Tải bản đầy đủ

Quy trình_ưu nhược điểm kiểm soát nội bộ tại các ngân hàng Việt Nam

Theo kết quả đề tài nghiên cứu cấp quốc gia: Đánh giá hệ thống kiểm
soát nội bộ của ngân hàng thương mại Việt Nam và một số khuyến ngh ị
- mã số DTNH.12/2015
1. Thực trạng về môi trường kiểm soát NHTM ở VN
Các yếu tố của môi trường kiểm soát có chỉ số trung bình rất thấp cho
thấy chất lượng môi trường kiểm soát trong các NHTM hiện nay còn nhiều
vấn đề bất cập:
(i)
Hầu hết các NHTM chưa chú trọng đến việc quy định, truy ền
thông về tính chính trực và các giá trị đạo đức;
(ii)
Ban Quản trị chưa thực sự quan tâm tới việc duy trì và phát
triển KSNB trong ngân hàng;
(iii)
Không phải lúc nào Ban Giám đốc cũng th ận trọng trong việc
xây dựng các ước tính kế toán như trong việc phân loại n ợ,
trích lập dự phòng.
2. Thực trạng về quy trình đánh giá rủi ro
Mặc dù NHTM đã xây dựng những văn bản trong việc đánh giá r ủi ro. Tuy
nhiên, NHTM chưa thực sự chủ động vào việc nhận diện rủi ro, thường
tập trung vào việc phát hiện và giảm thiểu rủi ro.

3. Thực trạng về hệ thống thông tin và trao đổi thông tin
Thực trạng về hệ thống thông tin và trao đổi thông tin: Hiện nay trong các
NHTM, với đặc điểm quy mô lớn, cơ cấu tổ chức bao gồm nhiều chi nhánh,
phòng giao dịch thì việc thiết lập các kênh thông tin hiện nay còn nhi ều
hạn chế. Trong một NHTM thì thông tin chủ yếu diễn ra theo một chiều từ
trên xuống dưới.
Thực trạng về hệ thống công nghệ thông tin: Một số bộ ph ận ch ưa đ ảm
bảo việc thực hiện các thủ tục bởi cán bộ có trình độ chuyên môn.
4. Thực trạng về các hoạt động kiểm soát
Về cơ bản các NHTM đã ban hành các quy định, tuy nhiên ch ưa th ực s ự mô
tả đầy đủ nhiệm vụ của các thành viên trong tổ chức của mình. T ại một s ố
TCTD có tình trạng: thành viên của HĐQT tham gia tr ực tiếp vào việc phê
duyệt các giao dịch/quyết định kinh tế cụ thể. Bên cạnh đó, các cách th ức
kiểm soát khác nhau tại ngân hàng chưa được áp dụng một cách đ ầy đ ủ và
thường xuyên.
5. Thực trạng về giám sát các kiểm soát
Qua kết quả của bảng khảo sát về chất lượng KSNB có th ể nh ận th ấy, về
cơ bản các NHTM hiện nay chưa thực hiện duy trì thành phần giám sát các
kiểm soát với điểm trung bình rất thấp. Các nhà quản lý cấp cao ch ưa th ực
sự quan tâm tới việc kiểm soát thường xuyên trong quá trình hoạt động
thường chỉ khi có những sự kiện bất thường xảy ra thì mới th ực hiện ki ểm
soát.


 Kết luận chung về hệ thống KSNB của NHTM Việt Nam
Nhìn chung hệ thống KSNB của các NHTM Việt Nam đã được xây d ựng phù
hợp với yêu cầu về mặt pháp luật.
Một số hạn chế:
(i) Một số cán bộ ngân hàng, trong đó có cả lãnh đ ạo cấp cao c ủa ngân
hàng, chưa thực sự coi trọng tính chính trực và các giá trị đạo đ ức.
(ii) Chức năng quản trị rủi ro, nhận diện, đánh giá và ứng phó v ới r ủi ro
trong hoạt động kinh doanh ngân hàng của hệ thống KSNB còn h ạn ch ế.
(iii) Các nguyên tắc thiết kế hoạt động kiểm soát chưa được tuân thủ đ ầy
đủ.
(iv) Vai trò giám sát của kiểm toán nội bộ đối với hệ thống KSNB còn h ạn
chế, chưa phát hiện kịp thời những khiếm khuyết của hệ th ống KSNB đ ể
khắc phục.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×