # # #4#.# #T#�#m# ###�#
#d#�#i# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #c#�#c# #c#�#n#h# #t#a#m# #g#i#�#c# #A#B#C#
#v#u#�#n#g# #t#�#i# #A# #t#h#e#o# #t#h#�# #t#�# #l#�#p# #t#h#�#n#h# #c#�#p#
#s#�# #n#h#�#n#.# #T#�#m# #c#�#n#g# #b#�#i# #c#�#a# #c#�#p# #s#�# ###�#.## # # #
# # #5#.# #C#m#r# ###i#�#u# #k#i#�#n# #c#�#n# #v#�# ###�# ###�# #3# #s#�# ###
#Q#U#O#T#E# ### ####### #t#�#o# #t#h#�#n#h# #c#�#p# #s#�# #c#�#n#g# #l#�# #3#
#s#�# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #l#�#p# #t#h#�#n#h# #c#�#p# #s#�# #n#h#�#n#.#
#M#�#t# #s#�# #d#�#y# #s#�# ###�#c# #b#i#�#t#:##D#�#y# #F#i#b#o#n#a#c#c#i#:#
###�#n#h# #n#g#h#)#a#:# #D#�#y# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #x#�#c# ###�#n#h#
#b#�#i#:#######�#�#c# #g#�#i# #l#�# #d#�#y# #F#i#b#o#n#a#c#c#i##D#�#y#
#F#i#b#o#n#a#c#c#i# #v#i#�#t# #d#�#n#g# #l#i#�#t# #k#�#:######C#�#c# ###�#n#h#
#l#�#:####�#n#h# #l#�# #1#:# #C#h#o# #d#�#y### #Q#U#O#T#E# ### ####### #l#�#
#d#�#y# #F#i#b#o#n#a#c#c#i#:##K#h#i# ###�#:##########################�#n#h#
#l#�# #2#:# #(#C#�#n#g# #t#h#�#c# #B#i#n#e#t#)##C#h#o# ### #Q#U#O#T#E# ###
####### #l#�# #d#�#y# #F#i#b#o#n#a#c#c#i#:##S#�# #h#�#n#g# #t#�#n#g# #q#u#�#t#
#c#�#a# #d#�#y# #l#�#:#####H#�# #q#u#�#:##a#.# #K#h#i# ### #Q#U#O#T#E# ###
####### #t#h#�#:#####b#.######D#�#y# #F#a#r#e#y#:####�#n#h# #n#g#h#)#a#:#
#D#�#y# #F#a#r#e#y# #b#�#c# #n# #l#�# #d#�#y# #s#�# #g#�#m# #c#�#c# #p#h#�#n#
#s#�# #t#�#i# #g#i#�#n# #n#�#m# #g#i#�#a# #0# #v#�# #1# #c#�# #m#�#u# #s#�#
#k#h#�#n#g# #l#�#n# #h#�#n# #n# #v#�# #s#�#p# #t#h#e#o# #t#h#�# #t#�# #t###n#g#
#d#�#n#.##V#�# #d#�#:#### #Q#U#O#T#E# ### #######
#
#b#�#c# #1####
#Q#U#O#T#E# ### ####### #
#b#�#c# #2#### #Q#U#O#T#E# ### #######
#
#b#�#c# #3#### #Q#U#O#T#E# ### #######
#
#b#�#c# #4##T#�#n#h#
#c#h#�#t#:##N#�#u# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #v#�# ### #Q#U#O#T#E# ### #######
#l#�# #c#�#c# #s#�# #k#�# #n#h#a#u# #t#r#o#n#g# #d#�#y# #F#a#r#e#y# #v#�#i# ###
#Q#U#O#T#E# ### ####### #t#h#�# ### #Q#U#O#T#E# ### ########N#�#u# ###
#Q#U#O#T#E# ### ####### #v#�#i# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #n#g#u#y#�#n#


#d#�#�#n#g# #v#�# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #t#h#�# ### #Q#U#O#T#E# ###
####### #v#�# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #l#�# #c#�#c# #s#�# #k#�# #n#h#a#u#
#t#r#o#n#g# #d#�#y# #F#a#r#e#y# #b#�#c# #M#a#x### #Q#U#O#T#E#
### #########N#�#u# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #v#�#i# #c#�#c# #s#�# ###
#Q#U#O#T#E# ### ####### #v#�# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #t#r#o#n#g# #d#�#y#
#F#a#r#e#y# #n#�#o# ###�# #v#�#i### #Q#U#O#T#E# ### #######t#h#�# ###
#Q#U#O#T#E# ### ####### #(### #Q#U#O#T#E# ### ####### ###�#�#c# #g#�#i# #l#�#
#m#e#d#i#a#n#t# #c#�#a# ### #Q#U#O#T#E# ### #######v#�# ### #Q#U#O#T#E# ###
#######)##3#.# #D#�#y# #L#u#c#a#s#:####�#n#h# #n#g#h#)#a#:# #D#�#y# ###
#Q#U#O#T#E# ### ####### #x#�#c# ###�#n#h# #b#�#i#:######D#�#y# #L#u#c#a#s#
#v#i#�#t# #d#�#n#g# #l#i#�#t# #k#�#:#### #H#Y#P#E#R#L#I#N#K#
#"#h#t#t#p#:#/#/#v#i#.#w#i#k#i#p#e#d#i#a#.#o#r#g#/#w#/#i#n#d#e#x#.#p#h#p#?
#t#i#t#l#e#=#2#_#(#n#u#m#b#e#r#)#&#a#c#t#i#o#n#=#e#d#i#t#&#r#e#d#l#i#n#k#=#1#"#
#\#o# #"#2# #(#n#u#m#b#e#r#)# #(#t#r#a#n#g# #c#h#�#a# ###�#�#c# #v#i#�#t#)#"#
###2###,#�### #H#Y#P#E#R#L#I#N#K#
#"#h#t#t#p#:#/#/#v#i#.#w#i#k#i#p#e#d#i#a#.#o#r#g#/#w#/#i#n#d#e#x#.#p#h#p#?
#t#i#t#l#e#=#1#_#(#n#u#m#b#e#r#)#&#a#c#t#i#o#n#=#e#d#i#t#&#r#e#d#l#i#n#k#=#1#"#
#\#o# #"#1# #(#n#u#m#b#e#r#)# #(#t#r#a#n#g# #c#h#�#a# ###�#�#c# #v#i#�#t#)#"#
###1###,#�### #H#Y#P#E#R#L#I#N#K#
#"#h#t#t#p#:#/#/#v#i#.#w#i#k#i#p#e#d#i#a#.#o#r#g#/#w#/#i#n#d#e#x#.#p#h#p#?
#t#i#t#l#e#=#3#_#(#n#u#m#b#e#r#)#&#a#c#t#i#o#n#=#e#d#i#t#&#r#e#d#l#i#n#k#=#1#"#
#\#o# #"#3# #(#n#u#m#b#e#r#)# #(#t#r#a#n#g# #c#h#�#a# ###�#�#c# #v#i#�#t#)#"#
###3###,#�### #H#Y#P#E#R#L#I#N#K#
#"#h#t#t#p#:#/#/#v#i#.#w#i#k#i#p#e#d#i#a#.#o#r#g#/#w#/#i#n#d#e#x#.#p#h#p#?
#t#i#t#l#e#=#4#_#(#n#u#m#b#e#r#)#&#a#c#t#i#o#n#=#e#d#i#t#&#r#e#d#l#i#n#k#=#1#"#
#\#o# #"#4# #(#n#u#m#b#e#r#)# #(#t#r#a#n#g# #c#h#�#a# ###�#�#c# #v#i#�#t#)#"#
###4###,#�### #H#Y#P#E#R#L#I#N#K#
#"#h#t#t#p#:#/#/#v#i#.#w#i#k#i#p#e#d#i#a#.#o#r#g#/#w#/#i#n#d#e#x#.#p#h#p#?
#t#i#t#l#e#=#7#_#(#n#u#m#b#e#r#)#&#a#c#t#i#o#n#=#e#d#i#t#&#r#e#d#l#i#n#k#=#1#"#
#\#o# #"#7# #(#n#u#m#b#e#r#)# #(#t#r#a#n#g# #c#h#�#a# ###�#�#c# #v#i#�#t#)#"#
###7###,#�### #H#Y#P#E#R#L#I#N#K#
#"#h#t#t#p#:#/#/#v#i#.#w#i#k#i#p#e#d#i#a#.#o#r#g#/#w#/#i#n#d#e#x#.#p#h#p#?
#t#i#t#l#e#=#1#1#_#(#n#u#m#b#e#r#)#&#a#c#t#i#o#n#=#e#d#i#t#&#r#e#d#l#i#n#k#=#1#"
# #\#o# #"#1#1# #(#n#u#m#b#e#r#)# #(#t#r#a#n#g# #c#h#�#a# ###�#�#c#
#v#i#�#t#)#"# ###1#1###,#�### #H#Y#P#E#R#L#I#N#K#
#"#h#t#t#p#:#/#/#v#i#.#w#i#k#i#p#e#d#i#a#.#o#r#g#/#w#/#i#n#d#e#x#.#p#h#p#?
#t#i#t#l#e#=#1#8#_#(#n#u#m#b#e#r#)#&#a#c#t#i#o#n#=#e#d#i#t#&#r#e#d#l#i#n#k#=#1#"
# #\#o# #"#1#8# #(#n#u#m#b#e#r#)# #(#t#r#a#n#g# #c#h#�#a# ###�#�#c#
#v#i#�#t#)#"# ###1#8###,#�### #H#Y#P#E#R#L#I#N#K#
#"#h#t#t#p#:#/#/#v#i#.#w#i#k#i#p#e#d#i#a#.#o#r#g#/#w#/#i#n#d#e#x#.#p#h#p#?
#t#i#t#l#e#=#2#9#_#(#n#u#m#b#e#r#)#&#a#c#t#i#o#n#=#e#d#i#t#&#r#e#d#l#i#n#k#=#1#"
# #\#o# #"#2#9# #(#n#u#m#b#e#r#)# #(#t#r#a#n#g# #c#h#�#a# ###�#�#c#
#v#i#�#t#)#"# ###2#9###,#�### #H#Y#P#E#R#L#I#N#K#
#"#h#t#t#p#:#/#/#v#i#.#w#i#k#i#p#e#d#i#a#.#o#r#g#/#w#/#i#n#d#e#x#.#p#h#p#?
#t#i#t#l#e#=#4#7#_#(#n#u#m#b#e#r#)#&#a#c#t#i#o#n#=#e#d#i#t#&#r#e#d#l#i#n#k#=#1#"
# #\#o# #"#4#7# #(#n#u#m#b#e#r#)# #(#t#r#a#n#g# #c#h#�#a# ###�#�#c#
#v#i#�#t#)#"# ###4#7###,#�### #H#Y#P#E#R#L#I#N#K#
#"#h#t#t#p#:#/#/#v#i#.#w#i#k#i#p#e#d#i#a#.#o#r#g#/#w#/#i#n#d#e#x#.#p#h#p#?
#t#i#t#l#e#=#7#6#_#(#n#u#m#b#e#r#)#&#a#c#t#i#o#n#=#e#d#i#t#&#r#e#d#l#i#n#k#=#1#"
# #\#o# #"#7#6# #(#n#u#m#b#e#r#)# #(#t#r#a#n#g# #c#h#�#a# ###�#�#c#
#v#i#�#t#)#"# ###7#6###,#�### #H#Y#P#E#R#L#I#N#K#
#"#h#t#t#p#:#/#/#v#i#.#w#i#k#i#p#e#d#i#a#.#o#r#g#/#w#/#i#n#d#e#x#.#p#h#p#?
#t#i#t#l#e#=#1#2#3#_#(#n#u#m#b#e#r#)#&#a#c#t#i#o#n#=#e#d#i#t#&#r#e#d#l#i#n#k#=#1
#"# #\#o# #"#1#2#3# #(#n#u#m#b#e#r#)# #(#t#r#a#n#g# #c#h#�#a# ###�#�#c#
#v#i#�#t#)#"# ###1#2#3###,# #.#.#.##T#�#n#h# #c#h#�#t#:##a#.#####V#�#i# ###
#Q#U#O#T#E# ### ####### #l#�# #t#�# #l#�# #v#�#n#g# # #(### #Q#U#O#T#E# ###
########b#.# #T#�#n#h# #c#h#i#a# #h#�#t# #g#i#�#a# #c#�#c# #s#�# #L#u#c#a#s####
#Q#U#O#T#E# ### #######�#c#h#i#a# #h#�#t# #c#h#o#�### #Q#U#O#T#E# ###
#######�#n#�#u# #m# #l#�# #s#�# #l#�#.# ##c#.# #M#�#i# #l#i#�#n# #h#�# #v#�#i#
#c#�#c# #s#�# #F#i#b#o#n#a#c#c#i#:##1#.# #S#�# #L#u#c#a#s# #l#i#�#n# #h#�#
#v#�#i# #s#�# #F#i#b#o#n#a#c#c#i# #b#�#i# #c#�#c#�### #H#Y#P#E#R#L#I#N#K#
#"#h#t#t#p#:#/#/#v#i#.#w#i#k#i#p#e#d#i#a#.#o#r#g#/#w#/#i#n#d#e#x#.#p#h#p#?


