Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn sử dụng nhanh máy toàn đạc điện tử nikon

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.com

HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH
MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ NIKON
I. Làm quen với các ký hiệu và bàn phím
1. Các kí hiệu hiển thị
HA: góc ngang phải
HL: góc ngang trái
VA: góc đứng
SD: khoảng cách nghiên
VD: chênh cao
HD: khoảng cách bằng
V%: phần trăm độ góc đứng
X, Y, Z: tọa độ
PT: tên điểm đo
BS: điểm định hướng
HT: chiều cao gương
STN: điểm trạm máy

HI: chiều cao máy
dZ: hiệu khoảng cách bằng
Dvd: hiệu khoảng cách đứng

L: dịch gương sang trái
IN: dịch gương thẳng về phía hướng máy
OUT: dịch gương ra xa phía hướng máy
FILE: nâng cao chiều cao gương
CUT: hạ thấp chiều cao gương
Vh: độ cao không với tới
rSD: khoảng cách nghiên giữa 2 điểm
rHD: khoảng cách bằng giữa 2 điểm
rHA: phương vị từ điểm 1 sang điểm 2
rV%: phần trăm độ dốc (rVD/rHD) x100%
rGD: dốc đứng (rHD/rVD)
dHD: hiệu khoảng cách bằng
R: dịch gương sang phải
dha: hiệu khoảng cách bằng

2. Chức năng các phím cứng
-

bật đóng/ tắt nguồn

bật đóng/ tắt đèn chiếu sáng màn hình. Khi ấn giữ 1s bật ra cửa
sổ danh mục đặt chế độ chiếu sáng màn hình và tín hiệu âm thanh
-

mở danh mục phần mềm điều khiển máy

Liên hệ: Kiều Duy Toàn

DĐ:0989.423.267


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.com


ở màn hình chính cho phép ngầm định 10 phím mã nhập nhanh/ ở
trường nhập số liệu bật chuyển chế độ sử dụng phím bấm nhập ký tự giữa
chữ và số
-

mở danh mục thao tác đặt trạm máy

mở danh mục thao tác đo (cắm điểm, đưa toạ độ thiết kế ra thực
địa) tìm điểm ngoài thực địa
-

mở danh mục thao tác đo các điểm khuất

-

mở danh mục thao tác đo ứng dụng

-

ấn giữ 1s mở danh mục quản lý số liệu trong bộ nhớ

phím nóng được ngầm định chức năng do người sử
dụng tự chọn, ấn giữ 1s bật ra cửa sổ chọn.
vật

ấn giữ 1s mở danh mục mã đánh dấu điểm đo theo địa hình, địa

bật đóng/ tắt bọt thủy điện tử hiển thị trên màn hình, dùng phím
mũi tên thay đổi chế độ bù cho các phương đứng/ngang.
-

ấn giữ 1s mở danh mục thay đổi các điều kiện đo

chấp nhận kết quả đo, hiển thị/ ghi dữ liệu vào bộ nhớ. Trong khi
đo, nếu ấn giữ 1s bật ra cửa sổ chọn kiểu bản ghi kết quả đo vào bộ nhớ theo
dạng: SS điểm ngắm đo, hay CP điểm được tính.
-

di chuyển vị trí con trỏ trên màn hình theo phím tương ứng.

Liên hệ: Kiều Duy Toàn

DĐ:0989.423.267


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.com

-

ấn giữ 1s mở chức năng kiểm tra hướng chuẩn.

-

ấn giữ 1s mở danh mục thao tác đo chế độ kinh vĩ.

lật các trang màn hình hiển thị. ấn giữ 1s mở danh sách chọn
thông số hiển thị trên các trang màn hình.

thao tác đo điểm, chức năng đo thô, tinh do người sử
dụng chọn, ấn giữ 1s bật ra cửa sổ chọn điều kiện đo.
thoát màn hình hay chức năng đang thực hiện, bỏ kết quả đo
không ghi vào bộ nhớ.


