Tải bản đầy đủ

MẪU HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ

HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ IN - MẪU SỐ 03
Ơ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----oOo-----

HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ IN
Số: ……..………/HĐIN/……..
- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015;
- Căn cứ vào Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam được Quốc hội thông
qua ngày 14/06/2005;
- Căn cứ vào Luật Thương mại của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam được Quốc hội
thông qua ngày 14/06/2005;
- ………………………………………………………………………………………………1
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng thực tế của hai bên.
Hôm nay, ngày [ ]tháng[ ]năm 20[ ] tại [ ] chúng tôi gồm có:
BÊN A

: CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV MB (MCREDIT)X


Địa chỉ

:

Điện thoại

:

Mã số thuế

:

Đại diện bởi

: Ông/Bà

Fax

:

Chức vụ

:

Theo giấy ủy quyền số ……………………………………ngày….tháng......năm …… do
Tổng giám đốc Công ty Tài chính TNHH MTV MBX ký (nếu có).
BÊN B

:

Địa chỉ

:

Điện thoại

:

Mã số thuế:

1

Fax

:

Dẫn chiếu pháp luật chuyên ngành cho phù hợp với công việc thực tế được thực hiện theo hợp đồng
1


HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ IN - MẪU SỐ 03

Tài khoản số :

Tại

:

Đại diện bởi

Chức vụ

:

: Ông/Bà

Theo giấy ủy quyền số ……………………………………ngày…..tháng….năm……. do
………………………………………………………………ký (nếu có).
Sau khi bàn bạc, thỏa thuận hai Bên đồng ý ký kết “Hợp đồng cung ứng dịch vụ in”
với các điều khoản cụ thể như sau:
ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG
1.

1.1

1.1. Bằng hợp đồng này Bên A đồng ý giao, Bên B đồng ý nhận cung cấp dịch vụ in các
ấn phẩm với số lượng, đơn giá, quy cách chất lượng như sau cho Bên A:

STT

Hạng mục2

Đơn vị tính

Số lượng

(ĐVT)

Đơn giá

Thành tiền

(VND/ĐVT)

(VND)

1
2
3
4
1.2. Các yêu cầu khác……………………………………………………………………3

ĐIỀU 2: QUY TRÌNH THỰC HIỆN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG
THỨC GIAO SẢN PHẨM
2.1. Quy trình thực hiện

Mô tả cụ thể quy cách chất lượng đối với mỗi loại ấn phẩm/sản phẩm, quy cách đóng
gói….
3
Quy định những yêu cầu khác đối với sản phẩm được thực hiện bởi hợp đồng này
2

2


HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ IN - MẪU SỐ 03

-

Bên A chuyển cho bên B file thiết kế cuối cùng;

-

Bên B sử dụng mẫu thiết kế cuối cùng để tiến hành in ấn.

-

Hợp đồng sẽ được thực hiện sau khi khi hai bên kí kết hợp đồng

2.2 Thời gian giao sản phẩm:
* Nếu giao hàng một lần:
-

- Bên B giao toàn bộ hàng cho Bên A trong vòng…. ngày kể từ
ngày…………………..;

Hoặc:
-

- Bên B giao toàn bộ hàng cho Bên A vào ngày………….. (ghi ngày cụ thể).

* Nếu giao hàng nhiều lần:
-

- Lần 1: Bên B giao cho Bên A …. (số lượng cụ thể đối với từng hạng mục) trong
vòng … ngày kể từ ngày…………… hoặc vào ngày….......... (ghi ngày cụ thể)

-

- Lần n: Bên B giao cho Bên A số lượng còn lại là: …. (số lượng cụ thể đối với từng
hạng mục) trong vòng …….. ngày kể từ ngày…………… hoặc vào ngày…..........
(ghi ngày cụ thể);

2.23. Địa điểm giao sản phẩm:
* Nếu giao hàng tại một địa điểm
(ghi rõ số nhà, tên phố, quận, thành phố)
* Nếu giao hàng tại nhiều địa điểm khác nhau
-

- Bên B giao cho Bên A.…….(số lượng hàng cụ thể đối với từng hạng mục) tại địa
điểm…………………………………………………………………………………..

