Tải bản đầy đủ

Giải pháp thúc đẩy sự hình thành và phát triển quỹ đầu tư chứng khoán tại việt nam

Luận văn tốt nghiệp
Minh Tài Chính - 39B
LI NểI U

Bùi Đức

Vit nam ang chuyn i t nn kinh t tp trung sang nn kinh t th
trũng cú s iu tit ca Nh nc. Tri qua hn 10 nm thc hin cụng
cuc i mi, t nc ó t c nhiu thnh tu quan trng trờn mi
lnh vc ca i sng xó hi. V kinh t, nhp tng trng bỡnh quõn
GDP t 7%. i sng vt cht tinh thn ca phn ln nhõn dõn c ci
thin. Tỡnh hỡnh chớnh tr n nh, quc phũng v an ninh c cng c.
Quan h i ngoi c phỏt trin mnh m, Vit Nam ó tham gia tớch cc
vo i sng cng ng quc t. i hi ng VIII - 1996 nhn nh:
Nc ta ó ra khi cuc khng hong kinh t - xó hi v bt u chuyn
sang mt giai on mi, giai on thc hin cụng cuc cụng nghip hoỏ,
hin i hoỏ t nc vi mc tiờu n nm 2020, Vit nam c bn tr
thnh nc cụng nghip.
thc hin mc tiờu ú. ng v Nh nc ra chớnh sỏch nhm
tip tc i mi c ch qun lý kinh t trong ú cú vic to lp ng b cỏc
yu t ca th trng, c bit l th trng vn v tng bc hỡnh thnh th

trng chng khoỏn Vit Nam. Ngy 20 thỏng 7 nm 2000, Trung tõm
giao dch chng khoỏn u tiờn ó i vo hot ng ti Thnh Ph H Chớ
Minh, to mt kờnh huy ng v phõn phi vn di hn cho nn kinh t.
Th trng chng khoỏn mun hot ng hiu qu cn phi cú y
cỏc yu t ca th trng, trong ú cỏc "nh ch ti chớnh v tinh" úng vai
trũ ht sc quan trng. Qu u t, mt trung gian ti chớnh phi ngõn hng,
trờn th trng chng khoỏn va úng vai trũ l t chc phỏt hnh, va
úng vai trũ l t chc u t chuyờn nghip, s hng cho cỏc hot ng
giao dch chng khoỏn din ra u n, do ú h tr tớch cc cho vic hỡnh
thnh v phỏt trin th trng chng khoỏn ti Vit Nam.
Chớnh vỡ vy vic nghiờn cu qy u t chng khoỏn hin nay l mt
vic lm cn thit nhm phỏt huy vai trũ ca nú trờn th trng chng
khoỏn.
Trờn c s ú tụi chn ti " Gii phỏp thỳc y s hỡnh thnh v
phỏt trin qu u t chng khoỏn ti Vit Nam "

1
Trờng Đại Học KTQD Khoa Ngân Hàng - Tài Chính


Luận văn tốt nghiệp
Minh Tài Chính - 39B

Bùi Đức

Lun vn gm 3 chng :
Chng 1: Qu u t chng khoỏn trong nn kinh t th thng
Chng 2: Thc trng hot ng ca cỏc qu u t ti Vit
Nam.
Chng 3 : Gii phỏp thỳc y s hỡnh thnh v phỏt trin qu
u t chng khoỏn ti Vit Nam.
TRONG KHUễN KH LUN VN TễI HY VNG Cể TH ểNG
GểP MT PHN NO HIU BIT CA MèNH VO VIC NGHIấN
CU Lí LUN CNG NH THC TIN HOT NG CA CC QU
U T CHNG KHON.

2
Trờng Đại Học KTQD Khoa Ngân Hàng - Tài ChínhLuận văn tốt nghiệp
Minh Tài Chính - 39B

Bùi Đức

CHNG 1
QU U T CHNG KHON TRONG NN KINH T TH TRNG

1.1. TNG QUAN V QU U T CHNG KHON
1.1.1. Khỏi nim v phõn loi qu u t chng khoỏn
1.1.1.1. Khỏi nim qu u t chng khoỏn
Ba mi nm trc, khỏi nim v qu u t chng khoỏn (sau õy
gi tt l qu u t ) cũn khỏ mi m. Ti M, vo thp k 70, cỏc qu
u t bt u phỏt trin nhanh chúng do nhng u im ca chỳng .
Qu u t chng khoỏn hay cụng ty u t l nhng trung gian ti
chớnh thu nhn vn ca nhiu nh u t bng cỏch bỏn cho h c phn v
dựng s tin thu c ny mua chng khoỏn.
Nh vy qu u t l mt "phng thc u t tp th", l mt cu
trỳc ti chớnh dựng huy ng v qun lý tin ca cỏc nh u t. Nhng
nh u t dnh vic kim soỏt tin ca mỡnh cho cỏc nh qun lý chuyờn
nghip v nhng nh qun lý ny s trc tip u t. Ban u, h ch u t
duy nht vo cỏc c phiu nhng nay nhiu qu chuyờn mụn hoỏ sõu cỏc
cụng c vay n, nhiu qu cũn chuyờn mụn hoỏ sõu hn, ch u t duy
nht vo nhng ngnh cụng nghip c thự nh k thut cao, nng lng...
1.1.1.2. Phõn loi qu u t chng khoỏn
C cu t chc v nguyờn tc iu hnh chung ca tt c cỏc qu u
t trờn th gii u cú th a v mt trong hai mụ hỡnh, mụ hỡnh tớn thỏc
v mụ hỡnh cụng ty. Nhng mi quc gia, cú th cú nhiu loi qu khỏc
nhau theo tng c thự v nh hng hot ng ca chỳng.
- Cn c vo tớnh cht gúp vn, qu u t c chia thnh 2 loi: qu
u t úng v qu u t m.
+ Qu u t úng:
õy l qu u t thng ch to vn qua mt ln bỏn chng khoỏn
cho cụng chỳng. Qu u t dng úng cú th phỏt hnh c phiu thng,
c phiu u ói. Qu khụng c phỏt hnh thờm bt k mt loi c phiu
3
Trờng Đại Học KTQD Khoa Ngân Hàng - Tài Chính


