Tải bản đầy đủ

trắc nghiệm giải phẫu chi trên chọn lọc

Chi Trên
1. Chi trên có bao nhiêu xương?
2. Những cơ nào giới hạn thành ngoài của hố nách?
3. Cơ Delta bám vào …, … và … rồi các thớ cơ chụm lại thành hình chữ V bám vào …
4. Thành phần nào đi trong rãnh denta ngực?
5. Dây TK nách cùng … đi qua ... . … vòng qua … rồi phân nhánh vào chi phối và cấp
máu cho …
6. Khi phẫu thuật ở vùng Delta, cần rạch của cơ Delta và … dưới mõm cùng vai để
tránh …
7. TK nào chi phối cho cơ răng trước?
8. TK nào chi phối cho cơ ngực lớn và ngực bé?
9. Mạc nông của Nách xuất phát từ đâu?
10. Thành trước của Nách có bao nhiêu cơ, đó là những cơ nào?
11. Thành trong của Nách có những thành phần nào?
12. Thành sau của Nách gồm những thành phần nào?
13. Dây treo Nách được tạo từ đâu?
14. Mạc sâu của Nách được tạo thành từ đâu?
15. Mạc đòn ngực phủ lấy những cơ nào?
16. Đỉnh Nách là …, giữa … và …
17. ĐRTK cánh tay xuất phát từ … của các dây … Dây … cho cấu phần xuống dây …
rồi kết hợp với dây … tạo thành thân trên. Dây … và dây … tạo thành thân dưới, riêng

dây … thân giữa.
18. … xuất phát từ bó trong và bó ngoài, chi phối vận động cho cơ ngực lớn.
19. Cho biết nguyên ủy của ĐM Nách và ở chi tiết GP nào thì đổi tên thành ĐM Nách?
20. Cơ nào là cơ tùy hành của ĐM Nách?
21. ĐM Nách đi từ bờ sau …, chia làm 3 đoạn, đoạn thứ nhất cho nhánh …, đoạn thứ
2 cho nhánh … và …, đoạn thứ 3 cho nhánh …, … và …
22. ĐM mũ cành tay trước và sau nối với nhau ở …
23. Mô tả các vòng nối quanh vai, ngực và cánh tay.
24. Không nên thắt ĐM Nách ở đâu?
25. Bạch hạch vùng Nách chia làm … nhóm, nhận bạch huyết từ khu …, … và …
26. Có bao nhiêu cơ bám vào mỏm quạ xương vai đó là những cơ nào?
27. Cơ ngực lớn bám vào phần đòn ở … xương đòn, phần sườn ở …, sụn sườn … và …,
phần bụng ở …, rồi bàm tận ở …
28. Những cơ nào bám vào củ bé xương cánh tay?
29. Những cơ nào bám vào củ lớn xương cánh tay?
30. Cơ tam đầu cánh tay (đầu dài ) từ phía sau lên bám vào …, chia … thành 2 phần,
trong đó phía ngoài là … có chứa … Đầu này còn giới hạn với … và … một lỗ là … có
… đi qua.
31. Cơ nhị đầu cánh tay có 2 đầu là … và … gân cơ đầu dài đi trong … đi lên … rồi
bám vào … Gân cơ đầu ngắn bám vào … 2 đầu cơ hợp lại thành một thớ chung và
bám tận một gân cơ bám vào … và 1 … đi ra hòa vào mạc nông.
32. Cơ cánh tay nguyên ủy bám từ … và … , rồi bám tận vào…
33. Ống cánh tay là ống hình …, có 3 thành: …
34. Khi nào ĐM Nách đổi tên thành ĐM cánh tay?
35. Trong ống cánh tay ở vùng 1/3 trên cánh tay thì TK giữa nằm ở … so với ĐM cánh
tay, TK trụ nằm ở … so với ĐM và TK quay nằm ở so với ĐM
36. Cho biết các nhánh của ĐM cánh tay?
37. ĐM cánh tay sâu cho các nhánh bên nào?
38. ĐM cánh tay nối với ĐM Nách bởi …
39. .. đi xuyên qua cơ …, đến … đi giữa 2 lớp cơ … và …, sau đó đi dần ra nông đến
vùng cẳng tay thì gọi là … chi phối … cho vùng … Ở cánh tay, TK vận động cho các
cơ … … …
40. … là nhánh thuần cảm giác tách từ bó trong của ĐRTK cánh tay, đến 1/3 giữa
vùng cẳng tay, đi ra nông cùng … và tiếp tục đi xuống vùng cẳng tay, TK chi phối


