Tải bản đầy đủ

trắc nghiệm có đáp án môn SPSS

1. Trong phân mêm SPSS. Biên sô co thê phân loai dưa theo cac yêu tô:
a. Ban chât cua biên sô
b. Môi tương quan giưa cac biên sô
c. Ca a va b đung
d. Ca a va b sai
2. Biên sô đinh lương la biên sô thê hiên:
a. Đăc tinh
b. Đô vi, vi mô
c. Đai lương
d. Chât lương
3. Biên sô thê hiên môt đăc tinh la:
a. Biên đinh lương
b. Biên sô lương
c. Biên đinh tinh
d. Biên đinh vi
4. Gôm cac biên đinh lương đung:
a. Cân năng, chiêu cao, hinh dang
b. Cân năng, sô con, sô trưng
c. Cân năng, nghê nghiêp, chiêu cao
d. Cân năng, chiêu cao, giơi tinh
5. Biên đinh lương bao gôm:

a. Cac biên sô co gia tri liên tuc va rơi rac
b. Cac biên sô nhi gia, liên tuc va rơi rac
c. Cac biên sô liên tuc, thư tư
d. Tât ca đêu sai
6. Biên đinh tinh bao gôm:
a. Biên sô nhi gia
b. Biên sô danh đinh
c. Biên sô thư tư
d. Tât ca đêu đung
7. Biên đôc lâp va phu thuôc la hai loai biên đươc phân loai theo yêu tô:
a. Ban chât
b. Tiêm năng
c. Tương quan
d. Tương tư
8. Muc đich cua viêc ma hoa sô liêu la:
a. Kiêm đinh gia thuyêt cua biên
b. Chuyên đôi thông tin nghiên cưu đa thu thâp
c. Chuyên đôi thông tin thanh dang thich hơp cho viêc phân tich
d. Câu b va c đung
9. Cac tên biên dươi đây đung quy tăc, ngoai trư:
a. Histamin
b. 2,3 DPG
c. Aldrenalin
d. Serotonin


10. Cac tên biên dươi đây đung quy tăc, ngoai trư:
a. SerotOnin
b. His_tamin
c. Tirosin
d. Renin-AgiotensinII
11. Đê tao biên cho viêc nhâp liêu trong phân mêm SPSS ta thưc hiên thao

12.

13.

14.

15.16.

17.

18.

tac đâu tiên la:
a. View / Variable View
b. Edit / Variable View
c. Variable View
d. Data window / Variable View
Missing trong khung Variable View co ý nghia:
a. Kiêu biên
b. Nhan biên
c. Gia tri khuyêt
d. Kiêu đo lương
Measure trong khung Variable View co ý nghia:
a. Kiêu đo lương
b. Gia tri khuyêt
c. Nhan biên
d. Kiêu biên
Decimal trong khung Variable View co ý nghia:
a. Nhan biên
b. Sô thâp phân
c. Sô nhi phân
d. Sô thâp luc phân
Width trong khung Variable View co ý nghia:
a. Kiêu biên
b. Đô rông côt
c. Đô rông biên
d. Đô rông khung
Columns trong khung Variable View co ý nghia
a. Kiêu biên
b. Đô rông côt
c. Đô rông biên
d. Đô rông khung
Chiên lươc nhâp sô liêu đươc đưa ra lưa chon, Ngoai trư:
a. Nhâp toan bô sô liêu hai lân bơi hai ngươi riêng biêt
b. Nhâp toan bô sô liêu hai lâ do môt ngươi thưc hiên
c. Nhâp toan bô sô liêu môt lân, không kiêm tra hai l ân. Không co đê
nghi gi.
d. Tât ca đêu sai
Trong phân mêm SPSS đê tinh toan giưa cac biên va đưa gia tri vao bi ên
mơi ta dung:
a. View / Compute …