Luận văn tốt nghiệp
Bùi Đức
Minh Tài Chính - 39B
no huy ng thờm vn v cng khụng mua li cỏc c phiu ó phỏt
hnh, nh u t khụng c phộp rỳt vn bng cỏch bỏn li chng ch qu
u t cho chớnh qu u t . Tuy nhiờn, chớnh vic cm rỳt vn ny lm
cho cu trỳc ca qu rt cht ch, nờn cỏc chng ch qu u t úng
thng c niờm yt giao dch trờn S giao dch chng khoỏn. Vỡ vy
ngi u t cú th rỳt vn bng cỏch bỏn li cỏc chng ch qu u t trờn
s giao dch chng khoỏn.
Vi c cu vn n nh nờn qu u t dng úng cú iu kin u t
vo cỏc d ỏn ln v cỏc chng khoỏn cú tớnh thanh khon thp. Cng
chớnh vỡ lý do ny nờn cỏc chng ch u t ca qu cú giỏ c thng thp
hn giỏ tr thc ca nú v thi gian thu hi vn lõu hn.
+ Qu u t dng m:
L loi qu u t trong ú ngi tham gia gúp vn c phộp bỏn li
cỏc chng ch u t cho bn thõn qu thu hi vn. Qu cú ngha v
phi mua li cỏc chng ch ny theo giỏ da trờn c s tớnh toỏn giỏ tr
danh mc u t ca qu ti thi im mua li. Qu u t dng m luụn
phỏt hnh thờm c phiu mi cỏc c phiu ca qu c bỏn trc tip cho
cụng chỳng khụng qua th trng chng khoỏn. Mun mua c phiu qu
u t dng m, ngi u t khụng phi qua t vn hoc mụi gii, khụng
phi tr tin hoa hng m cú th vit th hoc in thoi trc tip cho qu.
Do cu trỳc hot ng ca qu cú tớnh cht "m" nờn rt thun tin
cho ngi u t trong vic rỳt vn vo bt c lỳc no nu h thy hot
ng ca qu khụng hiu qu. Tuy nhiờn, õy cng l im bt li cho qu,
vỡ c cu vn khụng n nh, cho nờn qu thng xuyờn phi duy trỡ mt t
l khỏ ln nhng ti sn cú tớnh thanh khon cao nh cỏc trỏi phiu chớnh
ph hoc c phiu c niờm yt trờn s giao dch chng khoỏn, ch ớt cú
kh nng u t vo cỏc d ỏn ln cú tim nng v nhng d ỏn cú li
nhun ln nhng cú ri ro cao.
S khỏc nhau gia qu u t dng úng v qu u t dng m c
th hin trong bng sau:

4
Trờng Đại Học KTQD Khoa Ngân Hàng - Tài Chính


Luận văn tốt nghiệp
Minh Tài Chính - 39B

Bùi Đức

Bng 1.1. S khỏc bit gia qu u t chng khoỏn dng úng
v qu u t chng khoỏn dng m .
Nhng c im

Qu u t m

Qu u t úng

1. S lng v loi c Luụn thay i, ch c C nh, c phiu thng
phiu lu hnh
phiu thng
hoc c phiu u ói v
trỏi phiu
2. Cho bỏn cho cụng Liờn tc
chỳng

Mt ln

3. Nh phỏt hnh mua li

Khụng mua li

Cú mua li

4. Ni cỏc c phiu c C phiu c mua trc C phiu c giao dch
giao dch
tip t Qy; nh bo lónh trờn th trng chng
phỏt hnh,hoc nh kinh khoỏn v phi tp trung.
doanh, mụi gii chng
khoỏn
5. Mi quan h gia ngi Giỏ mua l giỏ tr ti sn
mua vi giỏ tr ti sn thun + vi l phớ bỏn.
thun
Giỏ tr TS thun c xỏc
nh bng giỏ tr cỏc
chng khoỏn trong danh
mc u t.

C phiu c xỏc nh
bng cung v cu. Giỏ cú
th vt quỏ giỏ tr ti sn
thun hoc thphn giỏ tr
ti sn thun.

6. Cỏc chi phớ

Hoa hng c tr cho
nh trung gian khi giao
dch ó thc hin. S tng
giỏ v gim giỏ c tớnh
trờn c s vn gc giao
dch c thc hin.

L phớ bỏn c cng
thờm vo giỏ tr ti sn
thun. Bõt c phớ tn mua
li no phi c cụng b
rừ rng tng bn cỏo bch

- Cn c vo s lng ngi tham gia, cú th phõn thnh qu u t t
nhõn v qu u t tp th.
+ Qu u t t nhõn
c t chc di hỡnh thc qu do mt s t chc, cỏ nhõn gúp vn
v thuờ cụng ty qun lý qu qun lý nhm mc ớch u t vn ca mỡnh
mt cỏch cú li nht v m bo qun lý cht ch vn u t.
Phng thc huy ng vn do nhng ngi sỏng lp úng gúp theo
hỡnh thc chung phn.
Phm vi u t: Xut phỏt t ngun vn huy ng mt s ớt t chc
v cỏ nhõn cú quan h vi nhau, nờn cỏc qu ny cú th u t vo cỏc d
5
Trờng Đại Học KTQD Khoa Ngân Hàng - Tài Chính


Luận văn tốt nghiệp
Bùi Đức
Minh Tài Chính - 39B
ỏn di hn, cú tim nng phỏt trin cao v chp nhn c mc ri ro
ln. Cỏc qu ny thng u t vo chng khoỏn ca cỏc cụng ty ớt danh
ting v cha c niờm yt trờn s giao dch chng khoỏn.
Khi cụng ty phỏt trin n mt mc nht nh thỡ h cú th thu hi
vn u t ca mỡnh bng cỏch bỏn li phn vn gúp, hay a cụng ty ra
niờm yt trờn s giao dch chng khoỏn bỏn cỏc chng khoỏn m h
ang nm gi.
+ Qu u t tp th:
L loi hỡnh qu u t m cú s ngi tham gia gúp vn ln hn rt
nhiu so vi qu u t t nhõn v cỏc chng ch gúp vn ca ngi u t
c mua bỏn rng rói trờn th trng.
Phm vi u t:
loi hỡnh ny, do s lng ngi gúp vn rt nhiu nờn to ra khi
lng vn ln, qu cú iu kin thun li trong vic a dng hoỏ ti sn
gim bt ri ro cng nh trong vic u t vo cỏc d ỏn cn lng vn
u t ln.
Phn ụng nhng ngi gúp vn khụng cú kin thc chuyờn sõu v
lnh vc u t, nờn cu trỳc t chc ca qu u t tp th khỏ cht ch,
v cng c phõn loi ra cỏc nhúm qu u t khỏc nhau.
- Cn c vo tớnh cht ca cỏc ti sn ti chớnh, qu u t c chia
thnh qu c phiu, qu trỏi phiu v qu hn hp.
+ Qu c phiu:
Danh mc u t ca qu ny hu ht l c phiu thng nhm mc
ớch thu lói c tc v giỏ tr vn gc gia tng do giỏ tr ca cụng ty tng.
Tu theo mc ớch u t m qu c phiu cú th ch nhm vo nhng loi
c phiu thng hng cú cht lng cao, ri ro thp, hoc nhm vo nhng
c phiu ca cỏc cụng ty cú mc tng trng nhanh. Nhng c phiu ny
tuy cú mc ri ro cao hn nhng li cho thu nhp c tc ln.
+ Qu trỏi phiu:
Qu ny thun tuý u t vo cỏc trỏi phiu chớnh ph, tớn phiu kho
bc v cỏc trỏi phiu cụng ty. Do cỏc trỏi phiu luụn cho mc thu nhp c
6
Trờng Đại Học KTQD Khoa Ngân Hàng - Tài Chính