cảm giác cho vùng …
41. .. nhánh thuần cảm giác tách từ bó trong, ở chỗ nối 1/3 trên và giữa vùng cánh
tay đi ra nông chi phối cho vùng…
42. Cơ lưng rộng do TK nào chi phối? TK đó xuất phát từ điểm nào của ĐRTK cánh tay


đi ra nông chi phối cho vùng…
43. TK trụ đi trong ống cánh tay ở … so với ĐM cánh tay, ở 1/3 dưới đoạn giữa đi cùng
… ra phía sau, sau đó qua … đi xuống vùng cẳng tay.
44. Sử dụng nạn chống không đúng cách gây ra tổn thương gì?
45. Cơ tam đầu cánh tay gồm có ba đầu, nguyên ủy của đầu dài là …, của đầu trong
và ngoài là …, cơ bám tận vào …
46. Cho biết những nhánh TK nào chi phối cảm giác vùng cánh tay tương ứng vùng
nào?
47. TK phụ bị tổn thương thì động tác nào của vai bị ảnh hưởng?
48. TK quay dễ bị tổn thương nhất ở vùng nào?
49. TK trụ dễ bị tổn thương nhất ở vùng nào?
50. TK giữa dễ bị tổn thương nhất ở vùng nào?
51. Ở phần trên đoạn 1/3 giữa, TK quay đi cùng … qua … ra vùng cánh tay sau, đi
trong …, cho các nhánh chi phối cảm giác cho vùng … và các nhánh chi phối vận
động cho … Theo …, … đi ra phía trước, đi vào trong … xuống vùng cẳng tay.
52. Bó mạch TK cánh tay sau chia làm bao nhiêu bó? Các bó gồm những thành phần
nào?
53. Giới hạn cơ của hố khuỷu chia làm 3 toán, toán trong gồm có các cơ …, toán cơ
ngoài gồm các cơ …, và toán cơ trước (giữa) là các cơ …
54. Các toán cơ giới hạn khuỷu tạo nên … và … cách nhau bởi …
55. Rãnh nhị đầu trong giới hạn bởi 4 thành, thành trước là …, thành sau là …, thành
trong là …, thành ngoài là …
56. Rãnh nhị đầu ngoài giới hạn bởi 4 thành, thành trước là …, thành sau là …, thành
trong là …, thành ngoài là …
57. Các thành phần nào đi trong rãnh nhị đầu ngoài?
58. Các thành phần nào đi trong rãnh nhị đầu trong?
59. TK quay chia làm 2 nhánh nông và sâu ở đâu?
60. Ở vùng cẳng tay sau, các cơ cánh tay quay và cơ duỗi cổ tay quay dài bị chi phối
bởi …, còn các cơ còn lại do … chi phối.
61. Mạng M tĩnh mạch do những tĩnh mạch nào tạo thành?
62. Mô tả mạng mạch phớp khuỷu.
63. Ở vùng khuỷu, trong rãnh TK trụ có những thành phần nào đi qua?
64. Mạng mạch khớp khuỷu gồm 2 vòng nối, ở phía ngoài là … do các ĐM … tạo
thành, phía trong là … do các ĐM … tạo thành.
65. Các cơ vùng cẳng tay trước chia làm mấy lớp?Kể tên các cơ trong mỗi lớp?
66. TK gian cốt trước xuất phát từ TK nào?
67. Những cơ nào bám vào mỏm trên lồi cầu trong?
68. Những cơ nào bám vào mỏm vẹt xương trụ?
69. Những cơ nào bám vào mỏm khuỷu xương trụ?
70. Xương đậu có chi tiết GP nào bám vào?
71. Thành phẫu thuật của hố Nách là thành nào?
72. ĐM trụ tách ra từ … ở dưới … 3 cm, đi xuống vùng cẳng tay, phía sau các cơ …,
đến … tạo bởi … và … của cơ … thì bắt chéo … đi vào phía trong, đến chỗ nối 1/3
giữa và trên cẳng tay, đi dưới cơ …, đến cổ tay đi … so với … vào bàn tay.
73. ĐM quay sau khi tách ra từ ĐM cánh tay, đi về phía ngoài cẳng tay, đi … so với cơ
cánh tay quay, phía sau ĐM là các cơ phủ lên xương quay gồm …, 1/3 trên ĐM liên hệ
với …, 2/3 dưới ĐM liên hệ với …ĐM đi chung với nhánh nông của TK quayo73 … sau
đó đến 1/3 dưới thì đi ra sau vào …
74. Cho biết giới hạn hõm lào.
75. Ở vùng bàn tay, … là gân thủng, … là gân xuyên.
76. ĐM quay cho những nhánh nào ở cả vùng chi trên?