b. Analyse / Compute …
c. Data / Compute …
d. Transform / Compute …

19. Đê chon môt tâp hơp nho cac ban ghi ta thưc hiên:
a. Data / Select Cases
b. Data / Filter Cases
c. View / Filter Cases
d. Transform / Select Cases
20. Đê ma hoa lai môt biên phân loai ta thưc hiên:
a. Transform / Recode …
b. Data / Recode …
c. Edit / Recode …
d. Analyse / Recode …
21. Chưc năng cua Recode into same variables:
a. Ma hoa lai gia tri cua nhiêu biên thanh môt biên
b. Ma hoa lai gia tri cua môt biên va đe lên biên cu
c. Ma hoa lai gia tri cua môt biên va tao ra biên mơi
d. Ma hoa lai gia tri tâp hơp biên
22. Chưc năng cua Recode into different variables:
a. Ma hoa lai gia tri cua nhiêu biên thanh môt biên
b. Ma hoa lai gia tri cua môt biên va đe lên biên cu
c. Ma hoa lai gia tri cua môt biên va tao ra biên mơi
d. Ma hoa lai gia tri tâp hơp biên
23. Sư khac nhau giưa Recode: into same… va into different (RIDV)… la RIDV :
a. Thay đôi gia tri gôc cua biên cu
b. Thay đôi tên cua biên cu
c. Tao ra môt biên mơi
d. Tao ra môt gia tri mơi
24. Đê tinh tân suât va ti lê cua biên đinh tinh ta thưc hi ên:
a. Transform / Descriptive Statistics / Frequencies
b. Analyse / Descriptive Statistics / Crosstabs
c. Transform / Compare Mean / Frequencies
d. Analyse / Descriptive Statistics / Frequencies
25. Ve biêu đô côt biêu diên bang tân sô, ta thưc hiên:
a. Analyse / Nonparametric Tests / Legacy dialogs/ 1 sample K-S
b. Analyse / Nonparametric Tests / Legacy dialogs/ Related Sample
c. Graphs / Legacy dialogs / Bar
d. Graphs / Legacy dialogs / Boxplot
26. Đê mô ta môi liên quan giưa 2 biên đinh tinh, ta thưc hiên:
a. Analyse / Descriptive Statistics / Crosstabs
b. Analyse / Compare Mean / Crosstabs
c. Analyse / Reports / Case Summaries
d. Analyse / Compare Mean / Mean
27. Trong thao tac phân tich tâng ơ bi ên đinh tinh ta sư dung s ô bi ên la:
a. 1


b. 2
c. 3
d. 4

28. Trong thao tac phân tich tâng ơ bi ên đinh tinh, đê ve bi êu đô clustered

29.

30.

31.

32.

33.

34.

mô ta tâng băng cach:
a. Tich vao Display clustered bar
b. Tich vao Display clustered toolbar
c. Bo tich tât ca cac ô
d. Ca a va b đêu đung
Kiêm đinh gia thuyêt cho gia tri ty lê, ta co mây dang:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
So sanh môt ty lê vơi môt ty lê quân thê hay ty l ê lý thuyêt ta dung:
a. Analyse / Nonparametric Tests / Chi-Square
b. Analyse / Nonparametric Tests / Legacy Dialogs / Chi-Square
c. Analyse / Nonparametric Tests / Bar
d. Analyse / Nonparametric Tests / Legacy Dialogs / Bar
Trong so sanh môt ty lê vơi môt ty lê quân thê hay ty lê lý thuyêt. Gi a sư
ta so sanh biên nhecan (co 0 = nhe cân, 1 = binh thương) va cho gia tri
ky vong 0,07 cua tât ca tre sinh bi nhe cân. Vây ta đưa gia tri vao ô
Expected Values theo thư tư la:
a. 0,07 Enter 0,93 Enter
b. 0,07 Enter 0,03 Enter
c. 0,93 Enter 0,07 Enter
d. 0,93 Enter 0,93 Enter
Khi nhâp gia tri vao ô Expected Values trong So sanh môt ty l ê v ơi môt t y
lê quân thê hay ty lê lý thuyêt. Ta phai:
a. Nhâp gia tri ngươc lai so vơi trinh tư biên
b. Nhâp gia tri đung theo trinh tư biên
c. Nhâp môt gia tri duy nhât
d. Nhâp nhiêu gia tri cach nhau bơi dâu “,”
So sanh ti lê cua hai nhom ơ biên đinh tinh, ta thưc hiên:
a. Analyse / Descriptive Statistics / Bar
b. Analyse / Descriptive Statistics / Crosstabs
c. Analyse / Compare Mean / One sample T-Test
d. Analyse / Reports / Case Summaries
Nêu muôn tinh chi sô OR hoăc chi sô RR đôi vơi So sanh ty lê cua hai
nhom, ta thưc hiên:
a. Tich vao Chi-Square
b. Tich vao Risk
c. Ca a va b đung
d. Ca a va b sai