Luận văn tốt nghiệp
Bùi Đức
Minh Tài Chính - 39B
nh nờn thu nhp ca ngi u t vo qu ny rt n nh v an ton.
Cng cú loi qu trỏi phiu ch u t vo cỏc cụng c trỏi phiu c
min thu.
+ Qu hn hp:
õy l loi qu duy trỡ mt danh mc u t c c cu hp lý vi
cỏc loi ti sn khỏc nhau nh c phiu, trỏi phiu, c phiu u ói. Danh
mc cỏc cụng c u t ny cú kt cu thi hn v mc ri ro hp lý,
nhm m bo mc thu nhp cao song vn phũng trỏnh c ri ro. Danh
mc u t ca qu c thay i tu theo din bin th trng.
- Cn c vo thi hn ca cỏc ti sn ti chớnh. Qu u t c chia
thnh: qu u t chng khoỏn di hn v qu u t chng khoỏn ngn
hn.
+ Qu u t chng khoỏn di hn:
i tng u t ca qu ny tng i a dng, bao gm c u t
trc tip vo cỏc cụng ty, cỏc d ỏn v u t giỏn tip vo th trng
chng khoỏn. Nhỡn chung, qu ny thng cú h s ri ro cao, song i
li, nú cú th gt hỏi c nhng li nhun ln hn nhiu.
+ Qu u t chng khoỏn ngn hn:
Loi qu ny ch yu u t vo cỏc cụng c ti chớnh ngn hn (thi
hn di 1 nm) trờn th trng tin t, nờn cũn c gi l qu th trng
tin t. Mc tiờu u t in hỡnh ca nhng qu ny thng l thng
phiu v chng ch tin gi cng nh mt s chng khoỏn ngn hn khỏc.
Qu ny cú u im l an ton cao, kh nng hoỏn i ra tin mt
nhanh, cỏc chi phớ giao dch thc hin khụng ln.
- Cn c vo lnh vc u t, cỏc qu u t c chia lm 3 loi: qu
u t ngnh, qu u t ụ th v qu tng trng.
+ Qu u t ngnh:
Cỏc qu ny u t phn ln ti sn vo mt ngnh cụng ngh no ú
nh vin thụng, nng lng hay vn ti... tuõn th theo ỳng mc tiờu u
t ghi trong bn cỏo bch cho bỏn c phiu ca qu.
+ Qu u t ụ th:
7
Trờng Đại Học KTQD Khoa Ngân Hàng - Tài Chính


Luận văn tốt nghiệp
Bùi Đức
Minh Tài Chính - 39B
Cỏc qu ny tp trung huy ng vn cho cỏc d ỏn phỏt trin c s h
tng ca mt s a phng.
+ Qu tng trng.
L qu chuyờn u t vo cỏc d ỏn mi cú hm lng cụng ngh cao,
cú kh nng phỏt trin tt hay c phiu ca cỏc doanh nghip va v nh,
cú tim nng tng trng trong di hn.
- Cn c vo vng lónh th, qu u t c chia lm 4 loi:
+ Qu u t quc gia cho phộp u t riờng mt quc gia. Cú quc
gia hn ch cỏc nh u t cỏ th khụng phi l cụng dõn nc h. Cỏc qu
u t quc gia cú th thu hỳt vn u t nc ngoi u t trong nc.
+ Qu u t khu vc:
Cỏc qu ny tp trung cỏc khu vc ch yu l Chõu u, chõu M La
Tinh, ụng Bc , ụng Nam v vnh ai Thỏi Bỡnh Dng. Cỏc qu
ny c lp ra u t vo vựng cú li nhun cao v xu hng phỏt trin
tt.
+ Qu u t quc t:
Ch yu u t vo cỏc th trng c phiu, trỏi phiu nc ngoi
nhm hng ti vic phõn tỏn cỏc ri ro.
+ Qu u t ton cu:
Cỏc qu ny u t ny trờn c th trng ni a v nc ngoi. T l
u t vo th trng trong nc s thay i tu theo li tc so sỏnh vi cỏc
nc ngoi.
1.1.2. c im ca qu u t chng khoỏn
Qu u t chng khoỏn l mt mụ hỡnh cú nột c thự khỏc vi cỏc
nh ch ti chớnh trung gian khỏc, tuy nú cng l mt loi doanh nghip
c xp vo loi ti chớnh - ngõn hng v thuc nhúm cỏc nh ch trung
gian phi ngõn hng.
Th nht, qu u t l loi trung gian ti chớnh chuyờn mụn húa
trong lnh vc u t hay núi cỏch khỏc, nú l doanh nghip chuyờn kinh

8
Trờng Đại Học KTQD Khoa Ngân Hàng - Tài Chính


Luận văn tốt nghiệp
Bùi Đức
Minh Tài Chính - 39B
doanh vn trung v di hn di hỡnh thc u t trung v di hn, nú úng
vai trũ gch ni gia cung v cu vn.
Th hai, cỏc nc phỏt trin, qu u t thng c thnh lp di
dng mt cụng ty c phn phỏt hnh c phiu rng rói ra cụng chỳng, thu
hỳt mi ngun tit kim trong dõn chỳng. Tuy nhiờn, thay vỡ c s dng
mua mỏy múc, thit b hoc thuờ cụng nhõn sn xut ra sn phm hng
hoỏ. Ngun vn tp trung ny ca qu u t c dựng gúp vn liờn
doanh, mua c phn hoc mua trỏi phiu ca cỏc cụng ty khỏc. Theo mụ
hỡnh ny, qu u t chớnh l ngi s hu vn ca nhiu doanh nghip
thuc cỏc thnh phn kinh t khỏc nhau v cng vỡ tớnh cht nh vy, qu
u t cú th s hu nhiu cụng ty khỏc nhau v chi phi cỏc n v thuc
mỡnh bng cỏc cụng c th trng ti chớnh v k nng qun tr.
Ngoi hai c im trờn õy, qu u t cũn c phõn bit vi cỏc
loi qu khỏc bi mc tiờu ca nú. Mc tiờu ca qu u t l kinh doanh,
l li nhun, tuõn th nhng nguyờn tc hch toỏn ch khụng ging nh
mt s qu c thit lp theo mc tiờu riờng l, qu phỳc li, qu bo th,
qu h tr ti nng... c hỡnh thnh nhm theo ui cỏc mc tiờu xó hi
khỏc nhau.
1.1.3. Vai trũ ca qu u t chng khoỏn trong nn kinh t th trng
Cỏc qu u t khụng nhng l mt kờnh dn vn trong nn kinh t
m cũn mang li mt phng thc hiu qu v kinh t i vi vic u t.
Th nht, l mt trung gian ti chớnh, qu u t cú vai trũ chuyn
vn giỏn tip t ngi tit kim sang ngi u t.
Hỡnh 1.2. Nhng dũng vn i qua h thng ti chớnh
Cỏc th
trng ti
chớnh