77. ĐM trụ cho những nhánh nào ở cả vùng chi trên?
78. Thành phần chủ yếu tạo nên cung gan tay nông và sâu?
79. Những thành phần nào tạo nân cung tĩnh mạch mu tay?
80. Những thành phần nào tạo nân cung động mạch mu tay?
81. ĐM ngón cái chính và ĐM quay ngón trỏ phân nhánh từ đâu?
82. Tại sao ở vùng cổ tay không bắt được ĐM trụ?
83. Những thành phần nào đi trong ống cổ tay?
84. Thành phần nào nông nhất ống cổ tay?
85. Chi tiết nào đi chung với TK giữa ở vùng cẳng tay?
86. Các cơ vùng cẳng tay sau chia làm mấy lớp? Kể tên các cơ trong mỗi lớp?
87. Vách gian cơ ngoài ngăn cách (1) và (2) khi tách ra từ …, ở phía trước (1) nối với
… ở rãnh nhị đầu ngoài, ở phía sau (2) nối với … ở rãnh cho TK trụ.
88. TK trụ đi với ĐM trụ ở …, tại đây TK chi phối cho…
89. TK quay cho (1) và (2) ra khỏi khớp khuỷu, (1) đi ra phiá sau …, phái trước … rồi
ra phía sau, ra dưới da ở … trên …Mặt khác, (2) sau khi tách ra đi … rồi đến vùng
cẳng tay sau đổi tên là …, chi phối vận động cho các cơ …,ngoài ra còn cho chi phối
vận động … và cho … chi phối …
90. Bên trong mạc giữ gân gấp bám vào …, ben ngoài bám vào …Gần đốt bàn ngón
có những dải gân riêng biệt là …
91. Cân gan tay hình thành từ …, đến vùng bàn tay chia làm 4 dải, những dải này nối
với nhau bởi …
92. TK trụ trước khi đi vào vùng bàn tay thì đi giữa … và …, rồi chia ra thành nhánh
nông và nhánh sâu, nhánh nông chi phối vận động cho …, nhánh sâu chi phối vận
động cho …
93. … và … cho các nhánh … đến vùng gan đốt bàn tay từng ngón, rồi lại chia thành
các … đi hai bên trong và ngoài các ngón. Có tất cả … nhánh ĐM gan ngón riêng và
… nhánh ĐM gan ngón chung.
94. Cung gan tay nông cấp máu cho …, cung gan tay sâu cấp máu cho …
95. Các cơ gian cốt có chức năng chung là …, ngoài ra cơ gian cốt mu tay …, cơ gian
cốt gan tay …
96. Nếu bị thương và nhiễm trùng ở ngón … thì sự nhiễm trùng sẽ lan sang các ngón
2,3,4 đôi khi là ngón 1.
97. Ở người bị bệnh phong tổn thương TK nào lộ rõ dưới da và ở đâu?
98. Hội chứng rũ bàn tay do liệt TK nào?
99. Hội chứng bàn tay tiên tri do liệt TK nào?
100. Hội chứng bàn tay khỉ do liệt TK nào?
ĐM dưới đòn.
1. Cơ nào chia ĐM dưới đòn ra làm 3 đoạn ở vùng cổ?
Ở phần trong cơ bậc thang, các liên quan của ĐM là :
2. Phần dưới của ĐM dưới đòn là … và …
3. Phần sau của ĐM dưới đòn là … và …
4. Phần trước dưới của ĐM dưới đòn là … và …
5. Phía ngoài cùng của ĐM dưới đòn là …, …, …, …, …, …., …. và …
6. Phía trên của ĐM dưới đòn là … và …
Ở phần sau cơ bậc thang, các liên quan của ĐM dưới đòn là:
7. ĐM đi qua phần dưới của khe tạo bởi … và …
8. Phía trước là …, …, và …
9. Phía dưới là …
10. Phía sau là … và … của …
11. Phía sau dưới là … Ờ đây có … đi giữa cơ bậc thang sau và giữa.
Ở phần ngoài của cơ bậc thang, các cơ liên quan của ĐM dưới đòn là :
12. Phía sau ĐM là … và …
13. Phía trước ĐM là …, …, …, và …, … và ….