35. Biên đinh lương không co phân phôi chuân thi mô ta khuynh hương tâp

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

trung băng:
a. Gia tri trung binh, trung vi
b. Gia tri trung vi, Min, Max
c. IQR
d. Ca b va c đung
Co mây cach kiêm tra tinh phân phôi chuân cua biên đinh lương trong
SPSS:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
Cach kiêm tra tinh phân phôi chuân cua biên đinh lương:
a. Ve hinh chuông phân phôi
b. Dung kiêm đinh One-Sample Kolmogorov-Smirnov
c. Ca a va b đung
d. Trong a va b it nhât môt đap an đung
Kiêm tra tinh phân phôi chuân cua biên đinh lương băng cach :
a. Graphs / Legacy Dialogs / Histogram
b. Graphs / Legacy Dialogs / Bar
c. Analyse / Nonparametric Tests / Legacy Dialogs / 1-Sample K-S
d. Ca a va c đung
Trong phương phap kiêm tra tinh phân phôi chuân cua biên đinh lương,
khăng đinh nao đung:
a. P (Asymp.Sig.) >0.05, biên đo không phân phôi chuân
b. P (Asymp.Sig.) >0.05, biên đo phân phôi chuân
c. P (Asymp.Sig.) >0.5, biên đo phân phôi chuân
d. P (Asymp.Sig.) >0.5, biên đo không phân phôi chuân
Trương hơp biên đươc xem như xâp xi phân phôi chuân nêu thoa man
cac điêu kiên, ngoai trư:
a. Gia tri trung binh giao đông trong khoang ± 10% gia tri trung v i
b. Gia tri trung binh giao đông trong khoang ± 15% gia tri trung vi
c. Gia tri trung binh ± 3SD xâp xi gia tri Min va Max
d. Gia tri Skewness va Kurtosis năm trong khoang ± 3 va Biêu đô
Histogram co dang hinh chuông.
Đê sư dung gia tri trung binh va đô lêch chuân đê mô ta phân bô cua
biên đinh lương co phân phôi chuân hoăc không phân phôi chuân:
a. Analyse / Descriptive Statistics / Crosstabs
b. Analyse / Reports / Crosstabs
c. Analyse / Descriptive Statistics / Frequencies
d. Analyse / Reports / Crosstabs
Đê thê hiên khoang tư vi trong bang gia tri cua biên đinh lương không
phân phôi chuân, ta :
a. Bo tich tât ca


b. Tich vao Statistics
c. Tich vao S.E. mean
d. Tich vao Quartiles

43. Đê ve biêu đô Box-and-Whisker, ta thưc hiên:
a. Graphs / Legacy Dialogs / Boxplot
b. Graphs / Legacy Dialogs / Box-and-Whisker
c. Graphs / Nonparametric Tests / Boxplot
d. Graphs / Nonparametric Tests / Box-and-Whisker
44. Cac trương hơp không co đô tin cây 95%, ta tinh cac gia tri cua môt bi ên

45.

46.

47.

48.

49.

50.