-

- Bên B giao cho Bên A ……(số lượng hàng cụ thể đối với từng hạng mục) tại địa
điểm…. …………………………………………………………………………….....

* Nếu giao hàng nhiều lần, mỗi lần cho nhiều địa điểm khác nhau4

4

Đơn vị đầu mối có thể làm thành Phụ lục đính kèm theo hợp đồng
3


HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ IN - MẪU SỐ 03

-

- Lần 1: Bên B giao hàng cho Bên A tại các địa điểm với số lượng cụ thể như sau:
+ Tại:……………………(ghi rõ địa chỉ, người liên hệ - nếu có)
Giao…………………..(ghi rõ số lượng cụ thể của từng hạng mục);
+ Tại: :………………… (ghi rõ địa chỉ, người liên hệ - nếu có)
Giao…………………..(ghi rõ số lượng cụ thể của từng hạng mục);

-

- Lần n: Bên B giao hàng cho Bên A tại các địa điểm với số lượng cụ thể như sau:
+ Tại:……………………(ghi rõ địa chỉ, người liên hệ - nếu có)
Giao…………………..(ghi rõ số lượng cụ thể của từng hạng mục);
+ Tại: :………………….(ghi rõ địa chỉ, người liên hệ - nếu có)
Giao…………………..(ghi rõ số lượng cụ thể của từng hạng mục);

2.43. Phương thức giao sản phẩm
-

- Khi nhận hàng, Bên A sẽ tiến hành kiểm tra số lượng, chất lượng sản phẩm. Nếu
phát hiện sản phẩm bị giao thiếu/không đạt yêu cầu, tiêu chuẩn đã cam kết, Bên A có
quyền từ chối nhận sản phẩm, yêu cầu Bên B giao lại sản phẩm cho đủ, đúng cam kết
nhưng vẫn phải đảm bảo thời gian giao hàng quy định tại Khoản 2.1 Điều này hoặc
đơn phương chấm dứt Hợp đồng theo quy định tại Điều…………Hợp đồng 5. Nếu
sản phẩm được giao đủ, đúng theo quy định tại Hợp đồng này, hai bên lập “Biên bản
giao nhận sản phẩm và/hoặc Biên bản nghiệm thu sản phẩm”.

-

- Bên B có trách nhiệm thay thế sản phẩm đã cung cấp cho Bên A vào bất kỳ thời
điểm nào nếu Bên A phát hiện sản phẩm do Bên B cung cấp không đúng theo thỏa
thuận tại (hợp đồng và/hoặc phụ lục số…..) đính kèm hợp đồng này hoặc sản phẩm
bị lỗi mà Bên A không thể nhận biết được bằng mắt thường tại thời điểm giao nhận,
nghiệm thu với mọi chi phí do bên B chịu (kể cả sau khi hai bên đã ký biên bản giao
nhận và nghiệm thu sản phẩm).

ĐIỀU 3: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
5

Đơn vị đầu mối thực hiện đàm phán phương án giải quyết cho phù hợp với thực tế công việc
4


HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ IN - MẪU SỐ 03

3.1. Tổng giá trị hợp đồng là: ………………………………………..đồng.
Bằng chữ:……………………………………………………………..
-

- Giá trị Hợp đồng nói trên đã bao gồm6:
+ ………………………………
+ ………………………………
+ ................................................
+ Toàn bộ các chi phí phát sinh khác trong quá trình thực hiện hợp đồng.

-

- Giá trị hợp đồng nói trên không bao gồm:
+ ………………………………….
+ ………………………………….
+ ………………………………….

3.2. Phương thức thanh toán:
-

Bên A thanh toán cho Bên B giá trị hợp đồng bằng: Chuyển khoản/tiền mặt, theo lịch
sau đây:

* Nếu thanh toán một lần cho toàn bộ giá trị hợp đồng
-

Bên A sẽ thanh toán một lần tổng giá trị hợp đồng cho Bên B vào ngày….. (hoặc t
rong vòng…..ngày kể từ ngày ………) sau khi nhận được các giấy tờ sau:
+ Hóa đơn tài chính hợp lệ của Bên B;
+ Biên bản xác nhận giao hàng (nếu có);
+ Biên bản thanh lý hợp đồng có chữ ký của người có thẩm quyền của hai bên
(nếu có);
+ ………………………………………………………………………………..
+ ………………………………………………………………………………..