Trên màn hình còn hiển thị:
Số trang/ tổng số của mục hiện thời
Cửa sổ kết quả đo, soạn thảo
Mức tín hiệu gương
Mức nguồn pin
Chế độ làm việc của bàn phím là nhập chữ hay số
II. Một số thao tác cơ bản thƣờng sử dụng
1. Tạo một file công việc (Job) mới-Máy toàn đạc có chức năng quản lý các công việc đo đạc khác nhau trong
các file, ta có thể tạo được tối đa 32 file (Job) khác nhau
- Cách tạo 1 Job (file) mới
-> Menu -> 1. Job ->
Tạo công việc chọnCreat

Liên hệ: Kiều Duy Toàn

DĐ:0989.423.267


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.com

Hiện khung cửa sổ nhập tên không quá 8 ký tự (gồm chữ, số hoặc dấu gạch
ngang). Xuất hiện câu nhắc và ba phím mềm: bỏ qua Abrt, đặt tham số công
việc Sett, chấp nhận OK.

- ấn phím ESC chọn Abrt bỏ qua tên vừa nhập
- ấn phím MSR2 chọn Sett vào ba màn hình đặt tham số đo, sử dụng các
phím mũi tên thao tác, xem mục 4.3 Cài đặt các thông số và chế độ làm
việc của máy.
- ấn ENT hay ANG ứng với OK xác nhận tên việc.
2. Xóa công việc chọn DEL
Chú ý: chọn chức năng này là xóa toàn bộ các bản ghi điểm trong công việc.
Hiện khung cửa sổ xóa tên kèm câu hỏi xác nhận và hai phím mềm: bỏ qua ,
xóa .
- ấn phím ESC chọn bỏ qua không xóa tên

Liên hệ: Kiều Duy Toàn

DĐ:0989.423.267


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.com

ấn ENT hay ANG ứng với xác nhận xóa việc, màn hiện cửa sổ báo đang tiến
hành xóa , khi xóa xong nó quay về màn hình danh sách công việc.
3. Xem thông tin của Job chọnInfo
Hiện khung cửa sổ tên cùng các dòng tin tóm tắt: số lượng bản ghi Records,
dung lượng trống Free space, ngày tạo ra công việc Created.

4. Nhập toạ độ các điểm vào máy bằng tayNhấn và giữ phím 6.DAT một giây sau đó chọn 3.XYZ data
Ấn ANG ứng với Input nhập tọa độ điểm vào máy kèm 4 phím mềm ở đáy:
xóaDEL, sửa Edit, tìm Srchdùng các phím di chuyển con trỏ tuần tự nhập trị
số tọa độ XYZ, tên PT, mã địa hình CD. Kết thúc ấn ENT, nếu nhập sai thì
chọn ESC bỏ qua quay về nhập lại.

Liên hệ: Kiều Duy Toàn

DĐ:0989.423.267


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.com

5. Nhập hằng số gƣơng ấn giữ phím
1s

+ Taget: Prism (loại gương) –Prism: là chọn gương đơn, gương mini; NPrism: đo không gương
+ Const: nhập hằng số gương vào đây (thông thường mặt thuận gương lớn
+30, gương mini Leica 17/18)
Chú ý: Để kiểm tra hằng số gương đã đúng chưa ta tham khảo hai cách
sau:
Nếu có sẵn hai điểm mốc đã biết trước tọa độ - khoảng cách, ta đặt máy và
gương vào hai mốc này và kiểm tra lại
Hoặc dùng thước thép để kiểm tra khoảng cách
6. Chọn Job đã có sẵn trong máy
Menu → Job ta có màn hình quản lý Job như sau:
1.Job Màn hình hiển thị tên các công việc có trong bộ nhớ, tối đa 32
job

Di chuyển con trỏ tới Job cần chọn rồi nhấn ENT
Thao tác chọn Job đã xong
7. Chuyển trạm máy
Khi chuyển trạm máy, thực hiện thao tác đặt trạm như trên, lấy điểm
hướng chuẩn BS là điểm trạm vừa rời đi, hệ tọa độ tự động cập nhật khi
đo chi tiết.
Liên hệ: Kiều Duy Toàn