#t#i#t#l#e#=#H#%#E#1#%#B#A#%#B#1#n#g#_#%#C#4#%#9#1#%#E#1#%#B#A#%#B#3#n#g#_#t#h#
%#E#1#%#B#B#%#A#9#c#&#a#c#t#i#o#n#=#e#d#i#t#&#r#e#d#l#i#n#k#=#1#"# #\#o#
#"#H#�#n#g# ###�#n#g# #t#h#�#c# #(#t#r#a#n#g# #c#h#�#a# ###�#�#c# #v#i#�#t#)#"#
###h#�#n#g# ###�#n#g# #t#h#�#c###�#s#a#u#:#### #Q#U#O#T#E# ### ####### #
#H#o#�#c# #t#�#n#g# #q#u#�#t# #h#�#n# #l#�# #c#�#n#g# #t#h#�#c# #s#a#u#:####
#Q#U#O#T#E# ### ####### #v#�#i# #m#�#i# ### #Q#U#O#T#E# ### ########2#.# # ###
#Q#U#O#T#E# ### ########3#.# # ### #Q#U#O#T#E# ### ########4#.# # ###
#Q#U#O#T#E# ### ########d#.# #K#h#i# #c#h#�# #s#�# #l#�# #s#�# #n#g#u#y#�#n#
#t#�##L#n#�###�#n#g# #d#�# #v#�#i# #1# #m#o#d# #n# #n#�#u# #n# #l#�#�###
#H#Y#P#E#R#L#I#N#K#
#"#h#t#t#p#:#/#/#v#i#.#w#i#k#i#p#e#d#i#a#.#o#r#g#/#w#i#k#i#/#S#%#E#1#%#B#B#
%#9#1#_#n#g#u#y#%#C#3#%#A#A#n#_#t#%#E#1#%#B#B#%#9#1#"# #\#o# #"#S#�#
#n#g#u#y#�#n# #t#�#"# ###s#�# #n#g#u#y#�#n# #t#�###.##e#.# #S#�# #n#g#u#y#�#n#
#t#�# #L#u#c#a#s##S#�# #n#g#u#y#�#n# #t#�# #L#u#c#a#s#�#l#�# #s#�# #L#u#c#a#s#,#
#v#�# ###�#n#g# #t#h#�#i# #l#�# #m#�#t#�### #H#Y#P#E#R#L#I#N#K#
#"#h#t#t#p#:#/#/#v#i#.#w#i#k#i#p#e#d#i#a#.#o#r#g#/#w#i#k#i#/#S#%#E#1#%#B#B#
%#9#1#_#n#g#u#y#%#C#3#%#A#A#n#_#t#%#E#1#%#B#B#%#9#1#"# #\#o# #"#S#�#
#n#g#u#y#�#n# #t#�#"# ###n#g#u#y#�#n# #t#�###.# #C#�#c# #s#�# #n#g#u#y#�#n#
#t#�# #L#u#c#a#s# #n#h#�# #n#h#�#t# ###�#�#c# #b#i#�#t# #l#�#:###2#,# #3#,#
#7#,# #1#1#,# #2#9#,# #4#7#,# #1#9#9#,# #5#2#1#,# #2#2#0#7#,# #3#5#7#1#,#
#9#3#4#9#,# #.#.#.###4#.# #C#�#p# #s#�# #n#h#�#n# #c#�#n#g#:##D#�#y# ###
#Q#U#O#T#E# ### ####### ###�#�#c# #g#�#i# #l#�# #c#�#p# #s#�# #n#h#�#n#
#c#�#n#g# #n#�#u# #n#h#�# ### #Q#U#O#T#E# ### #######,# ### #Q#U#O#T#E# ###
####### #t#a# #c#�#:#### #Q#U#O#T#E# ### ####### #l#�# #c#�#c# #h#�#n#g# #s#�#)#
###�#c# #b#i#�#t#:#### #Q#U#O#T#E# ### ####### #d#�#y# ### #Q#U#O#T#E# ###
####### #l#�# #C#S#N# #c#�#n#g# #b#�#i# #l#�# ### #Q#U#O#T#E# ### #######.####
#Q#U#O#T#E# ### ####### #d#�#y# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #l#�# #C#S#C#
#c#�#n#g# #s#a#i# #l#�# ### #Q#U#O#T#E# ### #######.##D#�#y# #s#�# #t#h#�#c#:#
###�#n#h# #n#g#h#)#a#:##T#h#e#o# #q#u#a#n# ###i#�#m# #c#�#a# #l#�# #t#h#u#y#�#t#
#t#�#p# #h#�#p# #d#�#y# #s#�# #l#�# #m#�#t# #�#n#h# #x#�#�### #Q#U#O#T#E# ###
####### #,# #t#r#o#n#g# ###�#�### #Q#U#O#T#E# ### ####### #l#�# #t#�#p# #h#�#p#
#s#�# #t#�# #n#h#i#�#n#,# #h#o#�#c# #t#�#p# #c#o#n# #c#�#a# #t#�#p# #s#�# #t#�#
#n#h#i#�#n# #n#h#�# #h#�#n# #/# #l#�#n# #h#�#n# #m#�#t# #s#�# #t#�#
#n#h#i#�#n#�#m#�#n#�#o# ###�#.# #K#h#i# ###�# #t#h#a#y# #c#h#o#�### #Q#U#O#T#E#
### ####### #t#a# #d#�#n#g# #k#�# #h#i#�#u### #Q#U#O#T#E# ### #######.## ###
#Q#U#O#T#E# ### ########N#�#u# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #l#�# #h#�#u# #h#�#n#
#t#a# #c#�# #d#�#y# #h#�#u# #h#�#n#:#####N#g#�#�#c# #l#�#i# #n#�# ###�#�#c#
#x#e#m# #l#�# #v#�# #h#�#n#:########�#i# #k#h#i#,# #d#�#y# #h#�#u# #h#�#n#
#c#i#n#g# #c#�# #t#h#�# ###�#�#c# #x#e#m# #l#�# #v#�# #h#�#n# #v#�#i# #c#�#c#
#p#h#�#n# #t#�# #t#�# #t#h#�#�#m#�#t#r#�# ###i# #l#�# #b#�#n#g# #n#h#a#u#.#
#K#h#i# #b#�#t# ###�#u# #t#�# #p#h#�#n# #t#�#�### #Q#U#O#T#E# ###
#######�#d#�#y# #t#h#�#�#n#g# ###�#�#c# #k#�# #h#i#�#u#:# #### #Q#U#O#T#E# ###
#######�#v#�#i#�### #Q#U#O#T#E# ### #######�#l#�# #p#h#�#n# #t#�# #t#h#�#�###
#Q#U#O#T#E# ### #######.##N#g#�#�#i# #t#a# #t#h#�#�#n#g# #x#�#t# #h#�#n# #c#�#c#
#d#�#y# #b#�#t# ###�#u# #t#�# #p#h#�#n# #t#�#�#a#1#.##�### #Q#U#O#T#E# ###
####### #v#�#i#�### #Q#U#O#T#E# ### #######�#�#l#�# #p#h#�#n# #t#�# #t#h#�#�###
#Q#U#O#T#E# ### #######�##�# #n#g#h#)#a# #t#h#�#c# #t#�#:##T#r#o#n#g#
#n#h#i#�#u# #b#�#i# #t#o#�#n#,# #d#�#y# #s#�# #c#�# #t#h#�# ###�#�#c# #t#�#o#
#d#�#n#g# #q#u#a# #q#u#�# #t#r#�#n#h# #t#h#u# #t#h#�#p# #d#�# #l#i#�#u#.#
#C#�#c# #d#�# #l#i#�#u# #t#h#u# #t#h#�#p# #c#�# #t#h#�# #g#�#m# #n#h#i#�#u#
#s#�# #t#�#�### #Q#U#O#T#E# ### #######.# ### #H#Y#P#E#R#L#I#N#K#
#"#h#t#t#p#:#/#/#v#i#.#w#i#k#i#p#e#d#i#a#.#o#r#g#/#w#i#k#i#/#T#%#E#1#%#B#A#
%#A#D#p#_#h#%#E#1#%#B#B#%#A#3#p#"# #\#o# #"#T#�#p# #h#�#p#"# ###T#�#p#
#h#�#p###�#c#�#c# #s#�# #n#�#y#�#c#�# #t#h#�# #t#�#,# #n#g#h#)#a# #l#�# #c#�#
#s#�# ###�#u# #t#i#�#n# #(### #Q#U#O#T#E# ### #######)#,# #s#�# #t#h#�# #2#
#(### #Q#U#O#T#E# ### #######)# #v#�# #c#�#c# #s#�# #t#i#�#p# #t#h#e#o#.##
#B#i#�#n# #c#�#a# #d#�#y#:##C#h#o# #d#�#y#�#�### #Q#U#O#T#E# ### #######.#
#T#�#p# #h#�#p# #c#�#c# #g#i#�# #t#r#�# #c#�#a# #d#�#y#:#######�#�#c# #g#�#i#
#l#�#�#b#i#�#n# #c#�#a# #d#�#y#�###�#.##B#i#�#n# #n#�#y# #k#h#�#n#g# #c#�#
#t#h#�# #t#�#.# #V#�# #d#�#,# #c#h#o# #d#�#y#�### #Q#U#O#T#E# ### #######,#
#c#�# #b#i#�#n# #l#�# #{#-#1#,#1#}#.# #N#�# #c#�# #2# #p#h#�#n# #t#�# #t#h#a#y#
###�#i# #l#�# #1# #v#�# #-#1#.# ###D#�#y# #s#�# #t#h#�#c# ###�#n# ###i#�#u#:#


###�#n#h# #n#g#h#)#a##C#h#o# #d#�#y# #s#�# #t#h#�#c#�### #Q#U#O#T#E# ###
#######�#v#�#i#�#x#n#�#l#�# #c#�#c#�### #H#Y#P#E#R#L#I#N#K#
#"#h#t#t#p#:#/#/#v#i#.#w#i#k#i#p#e#d#i#a#.#o#r#g#/#w#i#k#i#/#S#%#E#1#%#B#B#
%#9#1#_#t#h#%#E#1#%#B#B#%#B#1#c#"# #\#o# #"#S#�# #t#h#�#c#"# ###s#�#
#t#h#�#c###.# #N#�# #l#�##.# #T###n#g#�### #H#Y#P#E#R#L#I#N#K#
#"#h#t#t#p#:#/#/#v#i#.#w#i#k#i#p#e#d#i#a#.#o#r#g#/#w#i#k#i#/#K#h#i#_#v#%#C#3#
%#A#0#_#c#h#%#E#1#%#B#B#%#8#9#_#k#h#i#"# #\#o# #"#K#h#i# #v#�# #c#h#�# #k#h#i#"#
###k#h#i# #v#�# #c#h#�# #k#h#i### ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #,#�###
#Q#U#O#T#E# ### ########.# #G#i#�#m#�#k#h#i# #v#�# #c#h#�# #k#h#i#�###
#Q#U#O#T#E# ### ####### #,#�### #Q#U#O#T#E# ### ########N#�#u# #d#�#y# #c#�#
###�#�#c# #m#�#t# #t#r#o#n#g# #h#a#i# #t#�#n#h# #c#h#�#t# #n#�#y#,# #t#a#
#g#�#i# #d#�#y# ###�# #l#�#�#d#�#y# ###�#n# ###i#�#u#.##V#�# #d#�#:# #v#�#i#
#d#�#y# ### #Q#U#O#T#E# ### #######�##T#a# #c#�# ### #Q#U#O#T#E# ### #######�#.#
##D#o# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #n#�#n#�### #Q#U#O#T#E# ### #######�#,#
#h#a#y#�### #Q#U#O#T#E# ### #######.# ##S#u#y# #r#a#�### #Q#U#O#T#E# ###
#######�#l#�# #d#�#y# #t###n#g#.###T#�#n#h# ###�#n# ###i#�#u# #v#�# #d#�#u#
#c#�#a# ###�#o# #h#�#m#:##M#�#t# #c#�#c#h# ###�# #x#�#c# ###�#n#h# #m#�#t#
#d#�#y# #c#�# ###�#n# ###i#�#u# #h#a#y# #k#h#�#n#g# #l#�# #d#�#a# #v#�#o#
###�#o# #h#�#m# #c#�#a#�### #H#Y#P#E#R#L#I#N#K#
#"#h#t#t#p#:#/#/#v#i#.#w#i#k#i#p#e#d#i#a#.#o#r#g#/#w#i#k#i#/#H#%#C#3#
%#A#0#m#_#s#%#E#1#%#B#B#%#9#1#"# #\#o# #"#H#�#m# #s#�#"# ###h#�#m#
#s#�###�#t#�#�#n#g# #�#n#g#.##V#�# #d#�# #n#h#�# #c#h#o# #d#�#y# ### #Q#U#O#T#E#
### #######�#�#.# #X#�#t# #h#�#m# #s#�#:#### #Q#U#O#T#E# ### #######�#v#�#i#�###
#Q#U#O#T#E# ### ########L#�#y#�### #H#Y#P#E#R#L#I#N#K#
#"#h#t#t#p#:#/#/#v#i#.#w#i#k#i#p#e#d#i#a#.#o#r#g#/#w#/#i#n#d#e#x#.#p#h#p#?
#t#i#t#l#e#=#%#C#4#%#9#0#%#E#1#%#B#A#%#A#1#o#_#h#%#C#3#
%#A#0#m#&#a#c#t#i#o#n#=#e#d#i#t#&#r#e#d#l#i#n#k#=#1#"# #\#o# #"###�#o# #h#�#m#
#(#t#r#a#n#g# #c#h#�#a# ###�#�#c# #v#i#�#t#)#"# #####�#o# #h#�#m###�#c#�#a#
#n#�#,# #t#a# #t#h#u# ###�#�#c#:#######�#o# #h#�#m# #n#�#y# #n#h#�# #h#�#n#�###
#H#Y#P#E#R#L#I#N#K#
#"#h#t#t#p#:#/#/#v#i#.#w#i#k#i#p#e#d#i#a#.#o#r#g#/#w#i#k#i#/#K#h#%#C#3#
%#B#4#n#g#"# #\#o# #"#K#h#�#n#g#"# ###0###�#k#h#i#�### #Q#U#O#T#E# ### #######.#
###i#�#u# #n#�#y# #x#�#y# #r#a# #v#�#i# #m#�#i#�### #Q#U#O#T#E# ### #######,#
#n#�#n# #d#�#y#�### #Q#U#O#T#E# ### #######�#�#�#l#�# #d#�#y# #g#i#�#m#.##D#�#y#
#s#�# #t#h#�#c# #b#�# #c#h#�#n#:##D#�#y#�### #Q#U#O#T#E# ###
#######�#b#�#�#c#h#�#n# #t#r#�#n#�### #H#Y#P#E#R#L#I#N#K#
#"#h#t#t#p#:#/#/#v#i#.#w#i#k#i#p#e#d#i#a#.#o#r#g#/#w#i#k#i#/#K#h#i#_#v#%#C#3#
%#A#0#_#c#h#%#E#1#%#B#B#%#8#9#_#k#h#i#"# #\#o# #"#K#h#i# #v#�# #c#h#�# #k#h#i#"#
###k#h#i# #v#�# #c#h#�# #k#h#i###�#t#�#n# #t#�#i#�### #Q#U#O#T#E# ###
#######�#�# ###�#�### #Q#U#O#T#E# ### #######,# ### #Q#U#O#T#E# ### #######.#
#S#�#�### #Q#U#O#T#E# ### #######�###�#�#c# #g#�#i# #l#�#�#g#i#�# #t#r#�#
#c#h#�#n# #t#r#�#n#.##N#g#�#�#c# #l#�#i#,# #d#�#y#�### #Q#U#O#T#E# ###
#######�#b#�#�#c#h#�#n# #d#�#�#i#�#k#h#i# #v#�# #c#h#�# #k#h#i# #t#�#n#
#t#�#i#�### #Q#U#O#T#E# ### ####### #�# ###�#�### #Q#U#O#T#E# ### ####### #,#
### #Q#U#O#T#E# ### #######.# #S#�#�### #Q#U#O#T#E# ### #######�###�#�#c#
#g#�#i# #l#�#�#g#i#�# #t#r#�# #c#h#�#n# #d#�#�#i#.##N#�#u# #m#�#t# #d#�#y# #c#�#
#c#�# #2# #t#�#n#h# #c#h#�#t# #t#r#�#n# #t#h#�# #d#�#y# ###�# ###�#�#c# #g#�#i#
#l#�#�#d#�#y# #b#�# #c#h#�#n#.##V#�# #d#�#:# #d#�#y#�### #Q#U#O#T#E# ###
#######�#b#�# #c#h#�#n# #d#�#�#i# #b#�#i# #0# #v#�# #n#�# #l#u#�#n# #c#�#
#g#i#�# #t#r#�# #d#�#�#n#g#.###G#i#�#i# #h#�#n# #c#�#a# #m#�#t# #d#�#y# #s#�#
#t#h#�#c#:##K#h#�#i# #n#i#�#m# #g#i#�#i# #h#�#n# #c#�#a# #d#�#y# #s#�# #b#�#t#
#n#g#u#�#n# #t#�# #v#i#�#c# #k#h#�#o# #s#�#t# #m#�#t# #s#�# #d#�#y# #s#�#
#t#h#�#c#,# #c#�# #t#h#�# #t#i#�#n#�#"#r#�#t# #g#�#n#"#�#m#�#t# #s#�# #n#�#o#
###�#.# #C#h#�#n#g# #h#�#n#,# #x#�#t# #d#�#y# #s#�# #t#h#�#c#:#####H#a#y####
#K#h#i# #c#h#o#�#n#�#t###n#g# #l#�#n# #v#�# #h#�#n# #t#h#�# #p#h#�#n# #s#�#�###
#Q#U#O#T#E# ### #######�#t#r#�# #n#�#n# #n#h#�# #t#u#�# #�#,# #d#o# ###�# #s#�#
#h#�#n#g# #t#h#�# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #c#�#a# #d#�#y#�### #Q#U#O#T#E#
### ####### # #c#�# #t#h#�# #t#i#�#n# #g#�#n# ###�#n# #1# #v#�#i# #k#h#o#�#n#g#
#c#�#c#h# #n#h#�# #t#u#�# #�# #.# #N#g#�#�#i# #t#a# #d#i#�#n# ###�#t# ###i#�#u#
###�# #b#�#n#g# ###�#n#h# #n#g#h#)#a# #s#a#u#:####i#n#h# #n#g#h#)#a##C#h#o#
#d#�#y# #s#�# #t#h#�#c# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #v#�# #m#�#t# #s#�#
#t#h#�#c#�### #Q#U#O#T#E# ### #######.# #K#h#i# ###�# #n#�#u#:######t#h#�#�###