* Nếu thanh toán nhiều lần
- Lần 1: Bên A sẽ tạm ứng (hoặc thanh toán) cho Bên B ….. % tổng giá trị hợp đồng
tương đương với số tiền là………cho Bên B trong vòng …. ngày kể từ
6

Ghi rõ các chi phí nằm trong Tổng giá trị của hợp đồng (thuế VAT, phí….)
5


HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ IN - MẪU SỐ 03

ngày……hoặc vào ngày……………(ghi ngày cụ thể) sau khi nhận được các
giấy tờ sau:
+ Hóa đơn tài chính hợp lệ cho phần giá trị được tạm ứng (hoặc thanh toán)
+ ……………………………………………………………………………..
+ ……………………………………………………………………………..
- Lần n: Bên A sẽ thanh toán cho Bên B……..% tổng giá trị hợp đồng tương đương với số
tiền là………cho Bên B trong vòng …. ngày kể từ ngày Bên B bàn giao toàn
bộ hàng cho Bên A đúng thỏa thuận của hai bên tại Hợp đồng và Phụ lục của
Hợp đồng này (nếu có) hoặc vào ngày……………(ghi ngày cụ thể) sau khi
nhận được các giấy tờ sau:
+ Hóa đơn tài chính hợp lệ của Bên B có giá trị………………….;
+ Biên bản thanh lý hợp đồng có chữ ký của người có thẩm quyền của hai bên;
+………………………………………………………………………………...
-

Đồng tiền thanh toán: VND7

-

Thông tin tài khoản thụ hưởng

:

+ Tên đơn vị thụ hưởng

:

+ Số tài khoản

:

+ Mở tại Ngân hàng………………….. - Chi nhánh…………………………….
ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
4.1. Quyền và Nghĩa vụ của Bên A:
-

Cung cấp mẫu thiết kế của ấn phẩm và các thông tin cần thiết cho việc thực hiện hợp
đồng cho Bên B vào ngày…. hoặc trong vòng… ngày kể từ ngày…….;

-

Kiểm tra hàng khi nhận, cùng với Bên B lập Biên bản giao nhận, nghiệm thu sản
phẩm8 hoặc Biên bản thanh lý hợp đồng 9 nếu Bên B giao hàng theo đúng thỏa

7

Nếu các bên thỏa thuận giá trị hợp đồng là ngoại tệ thì phải quy định rõ tỷ giá quy đổi sang tiền Việt
(VND) vào thời điểm thanh toán
8
Áp dụng đối với từng lần giao hàng, sau khi Bên B hoàn tất việc giao hàng tại các địa điểm cho tất cả các
lần giao hàng hai bên sẽ tiến hành lập “Biên bản thanh lý hợp đồng”
9
Áp dụng đối với trường hợp giao hàng 1 lần tại một địa điểm
6


HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ IN - MẪU SỐ 03

thuận tại Hợp đồng này. Trường hợp giao sản phẩm không đủ số lượng, Bên B có
nghĩa vụ giao đủ sản phẩm đúng thời hạn theo quy định tại Điều 2 của Hợp đồng
này;
- Có quyền từ chối nhận sản phẩm và yêu cầu Bên B bồi thường thiệt hại và chịu phạt
hợp đồng theo quy định tại Hợp đồng này trong trường hợp Bên B giao sản phẩm
chậm …. ngày kể từ ngày phải giao sản phẩm theo quy định tại điểm 2.1 Điều 2 của
Hợp đồng này và/hoặc sản phẩm không đạt yêu cầu (sản phẩm có chất liệu, bao gồm:
chất liệu giấy in và mực in...), thiết kế và nội dung khác với quy định tại Hợp đồng
này và/hoặc mẫu thiết kế, thông tin do Bên A cung cấp và/hoặc đã phê duyệt;
-

Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp quy định tại Hợp
đồng này;

- Thanh toán cho Bên A theo quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này. Ngoài các chi phí
nói tại Điều 3 của Hợp đồng này, Bên A không chịu bất kỳ một chi phí nào khác;
- Các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Hợp đồng này.
4.2. Quyền và Nghĩa vụ của Bên B:
-

- Bên B cam kết đảm bảo quyền hoạt động in ấn của mình và chịu toàn bộ trách
nhiệm trong trường hợp xảy ra thiệt hại do vi phạm cam kết này;

-

- Chịu trách nhiệm xin phép……………….