DĐ:0989.423.267


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.com

Trong mọi trường hợp, cố gắng dụng bộ đế dọi tâm có bọt thủy đặt tại
trạm chuyển tới và đo hai mặt trong chế độ đo tinh để giảm thiểu sai số
do chuyển trạm.
III. MỘT SỐ CHƢƠNG TRÌNH ĐO CƠ BẢN
1. Đo khảo sát, khi biết tọa độ điểm đặt máy và phƣơng vị từ điểm đặt
máy tới điểm định hƣớng
Bƣớc 1: Dựng máy, định tâm và cân bằng máy chính xác vào điểm đặt máy.
Lập Job công việc CT HAILY xem II.1 (Nếu đã có sẵn trong máy thì ta vào
Quản lí công việc để mở ra xem II.6)
Bƣớc 2: Khai báo điểm đặt máy (PT: Tên điểm đặt máy; HI: Chiều cao máy;
X,Y,Z: tọa độ điểm đặt máy).
→ Từ bàn phím ấn 7.STN ta có màn hình:

→ 1.Known ta có màn hình khai báo điểm trạm máy

ST: Nhập tên điểm trạm máy rồi ENT ta có màn hình khai báo tọa độ trạm
máy

Liên hệ: Kiều Duy Toàn

DĐ:0989.423.267


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.com

Khi nhập xong rồi, nhấn ENT để xuống dòng kế tiếp (CD: mã code ta có thể
bỏ qua) nhập xong nhấn ENT ta có màn hình sau:

Bƣớc 3: Khai báo điểm định hướng

→ 2. Angel: Có màn hình khai báo điểm định hướng


BS: Nhập tên điểm định hướng
HT: Chiều cao gương
Nhập xong → ENT ta có màn hình khai báo phương vị định hướng
AZ: Nhập phương vị định hướng

→ ENT ta có màn hình đo
Bƣớc 4: Ngắm gương và đo (kết thúc việc định hướng)
Liên hệ: Kiều Duy Toàn

DĐ:0989.423.267


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.com

Ngắm chuẩn gương và khóa bàn độ ngang, vi động ống kính ngắm vào giữa
gương rồi chọn → MSR/ENT
Thao tác định hướng đã xong, lúc này máy chuyển về màn hình cơ bản
Chú ý: Để kiểm tra xem thao tác định hướng đã đúng chưa, ta kiểm tra như
sau:
Kiểm tra hằng số gương đúng chưa (thường là +30 với mặt thuận gương lớn
Nikon, gương mini Leica là 17/18)
Khi định hướng xong, ta xem trên màn hình HA phải giống với góc mà ta vừa
nhập ở dòng AZ
Đo lại tọa độ điểm định hướng, nếu ta chọn AZ = 0, thì tọa độ Y (đo)= Y
trạm máy, còn X (đo) = X (trạm máy) + HD (đo)
Ví dụ 1: Đo khảo sát khu đất A (có các điểm H3, H4, H5,...)
Biết tọa độ H1 (X=10.00, Y=10.00) và phương vị của H1,H2 = 0000’00”
Ta tiến hành như sau:
Bƣớc 1: Dựng máy, định tâm và cân bằng máy chính xác vào mốc H1
Lập Job công việc CT HAILY xem II.1 (Nếu đã có sẵn trong máy thì ta vào
quản lí công việc để mở ra xem II.6)

Bƣớc 2: Khai báo điểm đặt máy → 7.STN

Liên hệ: Kiều Duy Toàn

DĐ:0989.423.267


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.com

→ Known, ta có màn hình
ST: Nhập H1

→ENT có màn hình khai báo tọa độ H1

o
o

o

X Nhập 10.00, Y nhập 10.00, Z có thể bỏ qua
Nếu H1 đã có trong bộ nhớ, thì máy sẽ tự động tìm ra
Nhập xong ENT 2 lần ta có màn hình nhập chiều cao máy.