#Q#U#O#T#E# ### #######�###�#�#c# #g#�#i# #l#�#�#g#i#�#i# #h#�#n# #c#�#a#
#d#�#y#�### #Q#U#O#T#E# ### #######.# #K#h#i# ###�# #t#a# #c#i#n#g# #n#�#i#
#d#�#y# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #h#�#i# #t#�#.##G#i#�#i# #h#�#n# #c#�#a#
#d#�#y# #t#h#�#�#n#g# ###�#�#c# #k#�# #h#i#�#u#:#####H#o#�#c#### #Q#U#O#T#E# ###
####### #(#k#h#i# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #)###C#�#c# ###�#n#h# #l#�# #c#�#
#b#�#n##N#�#u# #d#�#y#�### #Q#U#O#T#E# ### #######�#c#�# #g#i#�#i# #h#�#n#
#h#�#u# #h#�#n# #t#h#�# #n#�# #b#�# #c#h#�#n#.##D#�#y# #h#�#i# #t#�# #c#h#�#
#c#�# #m#�#t# #g#i#�#i# #h#�#n#.###########D#�#y#�### #H#Y#P#E#R#L#I#N#K#
#"#h#t#t#p#:#/#/#v#i#.#w#i#k#i#p#e#d#i#a#.#o#r#g#/#w#/#i#n#d#e#x#.#p#h#p#?
#t#i#t#l#e#=#%#C#4#%#9#0#%#C#6#%#A#1#n#_#%#C#4#%#9#1#i#%#E#1#%#B#B#
%#8#7#u#&#a#c#t#i#o#n#=#e#d#i#t#&#r#e#d#l#i#n#k#=#1#"# #\#o# #"###�#n# ###i#�#u#
#(#t#r#a#n#g# #c#h#�#a# ###�#�#c# #v#i#�#t#)#"# #####�#n# ###i#�#u###�#t###n#g#
#(#g#i#�#m#)# #h#�#i# #t#�# #k#h#i# #v#�# #c#h#�# #k#h#i# #n#�# #b#�# #c#h#�#n#
#t#r#�#n# #(#d#�#�#i#)#.###T#�#n#h# #c#h#�#t#:##N#�#u# #c#�#c# #d#�#y# ###
#Q#U#O#T#E# ### #######�#v#�# ### #Q#U#O#T#E# ### #######�#h#�#i# #t#�# #v#�####
#t#h#�########v#�# #(#n#�#u#�#L#2#�#v#�#�### #Q#U#O#T#E# ###
#######�#k#h#�#c#�### #H#Y#P#E#R#L#I#N#K#
#"#h#t#t#p#:#/#/#v#i#.#w#i#k#i#p#e#d#i#a#.#o#r#g#/#w#i#k#i#/#0#"# #\#o# #"#0#"#
###0###)######M#�#t# #s#�# #g#i#�#i# #h#�#n# #c#�# #b#�#n#:################V#�#
#c#�#n#g# #b#�#,# #v#�# #c#�#n#g# #l#�#n#:##N#�#u# #m#�#t# #d#�#y# #s#�# #c#�#
#g#i#�#i# #h#�#n# #l#�# #0# #t#h#�# #n#�# ###�#�#c# #g#�#i# #l#�# #m#�#t# #v#�#
#c#�#n#g# #b#�#.# #N#�#u#�#:# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### # #t#h#�# #d#�#y# ###
#Q#U#O#T#E# ### ####### ###�#�#c# #g#�#i# #l#�# #v#�# #c#�#n#g# #l#�#n#.#
#K#h#i# ###�# #t#a# #c#i#n#g# #v#i#�#t#:######D#�#y# #t#u#�#n# #h#o#�#n#:#
#D#�#y# #t#u#�#n# #h#o#�#n# #c#�#n#g# #t#�#n#h#:##D#�#y# ### #Q#U#O#T#E# ###
####### ###�#�#c# #g#�#i# #l#�# #d#�#y# #t#u#�#n# #h#o#�#n# #c#�#n#g# #t#�#n#h#
#k#h#i# #v#�# #c#h#�# #k#h#i# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #s#a#o# #c#h#o# ###
#Q#U#O#T#E# ### ####### ### #Q#U#O#T#E# ### ########S#�# ### #Q#U#O#T#E# ###
####### #n#h#�# #n#h#�#t# ###�#�#c# #g#�#i# #l#�# #c#h#u# #k#�# #c#�# #s#�#
#c#�#a# #d#�#y# ### #Q#U#O#T#E# ### ##########�#c# #b#i#�#t#:# ### #Q#U#O#T#E#
### ####### #t#u#�#n# #h#o#�#n# #c#�#n#g# #t#�#n#h#,# #c#h#u# #k#�# ###
#Q#U#O#T#E# ### ####### #l#�# #d#�#y# #h#�#n#g#.###D#�#y# #t#u#�#n# #h#o#�#n#
#n#h#�#n# #t#�#n#h#:##D#�#y# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### ###�#�#c# #g#�#i# #l#�#
#d#�#y# #t#u#�#n# #h#o#�#n# #n#h#�#n# #t#�#n#h# #k#h#i# #v#�# #c#h#�# #k#h#i#
### #Q#U#O#T#E# ### ####### #s#a#o# #c#h#o# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### ###
#Q#U#O#T#E# ### ########S#�# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #n#h#�# #n#h#�#t#
###�#�#c# #g#�#i# #l#�# #c#h#u# #k#�# #c#�# #s#�# #c#�#a# #d#�#y# ###
#Q#U#O#T#E# ### ########L#�#u# #�#:# #D#�#y# #t#u#�#n# #h#o#�#n# #c#h#u# #k#�#
#k# #t#h#�#�### #m#a#x# #{###}# #v#�#�###�# #m#i#n# #{###}# ### #Q#U#O#T#E# ###
#######i# # #n#�#n# #n#�# #b#�# #c#h#�#n##V#�# #d#�#:# #C#m# #d#�#y# ###
#Q#U#O#T#E# ### ####### #t#u#�#n# #h#o#�#n# #c#�#n#g# #t#�#n#h# #c#h#u# #k#�#
#2# #k#h#i# #v#�# #c#h#�# #k#h#i# #c#�# #d#�#n#g#:#######G#i#�#i#:##X#�#t#
#d#�#y# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #x#�#c# ###�#n#h# #b#�#i#:#####B#�#n#g#
#q#u#y# #n#�#p# #t#a# #c#m# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #c#�#:#####N#g#�#�#c#
#l#�#i#,# #v#�#i# #d#�#y# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #c#�#:#### #Q#U#O#T#E# ###
#######s#�# #l#�# #d#�#y# #c#�#n#g# #t#�#n#h#,# #c#h#u# #k#�# #2#.##############
#####P#H#�#N# #0#3#:# #M#�#T# #S#�# #P#H#�#�#N#G# #P#H#�#P# #X#�#Y# #D#�#N#G#
#D#�#Y# #S#�##X#�#y# #d#�#n#g# #d#�#y# #h#�#i# #t#�# #b#�#n#g# #p#h#�#�#n#g#
#t#r#�#n#h##C#�# #t#h#�# #x#�#y# #d#�#n#g# #d#�#y# #s#�# #h#�#i# #t#�# #v#�#
#m#�#t# #s#�# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #x#u#�#t# #p#h#�#t# #t#�# #m#�#t#
#p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #c#�# #n#g#h#i#�#m# #l#�# ### #Q#U#O#T#E# ### #######
#t#h#e#o# #c#�#c#h# #s#a#u#:##V#�# #d#�# #1#:# #X#�#t# ### #Q#U#O#T#E# ###
#######=### #Q#U#O#T#E# ### #######,# ### #Q#U#O#T#E# ### #######l#�#
#n#g#h#i#�#m# #c#�#a# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# ### #Q#U#O#T#E# ###
#########2#=#2#.# #T#a# #v#i#�#t# #l#�#i# #d#�#�#i# #d#�#n#g# ### #Q#U#O#T#E#
### ####### #v#�# #t#a# #t#h#i#�#t# #l#�#p# #d#�#y# #s#�# # #t#h#�#a# #m#�#n#
### #Q#U#O#T#E# ### ####### #.# #N#�#u# #d#�#y# #n#�#y# #h#�#i# #t#�# #t#h#�#
#g#i#�#i# #h#�#n# #s#�# #l#�# ### #Q#U#O#T#E# ### #######.# #T#�#�#n#g# #t#�#
#n#h#�# #v#�#y#,# #t#a# #c#�# #t#h#�# #x#�#y# #d#�#n#g# ###�#�#c# #d#�#y# #s#�#
#t#i#�#n# #v#�# #c###n# #b#�#c# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #c#�#a# ###
#Q#U#O#T#E# ### ####### #n#h#�# #s#a#u#:#####C#i#n#g# #v#�#i# #g#i#�#i# #h#�#n#
#c#�#n# ###�#n# #l#�# ### #Q#U#O#T#E# ### #######,# #t#a# #c#�# #t#h#�# #x#�#y#