14. Phía trước dưới là …
15. ĐM dưới đòn có bao nhiêu nhánh bên và đó là các nhánh nào?
16. ĐM đốt sống đi lên trên, giữa 2 cơ … … rồi đi vào lỗ ngang của đốt sống C6. Liên
quan trước ĐM đốt sống là … liên quan sau bao gồm các thành phần …
17. ĐM đốt sống đi qua … vào hộp sọ rồi 2 ĐM đốt sống trái và phải hợp thành … đi
trong rãnh nền , rồi lại chia làm 2 nhánh … ở 2 bên và nối với ĐM cảnh trong bởi …
tạo thành … cấp máu cho não.
18. Thân giáp cổ chia làm bao nhiêu nhánh? Đó là các nhánh nào?
19. ĐM cổ ngang bắt chéo qua những thành phần nào?
20. ĐM cổ ngang phân nhánh ở đâu?
21. Nhánh nông của ĐM cổ ngang còn gọi là gì?và cấp máu cho noi nào?
22. Nhánh sâu của ĐM cổ ngang gọi là … và đi theo … rồi cấp máu cho các cơ lân cận
.
23. ĐM giáp dưới phân nhánh ở đâu và cho những nhánh nào?
24. ĐM ngực trong cho nhánh … đi theo TK hoành, nhánh … cấp máu cho cơ hoành
và thành ngực, nhánh … đi vào cơ thẳng bụng. Ngoài ra còn cho các …, …, …, …, …
và …
25. ĐM trên vai đi cùng với … ra vùng vai sau và cho nhánh … để nối với … và … tạo
thành vòng nối quanh vai.
26. Thân sườn cổ chia làm 2 nhánh là … và … Trong đó nhánh … đi giữa cổ x sườn 1
và mỏm gang đốt sống C7 nối với …, cón nhánh…đi phía trước cổ x sườn 1 và cho các
nhánh…
27. ĐM nách nối với ĐM dưới đòn bởi những vòng nối nào?
28. ĐM dưới đòn nối với ĐM chậu ngoài bởi…
29. ĐM dưới dòn nối với Đm cảnh trong và Đm cảnh ngoài bởi các nhánh nào?
30. ĐM dưới đòn nối với ĐM chủ ngực bằng nhánh nào?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×