Hi: Nhập chiều cao máy, nhập xong chọn ENT ta có màn hình sau
Bƣớc 3: Khai báo điểm định hướng (H2 với phương vị AZ = 0 000’00”)
Liên hệ: Kiều Duy Toàn

DĐ:0989.423.267


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.com

→ Angel ta có màn hình khai báo điểm định hướng

o
o

BS: Nhập H2 – tên điểm định hướng
HT: 1.650 – chiều cao gương
→ ENT ta có màn hình sau:

AZ = 0000’00”
Bƣớc 4: Ngắm gương và đo (kết thúc việc định hướng)Quay máy về H2 ngắm chuẩn vào chân gương khóa ngang lại, vi động ống
kính đi lên ngắm vào giữa gương rồi chọn MSR/ENT (nếu chọn MSRmáy sẽ
Liên hệ: Kiều Duy Toàn

DĐ:0989.423.267


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.com

o
o
ođo khoảng cách tới gương → ENT để kết thúc/Nếu ta chọn ENT thì quá trình
định hướng sẽ kết thúc ngay)
Lúc này máy sẽ quay về màn hình cơ bản. Thao tác đặt trạm máy đã xong
Ta tiến hành đo khảo sát
Kiểm tra quá trình định hướng
Ta ấn nút DSP 3 lần để có màn hình tọa độ, sau đó đo tọa độ điểm định
hướng
Trong trường hợp này H2 (53.165; 10.000)
Vì góc phương vị AZ = 0000’00”
Nên tọa độ Y (đo) = Y (trạm máy) = 10.000, X (đo) = X (trạm máy) + HD đo
= 53.165
HA = AZ = 0000’00”
Nếu kết quả sai khác nhiều, ta nên kiểm tra lại thao tác và máy
2. Đo khảo sát, khi biết tọa độ điểm đặt máy và tọa độ điểm địnhh hƣớng
1.Coord
Bƣớc 1:Dựng máy, định tâm và cân bằng máy chính xác vào mốc H1
Lập Job công việc anphatsurvey.com xem II.1 (Nếu đã có sẵn trong máy thì
ta vào quản lí công việc để mở ra xem II.6)
Bƣớc 2: Khai báo điểm đặt máy → 7.STN

→ Các bước còn lại làm như Bƣớc 2 của phần III.1
Bƣớc 3: Khai báo điểm định hướng
Khi nhập chiều cao máy (HI) xong → ENT ta có màn hình sau:

Liên hệ: Kiều Duy Toàn

DĐ:0989.423.267


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.com

1.Coord: Có màn hình khai báo tọa độ điểm định hướng

BS: Nhập H2 – tên điểm định hướng
HT: 1.650 – chiều cao gương
Nhập xong → ENT có màn hình khai báo tọa độ điểm định hướng

Nhập tọa độ X, Y, Z vào các dòng (nhập xong mỗi dòng nhấn ENT con trỏ sẽ
tự động nhảy xuống dòng kế tiếp)
CD: mã code của điểm (Có thể bỏ qua)
→ ENT có màn hình nhập chiều cao gương

HT = 1.650 m
Liên hệ: Kiều Duy Toàn

DĐ:0989.423.267


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.com

Bƣớc 4: Ngắm gương và đo (kết thúc việc định hướng)

Quay máy về H2 ngắm chuẩn vào chân gương khóa ngang lại, vi động ống
kính đi lên ngắm vào giữa gương rồi chọn MSR/ENT
Thao tác định hướng đã xong
Ví Dụ 2: Đo khảo sát khu đất A (có các điểm H3, H4, H5,...)
Biết tọa độ H1 (X=10.00, Y=10.00) và H2 (X = 53.165; Y = 10.000)
Ta tiến hành như sau:
Bƣớc 1: Dựng máy, định tâm và cân bằng máy chính xác vào mốc H1
Lập Job công việc anphatsurvey.com xem II.1 (Nếu đã có sẵn trong máy thì
ta vào quản lí công việc để mở ra xem II.6)