Vn

Nhng ngi
tit kim

Vn

Nhng nh
u t

Vn
Vn

Vn

Nhng
9 trung
gian ti
Trờng Đại Học KTQD Khoa
Ngân Hàng - Tài Chính
chớnh


Luận văn tốt nghiệp
Bùi Đức
Minh Tài Chính - 39B
Trong nn kinh t, khu vc tit kim v khu vc u t khụng phi lỳc
no cng n c vi nhau. Thụng qua th trng ti chớnh, cỏc ngun
vn nhn ri c a vo s dng, qua ú giỳp nõng cao nng sut v
hiu qu ca ton b nn kinh t. Qu u t chng khoỏn, vi t cỏch l
mt trung gian ti chớnh trờn th trng ti chớnh, thu hỳt vn nhn ri bng
vic phỏt hnh, bỏn chng ch qu v u t vo cỏc doanh nghip hay cỏc
d ỏn cú tim nng. Nh vy qu ó lm "cu ni" gia cỏc t chc, cỏ
nhõn cú vn vi cỏc nh doanh nghip cú ý tng kinh doanh, cựng hp tỏc
vi nhau, cựng nhau tỡm kim cỏc c hi kinh doanh cú li nht.
Th hai, cỏc qu u t mang li mt phng thc kinh doanh hiu
qu v kinh t i vi vic u t.
Trc ht, cỏc qu u t mang li li ớch cho c ngi u t v
ngi nhn u t.
Trong giai on u phỏt trin ca th trng ti chớnh , cỏc nh u t
thng cú xu hng t u t nhng khi th trng phỏt trin lờn mc
cao hn thỡ cỏc nh u t cm thy khụng kin thc, kinh nghim v
thi gian trc tip hot ng trờn th trng ti chớnh, do ú h tỡm n
nhng t chc u t chuyờn nghip u thỏc s tin u t ca mỡnh.
Cỏc qu u t em li cho nh u t cỏc li ớch sau:
- a dng hoỏ danh mc u t , phõn tỏn c ri ro
Vi mt s tin ớt i, nh u t mun phõn tỏn ri ro s rt khú khn
do gp phi vn v giỏ tr ca cỏc chng khoỏn u t hay ln ca
cỏc d ỏn. Cỏc khon u t c thit k nhm cho phộp hng ngn nh
u t nh gúp tin vo qu vi t cỏch l c ụng, s giỳp mi ngi dự
ch cú ớt vn vn c tham gia chung vo tt c cỏc d ỏn u t ca qu,
nh vy s phõn tỏn c ri ro song vn thu c li nhun.
- Qun lý chuyờn nghip trong vic u t:
Cỏc qu u t cú mt i ng cỏn b qun lý cú trỡnh chuyờn
mụn, cú kh nng phõn tớch v chuyờn sõu vo cỏc lnh vc u t do ú
cú u th hn hn so vi cỏc nh u t n l, khụng chuyờn.
- Chi phớ giao dch, nghiờn cu thp:
10
Trờng Đại Học KTQD Khoa Ngân Hàng - Tài Chính


Luận văn tốt nghiệp
Bùi Đức
Minh Tài Chính - 39B
Vic u t thụng qua qu u t s to iu kin tit kim c cỏc
chi phớ tớnh trờn tng ng vn u t so vi u t riờng l ca tng cỏ
nhõn, bi l nhng ngi qun lý qu chuyờn nghip cú li th trong vic
tip cn cỏc d ỏn u t v thng c hng cỏc u ói v chi phớ giao
dch.
- Tớnh thanh khon cho cỏc ti sn ca nh u t :
Cỏc qu u t to c hi chuyn i lnh vc u t hay d ỏn no
ú bng vic mua li c phn ca cụng ty hay d ỏn ngi ú tham gia.
Vic ny s khuyn khớch ng c u t vỡ khi cn cỏc nh u t vn cú
th d dng chuyn i cỏc khon u t ca h vo cỏc nhu cu khỏc. c
bit, nhng chng ch ca qu u t kt thỳc m cú th hoỏn chuyn ra
tin mt bt c lỳc no, to iu kin thun li cho nh u t khi cú cỏc
quyt nh u t thay th. Tớnh thanh khon ca cỏc chng ch u t s
c h tr nu cú thờm mt th trng chng khoỏn phỏt trin.
Bờn cnh li ớch ca nh u t, bn thõn cỏc doanh nghip s dng
vn cng cú nhng li ớch nht nh.
- Cỏc doanh nghip s cú nhiu kh nng thu hỳt c ngun vn vi
chi phớ php hn khi vay qua h thng ngõn hng.
- Vic u t vn vo doanh nghip thụng qua cỏc qu u t thng
cú gii hn nht nh, nờn cỏc doanh nghip vn m bo t ch trong hot
ng kinh doanh m khụng b chi phi nh cỏc c ụng ln ca doanh
nghip.
- Cỏc qu u t khụng ch thun tuý l ni cung cp vn cho cỏc
doanh nghip, m cũn l ni cung cp cỏc thụng tin tin cy v l ni ỏnh
giỏ hiu qu cỏc d ỏn, qua ú giỳp cho doanh nghip ỏnh giỏ c tớnh
kh thi ca cỏc d ỏn u t.
- Cỏc d ỏn cú nhiu ri ro, cú tim nng phỏt trin cao ca doanh
nghip cú c hi c thc hin: Do vic ỏnh giỏ v phõn tớch ó tr
thnh chuyờn nghip i vi qu, cng vi ngun vn di hn s giỳp cỏc
qu cú kh nng tr giỳp cho cỏc d ỏn trong nhng ngnh cụng nghip mi,
cỏc ngnh k thut cao,... vi mc ri ro ln nhng i kốm theo cng rt
nhiu trin vng.
11
Trờng Đại Học KTQD Khoa Ngân Hàng - Tài Chính