#d#�#n#g# #d#�#y# #k#h#�#c# #t#h#e#o# ## p#h#o#n#g# #c#�#c#h## #n#h#�#
#v#�#y#:## #
#
#
### #Q#U#O#T#E# ### #######=#1#+### #Q#U#O#T#E#
### ########T#�#t# #n#h#i#�#n#,# #t#r#o#n#g# #t#�#t# #c#�# #c#�#c# #v#�# #d#�#
#t#r#�#n#,# #t#a# #c#h#�# #c#�# ###�#�#c# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #v#�#i#
#n#g#h#i#�#m# #t#h#e#o# #�# #m#u#�#n# #k#h#i# ###�# #c#h#�#n#g# #m#i#n#h#
###�#�#c# #s#�# #h#�#i# #t#�# #c#�#a# #d#�#y# #s#�#.# #V#�# #v#�#y#,# #c#�#n#
#c#�#n# #t#h#�#n# #v#�#i# #c#�#c#h# #t#h#i#�#t# #l#�#p# #b#�#i# #t#o#�#n#
#k#i#�#u# #n#�#y#.# #V#�# #d#�#,# #v#�#i# #d#�#y# #s#�# ### #Q#U#O#T#E# ###
#######=#1#+### #Q#U#O#T#E# ### ####### #t#h#�# #k#h#�#n#g# #p#h#�#i# #v#�#i#
### #Q#U#O#T#E# ### ####### #n#�#o# #d#�#y# #c#i#n#g# #h#�#i# #t#�# #v#�#
#k#h#�#n#g# #p#h#�#i# #l#�#c# #n#�#o# #g#i#�#i# #h#�#n# #c#i#n#g# #l#�# # ###
#Q#U#O#T#E# ### ####### #.##M#�#t# #c#�#c#h# #t#�#n#g# #q#u#�#t#,# #t#a# #c#�#
#t#h#�# #d#�#n#g# #p#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #t#�#m# #n#g#h#i#�#m# #x#�#p# #x#�#
#N#e#w#t#o#n# ###�# #x#�#y# #d#�#n#g# #c#�#c# #d#�#y# #s#�#.# ###�# #t#�#m#
#n#g#h#i#�#m# #c#�#a# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h### #Q#U#O#T#E# ### #######
#p#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #N#e#w#t#o#n# ###�# #n#g#h#�# #c#h#�#n# ### #Q#U#O#T#E#
### #######t#�#�#n#g# ###�# #g#�#n# #n#g#h#i#�#m# ###�# #v#�# #x#�#y# #d#�#n#g#
#d#�#y# #t#r#u#y# #h#�#i#:## #
#
#
### #Q#U#O#T#E# ### #######
#K#h#i# ###�# #d#�#y# ### #Q#U#O#T#E# ### #######s#�# #d#�#n# ###�#n#
#n#g#h#i#�#m# #c#�#a# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# ### #Q#U#O#T#E# ### #######.#
#V#�# #d#�# #2#:#X#�#t# #h#�#m# #s#�# ### #Q#U#O#T#E# ### #######-#2# #t#h#�#
### #Q#U#O#T#E# ### #######=### #Q#U#O#T#E# ### ####### #v#�#
#t#a# ###�#�#c# #d#�#y# #s#�##
#
#
#
### #Q#U#O#T#E# ###
#######.##X#�#t# #h#�#m# #s#�# ### #Q#U#O#T#E# ### #######t#h#�# ### #Q#U#O#T#E#
### ####### #v#�# #t#a# ###�#�#c# #d#�#y# #s#�##
#
#
#
###
#Q#U#O#T#E# ### ########X#�#y# #d#�#n#g# #d#�#y# #t#r#u#y# #h#�#i# #t#�# #c#�#p#
#n#g#h#i#�#m# #c#�#a# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #b#�#c# #h#a#i##C#h#�#n#g# #t#a#
#t#h#�#y#,# #t#�# #h#a#i# #n#g#h#i#�#m# #c#�#a# #m#�#t# #p#h#�#�#n#g#
#t#r#�#n#h# #b#�#c# #2# #c#�# #t#h#�# #x#�#y# #d#�#n#g# #r#a# #c#�#c# #d#�#y#
#t#r#u#y# #h#�#i# #t#u#y#�#n# #t#�#n#h# #b#�#c# #2# #(#k#i#�#u# #d#�#y# #s#�#
#F#i#b#o#n#a#c#c#i#)#.# #T#�#�#n#g# #t#�# #n#h#�# #t#h#�#,# #c#�# #t#h#�#
#x#�#y# #d#�#n#g# #c#�#c# #d#�#y# #t#r#u#y# #h#�#i# #t#u#y#�#n# #t#�#n#h#
#b#�#c# #c#a#o# #t#�# #n#g#h#i#�#m# #c#�#a# #c#�#c# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h#
#b#�#c# #c#a#o#.# #T#r#o#n#g# #p#h#�#n# #n#�#y#,# #c#h#�#n#g# #t#a# #s#�# ###i#
#t#h#e#o# #m#�#t# #h#�#�#n#g# #k#h#�#c#:# #x#�#y# #d#�#n#g# #c#�#c# #d#�#y#
#t#r#u#y# #h#�#i# #p#h#i# #t#u#y#�#n# #t#�#n#h# #b#�#c# #n#h#�#t# #t#�# #c#�#p#
#n#g#h#i#�#m# #c#�#a# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #b#�#c# #2#.# ##X#�#t#
#p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #b#�#c# #2#:# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #c#�#
#h#a#i# #n#g#h#i#�#m# #l#�# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #v#�# ### #Q#U#O#T#E#
### #######.# #X#�#t# #m#�#t# #s#�# #t#h#�#c# ### #Q#U#O#T#E# ### #######
#b#�#t# #k#�#.# #X#�#t# #d#�#y# #s#�# ### #Q#U#O#T#E# ### #######.# #K#h#i#
###�# ##### #
#T#�# ###�# #s#u#y# #r#a# #d#�#y# #s#�# ### #Q#U#O#T#E# ###
####### #t#h#�#a# #m#�#n# #c#�#n#g# #t#h#�#c# #t#r#u#y# #h#�#i# ### #Q#U#O#T#E#
### ########V#�# #d#�# #c#h#�#n# ### #Q#U#O#T#E# ### #######,# #t#a# #c#�#
#b#�#i# #t#o#�#n#:# #T#�#m# #c#�#n#g# #t#h#�#c# #t#r#u#y# #h#�#i# #c#�#a#
#d#�#y# #s#�# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### ###�#�#c# #x#�#c# ###�#n#h# #b#�#i#
### #Q#U#O#T#E# ### ########T#�#�#n#g# #t#�# #n#h#�# #v#�#y#,# #n#�#u# #x#�#t#
### #Q#U#O#T#E# ### ####### #t#h#�# #######T#�# ###�# #s#u#y# #r#a# #d#�#y#
#s#�# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #t#h#�#a# #m#�#n# #c#�#n#g# #t#h#�#c#
#t#r#u#y# #h#�#i# ### #Q#U#O#T#E# ### ########V#�# #d#�# #x#�#t# ### #Q#U#O#T#E#
### #######,# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #l#�# #h#a#i# #n#g#h#i#�#m# #c#�#a#
#p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# ### #Q#U#O#T#E# ### #######,# #t#a# ###�#�#c# #b#�#i#
#t#o#�#n#:# #T#�#m# #c#�#n#g# #t#h#�#c# #t#�#n#g# #q#u#�#t# #c#�#a# #d#�#y#
#s#�# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### ###�#�#c# #x#�#c# ###�#n#h# #b#�#i# ###
#Q#U#O#T#E# ### #######.# #H#o#�#n# #t#o#�#n# #t#�#�#n#g# #t#�#,# #c#�# #t#h#�#
#x#�#y# #d#�#n#g# #d#�#y# #t#r#u#y# #h#�#i# #p#h#i# #t#u#y#�#n# #d#�#n#g# ###a#
#t#h#�#c# #b#�#c# #4#,#5#.# #B#�#n#g# #p#h#�#p# #d#�#i# #t#r#�#c#,# #t#a# #c#�#
#t#h#�# #t#h#a#y# ###�#i# #d#�#n#g# #c#�#a# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #n#�#y#.#
##V#�# #d#�# #1#:# #N#�#u# #t#r#o#n#g# #d#�#y# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #t#a#
###�#t# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #t#h#�# #t#a# ###�#�#c# #d#�#y# #####N#�#u#
### #Q#U#O#T#E# ### #######,# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #l#�# #c#�#c# #s#�#
#t#h#�#c# #t#h#�# #t#r#o#n#g# #h#a#i# #s#�# #c#�# #�#t# #n#h#�#t# #m#�#t# #s#�#


#c#�# #t#r#�# #t#u#y#�#t# ###�#i# #l#�#n# #h#�#n# #1#,# #v#�# #v#�#y# #d#�#y#
#s#�# #k#h#�#n#g# #h#�#i# #t#�# #(#t#r#�# #t#r#�#�#n#g# #h#�#p# #h#a#i#
#n#g#h#i#�#m# ###�#i# #n#h#a#u# #v#�# #d#�#y# #l#�# #d#�#y# #h#�#n#g#)#.#
#T#u#y# #n#h#i#�#n#,# #n#�#u# #c#h#�#n# ### #Q#U#O#T#E# ### #######,# ###
#Q#U#O#T#E# ### ####### #l#�# #c#�#p# #s#�# #p#h#�#c# #l#i#�#n# #h#�#p# #c#�#
#m#�###u#n# #n#h#�# #h#�#n# #h#a#y# #b#�#n#g# #1#,# #t#a# #c#�# #t#h#�# #t#�#o#
#r#a# #c#�#c# #d#�#y# #t#u#�#n# #h#o#�#n# #h#o#�#c# #d#�#y# #h#�#i# #t#�#.#
#C#h#�# #�# #r#�#n#g# #c#h#�#n# ### #Q#U#O#T#E# ### #######,# ### #Q#U#O#T#E#
### ####### #�# ###�#y# #c#h#�#n#h# #l#�# #c#h#�#n# #m# #v#�# #c#i#n#g#
#c#h#�#n#h# #l#�# #c#h#�#n# ### #Q#U#O#T#E# ### #######.# #D#o# ###�# #t#�#n#h#
#c#h#�#t# #c#�#a# #d#�#y# #s#�# #s#�# #p#h#�# #t#h#u#�#c# #r#�#t# #n#h#i#�#u#
#v#�#o# ### #Q#U#O#T#E# ### ########V#�# #d#�# #v#�#i# #d#�#y# #s#�# #t#h#�#a#
### #Q#U#O#T#E# ### ########n#�#u# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #t#h#�# ###
#Q#U#O#T#E# ### ########n#�#u# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #t#h#�# ###
#Q#U#O#T#E# ### ####### #l#�# #d#�#y# #h#�#n#g#;# #n#�#u# ### #Q#U#O#T#E# ###
####### #t#h#�# ### #Q#U#O#T#E# ### ########D#�#y# #s#�# #l#�# #n#g#h#i#�#m#
#c#�#a# #m#�#t# #h#�# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #p#h#�# #t#h#u#�#c# #b#i#�#n#
#n## #X#�#t# #m#�#t# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# ### #Q#U#O#T#E# ###
#######=#0#.# #N#�#u# #v#�#i# #m#�#i# #n#,# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# ###
#Q#U#O#T#E# ### #######=#0# #c#�# #n#g#h#i#�#m# #d#u#y# #n#h#�#t# ###
#Q#U#O#T#E# ### ####### #t#r#�#n# #m#�#t# #m#i#�#n# ### #Q#U#O#T#E# ### #######
#n#�#o# ###�# #t#h#�# #d#�#y# #s#�# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### ###�# ###�#�#c#
#x#�#c# ###�#n#h#.# #T#�# #m#�#i# #l#i#e#n# #h#�# #g#i#�#a# #c#�#c# #h#�#m# ###
#Q#U#O#T#E# ### #######=#0#,# #d#�#y# #s#�# #n#�#y# #c#�# #t#h#�# #c#�#
#n#h#�#n#g# #t#�#n#h# #c#h#�#t# #r#�#t# #t#h#�# #v#�#.##B#�#i# #t#o#�#n# #1#.#
#K#�# #h#i#�#u# #x#n# #l#�# #n#g#h#i#�#m# #c#�#a# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h#:#
### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# ####### #t#h#u#�#c# #k#h#o#�#n#g#
#(#0#,# #1#)##a#)# #C#h#�#n#g# #m#i#n#h# #d#�#y# #{#x#n#}# #h#�#i# #t#�#.##b#)#
#H#�#y# #t#�#m# #g#i#�#i# #h#�#n# ###�#.##B#�#n#h# #l#u#�#n#:# #x#n# ###�#�#c#
#x#�#c# ###�#n#h# #d#u#y# #n#h#�#t# #v#�# #h#�#m# #s#�# # ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# ####### #l#i#�#n# #t#�#c# #v#�# ###�#n# ###i#�#u#
#t#r#�#n# #(#0#,# #1#)#.# #T#u#y# #n#h#i#�#n#,# #t#a# #k#h#�#n#g# #t#h#�#
#x#�#c# ###�#n#h# ###�#�#c# #g#i#�# #t#r#�# #c#�# #t#h#�# #c#�#a# #x#n#.#
#R#�#t# #m#a#y# #m#�#n#,# ###�# #c#h#�#n#g# #m#i#n#h# #t#�#n#h# #h#�#i# #t#�#
#c#�#a# #x#n#,# #t#a# #k#h#�#n#g# #c#�#n# ###�#n# ###i#�#u# ###�#.# #C#h#�#
#c#�#n# #c#h#�#n#g# #m#i#n#h# #t#�#n#h# ###�#n# ###i#�#u# #v#�# #b#�# #c#h#�#n#
#l#�# ###�#.# #V#�#i# #t#�#n#h# #b#�# #c#h#�#n#,# #m#�#i# #t#h#�# ###�#u# #�#n#
#v#�# #0# #<# #x#n# #<# #1#.# #V#�#i# #t#�#n#h# ###�#n# ###i#�#u#,# #t#a#
#c#h#�# #�# #m#�#t# #c#h#�#t# ###�#n# #m#�#i# #l#i#�#n# #h#�# #g#i#�#a#
#f#n#(#x#)# #v#�# #f#n#+#1#(#x#)#:## # ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# #######.# ###�#y# #c#h#�#n#h# #l#�# #c#h#�#a#
#k#h#o#�# ###�# #c#h#�#n#g# #m#i#n#h# #t#�#n#h# ###�#n# ###i#�#u# #c#�#a#
#x#n#.# ##L#�#i# #g#i#�#i#:# #R#�# #r#�#n#g# #x#n# ###�#�#c# #x#�#c# ###�#n#h#
#1# #c#�#c#h# #d#u#y# #n#h#�#t#,# #0# #<# #x#n# #<# #1#.# #T#a# #c#�#
#f#n#+#1#(#x#n#)# #=# #f#n#(#x#n#)# #+# ### #Q#U#O#T#E# ### #######,#
#t#r#o#n#g# #k#h#i# ###�# # # #f#n#+#1#(#0#+#)# #># #0#.# #T#h#e#o# #t#�#n#h#
#c#h#�#t# #c#�#a# #h#�#m# #l#i#�#n# #t#�#c#,# #t#r#�#n# #k#h#o#�#n#g# #(#0#,#
#x#n#)# #c#�# #�#t# #n#h#�#t# #1# #n#g#h#i#�#m# #c#�#a# #f#n#+#1#(#x#)#.#
#N#g#h#i#�#m# ###�# #c#h#�#n#h# #l#�# #x#n#+#1#.# #N#h#�# #t#h#�# #t#a# ###�#
#c#h#�#n#g# #m#i#n#h# ###�#�#c# #x#n#+#1# #<# #x#n#.# #T#�#c# #l#�# #d#�#y#
#s#�# #{#x#n#}# #g#i#�#m#.# #D#o# #d#�#y# #n#�#y# #b#�# #c#h#�#n# #d#�#�#i#
#b#�#i# #0# #n#�#n# #d#�#y# #s#�# #c#�# #g#i#�#i# #h#�#n#.##T#a# #s#�#
#c#h#�#n#g# #m#i#n#h# #g#i#�#i# #h#�#n# #n#�#i# #t#r#�#n# #b#�#n#g# #0#.# ###�#
#c#h#�#n#g# #m#i#n#h# ###i#�#u# #n#�#y#,# #t#a# #c#�#n# ###�#n# #k#�#t# #q#u#�#
#q#u#e#n# #t#h#u#�#c# #s#a#u#:# # # #1# #+# ### #Q#U#O#T#E# ### #######>#
#l#n#(#n#)##(#C#�# #t#h#�# #c#h#�#n#g# #m#i#n#h# #d#�# #d#�#n#g# #b#�#n#g#
#c#�#c#h# #s#�# #d#�#n#g# ###�#n#h# #g#i#�# #l#n#(#1#+### #Q#U#O#T#E# ###
#######)# #<# ### #Q#U#O#T#E# ### ########T#h#�#t# #v#�#y#,# #g#i#�# #s#�# #
#l#i#m# #x#n# #=# #a# #># #0#.# #K#h#i# ###�#,# #d#o# #d#�#y# #s#�# #g#i#�#m#
#n#�#n# #t#a# #c#�# #x#n# #(# #a# #v#�#i# #m#�#i# #n#.# ##D#o# #1# #+# ###
#Q#U#O#T#E# ### ####### #(# #(# #k#h#i# #n# #(# #(# #n#�#n# #t#�#n# #t#�#i# #N#
#s#a#o# #c#h#o# #v#�#i# #m#�#i# #n# #(# #N# #t#a# #c#�# # #1# #+# ###