10

và chịu toàn bộ các chi phí phát sinh

từ việc thực hiện nghĩa vụ này;
-

- Chịu trách toàn bộ các chi phí bao gồm:
+ Chế bản;
+ Vật liệu;
+ Nhân công;
+ Vận chuyển hàng tới các địa điểm giao hàng;
+ …………………………………………….

-

- Đảm bảo hàng có chất lượng, thiết kế, nội dung theo đúng quy định tại Hợp đồng
này và các Phụ lục kèm theo (nếu có) và/hoặc đúng theo mẫu thiết kế, thông tin do

10

Nếu cần xin phép Giấy phép thì cần quy định rõ trong hợp đồng về tên Giấy phép, nghĩa vụ trong việc
xin chi phí xin cấp phép
7


HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ IN - MẪU SỐ 03

Bên A cung cấp;
-

- Giao sản phẩm đúng số lượng, thời gian, địa điểm quy định tại Hợp đồng này;

-

- Cam kết không cung cấp mẫu thiết kế, các thông tin liên quan đến sản phẩm và
quá trình thực hiện hợp đồng cho bất cứ bên thứ ba nào nếu không được sự đồng ý
bằng văn bản của Bên A;

-

-

Cam kết các mẫu thiết kế không có bất kỳ tranh chấp vời với Bên thứ Ba nào về

quyền sở hữu, bản quyền…Trong trường hợp Bên B vi phạm thì phải chịu phạt và bồi
thường theo đúng quy định tại Điều….Hợp đồng này11.
- Hủy bản in trước sự chứng kiến của đại diện của Bên A và giao lại mẫu thiết kế cho Bên
A trước khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng12;
- Các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Hợp đồng này.
ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN BẤT KHẢ KHÁNG
5.1.Là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được như lũ lụt, mưa
bão, đình công... và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần

thiết và khả năng cho phép.
5.2. Bên bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự kiện bất khả kháng trong vòng …… 13ngày kể
từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng phải thông báo bằng văn bản cho bên kia. Hai
bên có thể thỏa thuận để Bên bị ảnh hưởng bởi bất khả kháng quyền trì hoãn, kéo dài
việc thực hiện nghĩa vụ trong một thời gian phù hợp hoặc áp dụng các biện pháp khắc
phục khác phù hợp tình hình thực tế tại thời điểm đó
5.3. Các bên được miễn trừ trách nhiệm khi xảy ra sự kiện bất khả kháng trừ trường hợp
Bên bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự kiện bất khả kháng vi phạm nghĩa vụ thông báo
quy định tại Khoản 5.1. Điều 5 của Hợp đồng này.

11
12
13

Áp dụng trong trường hợp mẫu sản phẩm do Bên B chịu trách nhiệm thiết kế
Áp dụng trong trường hợp mẫu thiết kế do Bên A cung cấp
Đơn vị đầu mối thực hiện đàm phán
8


HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ IN - MẪU SỐ 03

5.4. Ngay sau khi kết thúc sự kiện bất khả kháng, các Bên có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện
thỏa thuận hợp đồng, nếu không có thỏa thuận về việc chấm dứt hợp đồng.

ĐIỀU 6: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
6.1. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng:
Việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng phải được hai bên thoả thuận và đồng ý bằng văn
bản. Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng là bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng
này.
6.2. Chấm dứt hợp đồng:
Hợp đồng này sẽ được chấm dứt trong các trường hợp sau đây:
6.1

6.2.1. Hai Bên đã thực hiện xong tất cả các nghĩa vụ nêu tại Hợp đồng này và các
Phụ lục của Hợp đồng (nếu có) mà không có yêu cầu gì khác, hoặc;

6.2

6.2.2. Một trong hai Bên vi phạm các thỏa thuận của Hợp đồng này thì bên kia (bên
bị vi phạm) có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, hoặc;

6.3

6.2.3. Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp việc tiếp tục
thực hiện hợp đồng không có lợi cho Bên A (mà không phải do lỗi của Bên B). Khi
đó, Bên A sẽ thanh toán cho Bên B giá trị phần công việc Bên B đã thực hiện đến
thời điểm Bên A gửi thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng theo đơn giá hai bên
đã thỏa thuận tại Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng;

6.4

6.2.4. Hai Bên đồng ý thoả thuận chấm dứt hợp đồng. Thỏa thuận chấm dứt hợp
đồng phải được lập bằng văn bản và có chữ ký của hai bên mới có giá trị pháp lý.