Luận văn tốt nghiệp
Bùi Đức
Minh Tài Chính - 39B
Bờn cnh cỏc li ớch m qu mang li cho c ngi u t v ngi
nhn u t nh ó cp trờn, cỏc qu u t cũn úng vai trũ rt quan
trng trong vic hỡnh thnh v phỏt trin th trng chng khoỏn. Trong
quỏ trỡnh hot ng, qu u t s va to ra cỏc chng khoỏn, va to ra
nhu cu giao dch chng khoỏn v hng cho h hot ng chng khoỏn
din ra u n, trờn c s gúp phn iu tit v bỡnh n th trng chng
khoỏn.
1.1.4. Cu trỳc ca qu u t chng khoỏn
Cỏc b phn thit lp nờn cu trỳc ca qy u t bao gm cụng ty
qun lý qu, ngõn hng tớn thỏc, chng ch qu u t v nh u t.
- Cụng ty qun lý qu:
L mt t chc chuyờn nghip trong cụng tỏc qun lý u t, cú t
cỏch phỏp nhõn, cú giy phộp hnh ngh do U ban chng khoỏn quc gia
cp.
Hot ng chớnh ca cụng ty qun lý qu bao gm:
- Thnh lp v gii th qu u t
- La chn phng ỏn u t v tin hnh vic u t mang li li
nhun ti a cho ngi u t vo qu. Ngoi ra, cụng ty qun lý qu u
t cũn tin hnh mt s hot ng vỡ quyn li ca nh u t nh:
- Xỏc nh giỏ tr ti sn ca qu v giỏ tr ca mi chng ch qu.
- Xỏc nh li nhun v ch dn vic phõn phi li nhun cho ngi u
t.
- Cụng b thụng tin chi tit v giao dch ca qu, cụng vic chớnh
trong nm hot ng v nhng yu t xỏc nh giỏ phỏt hnh v giỏ mua
li chng ch.
L mt cụng ty hot ng chuyờn mụn nờn ngun thu ch yu ca nú
l phớ. Thụng thng phớ qun lý c tớnh cho dch v ny t 0,5% - 2%
giỏ tr ti sn qun lý trong mt nm. Tớnh nh vy nhng khụng cú ngha
li nhun ca cụng ty l gii hn, nú tu thuc vo uy tớn ca cụng ty v
mt s qu ng ra thuờ nú qun lý. Trong hp ng thuờ qun lý bao gi
cng cú nhng iu khon v trớch thng mang tớnh khớch l s hot ng
12
Trờng Đại Học KTQD Khoa Ngân Hàng - Tài Chính


Luận văn tốt nghiệp
Bùi Đức
Minh Tài Chính - 39B
cú hiu qu ca nú trong cụng tỏc qun lý. Khon thng c trớch t ti
sn ca qu nu t c mt mc li nhun no ú trờn mc yờu cu.
Khon thng ny c tớnh bng mt t l phn trm ca s thu nhp
vt mc yờu cu ú.
Tuy nhiờn, khụng cú mt chun mc no cú th trúi buc tớnh hiu qu
trong hot ng ca cụng ty qun lý qu nờn cn thit phi cú thờm mt t
chc, tu thuc mụ hỡnh hot ng m t chc ny l ngõn hng tớn thỏc
hay hi ng qun tr ca qu. Vi mc tiờu ú nú s ng ra xem cụng ty
qun lý qu cú hot ng cú ỳng theo iu l ca qu v phự hp vi li
ớch ca ngi u t hay khụng.
- Ngõn hng tớn thỏc:
L ngõn hng hot ng hon ton c lp vi cụng ty qun lý qu,
khụng c s hu bt k mt ti sn no ca qu v phi c cp giy
phộp hot ng lu gi chng khoỏn do U ban chng khoỏn quc gia cp.
Ngõn hng giỏm sỏt cú trỏch nhim chớnh l bo qun cỏc ti sn ca
qu, kim tra, giỏm sỏt cụng ty qun lý qu nhm m bo hot ng ca
cụng ty phự hp vi iu l qu. ng thi, ngõn hng tớn thỏc cng thc
hin vic thu, chi ca Qu theo ch dn ca cụng ty qun lý qu phự hp
vi cỏc quy nh trong iu l qu.
- Chng ch qu u t:
L mt loi chng khoỏn do cụng ty qun lý qu i din cho mt qu
u t phỏt hnh, xỏc nhn quyn hng li ca ngi u t i vi qu.
Tu theo tớnh cht, c im t chc v hot ng ca tng qu m
nhng ngi u t s hu chng ch qu u t cú quyn li v ngha v
khỏc nhau. Ngi u t s hu chng ch u t dng m cú quyn bỏn
li chng ch cho qu, nhng i vi qu u t dng úng, ngi u t
khụng cú quyn c bỏn chng ch cho qu trc thi hn kt thỳc hot
ng hay gii th. Tuy nhiờn, dự l chng ch qu u t dng úng hay m
thỡ ngi u t vn cú th bỏn li chỳng trờn th trng chng khoỏn.
- Ngi u t:

13
Trờng Đại Học KTQD Khoa Ngân Hàng - Tài Chính


Luận văn tốt nghiệp
Bùi Đức
Minh Tài Chính - 39B
Ngi u t vo qu, cú th l cỏc t chc hoc cỏc cỏ nhõn, l ngi
gúp vn to thnh qu thụng qua vic mua chng ch qu u t v c
hng li nhun t cỏc hot ng u t ca qu. Chớnh vỡ vy, h cũn cú
quyn yờu cu cụng ty qun lý qu, l ngi nhn s u thỏc ca h tin
hnh vic u t, phi thc hin ỳng cỏc quy nh trong iu l qu. Qu
tng t nh mi cụng ty khỏc, ngi u t khụng c phộp trc tip
thc hin quyn v ngha v i vi cỏc ti sn ca qu.
Quyn ca nhng ngi u t c th hin rừ nht trong i hi
nhng ngi u t. Ti i hi, ngi u t cú cỏc quyn ca nhng
ngi s hu qu, quyn sa i, b sung iu l, quyn thay i cụng ty
qun lý qu, quyn thay i ngõn hng giỏm sỏt v quyn gii th qu.
- Nh qun lý hnh chớnh:
Dch v qun lý hnh chớnh cú th do mt bờn i tỏc ca qu cung
cp. Vai trũ ny thng do cụng ty t vn u t hoc do mt bờn th ba
khỏc thc hin. Dch v qun lý hnh chớnh bao gm vic giỏm sỏt hot
ng ca nhng cụng ty cung cp dch v cho qu, m bo hot ng ca
qu tuõn th ỳng nhng quy nh ca lut phỏp. Nh qun lý hnh chớnh
chu trỏch nhim cung cp nhng dch v liờn quan ti vn phũng, nhõn s,
trang thit b, cỏc dch v k toỏn, giỳp qu thit lp v duy trỡ nhng th
tc phỏp lut v cỏc bin phỏp kim soỏt ni b. Thụng thng, õy chớnh
l ngi chu trỏch nhim chun b v trỡnh cỏc bỏo thu, bỏo cỏo c
ụng v bỏo cỏo gi lờn UBCK.
- Nh bo lónh phỏt hnh:
Hu ht cỏc qu u t u liờn tc phỏt hnh cỏc c phiu mi ra
cụng chỳng vi mc giỏ tr hin thi ca cỏc ti sn v ụi khi thờm mt t
l phớ phỏt hnh. Cỏc qu ny thng cho bỏn c phiu thụng qua cỏc nh
bo lónh phỏt hnh. Cỏc cụng ty mụi gii chng khoỏn cú th thc hin vai
trũ ny.
- Cụng ty lu ký
Cụng ty lu ký cú nhim v qun lý danh mc u t ca cỏc qu
tng h u t. Cỏc ngõn hng thng thc hin dch v lu ký cho cỏc
qu tng h. Mt hp ng lu ký gia ngõn hng v qu tng h
14
Trờng Đại Học KTQD Khoa Ngân Hàng - Tài Chính


Luận văn tốt nghiệp
Bùi Đức
Minh Tài Chính - 39B
thng phc tp hn cỏc hp ng lu ký thụng thng rt nhiu. Ch khi
no nhn c cỏc lnh hp thc ca cỏc viờn chc qun lý qu thỡ ngõn
hng lu ký mi c thc hin vic chuyn giao chng khoỏn hoc tin
thuc s hu ca qu .