#Q#U#O#T#E# ### #######># ### #Q#U#O#T#E# ### ####### ##K#h#i# ###�# #v#�#i# #n#
#(# #N# #t#a# #c#�# # #:#### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# ####### #
#M#�#u# #t#h#u#�#n#.# #V#�#y# #t#a# #p#h#�#i# #c#�# #l#i#m# #x#n# #=# #0#.#
#B#�#i# #t#o#�#n# #2#.# #(#V#M#O# #2#0#0#7#)# #C#h#o# #s#�# #t#h#�#c# #a# #>#
#2# #v#�# # #f#n#(#x#)# #=# #a#1#0#x#n#+#1#0# #+# #x#n# #+# #& +#x# #+# #1#.#
#a#)# #C#h#�#n#g# #m#i#n#h# #r#�#n#g# #v#�#i# #m#�#i# #s#�# #n#g#u#y#�#n#
#d#�#�#n#g# #n#,# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #f#n#(#x#)# #=# #a# #l#u#�#n# #c#�#
###�#n#g# #m#�#t# #n#g#h#i#�#m# #d#�#�#n#g# #d#u#y# #n#h#�#t#.##b#)# #G#�#i#
#n#g#h#i#�#m# ###�# #l#�# #x#n#,# #c#h#�#n#g# #m#i#n#h# #r#�#n#g# #d#�#y#
#{#x#n#}# #c#�# #g#i#�#i# #h#�#n# #h#�#u# #h#�#n# #k#h#i# #n# #d#�#n# ###�#n#
#v#�# #c#�#n#g#.# ###L#�#i# #g#i#�#i#.# #K#�#t# #q#u#�# #c#�#a# #c#�#u# #a#)#
#l#�# #h#i#�#n# #n#h#i#�#n# #v#�# #h#�#m# #f#n#(#x#)# #t###n#g# #t#r#�#n#
#(#0#,# #+#(#)#.# #D#�# #d#�#n#g# #n#h#�#n# #t#h#�#y# #0# #<# #x#n# #<# #1#.#
#T#a# #s#�# #c#h#�#n#g# #m#i#n#h# #d#�#y# #x#n# #t###n#g#,# #t#�#c# #l#�#
#x#n#+#1# #># #x#n#.# #T#�#�#n#g# #t#�# #n#h#�# #�# #n#h#�#n#g# #l#�#i#
#g#i#�#i# #t#r#�#n#,# #t#a# #x#�#t##
#f#n#+#1#(#x#n#)# #=#
#a#1#0#x#n#n#+#1#1# #+# #x#n#n#+#1# #+# #x#n#n# #+# #& #+# #x# #+# #1# #=#
#x#n#f#n#(#x#n#)# #+# #1# #=# #a#x#n# #+# #1##V#�# #t#a# ###�# #c#�#
#f#n#+#1#(#1#)# #=# #a#1#0# #+# #n# #+# #1# #># #a# #n#�#n# #t#a# #c#h#�#
#c#�#n# #c#h#�#n#g# #m#i#n#h# #a#x#n# #+# #1# #<# #a# #l#�# #s#�# #s#u#y# #r#a#
#x#n# #<# #x#n#+#1# #<# #1#.# #N#h#�# #v#�#y#,# #c#�#n# #c#h#�#n#g# #m#i#n#h#
#x#n# #<# #(#a#-#1#)#/#a#.# #T#h#�#t# #v#�#y#,# #n#�#u# #x#n# #(# #(#a##1#)#/#a# #t#h#�# # ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# ########(#d#o#
#a# ## #1# #># #1#)#.# #V#�#y# #d#�#y# #s#�# #t###n#g# #{#x#n#}# #t###n#g#
#v#�# #b#�# #c#h#�#n# #b#�#i# #1# #n#�#n# #h#�#i# #t#�#.##N#h#�#n# #x#�#t#:#
#M#�#t# #l#�#n# #n#�#a# #m#�#i# #l#i#�#n# #h#�# #f#n#+#1#(#x#)# #=#
#x#f#n#(#x#)# #+# #1# #l#�#i# #g#i#�#p# #c#h#�#n#g# #t#a# #t#�#m# ###�#�#c#
#m#�#i# #q#u#a#n# #h#�# #g#i#�#a# #x#n# #v#�# #x#n#+#1#.# #T#�# #l#�#i#
#g#i#�#i# #t#r#�#n#,# #t#a# #c#�# #t#h#�# #c#h#�#n#g# #m#i#n#h# ###�#�#c#
#r#�#n#g# ##l#i#m# #x#n# #=# #(#a#-#1#)#/#a#.# #T#h#�#t# #v#�#y#,# ###�#t# #c#
#=# #(#a#-#1#)#/#a# #<# #1#,# #t#h#e#o# #t#�#n#h# #t#o#�#n# #�# #t#r#�#n#
#t#h#�# ##f#n#(#c#)# ## #f#n#(#x#n#)# #=# #k#c#n# # #(#v#�#i# #k# #=# #(#a##1#)#(#(#a#-#1#)#9# ## #1#)# #># #0#)##T#h#e#o# ###�#n#h# #l#�#
#L#a#g#r#a#n#g#e# #t#h#�# #:# #f#n#(#c#)# ## #f#n#(#x#n#)# #=# #f## (#(#)#(#c#
## #x#n#)# #v#�#i# # #(# #t#h#u#�#c# #(#x#n#,# #c#)##N#h#�#n#g# #f## (#(#)# #=#
#(#n#+#1#0#)#a#1#0#(#n#+#9# #+# #n#(#n#-#1# #+# #& +# #1# #># #1# #n#�#n# #t#�#
###�#y# #s#u#y# #r#a#:# #k#c#n# #># #c# #-# #x#n##T#�# ###�# #t#a# #c#�# #:# #c#
## #k#c#n# #<# #x#n# #<# #c# #.# #V#�# #c#�# #n#g#h#)#a# #l#�#m# #l#i#m# #x#n#
#=# #c#.## ##B#�#i# #t#o#�#n# #3#.# #(#V#M#O# #2#0#0#2#)# #C#h#o# #n# #l#�#
#m#�#t# #s#�# #n#g#u#y#�#n# #d#�#�#n#g#.# #C#h#�#n#g# #m#i#n#h# #r#�#n#g#
#p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# #######
#c#�# #m#�#t# #n#g#h#i#�#m# #d#u#y# #n#h#�#t# #x#n# #># #1#.# #C#h#�#n#g#
#m#i#n#h# #r#�#n#g# #k#h#i# #n# #d#�#n# ###�#n# #v#�# #c#�#n#g#,# #x#n# #d#�#n#
###�#n# #4#.###B#�#n#h# #l#u#�#n#:# #V#i#�#c# #c#h#�#n#g# #m#i#n#h#
#p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #c#�# #n#g#h#i#�#m# #d#u#y# #n#h#�#t# #x#n# #># #1#
#l#�# #h#i#�#n# #n#h#i#�#n#.# #M#�#i# #l#i#�#n# #h#�# #f#n#+#1#(#x#)# #=#
#f#n#(#x#)# #+# #1#/#(#(#n#+#1#)#2#x#-#1#)# #c#h#o# #t#h#�#y# #x#n# #l#�#
#d#�#y# #s#�# #t###n#g# #(#�# ###�#y# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# #######)#.# ###�# #b#�#i# #c#h#o# #s#�#n#
#g#i#�#i# #h#�#n# #c#�#a# #x#n# #l#�# #4# ###�# #l#�#m# #c#h#o# #b#�#i#
#t#o#�#n# #t#r#�# #n#�#n# #d#�# #h#�#n# #n#h#i#�#u#.# #T#�#�#n#g# #t#�# #n#h#�#
#c#�#c#h# #c#h#�#n#g# #m#i#n#h# #l#i#m# #x#n# #=# #c# #�# #n#h#�#n# #x#�#t#
#t#r#�#n#,# #t#a# #s#�# #d#�#n#g# ###�#n#h# #l#�# #L#a#g#r#a#n#g#e# ###�#
###�#n#h# #g#i#�# #k#h#o#�#n#g# #c#�#c#h# #g#i#�#a# #x#n# #v#�# #4#.# ###�#
#l#�#m# ###i#�#u# #n#�#y#,# #t#a# #c#�#n# #t#�#n#h# #f#n#(#4#)#,# #v#�#i# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# #######.# #R#�#t# #m#a#y# #m#�#n#,#
#b#�#i# #t#�#n#h# #f#n#(#4#)# #n#�#y# #l#i#�#n# #q#u#a#n# ###�#n# #1# #d#�#n#g#
#t#�#n#g# #q#u#e#n# #t#h#u#�#c#.# ##L#�#i# #g#i#�#i#:# # ###�#t# #f#n#(#x#)#
#n#h#�# #t#r#�#n# #v#�# #g#�#i# #x#n# #l#�# #n#g#h#i#�#m# #># #1# #d#u#y#
#n#h#�#t# #c#�#a# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #f#n#(#x#)# #=# #0#.# #T#a# #c#�# #
### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# ########�#p# #d#�#n#g# ###�#n#h#
#l#�# #L#a#g#r#a#n#g#e#,# #t#a# #c#�# #:# #1#/#4#n# #=# #|
#f#n#(#x#n#)# ##


#f#(#4#)#|
# #=# #|
#f## (#c#)#|
#|
#x#n#-#4#|
# #v#�#i# #c# #t#h#u#�#c# #(#x#n#,#
#4#)# # ##N#h#�#n#g# #d#o# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# #######
#N#�#n# #t#�# ###�#y# #|
#x#n# ## #4#|
# #<# #9#/#4#n#,# #s#u#y# #r#a# # #l#i#m#
#x#n# #=# #4#.##T#r#o#n#g# #v#�# #d#�# #t#r#�#n# #(#v#�# #t#r#o#n#g# #p#h#�#n#
#n#h#�#n# #x#�#t# #�# #b#�#i# #t#o#�#n# #3#)# #c#h#�#n#g# #t#a# ###�# #s#�#
#d#�#n#g# ###�#n#h# #l#�# #L#a#g#r#a#n#g#e# ###�# ###�#n#h# #g#i#�# #h#i#�#u#
#s#�# #g#i#�#a# #x#n# #v#�# #g#i#�# #t#r#�# #g#i#�#i# #h#�#n#.# #�# #v#�# #d#�#
#c#u#�#i# #c#�#n#g# #c#�#a# #b#�#i# #v#i#�#t# #n#�#y#,# #t#a# #t#i#�#p# #t#�#c#
#n#�#u# #r#a# #�#n#g# #d#�#n#g# #d#�#n#g# ###�#n#h# #l#�# #n#�#y# #t#r#o#n#g#
#m#�#t# #t#�#n#h# #h#u#�#n#g# #p#h#�#c# #t#�#p# #h#�#n#.# ##X#�#y# #d#�#n#g#
#c#�#c# #d#�#y# #s#�# #n#g#u#y#�#n# #t#�# #l#�#i# #g#i#�#i# #c#�#c#
#p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #n#g#h#i#�#m# #n#g#u#y#�#n##M#�#t# #d#�#y# #t#r#u#y#
#h#�#i# #t#u#y#�#n# #t#�#n#h# #v#�#i# #h#�# #s#�# #n#g#u#y#�#n# #v#�# #c#�#c#
#s#�# #h#�#n#g# ###�#u# ###�#u# #n#g#u#y#�#n# #s#�# #c#h#�#a# #t#o#�#n# #s#�#
#n#g#u#y#�#n#,# ###�# #l#�# ###i#�#u# #h#i#�#n# #n#h#i#�#n#.# #T#h#�#
#n#h#�#n#g# #c#�# #n#h#�#n#g# #d#�#y# #s#�# #m#�# #t#r#o#n#g# #c#�#n#g#
#t#h#�#c# #t#r#u#y# #h#�#i# #c#�# #p#h#�#n# #s#�#,# #t#h#�#m# #c#h#�# #c#�#
#c#�# #c###n# #t#h#�#c# #n#h#�#n#g# #t#�#t# #c#�# #c#�#c# #s#�# #h#�#n#g#
#c#�#a# #n#�# #v#�#n# #n#g#u#y#�#n#,# ###�#y# #m#�#i# #l#�# ###i#�#u# #b#�#t#
#n#g#�#.# #T#u#y# #n#h#i#�#n#,# #n#�#u# #x#e#m# #x#�#t# #k#�#,# #t#a# #c#�#
#t#h#�# #t#h#�#y# #c#h#�#n#g# #c#�# #m#�#t# #m#�#i# #q#u#a#n# #h#�# #r#�#t#
#t#r#�#c# #t#i#�#p#.##C#h#�#n#g# #t#a# #h#�#y# #b#�#t# ###�#u# #t#�# #b#�#i#
#t#o#�#n# #q#u#e#n# #t#h#u#�#c# #s#a#u#:# #C#h#�#n#g# #m#i#n#h# #r#�#n#g#
#v#�#i# #m#�#i# #s#�# #h#�#n#g# #c#�#a# #d#�#y# #s#�# ### #Q#U#O#T#E# ###
####### #x#�#c# ###�#n#h# #b#�#i# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### ###�#u#
#n#g#u#y#�#n#.##C#h#u#y#�#n# #v#�# #v#�# #b#�#n#h# #p#h#�#�#n#g# #c#�#n#g#
#t#h#�#c# #t#r#u#y# #h#�#i#,# #t#a# ###�#�#c#####T#h#a#y# #n# #b#�#n#g# #n#-#1#
#t#a# ###�#�#c#####T#�# ###�#y# #s#u#y# #r#a# ### #Q#U#O#T#E# ### #######,# ###
#Q#U#O#T#E# ### ####### #l#�# #h#a#i# #n#g#h#i#�#m# #c#�#a# #p#h#�#�#n#g#
#t#r#�#n#h#####S#u#y# #r#a#:# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #h#a#y# ###
#Q#U#O#T#E# ### #######.# #T#�# ###�#y# #s#u#y# #r#a# #t#�#t# #c#�# #c#�#c#
#s#�# #h#�#n#g# #t#r#o#n#g# #d#�#y# ###�#u# #n#g#u#y#�#n#.##C#�# #c#�#n#g#
#t#h#�#c# #b#a#n# ###�#u# #l#�#n# #c#�#n#g# #t#h#�#c# #h#�# #q#u#�# ###
#Q#U#O#T#E# ### ####### ###�#u# #g#�#i# #c#h#o# #c#h#�#n#g# #t#a# ###�#n#
#v#�#i# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #P#e#l#l#.# #Q#u#�# #t#h#�#t# #l#�# #c#�#
#t#h#�# #x#�#y# #d#�#n#g# #h#�#n#g# #l#o#�#t# #n#h#�#n#g# #d#�#y# #s#�#
#t#�#�#n#g# #t#�# #b#�#n#g# #c#�#c#h# #x#�#t# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h#
#P#e#l#l#.##X#�#t# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #G#i#�#
#s#�# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #c#�# #n#g#h#i#�#m# #k#h#�#n#g# #t#�#m#
#t#h#�#�#n#g# ### #Q#U#O#T#E# ### #######v#�# #(### #Q#U#O#T#E# ### #######
#l#�# #n#g#h#i#�#m# #c#�# #s#�# #c#�#a# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# # ###
#Q#U#O#T#E# ### ####### #K#h#i# ###�#,# #n#�#u# #x#�#t# #h#a#i# #d#�#y# # ###
#Q#U#O#T#E# ### #######x#�#c# ###�#n#h# #b#�#i# ### #Q#U#O#T#E# ### #######
#t#h#�# ### #Q#U#O#T#E# ### #######l#�# #n#g#h#i#�#m# #c#�#a# ### #Q#U#O#T#E#
### ####### #T#�# #h#�# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #t#r#�#n# #t#a# #c#�# #t#h#�#
#t#�#m# ###�#�#c#####v#�# #n#h#�# #v#�#y# ###�# #x#u#�#t# #h#i#�#n# #h#a#i#
#d#�#y# #s#�# #n#g#u#y#�#n# ###�#�#c# #c#h#o# #b#�#i# #m#�#t# #c#�#n#g#
#t#h#�#c# #k#h#�#n#g# #n#g#u#y#�#n#.##V#�# #d#�#,# #v#�#i# ### #Q#U#O#T#E# ###
####### #t#h#�# #t#a# #c#�# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #T#a# ###�#�#c# #h#a#i#
#d#�#y# #s#�# #n#g#u#y#�#n# #s#a#u# ###�#y#:########C#u#�#i# #c#�#n#g#,# #c#h#�#
#�# #r#�#n#g# #t#a# #c#�# #t#h#�# #t#�#o# #r#a# #m#�#t# #k#i#�#u# #d#�#y# #s#�#
#k#h#�#c# #t#�# #k#�#t# #q#u#�# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #l#�# #h#a#i#
#n#g#h#i#�#m# #c#�#a# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# ######T#r#�#n# ###�#y#:#
#T#h#e#o# ###�#n#h# #l#�# #V#i#e#t#e# #t#h#�# ### #Q#U#O#T#E# ### #######,#
#s#u#y# #r#a#####v#�# #t#a# #c#�# #b#�#i# #t#o#�#n#:# #C#h#o# #d#�#y# #s#�# #
### #Q#U#O#T#E# ### ####### #x#�#c# ###�#n#h# #b#�#i# ### #Q#U#O#T#E# ###
#######v#�# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #C#h#�#n#g# #m#i#n#h# #r#�#n#g# ###
#Q#U#O#T#E# ### ####### #n#g#u#y#�#n# #v#�#i# #m#�#i# ### #Q#U#O#T#E# ###
#######.# ###B#�#i# #t#�#p# #x#�#y# #d#�#n#g# #h#�# #t#h#�#n#g# #b#�#i# #t#�#p#
#d#�#y# #s#�##B#�#i# #1#:#C#h#o# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# ### #Q#U#O#T#E# ###
####### #C#h#�#n#g# #t#�# #r#�#n#g# #v#�#i# #m#�#i# #n# #n#g#u#y#�#n#
#d#�#�#n#g# #t#h#�# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #c#�# #d#u#y# #n#h#�#t# #m#�#t#