Bƣớc 2: Khai báo điểm đặt máy → 7.STN

→ Known, ta có màn hình

Liên hệ: Kiều Duy Toàn

DĐ:0989.423.267


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.com

ST: Nhập H1
ENT có màn hình khai báo tọa độ H1
Các bước tiếp theo ta làm giống bƣớc 2 trong ví dụ 1
Bƣớc 3: Khai báo điểm định hướng
Khi nhập chiều cao máy (HI) xong → ENT ta có màn hình sau:

1.Coord: Có màn hình khai báo tọa độ điểm định hướng
BS: Nhập H2 – tên điểm định hướng
HT: 1.650 – chiều cao gương
Nhập xong → ENT có màn hình khai báo tọa độ điểm định hướng

Liên hệ: Kiều Duy Toàn

DĐ:0989.423.267


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.com


Nhập tọa độ X, Y, Z vào các dòng (nhập xong mỗi dòng nhấn ENT con trỏ sẽ
tự động nhảy xuống dòng kế tiếp)
CD: mã code của điểm (Có thể bỏ qua)
→ ENT có màn hình nhập chiều cao gương

HT = 1.650 m→ ENT ta có màn hình:

Bƣớc 4: Ngắm gương và đo (kết thúc việc định hướng)
Quay máy về H2 ngắm chuẩn vào chân gương khóa ngang lại, vi động ống
kính đi lên ngắm vào giữa gương rồi chọn MSR/ENT
Thao tác định hướng đã xong
Lúc này máy đã trở về màn hình cơ bản, ta có thể tiến hành đo khảo sát các
điểm H3, H4, H5
Các kiểm tra lại quá trình định hướng có đúng không: Sau khi kết thúc
quá trình định hướng máy sẽ quay về màn hình cơ bản ta ấn phím DPS 3
lần máy sẽ chuyển sang màn hình tọa độ, ta đo lại điểm H2 vừa định định
hướng, tọa độ của điểm H2 đo, phải gần giống với điểm H2 trước đó
3. Giao hội nghịch
Giả thiết khi đo đạc ngoài thực địa, ta biết trước 2 mốc, H2 (X=53.165;
Y=10.000) và H3 (X=51.707, Y=5.508) nhưng 2 điểm H2, H3 không thông
hướng, ta không thể dựng máy tại 2 điểm H2, H3 được, khi đó phương pháp
Liên hệ: Kiều Duy Toàn

DĐ:0989.423.267


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.com

giao hội nghịch giúp ta đặt trạm máy và định hướng mà không cần dựng máy
tại 2 điểm H2 và H3.
Trong khi giao hội, số điểm đo giao hội tối thiểu là 2, tối đa là 10
Cách thực hiện như sau:
Ta dựng máy tại 1 vị trí có thể nhìn thấy 2 điểm H2 và H3
Từ màn hình máy
→ 7.STN

→ 2.Resection

Ta có màn hình sau:PT ghi tên điểm H2 rồi ENT ta có màn hình khai báo tọa độ H2 (nếu điểm
H2 có trong bộ nhớ thì máy sẽ tự động tìm ra, ta không cần phải khai báo tọa
độ H2 nữa).

Liên hệ: Kiều Duy Toàn

DĐ:0989.423.267


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.comKhai báo tọa độ xong ta ngắm chuẩn vào gương ta ấn ENT khi nào quay về
màn hình

Ta dừng lại nhập chiều cao gương 1.650 vào dòng HT → ENT ta có màn
hình

Ngắm chuẩn vào gương ấn MSR để đo rồi ấn ENT máy sẽ chuyển sang màn
hình khai báo điểm tiếp theo H3

Liên hệ: Kiều Duy Toàn

DĐ:0989.423.267


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.com

PT ghi tên điểm H3 rồi ENT ta có màn hình khai báo tọa độ H3 (nếu điểm
H3 có trong bộ nhớ thì máy sẽ tự động tìm ra, ta không cần phải khai báo tọa
độ H3 nữa).