- i lý chuyn giao
i lý chuyn giao cú nhim v duy trỡ s sỏch k toỏn liờn quan n
ti khon cỏc c ụng ca qu, nhng s sỏch ny phn ỏnh cỏc s d ti
khon, cỏc giao dch mua v bỏn li c phiu cho qu ca nh u t. c
bit, i lý chuyn giao cú nhim v phõn phi c tc cho cỏc c ụng.
Chớnh vỡ vy m cụng vic ca h l tớnh toỏn c tc, thc hin vic chi tr
c tc v duy trỡ cỏc bỏo cỏo v chi tr c tc. H cú nhim v chun b v
gi cỏc bỏo cỏo k toỏn nh k, cỏc thụng bỏo v mc thu v cỏc thụng
bỏo khỏc cho cỏc c ụng.
S di õy cú th cho thy cu trỳc ca mt qu u t in hỡnh
cng nh nhng nh cung cp dch v ch yu i vi qu.
Hỡnh 1.3. Cu trỳc ca mt qu u t chng khoỏn
Hi ng giỏm c
Hi ng tớn thỏc
Cỏc viờn chc
Cỏc lut s
Kim tra viờn c lp
Cụng ty lu ký

Qu u t

Cỏc c ụng
Nh t vn u t
Nh bo lónh phỏt hnh
i lý chuyn nhng

Nh qun lý hnh chớnh
1.1.5. Hỡnh thc t chc ca qu u t chng khoỏn
Trờn th gii,cỏc qu u t chng khoỏn thng c t chc theo 1
trong 2 mụ hỡnh: Mụ hỡnh tớn thỏc, mụ hỡnh cụng ty.
1.1.5.1. Mụ hỡnh tớn thỏc
Trong mụ hỡnh ny, qu u t l mt phỏp nhõn khụng y , nú ch
cú mt khi lng vn nht nh do cỏc nh u t úng gúp s dng
dch v qun lý chuyờn nghip. Ti M, loi qu ny cú tờn gi l Multual

15
Trờng Đại Học KTQD Khoa Ngân Hàng - Tài Chính


Luận văn tốt nghiệp
Bùi Đức
Minh Tài Chính - 39B
Fund, trong khi ú Anh, loi qu ny thng cú tờn gi ph bin l Unit
Trust.
Ngõn hng tớn thỏc trong mụ hỡnh ny va úng vai trũ l ngi bo
qun, thanh toỏn bự tr v lu gi ti sn ca ngi u t, va thc hin
chc nng giỏm sỏt hot ng ca cụng ty qun lý qu. Nhng nguyờn tc
giỏm sỏt thụng qua kim tra vic ra cỏc quyt nh u t cú ỳng theo iu
l ca qu, cú phự hp vi li ớch ca ngi u t hay khụng.
Cụng ty qun lý qu õy ch cũn lm chc nng ỏnh giỏ la chn,
cõn i trong qun lý, ra cỏc quyt nh hng dn cho ngõn hng giỏm sỏt
bo qun, mua bỏn chng khoỏn, cỏc ti sn khỏc bng tin ca nh u t.
Mi quan h tng tỏc gia cụng ty qun lý qu, ngõn hng giỏm sỏt,
cựng qu u t v ngi u t c th hin bng s sau:
Hỡnh 1.4. Mụ hỡnh t chc qu u t chng khoỏn dng tớn thỏc
Cụng ty
qun lý qu

Ngõn hng
giỏm sỏt

Qu u t

Ngi
u t

Ngi u
t

Ngi
u t

Vi c cu v chc nng ca tng b phn nh vy, qu u t theo
mụ hỡnh tớn thỏc cú nhng u, nhc im sau:
- u im:

16
Trờng Đại Học KTQD Khoa Ngân Hàng - Tài Chính


Luận văn tốt nghiệp
Bùi Đức
Minh Tài Chính - 39B
+ Cỏc thnh phn tham gia kinh doanh ch gm nhng nh chuyờn
mụn nờn vic bn bc i n quyt nh u t thng nhanh chúng.
+ Cỏc nh u t khụng can thip trc tip vo hot ng kinh doanh
ca cụng ty qun lý qu nờn cụng ty s ch ng hn, cú th u t vo cỏc
d ỏn di hn cú tim nng cao.
+ Ngõn hng giỏm sỏt do cú liờn h cht ch vi cụng ty qun lý qu
nờn s nm vng k hoch kinh doanh ca qu, to iu kin thun li cho
vic xõy dng k hoch kinh doanh ca mỡnh, nõng cao hiu qu s dng
vn trong ngõn hng.
+ Mụ hỡnh tớn thỏc cng giỳp trỏnh c nhng mõu thun gia hi
ng quan tr ca qu v cụng ty qun lý qu rt d phỏt sinh trong quỏ
trỡnh iu hnh hot ng ca qu.
+ C cu t chc gn nh d lm gim ỏng k chi phớ cho qun lý.
- Nhc im:
+ Mụ hỡnh u t c thit lp thụng qua hp ng gia nh u t
vi cụng ty qun lý qu nờn tớnh thanh khon ca cỏc chng ch u t
thp.
+ Do nguyờn tc t chc cha thit lp ton b l nhng ngi lm
dch v nờn h luụn cú xu hng t mc tiờu an ton lờn cao m bo
uy tớn. Do ú li nhun em li thng khụng cao, khụng hp dn nh u
t m rng qui mụ.
+ Vi mt lng vn nht nh, vic a dng hoỏ ti sn tr nờn khú
khn, ch thun tin cho u t vo cỏc d ỏn.
Mụ hỡnh qu u t t chc di dng tớn thỏc thng c s dng
cỏc th trng chng khoỏn mi ni c bit l cỏc th trng chng khoỏn
ang phỏt trin chõu .
1.1.5.2. Mụ hỡnh cụng ty
Qu u t trong mụ hỡnh ny l mt phỏp nhõn y , qu c t
chc nh mt cụng ty c phn. Nhng nh u t gúp vn vo qu tr
thnh nhng c ụng, cỏc c ụng cú quyn bu v tham gia vo Hi ng
qun tr cn c theo s vn gúp.
17
Trờng Đại Học KTQD Khoa Ngân Hàng - Tài Chính