#n#g#h#i#�#m# #d#�#�#n#g# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #v#�# #t#�#m# ###
#Q#U#O#T#E# ### #######.##G#i#�#i##X#�#t# #
#f#(#x#)# #=# #x#n# #+# #x#n##1# #+#& +# #x#-#1# #(#n### #Q#U#O#T#E# ### ####### #N#\#{#1#}#)##f## (#x#)# #=#
#n#x#n#-#1# #+# #(#n#-#1#)#x#n#-#2# #+# #& +# #1# #># #0#,# ### #Q#U#O#T#E# ###
#######x# #># #0##H#�#n# #n#�#a# #f#(#0#)#.#f#(#1#)# #=# #1#-#n# #<# #0####
#Q#U#O#T#E# ### ####### #
#f#(#x#)#=# #0# #c#�# #n#g#h#i#�#m# #d#�#�#n#g#
#d#u#y# #n#h#�#t# #x#n#.####K#h#i# ###�# #:# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### ###
#Q#U#O#T#E# ### #######x#n##### #># #x#n#+#1# #># #0##(#v#�# #n#g#�#�#c# #l#�#i#
#:# #0# #<# #x#n### ### #Q#U#O#T#E# ### ########### #x#n#+#1#### #Q#U#O#T#E# ###
####### #1# #=# #x#n#+# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #+# #& +# ### #Q#U#O#T#E#
### ####### #<# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #<# #1# ### #Q#U#O#T#E# ### #######
#1# #<# #1# #(#v#�# #l#�#)#)#.#### #Q#U#O#T#E# ### ####### #T#�#n# #t#�#i# ###
#Q#U#O#T#E# ### #######=# #x#0#,# #0# # ### #Q#U#O#T#E# ### #######x#0### ###
#Q#U#O#T#E# ### ########### #x#1#.##M#�#t# #k#h#�#c#,# #t#�# ### #Q#U#O#T#E# ###
#######(### #Q#U#O#T#E# ### #######n# ### #Q#U#O#T#E# ### #######2#)##C#h#o#
#n### #Q#U#O#T#E# ### #######,# #t#a# ###�#�#c# #1# #=# ### #Q#U#O#T#E# ###
########V#�#y# #:# ### #Q#U#O#T#E# ### ########B#�#i# #2#:#D#�#y# #s#�#
#{#a#n#}# ###�#�#c# #x#�#c# ###�#n#h# #b#�#i# #a#1# #># #0#,# #a#2# #># #0#
#v#�# #a#n#+#1#=### #Q#U#O#T#E# ### ####### #C#h#�#n#g# #m#i#n#h# #r#�#n#g#
#d#�#y# #s#�# #{#a#n#}# #h#�#i# #t#�# #v#�# #t#�#m# #g#i#�#i# #h#�#n# #c#�#a#
#d#�#y# #s#�# ###�#.##G#i#�#i##X#�#t# #d#�#y# #s#�# #{#M#n#}# #v#�#i#
#M#n#=#m#a#x#{#a#n#,# #a#n#+#1#,# #4#}#.##(# #N#�#u# #M#n#=#4# #t#h#�# #a#n#,#
#a#n#+#1### #Q#U#O#T#E# ### #######,# #s#u#y# #r#a# #a#n#+#2### #Q#U#O#T#E# ###
#######,# #t#�# ###�# #M#n#+#1#=#4#.##(# #N#�#u# #M#n#=#a#n#+#1# #t#h#�#
#a#n#+#1### #Q#U#O#T#E# ### #######a#n#,# #a#n#+#1### #Q#U#O#T#E# ### #######
#K#h#i# ###�# #####s#u#y# #r#a#:# #a#n#+#2##### #=### #Q#U#O#T#E# ###
#######+### #Q#U#O#T#E# ### #######=# #a#n#+#1#.##S#u#y# #r#a# #M#n#+#1# #=#
#m#a#x#{#a#n#+#1#,# #a#n#+#2#,# #4#}# #=# #a#n#+#1# #=# #M#n#.##(# #N#�#u# #M#n#
#=# #a#n# #t#h#�# #a#n# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #a#n#+#1#,# #a#n###
#Q#U#O#T#E# ### ####### #4#.# #K#h#i# ###�##a#n#+#2# #=# ### #Q#U#O#T#E# ###
#######+### #Q#U#O#T#E# ### #######2### #Q#U#O#T#E# ### ####### ### #Q#U#O#T#E#
### ####### #a#n#.##S#u#y# #r#a# #M#n#+#1# # ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #a#n#
#=# #M#n#.##V#�#y# #t#r#o#n#g# #m#�#i# #t#r#�#�#n#g# #h#�#p# #t#h#�# #M#n#+#1#
### #Q#U#O#T#E#
### ####### #M#n#,# #t#�#c# #(#M#n#)# #l#�# #d#�#y# #s#�# #g#i#�#m#.# #D#o#
#(#M#n#)# #b#�# #c#h#�#n# #d#�#�#i# #b#�#i# #4# #n#�#n# #d#�#y# #n#�#y# #c#�#
#g#i#�#i# #h#�#n#.# #T#a# #c#h#�#n#g# #m#i#n#h# #g#i#�#i# #h#�#n# #n#�#y#
#b#�#n#g# #4#.# #T#h#�#t# #v#�#y#,# #g#i#�# #s#�# #g#i#�#i# #h#�#n# #l#�# #M#
#># #4#.# #K#h#i# ###�# #v#�#i# #m#�#i# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #># #0#,#
#t#�#n# #t#�#i# #N# #s#a#o# #c#h#o# #v#�#i# #m#�#i# #n# ### #Q#U#O#T#E# ###
####### #N# #t#h#�# ### #Q#U#O#T#E# ### #######.# #C#h#�#n# #n# ### #Q#U#O#T#E#
### ####### #N# #s#a#o# #c#h#o# #M#n#+#2# #=# #a#n#+#2# #(#t#h#e#o# #c#�#c#
#l#�#p# #l#u#�#n# #�# #t#r#�#n# #v#�# #d#o# #M# #># #4# #t#h#�# #t#�#n# #t#�#i#
#c#h#�# #s#�# #n# #n#h#�# #v#�#y#)#.# #T#a# #c#�#### #Q#U#O#T#E# ### #######.#
#M#�#u# #t#h#u#�#n# #v#�# #M# #># #4# #v#�# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #c#�#
#t#h#�# #c#h#�#n# #n#h#�# #t#�#y# #�#.##D#o# ###�# ### #Q#U#O#T#E# ### #######,#
#s#u#y# #r#a# #d#�#y# ###�# #c#h#o# #c#i#n#g# #h#�#i# #t#�# #t#�#i# #4#.##B#�#i#
#3#:#C#h#�#n#g# #m#i#n#h# #r#�#n#g# #m#�#i# #s#�# #h#�#n#g# #c#�#a# #d#�#y#
#s#�# #{#a#n#}# #x#�#c# ###�#n#h# #b#�#i# #a#0# #=# #1#,# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# ####### ###�#u# #n#g#u#y#�#n#.##G#i#�#i##C#h#u#y#�#n#
#v#�# #v#�# #b#�#n#h# #p#h#�#�#n#g# #c#�#n#g# #t#h#�#c# #t#r#u#y# #h#�#i#,#
#t#a# ###�#�#c## #a#n#+#1#2# ## #4#a#n#a#n#+#1# #+# #4#a#n#2# #=# #3#a#n#2# ##
#2##(#
#a#n#+#1#2# ## #4#a#n#a#n#+#1# #+# #a#n#2# #+# #2# #=# #0##T#h#a#y#
#n# #b#�#n#g# #n#-#1#,# #t#a# ###�#�#c# # # # # ##
#a#n#2# ## #4#a#n#a#n#-#1#
#+# #a#n#-#1#2# #+# #2# #=# #0##T#�# ###�#y# #s#u#y# #r#a# #a#n#-#1# #v#�#
#a#n#+#1# #l#�# #h#a#i# #n#g#h#i#�#m# #c#�#a# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# # #x#2#
## #4#a#n#x# #+# #a#n#2# #+# #2# #=# #0#.# #S#u#y# #r#a# #a#n#+#1# #+# #a#n##1# #=# #4#a#n# #h#a#y# #a#n#+#1# #=# #4#a#n# ## #a#n#-#1#.# #T#�# ###�#y#
#s#u#y# #r#a# #t#�#t# #c#�# #c#�#c# #s#�# #h#�#n#g# #t#r#o#n#g# #d#�#y# ###�#u#
#n#g#u#y#�#n#,# #v#�# #a#0# #=# #1# #v#�# #a#1# #=# #3# #n#g#u#y#�#n#.##B#�#i#
#4#:#C#h#o# #d#�#y# #s#�# #{#x#n#}# #x#�#c# ###�#n#h# #b#�#i# #x#1# #(# #(#1#,#
#2#)# #v#�# #x#n#+#1# #=# #1# #+# #x#n# ## ### #Q#U#O#T#E# ### #######.#


