Tải bản đầy đủ

Vấn đề công bố thông tin của các tổ chức trên thị trường chứng khoán việt nam

Vấn đề công bố thông tin của các tổ chức trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Họ và tên: Hoàng Thị Thúy Hà
MSSV

: 609411004

Đề tài: Vấn đề công bố thông tin của các tổ chức trên thị trường
chứng khoán Việt Nam

- Việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán rất quan trọng,
nhạy cảm, có thể đánh sụp một thị trường mạnh nhất. Tuy nhiên, hiện nay còn
có nhiều công ty vi phạm, công bố thông tin bất thường đặc biệt là giao dịch
của các cổ đông nội bộ. Trong đó, các công ty chưa niêm yết thường vi phạm
nhiều hơn. Vấn đề công khai hóa thông tin cả bên trong và bên ngoài công ty
đại chúng rất quan trọng. Bởi nó cung cấp chi tiết cho cổ đông, giúp cổ đông
giám sát tốt, giảm tư lợi và có tác dụng răn đe hữu hiệu với người quản lý
công ty. Mặt khác giúp nhà đầu tư hiểu rõ về công ty và những hoạt động của
công ty đó. Một vai trò quan trọng của việc công bố thông tin không thể
không nhắc tới đó là tăng cường tính minh bạch của thị trường, tạo điều kiện
tăg cường giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Chính vì thế mà Quốc hội, chính phủ và Bộ tài chính đã ban hành nhiều
văn bản để quản lý, kiểm soát, hướng dẫn các công ty tổ chức tham gia niêm
yết và các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Hoàng Thị Thúy Hà

1

MSSV: 609411004


Vấn đề công bố thông tin của các tổ chức trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 09/2010/TT- BTC thay thế cho
Thông tư số 38/2007/TT- BTC về Công bố thông tin trên thị trường chứng
khoán. Một trong những nội dung chính sửa đổi được quan tâm nhất tại Thông
tư số 09/2010/TT - BTC là các quy định về công bố thông tin của công ty đại
chúng và tổ chức niêm yết nhằm tăng cường tính minh bạch của thị trường,
bảo vệ tốt hơn quyền lợi của các nhà đầu tư.
Theo Thông tư 09, tổ chức niêm yết sẽ phải lập và công bố thêm báo
cáo về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm. Báo cáo bán niên phải được lập và
công bố chậm nhất 45 ngày kể từ thời điểm kết thúc quý II hàng năm. Ngoài
ra các tổ chức niêm yết vẫn phải thực hiện và công bố đầy đủ các báo cáo tài
chính định kỳ hàng quý và hàng năm theo các quy định hiện hành.Việc sửa đổi
này đáp ứng những thay đổi của thị trường chứng khoán trong những năm gần
đây, đặc biệt là sự ra đời của thị trường giao dịch cổ phiếu chưa niêm yết
UPCOM.
Thông tư 09 đã bổ sung thêm nhóm đối tượng phải cung cấp thông tin
và quy định việc công bố thông tin phải do người đại diện của công ty hoặc
người được ủy quyền công bố thông tin. Đối với các tổ chức niêm yết, các báo
cáo tài chính định kỳ phải thực hiện theo chuẩn kế toán đã quy định và được
soát xét bởi các tổ chức kiểm toán được chấp thuận. Ngoài ra phải công bố
toàn bộ tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên chậm nhất 7 ngày trước khi

Hoàng Thị Thúy Hà

2

MSSV: 609411004Vấn đề công bố thông tin của các tổ chức trên thị trường chứng khoán Việt Nam

khai mạc. Các tổ chức phải công bố trong vòng từ 1 đến 3 ngày đối với những
thông tin có thể gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh, giá và tỷ lệ
sở hữu cổ phần. Đặc biệt, thông tin giao dịch của người được ủy quyền công
bố thông tin cũng phải công khai( đối tượng này chưa được quy định trước
đây). Thông tư cũng quy định thêm về việc tạm hoãn công bố thông tin,
trường hợp không thể thực hiện được đúng thời hạn vì những lý do bất thường
phải báo cáo lên Sở giao dịch và Ủy ban chứng khoán nhà nước. Việc hoãn
này cũng sẽ được công bố và tổ chức niêm yết phải giải trình rõ lý do.
Ngoài ra, các công ty đại chúng, tổ chức phát hành, công ty chứng
khoán, quản lý quỹ, sở giao dịch chứng khoán phải lập trang thông tin điện tử
với đầy đủ các chuyên mục và thường xuyên cập nhật thông tin về quan hệ cổ
đông, trong đó phải có điều lệ công ty, quy chế quản trị nội bộ, báo cáo
thường niên, báo cáo tài chính phải công bố theo quy định và các vấn đề liên
quan đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông. Các đối tượng khi thực hiện công bố
thông tin phải đồng thời báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch
chứng khoán.
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 85/2010/ND- CP
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường
chứng khoán trong đó có vi phạm quy định về công bố thông tin. Với nhiều
các mức phạt khác nhau tùy thuộc vào mức độ vi phạm của quy định. Phạt

Hoàng Thị Thúy Hà

3

MSSV: 609411004


Vấn đề công bố thông tin của các tổ chức trên thị trường chứng khoán Việt Nam

cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 5- 30 triệu đồng đối với tổ chức công bố thông tin
không đúng quy định về biểu mẫu, thời hạn, đăng ký người ủy quyền; không
thông báo, lập trang thông tin điện tử và cập nhật thông tin, không lưu trữ bảo
quản thông tin theo quy định. Mức phạt từ 50- 70 triệu đồng đối với các hành
vi không công bố thông tin hoặc không công bố kịp thời, đầy đủ theo nội dung
quy định đặc biệt là các thông tin làm ảnh hưởng đến giá chứng khoán khi
nhận được yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Mức phạt cao nhất là
70- 90 triệu đồng đối với tổ chức không công bố thông tin hoặc không công
bố kịp thời, đầy đủ khi xảy ra các thông tin bất thường, công bố sai lệch làm lộ
tài liệu, số liệu bí mật thuộc thông tin không công bố hoặc chưa công bố.
Ủy ban Kinh tế cho rằng công bố thông tin một cách đầy đủ theo quy
định của pháp luật là một yêu cầu có tính nguyên tắc nhằm cung cấp thông tin
kịp thời, chính xác về thực trạng tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp, tạo điều kiện để nhà đầu tư bảo vệ được lợi ích của mình, qua đó, đảm
bảo cho thị trường hoạt động lành mạnh và ổn định.
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán tập
trung sửa đổi một số vấn đề trong đó có việc công bố thông tin đặt ra đối với
tất cả các công ty đại chúng( kể cả chưa niêm yết) theo hướng dẫn dựa trên
quy mô vốn của doanh nghiệp, phải công bố thông tin theo chuẩn niêm yết
bao gồm: thông tin định kỳ, thông tin bất thường, báo cáo tài chính soát xét

Hoàng Thị Thúy Hà

4

MSSV: 609411004


Vấn đề công bố thông tin của các tổ chức trên thị trường chứng khoán Việt Nam

bán niên…. Có thể nói sự thay đổi này theo hướng phù hợp với thực tế, hiệu
quả kịp thời. Điều này giúp đảm bảo thị trường chứng khoán phát triển bền
vững, đáp ứng được yêu cầu thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn
chủ lực cho nền kinh tế, tạo thanh khoản cho cổ đông và nhà đầu tư.

Hoàng Thị Thúy Hà

5

MSSV: 609411004Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×