Luận văn tốt nghiệp
Bùi Đức
Minh Tài Chính - 39B
Hi ng qun tr l c quan i din cho cỏc c ụng, ng ra kim
tra, giỏm sỏt cỏc hot ng t la chn phng ỏn n tin hnh u t.
Cụng ty qun lý qu c hi ng qun tr ký hp ng thuờ v thc
hin chc nng qun lý thun tuý.
Cụng ty qun lý s c nhn phớ dch v cho cỏc hot ng c u
thỏc u t. Trong quỏ trỡnh la chn phng ỏn u t, trc khi i n
kt lun u phi cú s thng nht thụng qua trong hi ng qun tr.
Ngõn hng bo qun giỏm sỏt ch gi vai trũ bo qun an ton, nhn
v giao cỏc chng khoỏn hay ti sn ca qu trong cỏc phiờn giao dch,
khụng tham gia vo cụng tỏc qun lý qu.
Mi quan h gia qu u t, cụng ty qun lý qu, hi ng qun tr,
ngõn hng bo qun v l nh u t c th hin bng s sau:
Hỡnh 1.5. Mụ hỡnh t chc qu u t chng khoỏn dng cụng ty
Cụng ty
qun lý qu

Hi ng
qun tr

Ngõn hng
bo qun

Qu u t

Ngi
u t

Ngi
u t

Ngi
u t

Vi cu trỳc nh vy, mụ hỡnh qu u t dng cụng ty cú nhng u,
nhc im sau:
- u im:
+ L mt mụ hỡnh cú c cu t chc hon chnh, thnh hnh nht trong
cụng tỏc qun lý hin nay.

18
Trờng Đại Học KTQD Khoa Ngân Hàng - Tài Chính


Luận văn tốt nghiệp
Bùi Đức
Minh Tài Chính - 39B
+ Do hi cỏc thnh phn i din cho tng quyn li tham gia cụng
tỏc qun lý nờn h cú th ỏnh giỏ, cõn nhc gia giỏ tr u t vi mc
ri ro, a ra cỏc quyt nh mang tớnh nng ng cao, Cựng vi u im
ny, qu thng em li li nhun cao hn mụ hỡnh tớn thỏc.
+ Qu trong mụ hỡnh ny l mt phỏp nhõn y nờn vic tin hnh
huy ng vn t cỏc thnh phn kinh t thun li hn rt nhiu so vi mụ
hỡnh tớn thỏc. Nu huy ng c vn, nú s cú thờm li nhun nh quy
mụ, vic a dng hoỏ danh mc u t tr nờn d dng.
- Nhc im:
+ Vic nm quyn kim soỏt l mi e do thng trc gõy bin ng
trong t chc, thng gp cụng ty c phn. Quỏ trỡnh tranh ginh quyn
lc cú th lm cho hot ng kinh doanh kộm hiu qu.
+ C cu t chc cng knh nờn cỏc quyt nh kinh doanh ngn hn
(c bit trong kinh doanh chng khoỏn) s gp nhiu khú khn. Mt khỏc,
chi phớ cho qun lý s tr thnh gỏnh nng cho vic la chn mụi trng u
t.
+ Vai trũ ca cụng ty qun lý, ngõn hng bo qun giỏm sỏt b gim
sỳt cú th dn ti hiu qu kinh doanh b gim sỳt.
Mụ hỡnh qu u t t chc di dng cụng ty thng c s dng
cỏc nc cú th trng chng khoỏn phỏt trin nh Tõy u v Bc M.
Túm li, hai mụ hỡnh trờn phc v cho nhng nhu cu u t khỏc
nhau. Mụ hỡnh dng tớn thỏc phự hp vi nhng nh u t khụng mun
mo him u t trc tip, h cú mt lng tin nhn ri di hn, mong
mun tỡm kim nhng khon li nhun cao hn mc lói sut ngõn hng vi
mt mc ri ro cú th chp nhn c. Ngc li mụ hỡnh dng cụng ty
tng ng vi nhng t chc, cỏ nhõn nm gi trong tay mt lng ti sn
ln i cựng vi kin thc v chin lc u t, c li nhun cao hn.
Trong nn kinh t th trng hai mụ hỡnh song song cựng tn ti, nhc
Im ca mụ hỡnh ny s c gii quyt mụ hỡnh kia v ngc li, cỏc
nh u t - tu thuc vo nhu cu u t ca mỡnh m la chn vic tham
gia vo qu u t dng tớn thỏc hay dng cụng ty.
19
Trờng Đại Học KTQD Khoa Ngân Hàng - Tài Chính


Luận văn tốt nghiệp
Bùi Đức
Minh Tài Chính - 39B
1.2. HOT NG CA QU U T CHNG KHON
1.2.1. Cỏc nguyờn tc c bn cho hot ng ca mt qu u t
chng khoỏn.
- Nguyờn tc huy ng vn:
Cỏc loi chng khoỏn c phộp phỏt hnh: qu u t ch c phộp
phỏt hnh c phiu hay cỏc chng ch tham gia chia phn, chng ch ny cú
quyn v ngha v tng t nh c phiu, ch trong trng hp mụ hỡnh tớn
thỏc thỡ quyn ny s b mt i. Núi chung, cỏc qu u t khụng c
phộp phỏt hnh trỏi phiu hay s dng vn vay ti tr cho mc ớch u
t, qu ch cú th vay vn ngn hn trang tri mt s khon chi cn
thit, tm thi khi qu cha cú kh nng thu hi vn.
Vic qung cỏo thu hỳt vn: theo qui nh, cỏc qu c phộp qung
cỏo thu hỳt nhng ngi tham gia gúp phn u t nhng phi tuõn th
ỳng nguyờn tc. Phi núi rừ mc ớch u t ca qu, khụng c phộp
cam kt chc chn v vic m bo li nhun thu c khi u t.
- Nguyờn tc tin hnh, hn ch nhng khuyt tt trong cu trỳc vn:
Phm vi u t ca cỏc qu thng rt rng, mc dự ch yu cỏc qu
thng u t vo nhng ti sn cú tớnh thanh khon cao nh chng khoỏn,
song i ụi vi tớnh thanh khon l thu nhp thp, nờn cỏc qu cũn cú th
u t vo rt nhiu lnh vc khỏc nh bt ng sn, cỏc cụng trỡnh c s
h tng... Thụng qua danh mc u t ny, qu cng a dng hoỏ hot ng
ca mỡnh, hn ch c ri ro, nõng cao hiu qu s dng vn, m bo an
ton cho nh u t.
i vi cỏc qu cú c cu ngun vn khụng vng chc nh qu u
t tp th, qu m... mc tiờu an ton c coi trng hn mc tiờu sinh li.
Mt b phn ln ti sn cú th u t vo trỏi phiu chớnh ph, c phiu
ca cỏc cụng ty ln ó c niờm yt trờn th trng chng khoỏn, b phn
cũn li cú th u t vo khu vc mo him nh bt ng sn, cỏc doanh
nghip cha c niờm yt... nhm thu li nhun. c bit vi trng hp
qu u t dng m, do tớnh cht c cu ngun vn rt lng lo nờn qu ch
u t vo cỏc ti sn cú tớnh thanh khon rt cao.
20
Trờng Đại Học KTQD Khoa Ngân Hàng - Tài Chính