#C#h#�#n#g# #m#i#n#h# #r#�#n#g# #{#x#n#}# #c#�# #g#i#�#i# #h#�#n# #h#�#u#
#h#�#n# #k#h#i# #n# #d#�#n# ###�#n# #v#�# #c#�#n#g# #v#�# #t#�#m# #g#i#�#i#
#h#�#n# ###�#.# ##G#i#�#i##G#i#�# #s#�# #x#n# #c#�# #g#i#�#i# #h#�#n# #l#�# #a#
#t#h#�# # # #a# #=# #1# #+# #a# ## ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #t#�# ###�#
#s#u#y# #r#a# #a# #=# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# ####### #T#a# #s#�#
#d#�#n#g# ###�#n#h# #n#g#h#)#a# ###�# #c#h#�#n#g# #m#i#n#h# #l#i#m# #x#n# #=#
### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# ########T#a# #c#�# # # ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# #######.##T#i#�#p# #t#h#e#o# #t#a# #c#�# #t#h#�#
#c#h#�#n#g# #m#i#n#h# #b#�#n#g# #q#u#y# #n#�#p# #r#�#n#g# # #1# #<# #x#n# #<#
#3#/#2# #v#�#i# #m#�#i# #n# #=# #2#,# #3#,# #& #T#�# ###�#,# #d#o# ###
#Q#U#O#T#E# ### ####### #<# #2# #n#�#n# #s#u#y# #r#a# # #l#i#m# #x#n# #=# #2#.#
#B#�#i# #5#:#C#h#o# #h#a#i# #d#�#y# #s#�# #{#a#n#}# #v#�# #{#b#n#}# #t#h#�#a# #
### #Q#U#O#T#E# ### ####### # #(#n#=#1#,#2#,#3#& )###C#h#�#n#g# #m#i#n#h#
#r#�#n#g# #a#n#+#b#n#>#2### #Q#U#O#T#E# ### #######,# ### #Q#U#O#T#E# ###
########G#i#�#i##T#a# #c#�#
#a#2#b#2#=#(#a#1#+#1#/#b#1#)#(#b#1#+#1#/#a#1#)#=#2#+#a#1#b#1#+#1#/#a#1#b#1###
#Q#U#O#T#E# ### #######4#### #Q#U#O#T#E# ###
#######a#3#b#3#=#(#a#2#+#1#/#b#2#)#(#b#2#+#1#/#a#2#)#=#2#+#a###2#b#2#+#1#/#(#a#2
#b#2#)#>#6#### #Q#U#O#T#E# ### #######a#3#+#b#3### #Q#U#O#T#E# ### #######2###
#Q#U#O#T#E# ### ########## #Q#U#O#T#E# ### #######B###T# ###�#n#g# #v#�#i#
#n#=#3##G#i#�# #s#�# #B###T# ###�#n#g# #v#�#i# #n#=#k### #Q#U#O#T#E# ###
#######3#,# #t#�#c# #l#�#:##a#k#+#b#k#>#2### #Q#U#O#T#E# ### ########K#h#i#
###�# #
#
# ### #Q#U#O#T#E# ### ########+### #Q#U#O#T#E# ### ######## #
# # # # # # # # #2#a#k#+#1#b#k#+#1#=#2#a#k#b#k#+#2#/#(#a#k#b#k#)#+#4####
#Q#U#O#T#E# ###
#######(#a#k#+#1#+#b#k#+#1#)#2#=#(#a#k#+#b#k#)#2#+#2#(#a#k#/#b#k#+#b#k#/#a#k#)#+
#4#### #Q#U#O#T#E# ### #######a#k#+#1#+#b#k#+#1#>#2### #Q#U#O#T#E# ###
#######(#1#/#a#k#+#1#/#b#k#)#2#+#4#>#8#k#+#4#+#4##V#�#y# #B###T# ###�#n#g#
#v#�#i# #n#=#k#+#1### #Q#U#O#T#E# ### #######(###p#c#m#)##B#�#i# #6#:#C#h#o# #n#
#l#�# #m#�#t# #s#�# #n#g#u#y#�#n# #d#�#�#n#g# #># #1#.# #C#h#�#n#g# #m#i#n#h#
#r#�#n#g# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# # # #x#n# #=# #x# #+# #1# #c#�# #m#�#t#
#n#g#h#i#�#m# #d#�#�#n#g# #d#u#y# #n#h#�#t#,# #k#�# #h#i#�#u# #l#�# #x#n#.#
#C#h#�#n#g# #m#i#n#h# #r#�#n#g# #x#n# #d#�#n# #v#�# #1# #k#h#i# #n# #d#�#n#
###�#n# #v#�# #c#�#n#g# #v#�# #t#�#m# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3#
#######.# ##G#i#�#i##R#�# #r#�#n#g# #x#n# #># #1#.# ###�#t# #f#n#(#x#)# #=#
#x#n# ## #x# ## #1#.# #K#h#i# ###�# # #f#n#+#1#(#1#)# #=# #-# #1# #<# #0#
#v#�# #f#n#+#1#(#x#n#)# #=# #x#n#n#+#1# ## #x#n# ## #1# #># #x#n#n# ## #x#n#
## #1#=# #f#n#(#x#n#)# #=# #0#.# #T#�# ###�# #t#a# #s#u#y# #r#a# #1# #<#
#x#n#+#1# #<# #x#n# #.# #S#u#y# #r#a# #d#�#y# #{#x#n#}# #c#�# #g#i#�#i# #h#�#n#
#h#�#u# #h#�#n# #a#.# #T#a# #c#h#�#n#g# #m#i#n#h# #a# #=# #1#.# #T#h#�#t#
#v#�#y#,# #g#i#�# #s#�# #a# #># #1#.# #K#h#i# ###�# #x#n# #(# #a# #v#�#i#
#m#�#i# #n# #v#�# #t#a# #t#�#m# ###�#�#c# #n# ###�# #l#�#n# #s#a#o# #c#h#o#:#
#x#n#n# #(# #a#n# #># #3# #v#�# # #x#n# #+# #1# #<# #3#,# #m#�#u# #t#h#u#�#n#
#v#�# #f#n#(#x#n#)# #=# #0#.####�# #g#i#�#i# #p#h#�#n# #c#u#�#i# #c#�#a# #b#�#i#
#t#o#�#n#,# #t#a# ###�#t# #x#n# #=# #1# #+# #y#n# #v#�#i# #l#i#m# #y#n# #=#
#0#.# #T#h#a#y# #v#�#o# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #f#n#(#x#n#)# #=# #0#,# #t#a#
###�#�#c# # #(#1#+#y#n#)#n# #=# #2# #+# #y#n#.# #L#�#y# #l#o#g#a#r#i#t#h#
#h#a#i# #v#�#,# #t#a# ###�#�#c##
#n#l#n#(#1#+#y#n#)# #=# #l#n#(#2#+#y#n#)#
#T#�# ###�# #s#u#y# #r#a# ## #l#i#m# #n#l#n#(#1#+#y#n#)# #=# #l#n#2# #
#N#h#�#n#g# #l#i#m# #l#n#(#1#+#y#n#)#/#y#n# #=# #1# #n#�#n# #t#�# ###�#y# #t#a#
#s#u#y# #r#a# #l#i#m# #n#y#n# #=# #l#n#2#,# #t#�#c# #l#�# ##
### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# ########B#�#i# #7#:# #C#h#o# #n# #l#�# #m#�#t# #s#�#
#n#g#u#y#�#n# #d#�#�#n#g# #># #1#.# #C#h#�#n#g# #m#i#n#h# #r#�#n#g#
#p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# # # #x#n# #=# #x#2# #+# #x# #+# #1# #c#�# #m#�#t#
#n#g#h#i#�#m# #d#�#�#n#g# #d#u#y# #n#h#�#t#,# #k#�# #h#i#�#u# #l#�# #x#n#.#
#H#�#y# #t#�#m# #s#�# #t#h#�#c# #a# #s#a#o# #c#h#o# #g#i#�#i# #h#�#n# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# ####### #t#�#n# #t#�#i#,# #h#�#u# #h#�#n#
#v#�# #k#h#�#c# #0#.# ##B#�#n#h# #l#u#�#n#.##D#�# #t#h#�#y# #g#i#�# #t#r#�#
#a#,# #n#�#u# #t#�#n# #t#�#i#,# #l#�# #d#u#y# #n#h#�#t#.# #T#�#�#n#g# #t#�#
#n#h#�# #�# #b#�#i# #t#o#�#n# #2#,# #c#�# #t#h#�# #c#h#�#n#g# #m#i#n#h#
###�#�#c# #r#�#n#g# #x#n# #~# #1# #+# #l#n#(#3#)#/#n#.# #T#�# ###�# #c#�# #d#�#
###o#�#n# #l#�# #a# #=# #2#.# ###�#n#h# #l#�# #L#a#g#r#a#n#g#e# #s#�# #g#i#�#p#


#c#h#�#n#g# #t#a# ###�#n#h# #g#i#�# #h#i#�#u# #x#n# ## #x#n#+#1# #v#�#
#c#h#�#n#g# #m#i#n#h# #d#�# ###o#�#n# #n#�#y#.##G#i#�#i####�#t# #P#n#(#x#)# #=#
#x#n# ## #x#2# ## #x# ## #1#.# ##T#a# #c#�# # #P#n#+#1#(#x#)# #=# #x#n#+#1#
## #x#2# ## #x# ## #1# #=# #x#n#+#1# ## #x#n# #+# #P#n#(#x#)# #=# #x#n#(#x##1#)# #+# #P#n#(#x#)#.##T#�# ###�# #P#n#+#1#(#x#n#)# #=# #x#n#n#(#x#n#-#1#)# #+#
#P#n#(#x#n#)# #=# #(#x#n#2#+#x#n#+#1#)#(#x#n#-#1#)# #=# #x#n#3# ## #1#.##�#p#
#d#�#n#g# ###�#n#h# #l#�# #L#a#g#r#a#n#g#e#,# #t#a# #c#�## # # # # # # # # # # #
# #(#x#n#2#+#x#n#+#1#)#(#x#n# ## #1#)# #=# #P#n#+#1#(#x#n#)# ##
#P#n#+#1#(#x#n#+#1#)# #=# #(#x#n# ## #x#n#+#1#)#P#n#+#1## (#c#)# ##v#�#i# #c#
#t#h#u#�#c# #(#x#n#+#1#,# #x#n#)#,# #P#n#+#1## (#x#)# #=# #(#n#+#1#)#x#n# ##
#2#x# ## #1#.##T#�# ###�# ##(#n#+#1#)#(#x#n#+#1#+#1#+#1#/#x#n#+#1#)# ##
#2#x#n#+#1# ## #1# #=# #P#n#+#1## (#x#n#+#1#)# #<# #P#n#+#1## (#c#)## # # # # #
#<# #P#n#+#1## (#x#n#)#=# #(#n#+#1#)#(#x#n#2#+#x#n#+#1#)# ## #2#x#n# ## #1#.#
# ##T#�# ###�#y#,# #v#�#i# #l#�#u# #�# # #l#i#m# #x#n# #=# #1#,# #t#a# #s#u#y#
#r#a# # ## #
### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# ########T#i#�#p# #t#�#c#
#s#�# #d#�#n#g# # #l#i#m# #n#(#x#n# ## #1#)# #=# #3#,# #t#a# #s#u#y# #r#a####
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# ########V#�#y# #v#�#i# #c# #=# #2# #t#h#�#
#g#i#�#i# #h#�#n# ###�# #c#h#o# #t#�#n# #t#�#i#,# #h#�#u# #h#�#n# #v#�#
#k#h#�#c# #0#.# #D#�# #t#h#�#y# #v#�#i# #c# #># #2# #t#h#�# #g#i#�#i# #h#�#n#
###�# #c#h#o# #b#�#n#g# #v#�# #c#�#n#g# #v#�# #n#�#i# #c# #<# #2# #t#h#�#
#g#i#�#i# #h#�#n# ###�# #c#h#o# #b#�#n#g# #0#.# #V#�#y# #c# #=# #2# #l#�#
###�#p# #s#�# #d#u#y# #n#h#�#t# #c#�#a# #b#�#i# #t#o#�#n#.##B#�#i# #8#:#C#h#o#
#b#a# #s#�# #t#h#�#c# #d#�#�#n#g# #a#,#b#,#c# #v#�# #d#�#y# #s#�#
#{#a#k#}#,#{#b#k#}#,#{#c#k#}#,#k#=#0#,#1#,#2#,#& ###�#�#c# #x#�#c# ###�#n#h#
#n#h#�# #s#a#u#:##1#)# #a#0#=#a#,# #b#0#=#b#,# #c#0#=#c#.##2#)#
#a#k#+#1#=#a#k#+#2#/#(#b#k#+#c#k#)#,# #b#k#+#1#=#b#k#+#2#/#(#c#k#+#a#k#)#,#
#c#k#+#1#=#c#k#+#2#/#(#a#k#+#b#k#)#,# #k### #Q#U#O#T#E# ### #######0##C#h#�#n#g#
#m#i#n#h# #c#�#c# #d#�#y# #{#a#n#}#,#{#b#n#}#,#{#c#n#}# #n#�#y# #d#�#n# #t#�#i#
#v#�# #c#�#c# #k#h#i# #n# #t#i#�#n# #t#�#i# #v#�# #c#�#c##G#i#�#i##V#�#i#
#m#�#i# #k### #Q#U#O#T#E# ### #######0#,# #t#a# ###�#t#
#M#k#=#m#a#x#{#a#k#,#b#k#,#c#k#}# #v#�# #m#k###=#m#i#n#{#a#k#,#b#k#,#c#k#}##D#�#
#t#h#�#y# #c#�#c# #d#�#y# #n#�#y# ###�#u# #d#�#�#n#g#.# #T#a# #s#�# #c#h#�#n#g#
#m#i#n#h# #r#�#n#g#:#####T#h#�#t# #v#�#y#,# #x#�#t# #M#k#,# #t#�# #g#i#�#
#t#h#i#�#t# #t#a# #c#�#:##a#k#+#1#2# #+# #b#k#+#1#2# #+# #c#k#+#1#2# #># #a#k#2#
#+# #b#k#2# #+# #c#k#2# #+#
#2#[#a#k#/#(#b#k#+#c#k#)#+#b#k#/#(#c#k#+#a#k#)#+#c#k#/#(#a#k#+#b#k#)#]# ###
#Q#U#O#T#E# ### ####### #a#k#2# #+# #b#k#2# #+# #c#k#2# #+# #6#.##B#�#n#g#
#q#u#y# #n#�#p#,#s#u#y# #r#a#:##a#k#2# #+# #b#k#2# #+# #c#k#2#>#6#k#,# ###
#Q#U#O#T#E# ### #######M#k#2### #Q#U#O#T#E# ### #######(# #a#k#2# #+# #b#k#2#
#+# #c#k#2#)#/#3#>#2#k### #Q#U#O#T#E# ### #######.##X#�#t# # ### #Q#U#O#T#E# ###
#######,# #t#a# #c#h#�#n#g# #m#i#n#h# ###�#�#c#:# #m#k#+#1### #Q#U#O#T#E#
### #######m#k#+#1#/#M#k#,# #M#k#+#1### #Q#U#O#T#E# ### #######M#k#+#1#/#m#k#,#
### #Q#U#O#T#E# ### ########S#u#y# #r#a#:##M#k#+#1#.# #m#k### #Q#U#O#T#E# ###
#######(# #M#k#+#1#/#m#k#)#.#m#k#=#M#k#(#m#k#+#1#/#M#k#)### #Q#U#O#T#E# ###
####### #M#k# #.#m#k#+#1### #Q#U#O#T#E# ### #######.##H#�#n# #n#�#a#,# #r#�#
#r#�#n#g# # ### #Q#U#O#T#E# ### #######1#,# #s#u#y# #r#a# #d#�#y# ###
#Q#U#O#T#E# ### ####### #n#�#y# #h#�#i# #t#�#,# #t#�#c# #l#�# #t#�#n# #t#�#i#
#g#i#�#i# #h#�#n# #p# #c#�#a# ### #Q#U#O#T#E# ### #######.##T#�# ###�# #s#u#y#
#r#a# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #v#�# #s#u#y# #r#a# ###p#c#m#.################
############P#H#�#N# #0#4#:# #P#H#�#�#N#G# #T#R#�#N#H# #S#A#I# #P#H#�#N#
#T#U#Y#�#N# #T#�#N#H### #P#H#�#�#N#G# #T#R#�#N#H# #S#A#I# #P#H#�#N# #T#U#Y#�#N#
#T#�#N#H# #C#�#P# #M#�#T#:###P#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #s#a#i# #p#h#�#n#
#t#u#y#�#n# #t#�#n#h# #c#�#p# #m#�#t# #l#�# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h#
#d#�#n#g#:## #u#1#=# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######,# #
#a#u#n#+#1# #+# #b#u#n# # #=# #f#(#n#)# #n### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######*# #(#1#)#,# #t#r#o#n#g# ###�# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######,# # #a# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######0#,# #b### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######0# #l#�# #c#�#c# #h#�#n#g# #s#�# #v#�#
#f#(#n#)# #l#�# #b#i#�#u# #t#h#�#c# #c#�#a# #n# #c#h#o# #t#r#�#�#c#.##T#a#
#g#i#�#i# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #s#a#i# #p#h#�#n# #t#h#u#�#n# #n#h#�#t#