Khai báo tọa độ xong ta nhấn ENT ta có màn hình khai báo chiều cao gương

Khai báo chiều cao gương xong ta ấn ENT ta có màn hình

Ấn MSR để đo rồi nhấn ENT ta có màn hình khai báo sai số của quá trình
giao hội điểm

Liên hệ: Kiều Duy Toàn

DĐ:0989.423.267


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.com


Có 4 nút lệnh:
Add: đo giao hội thêm 1 điểm nữa
View: xem lại các điểm vửa giao hội
DSP: lật trang màn hình để xem kết quả giao hội (tọa độ điểm trạm máy)
Kết thúc quá trình giao hội
4. Chƣơng trình bố trí điểm ra thực địaVí dụ 3: Ngoài thực địa có 2 mốc biết trước tọa độ H1 (X=10.000;
Y=10.000) và H2 (X=53.165; Y=10.000)
Bài toán ở đây là chuyển điểm H3 (X=51.707; Y=5.508) ra thực địa (hoặc
tìm điểm H3 ngoài thực địa đã bị mất) ta tiến hành như sau:
Bƣớc 1: Dựng máy và cân bằng máy tại mốc H1
Bƣớc 2: Lấy H1 là điểm trạm máy. Thao tác khai báo điểm trạm máy như
sau:
7.STNKnown: Ta có màn hình

Liên hệ: Kiều Duy Toàn

DĐ:0989.423.267


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.com

ST: Nhập H1ENT: có màn hình khai bái tọa độ H1

+ X: nhập 10.00, Y: nhập 10.00, Z: có thể bỏ qua
+ Nếu H1 đã có trong bộ nhớ thì máy tự động tìm ra
Nhập xong ENT 2 lần ta có màn hình nhập chiều cao máy

+ Hi: Nhập chiều cao máy vào, nhập xong chọn ENT ta sẽ có màn hình sau

Liên hệ: Kiều Duy Toàn

DĐ:0989.423.267


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.com

Bƣớc 3: Lấy H2 làm điểm định hướng. Thao tác định hướng như sau
1.Coord: có màn hình khai báo điểm định hướng

BS: nhập H2 – tên điểm định hướng
HT= 1.650 – chiều cao gương
Nhập xong ->ENT ta có màn hình khai báo tọa độ điểm định hướng+ Nhập tọa độ X, Y, Z vào các dòng, nhập xong mỗi dòng nhấn ENT con trỏ
sẽ tự động nhảy xuống dòng kế tiếp, nếu điểm H2 đó có trong bộ nhớ thì máy
sẽ tự động cập nhật điểm H2, ta không cần khai báo nữa.
+ CD: mã code của điểm (có thể bỏ qua)
ENT có màn hình nhập chiều cao gương

+ HT = 1.650
Liên hệ: Kiều Duy Toàn

DĐ:0989.423.267


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.com

ENT ta có màn hình
MSR để đo rồi ấn ENT thao tác định hướng đã xong
Bƣớc 4: Tiến hành bố trí điểm
8.S-O xuất hiện màn hình

2.XYZ

Nhập H3 vào dòng PT nhấn ENT xong ta có màn hình khai báo tọa độ điểm
H3 (nếu điểm H3 có trong bộ nhớ thì máy sẽ tự động truy bắt điểm H3)

Nhập xong tọa độ nhấn ENT ta có màn hình

Liên hệ: Kiều Duy Toàn

DĐ:0989.423.267


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.com

+ Đưa bàn độ ngang về 0 (dHA = 0) sau đó khóa ngang lại
Ta mang gương để vào hướng của ống kính rồi bấm MSR để đo

dHA: Sai lệch góc bằng tới điểm ngắm
R/L: Sai lệch hướng bên phải/trái gương
IN/OUT: Sai lẹch về khoảng cách so với điểm cần bố trí IN là đi vào, Out: là
đi ra
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Trụ sở chính: Số 29/31/273, phố Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Văn phòng dịch vụ service: Số 73, Văn Tiến Dũng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ: Kiều Duy Toàn
ĐT: 04.6652.3911/ 04.6652.9311
DĐ-ZALO : 0989.423.267/ 0924.342.286
Website: http://anphatsurvey.com
Facebook: https://www.facebook.com/Anphatsurvey
Skype: anphatsurvey@gmail.com

Liên hệ: Kiều Duy Toàn

DĐ:0989.423.267Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×