đinh lương băng cach:
a. Analyse / Reports / Case Summaries
b. Analyse / Descriptive Statistics / Case Summaries
c. Ca a va b đung
d. Ca a va b sai
Co mây yêu tô anh hương đên viêc chon phương phap kiêm đinh gia
thuyêt cho gia tri trung binh cua cac loai biên đinh lương:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
So sanh gia tri trung binh vơi môt gia tri lý thuyêt ho ăc gia tri qu ân th ê ơ
biên đinh lương:
a. Analyse / Nonparametric Tests / One-Sample T Test
b. Analyse / Compare Mean / One-Sample T Test
c. Analyse / Compare Mean / Independent-Samples T
d. Tât ca đêu sai
So sanh gia tri trung binh cua hai nhom ơ bi ên đinh lương:
a. Analyse / Nonparametric Tests / One-Sample T Test
b. Analyse / Compare Mean / One-Sample T Test
c. Analyse / Compare Mean / Independent-Samples T
d. Tât ca đêu sai
So sanh gia tri trung binh tai 2 thơi điêm cua môt nhom:
a. Analyse / Nonparametric Tests / Paired-Samples T Test
b. Analyse / Compare Mean / Paired-Samples T Test
c. Analyse / Compare Mean / One-Way ANOVA
d. Tât ca đêu sai
So sanh gia tri trung binh nhiêu hơn hai nhom:
a. Analyse / Nonparametric Tests / Paired-Samples T Test
b. Analyse / Compare Mean / Paired-Samples T Test
c. Analyse / Compare Mean / One-Way ANOVA
d. Tât ca đêu sai
So sanh gia tri trung vi cua hai nhom:
a. Analyse / Nonparametric Tests / Legacy Dialogs / IndependentSample
b. Analyse / Nonparametric Tests / Legacy Dialogs / 2 Related Samples


c. Analyse / Nonparametric Tests / Legacy Dialogs / K Independent

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

Samples
d. Tât ca đêu sai
So sanh gia tri trung vi tai hai thơi điêm cua môt nhom:
a. Analyse / Nonparametric Tests / Legacy Dialogs / IndependentSample
b. Analyse / Nonparametric Tests / Legacy Dialogs / 2 Related Samples
c. Analyse / Nonparametric Tests / Legacy Dialogs / K Independent
Samples
d. Tât ca đêu sai
So sanh gia tri trung vi cua nhiêu nhom:
a. Analyse / Nonparametric Tests / Legacy Dialogs / IndependentSample
b. Analyse / Nonparametric Tests / Legacy Dialogs / 2 Related Samples
c. Analyse / Nonparametric Tests / Legacy Dialogs / K Independent
Samples
d. Tât ca đêu sai
So sanh gia tri trung vi cua hai nhom:
a. Tich vao ô Mann-Whitney U
b. Tich vao ô Wilcoxon
c. Tich vao ô Kruskal-Wallis H
d. Tich vao Jonckheere-Terpsta
So sanh gia tri trung vi tai hai thơi điêm cua môt nhom:
a. Tich vao ô Mann-Whitney U
b. Tich vao ô Wilcoxon
c. Tich vao ô Kruskal-Wallis H
d. Tich vao Jonckheere-Terpsta
So sanh gia tri trung vi cua nhiêu nhom:
a. Tich vao ô Mann-Whitney U
b. Tich vao ô Wilcoxon
c. Tich vao ô Kruskal-Wallis H
d. Tich vao Jonckheere-Terpsta
Trong phân tich tương quan, hê sô tương quan biên thiên trong khoang:
a. 0 đên 1
b. -1 đên 1
c. -1 đên 0
d. -2 đên 2
Tương quan thuân chiêu khi :
a. Hê sô tương quan 0 => 1
b. Hê sô tương quan = 0
c. Hê sô thanh loc = 0
d. Hê sô căng măt ngoai 0 => 1
Cac khoang gia tri tuyêt đôi cua Hê sô tương quan sau đây đung. Ngoai
trư:


0 – 0,2: rât yêu
0,2 – 0,4: yêu
0,5 – 0,7: vưa
0,7 – 0,9: chăt che
Co mây loai hê sô tương quan chinh:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
Câu nao sau đây sai:
a. Hê sô tương quan Pearson cho phân phôi chuân va gia tri liên tuc
đo đêm đươc
b. Hê sô tương quan Spearman cho cac phân phôi không chuân hay
cac gia tri phân hang
c. Hê sô tương quan Kendall cho cac phân phôi không chuân hay cac
gia tri phân hang
d. Hê sô tương quan Pearson hay Kendall cho cac phân phôi chu ân va
gia tri liên tuc đo đêm đươc.
Đê tim hê sô tương quan khi ca hai biên phân phôi chuân, ta thưc hi ên:
a. Analyse / Correlate / Bivariate, tich vao Pearson
b. Analyse / Correlate / Bivariate, tich vao Spearman
c. Analyse / Reports / Bivariate, tich vao Pearson
d. Analyse / Reports / Bivariate, không tich
Đê tim hê sô tương quan khi it nhât môt biên phân phôi chuân, ta thưc
hiên:
a. Analyse / Correlate / Bivariate, tich vao Pearson
b. Analyse / Correlate / Bivariate, tich vao Spearman
c. Analyse / Reports / Bivariate, tich vao Pearson
d. Analyse / Reports / Bivariate, không tich
Mô ta băng biêu đô – biêu đô châm điêm, ta thưc hiên:
a. Graphs / Lagacy Diaglogs / Scatter Dot / Simple Scatter / Define
b. Graphs / Nonparametric Tests / Scatter Dot / Simple Scatter /
Define
c. Graphs / Lagacy Diaglogs / Scatter Dot / Douple Scatter / Define
d. Graphs / Nonparametric Tests / Scatter Dot / Douple Scatter /
Define
Quan hê hôi qui la :
a. Bươc tiêp theo cua phân tich tương quan, cho phep thay đôi gia tri
cua môt biên sô
b. Bươc tiêp theo cua phân tich tương quan, cho phep hôi qui gia tri
cua môt biên sô
c. Bươc tiêp theo cua phân tich tương quan, cho phep đo lương suy
luân gia tri cua môt biên sô tư gia tri cua môt bi ên sô đôc lâp
a.
b.
c.
d.

59.

60.

61.

62.

63.

64.


d. Bươc tiêp theo cua phân tich tương quan, cho phep đo lương suy
65.

66.

67.

68.

69.

70.

luân gia tri cua môt biên sô tư gia tri cua môt bi ên sô phu thuôc
Y nghia cua quan hê hôi qui :
a. Tư biên sô đôc lâp suy diên ra biên sô đôc lâp khac
b. Tư biên sô đôc lâp suy diên ra biên sô phu thuôc
c. Tư biên sô phu thuôc suy diên ra biên sô đôc lâp
d. Tư biên sô phu thuôc suy diên ra biên sô phu thuôc khac
Đê chay hôi qui tuyên tinh đơn gian, ta thưc hiên :
a. Analyse / Regression / Linear
b. Analyse / Regression / Linux
c. Analyse / Reports / Linear
d. Tât ca đêu sai
Đê SPSS tinh khoang tin cây cho hê sô hôi quy, ta :
a. Tich vao Estimates
b. Tich vao Convariance Matrix
c. Tich vao Confidence intervals
d. Tich vao Risk
Thông thương, chay hôi qui tuyên tinh đơn gian, ta :
a. Tich vao Estimates
b. Tich vao Model fit
c. Tich vao Confidence intervals
d. Ca a,b,c đêu đung
Thông thương, chay hôi qui tuyên tinh đa biên, ngoai tich nhưng muc ơ
hôi qui tuyên tinh đơn gian, ta con:
a. Tich vao Descriptive
b. Tich vao Part and partial correlations va Collinearity
c. Tich vao Casewise Diagnostics va Outliers outside 3 standard
deviations
d. Ca a,b,c đêu đung
Chay hôi qui tuyên tinh đa biên, ta cân thưc hiên thêm cac thao tac:
a. Click option, chon Exclude cases pairwise
b. Click Plots, chon ZRESID chuyên vao Y, chon ZPRED chuyên vao X.
kich chon Normal probability plot
c. Chon Mahalanobis va Cook’s trong phân Distance
d. Ca a,b,c đêu đungTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×