ĐIỀU 7: PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG14

14

Hai bên có thể thỏa thuận về mức phạt vi phạm nhưng tối đa không được vượt quá 8 % giá trị phần nghĩa
vụ hợp đồng bị vi phạm theo đúng quy định tại Điều 301 Luật thương mại 2005.

9


HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ IN - MẪU SỐ 03

7.1. Nếu Bên B giao hàng chậm Bên B sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra cho
Bên B vàphải chịu phạt ....% 15 giá trị phần nghĩa vụ Hợp đồng bị vi phạm cho mỗi
ngày giao chậm;
7.2. Nếu Bên A thanh toán chậm hâthì Bên A sẽ chịu phạt ....% tổng số tiền thanh toán
chậm cho mỗi ngày thanh toán chậm;
7.3. Trường hợp Bên B giao hàng cho Bên B không đúng số lượng, chất lượng, mẫu thiết
kế, nội dung thông tin do Bên A cung cấp quy định tại Hợp đồng và Phụ lục của Hợp
đồng này thì Bên A có quyền từ chối nhận hàng, Bên B phải hoàn trả toàn bộ số tiền
đã nhận , bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra đối với Bên A và chịu phạt với mức phạt
là .....% giá trị phần nghĩa vụ Hợp đồng bị vi phạm;
7.4. Nếu một Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không xuất phát từ sự vi phạm
nghĩa vụ tại Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng của Bên kia (trừ trường hợp quy định tại
điểm 6.2.3 Điều 6 Hợp đồng này) thì phải bồi thường cho Bên kia những thiệt hại do
việc đơn phương chấm dứt hợp đồng gây ra và phải chịu phạt vi phạm hợp đồng với
mức phạt là ....% giá trị phần nghĩa vụ Hợp đồng hợp đồng bị vi phạm.
7.5 Ngoài ra, Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu Bên nào có hành vi vi phạm
hợp đồng thì có trách nhiệm bồi thường những tổn thất do hành vi đó gây ra cho bên
bị vi phạm. Giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà
bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi
phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm.

ĐIỀU 8: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
8.1. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
8.1 Mọi vướng mắc, tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng hai bên
cam kết giải quyết bằng thương lượng.
15

Hai bên có thể thỏa thuận về mức phạt vi phạm nhưng tối đa không được vượt quá 8 % giá trị phần nghĩa
vụ hợp đồng bị vi phạm theo đúng quy định tại Điều 301 Luật thương mại 2005.

10


HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ IN - MẪU SỐ 03

88.2.

Trường hợp không thể thương lượng, thoả thuận được, mỗi bên có quyền đưa

tranh chấp ra Toà án/Trung tâm trọng tài có thẩm quyền tại............... 16để giải quyết
theo pháp luật. Phán quyết có hiệu lực của Tòa án có giá trị bắt buộc thực hiện đối
với các bên, mọi chi phí phát sinh trong quá trình giải quyết tranh chấp do Bên thua
kiện chịu.
ĐIỀU 99: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
99.1.

Các Bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định tại hợp

đồng này.
99.2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày…….tháng…….năm .......17
99.3. Hợp đồng này không được phép chuyển nhượng cho bên thứ Ba khi chưa có sự
thông báo và đồng ý chính thức bằng văn bản của đại diện có thẩm quyền của hai
Bên.
99.4. Hợp đồng này cùng với các phụ lục được lập thành ....... (....) bản, các bản có giá trị
pháp lý như nhau, mỗi bên giữ......... (.....) bản để cùng thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

16

Nếu các Bên lựa chọn cơ quan giải quyết tranh chấp là Trung tâm trọng tài thì cần ghi đúng và đầy đủ
Tên Trung tâm trọng Tài được chọn.
17
Do các Bên thỏa thuận
11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×