#t#�#�#n#g# #�#n#g#.##G#i#�#i# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# ###�#c# #t#r#�#n#g#:#
#a### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######+# #b# #=# #0# ###�#
#t#�#m# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.##T#�#m#
#n#g#h#i#�#m# #c#�#a# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #s#a#i# #p#h#�#n# #t#u#y#�#n#
#t#�#n#h# #t#h#u#�#n# #n#h#�#t# #t#�#�#n#g# #�#n#g#:# #a#u#n#+#1# #+# #b#u#n#
#=# #0# #d#�#�#i# #d#�#n#g# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# #
#######=# #c### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######n# #(# #c#
#l#�# #h#�#n#g# #s#�#)#.##T#�#m# #n#g#h#i#�#m# #r#i#�#n#g# #u#*#n# #c#�#a#
#p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #k#h#�#n#g# #t#h#u#�#n# #n#h#�#t#.##T#�#m#
#n#g#h#i#�#m# #t#�#n#g# #q#u#�#t# #c#�#a# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #(#1#)#:#
#u#n# #=# # #u#*#n# #+# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# #
#######.###C#�#c# #p#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #t#�#m# #n#g#h#i#�#m# #r#i#�#n#g#
#c#�#a# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #s#a#i# #p#h#�#n# #t#u#y#�#n# #t#�#n#h#
#c#�#p# #0#1#:###T#r#�#�#n#g# #h#�#p# #0#1#:# #N#�#u# #f#(#n#)# #=# #P#m#(#n#)#
#l#�# ###a# #t#h#�#c# #b#�#c# #m# ###�#i# #v#�#i# #n#.##K#h#i# ###�#:##N#�#u#
### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######1# #t#h#�# #t#a# #c#h#�#n# #u#*#n# #=#
#Q#m#(#n#)# #c#i#n#g# #l#�# ###a# #t#h#�#c# #b#�#c# #m# ###�#i# #v#�#i# #n#.#
#N#�#u# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######1# #t#h#�# #t#a# #c#h#�#n# #u#*#n#
#=#n#Q#m#(#n#)# #t#r#o#n#g# ###�# #Q#m#(#n#)# #c#i#n#g# #l#�# ###a# #t#h#�#c#
#b#�#c# #m# ###�#i# #v#�#i# #n#.###V#D#1#:# #G#i#�#i# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h#
#s#a#i# #p#h#�#n#:# #### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######
#G#i#�#i#.# #T#a# #c#�# #f#(#n#)# #=# #-#1#4#n# #+# #1# #l#�# ###a# #t#h#�#c#
#b#�#c# #n#h#�#t#,# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #=#
#1#5# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #1# #n#�#n# #t#a#
#c#h#�#n# #x#*#n# #=# #a#n#+#b#.# #T#h#a#y# #v#�#o# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h#
###�# #c#h#o# #t#a# ###�#�#c#:# #a#(#n#+#1#)# #+# #b#=# #1#5# #(#a#n#+#b#)# ##
#1#4#n# #+#1#.##S#u#y# #r#a# #a#=#1#,# #b#=#0#.# #V#�#y# #x#*#n# #=# #n# #c#�#n#
### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######=# #C#.#1#5#n# #(#
#v#�#i# #C# #l#�# #h#�#n#g# #s#�#)# #v#�# #n#g#h#i#�#m# #t#�#n#g# #q#u#�#t#
#l#�#:# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######=# # #C#.#1#5#n#
#+# #n#,# #m#�# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #n#�#n#
#C# #=# #7#.# #V#�#y# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #c#�# #n#g#h#i#�#m#:# #x#n# #=#
#7#.#1#5# #n# #+# #n#.##V#D#2#:# #G#i#�#i# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #s#a#i#
#p#h#�#n#:# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ########G#i#�#i#:#
#f#(#n#)#=# #-# #2#n# #-# #1# #l#�# ###a# #t#h#�#c# #b#�#c# #n#h#�#t#,# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######=# #1# #n#�#n# #t#a#
#c#h#�#n# #x#*#n# #=# #n#(#a#n# #+# #b#)#.# #T#h#a#y# #v#�#o# #t#a# ###�#�#c#:#
#(#n# #+# #1#)#[#a#(#n# #+# #1#)# #+# #b#]# #=# #n# #(#a#n# #+# #b#)# ## #2#n#
## #1# ### #E#MBED Equation.DSMT4 ### a = -1 ; b = 0 # EMBED Equation.DSMT4
### x*n = -n2; # EMBED Equation.DSMT4 ###= C.1n = C
# EMBED Equation.DSMT4
### xn = C # EMBED Equation.DSMT4 ### xn = C � n2, m� x0 = 99 # EMBED
Equation.DSMT4 ### C = 99 # EMBED Equation.DSMT4 ###C =
99##############################################################################
################################################################################
##############################################################################.#
#V#�#y# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #c#�# #n#g#h#i#�#m#:# # # # # # # # # # # #
#x#n# #=# #9#9# ## #n#2#.###T#r#�#�#n#g# #h#�#p# #0#2#:# #f#(#n#)# #=# #p#.###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######n# #(#p#;# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######0#)#.# #K#h#i# ###�#:##N#�#u# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ######### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ######### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #t#h#�# #t#a# #c#h#�#n# #x#*#n# #=#
#d#.# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######n# # #(# #d# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######)#.##N#�#u# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######=### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #t#h#�# #t#a# #c#h#�#n# #x#*#n# #=#
#d#.# #n#.### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######n# # #(# #d#
### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ### #E#M#B#E#D#


#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######)#.###V#D#3#:# #G#i#�#i# #p#h#�#�#n#g#
#t#r#�#n#h# #s#a#i# #p#h#�#n#:#### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# #
########D#o# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #=# #2# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######3# #=# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #n#�#n# #t#a# #c#h#�#n# #x#*#n# #=#
#d#.#3#n#.# #T#h#a#y# #v#�#o# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# ###�# #c#h#o# ###�#�#c#
#d# #=# #1# # # # # # # # # # # # ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4#
# ####### #x#*#n# #=# #3#n#.# #T#a# #c#�# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######=# #C#.#2#n#,# #v#�#y# #x#n# #=# #
#C#.#2#n# #+# #3#n#,# #m#�# #x#0# #=# #8# #n#�#n# #C# #=# #7#.##V#�#y#
#p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# ###�# #c#h#o# #c#�# #n#g#h#i#�#m# #x#n# #=# #7#.#2#n#
#+# #3#n#.###V#D#4#:# #G#i#�#i# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #s#a#i# #p#h#�#n#:####
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ########G#i#�#i#:# #D#o# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #=# #7# #=# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #n#�#n# #t#a# #c#h#�#n# #x#*#n# #=#
#d#.#n#.#3#n#.# #T#h#a#y# #v#�#o# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# ###�# #c#h#o#
###�#�#c# #d# #=# #1# # # # # # ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# #
####### #x#*#n# #=# #n#.#7#n#.# #T#a# #c#�# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######=# #C#.#7#n#,# #v#�#y# #x#n# #=# #
#C#.#7#n# #+# #n#7#n#,# #m#�# #x#0# #=# #1#0#1# #n#�#n# #C# #=# #1#0#1#.##V#�#y#
#p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# ###�# #c#h#o# #c#�# #n#g#h#i#�#m# #x#n# #=# #(#1#0#1#
#+# #n#)#.#7#n#.###T#r#�#�#n#g# #h#�#p# #0#3#:# #f#(#n#)# #=# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.#s#i#n#n#x# #+# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.#c#o#s#n#x# #(### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######+### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######0#;# #x# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #k### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######;# #k# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######)#.# #K#h#i# ###�#,# #t#a# #c#h#�#n# # #
# # # # # # # # #u#*#n# #=# #A#.#s#i#n#n#x# #+# #B#.#c#o#s#n#x# #v#�#i# #A#;#
#B### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ######### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #l#�# #c#�#c# #h#�#n#g# #s#�#.##
#V#D#5#:# #G#i#�#i# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #s#a#i# #p#h#�#n#:#### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ########G#i#�#i#:# #C#�# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #f#(#n#)# #=# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #n#�#n# #t#a# #c#h#�#n# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #=# #A#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #+# #B#.# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.# #T#h#a#y# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #v#�#o# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h#
#t#r#�#n#,# #b#i#�#n# ###�#i# #v#�# #s#o# #s#�#n#h# #c#�#c# #h#�# #s#�# #t#a#
###�#�#c# #A#=# #1#;# #B#=# #0# # #s#u#y# #r#a# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #=# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.# #T#a# #c#�# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ######### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.# #T#h#a#y# #v#�#o# ###i#�#u# #k#i#�#n#
#b#i#�#n# #x#0# #=# #1# #t#a# ###�#�#c# #C# #=# #0#.# #V#�#y# #p#h#�#�#n#g#
#t#r#�#n#h# ###�# #c#h#o# #c#�# #n#g#h#i#�#m# #x#n##### #=# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4#
# #######.###T#r#�#�#n#g# #h#�#p# #0#4#:# #f#(#n#)# #=# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ########K#h#i# ###�# #t#a# #c#h#�#n#
#n#g#h#i#�#m# #r#i#�#n#g# #x#*#n# #c#�#a# #(#1#)# #d#�#�#i# #d#�#n#g#:# #x#*#n#
#=# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######t#r#o#n#g# ###�# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #t#�#�#n#g# #�#n#g# #l#�#
#n#g#h#i#�#m# #r#i#�#n#g# #c#�#a# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #s#a#i# #p#h#�#n#
#(#1#)# #v#�#i# #v#�# #p#h#�#i# #l#�# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.###V#D#6#:# #G#i#�#i# #p#h#�#�#n#g#
#t#r#�#n#h# #s#a#i# #p#h#�#n#:#### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# #
########G#i#�#i#:# #T#a# #c#�# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# #
####### #=# #2#,# #f#1#(#n#)# #=# #-#n#2# #+# #2#n# #+#1#,# #f#2#(#n#)# #=#


#6#.#2#n#.# #S#u#y# #r#a#:# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# #
#######=# #C#.#2#n# #;# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# #
#######=# #a#n#2# #+# #b#n# #+# #c# #;# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######=# #d#.#n#.#2#n#.##V#�#y# #t#a# #c#h#�#n#
### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######=# #a#n#2# #+# #b#n# #+#
#c# #+# #d#.#n#.#2#n#.# #T#h#a#y# #v#�#o# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# ###�#
#c#h#o# #t#a# #s#u#y# #r#a# ###�#�#c#:# #a# #=# #1#,# #b# #=# #c# #=# #0#,# #d#
#=# #3#.# #V#�#y#:# #x#n# #=# #C#.#2#n# #+# #n#2# #+# #3#n#.#2#n#,# #m#�# #x#0#
#=# #1#7# #t#a# ###�#�#c# #C# #=# #1#7# #v#�# #d#o# ###�# #n#g#h#i#�#m# #c#�#a#
#p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #s#a#i# #p#h#�#n# ###�# #c#h#o# #l#�#:# #x#n# #=#
#1#7#.#2#n# #+# #n#2# #+# #3#n#.#2#n#.###B#�#i# #t#�#p#:##G#i#�#i# #c#�#c#
#p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #s#a#i# #p#h#�#n# #t#u#y#�#n# #t#�#n#h# #s#a#u#:##
#1#.# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######;# #
###�#p#
#s#�#:# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.##2#.# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######;##
###�#p# #s#�#:# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ########3#.#
### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######;# #
###�#p# #s#�#:# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ########4#.#
### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######;# #
###�#p# #s#�#:# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ###########P#H#�#�#N#G# #T#R#�#N#H# #S#A#I#
#P#H#�#N# #T#U#Y#�#N# #T#�#N#H# #C#�#P# #H#A#I#:##P#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h#
#s#a#i# #p#h#�#n# #t#u#y#�#n# #t#�#n#h# #c#�#p# #h#a#i# #l#�# #p#h#�#�#n#g#
#t#r#�#n#h# #d#�#n#g#:## #u#1#=# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# #
#######,# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######,# #
#a#u#n#+#1# #+# #b#u#n#+#1#+#c#u#n# # #=# #f#(#n#)# #n### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######*# #(#1#)#,# #t#r#o#n#g# ###�# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #,# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######,# #a#,# #b#,# #c# #l#�# #c#�#c#
#h#�#n#g# #s#�# # #a# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# #
#######0#,# #c### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######0# #v#�#
#f#(#n#)# #l#�# #b#i#�#u# #t#h#�#c# #c#�#a# #n# #c#h#o# #t#r#�#�#c#.##G#i#�#i#
#p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #t#h#u#�#n# #n#h#�#t# #t#�#�#n#g# #�#n#g#.##T#�#m#
#n#g#h#i#�#m# #r#i#�#n#g# #c#�#a# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #k#h#�#n#g#
#t#h#u#�#n# #n#h#�#t#.##T#�#m# #n#g#h#i#�#m# #t#�#n#g# #q#u#�#t# #c#�#a#
#p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #(#1#)# #d#�#�#i# #d#�#n#g#:##u#n# #=# # #u#*#n# #+#
### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.##G#i#�#i# #p#h#�#�#n#g#
#t#r#�#n#h# #t#h#u#�#n# #n#h#�#t# #t#�#�#n#g# #�#n#g#:##a#u#n#+#1# #+#
#b#u#n#+#1#+#c#u#n# # #=# #0#.##G#i#�#i# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# ###�#c#
#t#r#�#n#g#:# #a### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######+# #b###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######+# #c# #=# #0# #(#2#)# ###�#
#t#�#m# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######.##T#�#m#
#n#g#h#i#�#m# #t#�#n#g# #q#u#�#t# #c#�#a# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #t#h#u#�#n#
#n#h#�#t# #t#�#�#n#g# #�#n#g#.###T#r#�#�#n#g# #h#�#p# #0#1#:# #N#�#u# #(#2#)#
#c#�# #h#a#i# #n#g#h#i#�#m# #p#h#�#n# #b#i#�#t#:# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######=# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######,# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######=# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #t#h#�#:#### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #t#r#o#n#g# ###�# #A# #v#�# #B#
###�#�#c# #x#�#c# ###�#n#h# #k#h#i# #b#i#�#t# #u#1# #v#�# #u#2#.###T#r#�#�#n#g#
#h#�#p# #0#2#:# #N#�#u# #(#2#)# #c#�# #h#a#i# #n#g#h#i#�#m# #k#�#p#:# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######=# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######=# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #t#h#�#:#### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #t#r#o#n#g# ###�# #A# #v#�# #B#
###�#�#c# #x#�#c# ###�#n#h# #k#h#i# #b#i#�#t# #u#1# #v#�# #u#2#.###V#D#1#:#
#G#i#�#i# #p#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #s#a#i# #p#h#�#n#:# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ########G#i#�#i#.# #P#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h#
###�#c# #t#r#�#n#g#:#### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # #######+#
#8### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ####### #-# #9# #=# #0# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#D#S#M#T#4# # ######### #E#M#B#E#D#


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×