Luận văn tốt nghiệp
Bùi Đức
Minh Tài Chính - 39B
Mt qu u t mun thc hin tt mc tiờu bo ton vn v thu li
nhun cao phi luụn bit phõn tớch, ỏnh giỏ tỡnh hỡnh v nng ng trong
u t nhm a dng hoỏ cỏc lnh vc hot ng. Khi iu kin th trng
thun li, cỏc qu thng u t vo cỏc ngnh cú kh nng tng trng
cao, cỏc doanh nghip cú tim nng ln, cũn khi iu kin th trng khụng
thun li, m bo an ton, cỏc qu li tng cng u t vo cỏc chng
khoỏn an ton nh trỏi phiu chớnh ph hay cỏc chng ch tin gi ngn hn.
ng thi, cỏc qu u t cũn cú th u t vo rt nhiu doanh nghip cỏc
ngnh ngh khỏc nhau hay u t vo cỏc d ỏn cú tớnh kh thi theo nh
hng ca Chớnh ph.
- Nguyờn tc bo qun ti sn v giỏm sỏt hot ng ca qu:
Vic bo qun ti sn ca qu phi c giao cho mt ngõn hng bo
qun hay ngõn hng tớn thỏc tu theo mụ hỡnh, kim soỏt nhm bo v
nhng quyn li chớnh ỏng ca ngi u t. Ngõn hng phi m bo
rng cỏc ti sn khụng b cỏc nh qun lý li dng thu li cho riờng
mỡnh.
Vic giỏm sỏt, tu theo mụ hỡnh, c giao cho ngõn hng hay hi
ng qun tr. Trong quỏ trỡnh giỏm sỏt, ngi giỏm sỏt khụng cú quyn
quyt nh hon ton m thc hin theo nguyờn tc cựng bn bc v kt
thỳc bng biu quyt, riờng trong mụ hỡnh giỏm sỏt bng hi ng qun tr,
cỏc vn khụng liờn quan n chuyờn mụn, hi ng qun tr cú quyn
quyt nh mt mỡnh.
- Nguyờn tc nh giỏ, phỏt hnh v mua li chng ch:
Khi nh u t tin hnh hay hay thu hi vn ca h t mt qu m,
nguyờn tc tớnh giỏ phi c da trờn c s cõn bng v quyn li cho mi
i tng, gia nhng ngi hin cũn nm gi vi nhng ngi mua hay
rỳt vn. Nguyờn tc ny cn phi c phn ỏnh trong vic cỏc qui nh v
xỏc nh giỏ tr ti sn qu khi mua bỏn cỏc chng ch vớ d nh trong
trng hp qu m, qu ch yu u t vo cỏc chng khoỏn c niờm
yt trờn th trng chng khoỏn nờn giỏ tr ti sn ca qu s c xỏc nh
theo giỏ ca chng khoỏn ti ỳng thi im ú trờn th trng v tuõn th
ỳng cỏc qui nh ca c quan qun lý th trng chng khoỏn. Sau khi xỏc
21
Trờng Đại Học KTQD Khoa Ngân Hàng - Tài Chính


Luận văn tốt nghiệp
Bùi Đức
Minh Tài Chính - 39B
nh xong, giỏ tr ti sn ca qu s c chia cho s c phiu hoc chng
ch u t hin ang lu hnh xỏc nh giỏ tr ca mt c phiu hay
chng ch ny. Giỏ bỏn c tớnh bng giỏ tr va tớnh cng thờm mt s
chi phớ; tng t, giỏ mua c tớnh sau khi ó tr i mt s chi phớ.
i vi qu u t dng úng hoc cỏc mụ hỡnh tng t qu úng,
quỏ trỡnh thit lp nờn giỏ mua bỏn cỏc chng ch khụng ph thuc vo bt
c mt qui nh no. Vic nh giỏ hon ton do th trng quyt nh theo
nguyờn tc cung cu, thụng qua u giỏ trờn th trng chng khoỏn.

- Nguyờn tc cung cp thụng tin cho nh u t:
Nguyờn tc ny khụng ch liờn quan n vn bo v nh u t theo
qui nh ca c quan qun lý Nh nc m cũn liờn quan n hot ng
Marketing nhm thu hỳt vn u t ca qu. Vic cung cp thụng tin cho
nh u t nhm giỳp ngi u t ỏnh giỏ ỳng thc trng cỏc khon u
t, kh nng chuyờn mụn ca nhng ngi qun lý qu, qua ú giỳp h
ỏnh giỏ ri ro v li nhun. Khi cung cp thụng tin, cỏc qu u t s phi
tuõn th theo ỳng ch k toỏn, mu biu do c quan qun lý nh nc
qui nh thng nht hot ng cụng b thụng tin, to ra tớnh cht nht
quỏn v d hiu cho ngi c.
- Nguyờn tc ngn nga tỡnh trng mua bỏn ni giỏn
Nguyờn tc ny nghiờm cm tt c cỏc giao dch ni b, cỏc hot ng
mua bỏn khụng cụng khai v cỏc hnh ng la di khỏc. Nhng ngi cú
liờn quan ti giao dch ni b l nhng nh qun lý nm gi t 5% chng
ch ban u ca mt qu, cỏc cỏ nhõn cú quan h hoc cú cỏc thụng tin ni
b liờn quan ti qu. Nhỡn chung, lut iu chnh cỏc hot ng ca qu
trờn th gii u cú nhng quy nh c th ngn chn hin tng ny.
Bt c cỏ nhõn, t chc no s hu t 5% chng ch ca mt qu phi bỏo
cỏo ngay cho s giao dch trong vũng 24 gi k t thi im giao dch c
thc hin. Thụng tin ny c thụng bỏo chớnh thc ngay cho cỏc n v
qun lý iu hnh qu. K t thi im ú, mi hot ng mua bỏn ca
nhng ngi ny s b theo dừi.

22
Trờng Đại Học KTQD Khoa Ngân Hàng - Tài Chính


Luận văn tốt nghiệp
Bùi Đức
Minh Tài Chính - 39B
Trờn õy l ton b nhng nguyờn tc c bn cho hot ng ca mt
qu u t. Ngoi ra cũn cú cỏc nguyờn tc h tr cho qu hot ng c
an ton, hiu qu nh nguyờn tc tr thự lao cho b mỏy qun lý, ch ói
ng nhõn viờn, ch khuyn khớch nõng cao trỡnh hc vn...
1.2.2. Hot ng ca qu u t chng khoỏn
Cỏc qu u t chng khoỏn thu nhn vn ca nhiu nh u t bng
cỏch bỏn cho h c phn v dựng s tin thu c ny mua chng
khoỏn.
Vic iu hnh hot ng ca mt qu u t chng khoỏn c thc
hin qua cụng ty qun lý qu. Cụng ty qun lý qu s la chn phng ỏn
u t v tin hnh vic u t mang li li nhun cho ngi u t vo
qu. Ngõn hng tớn thỏc hay hi ng qun tr qu s giỏm sỏt cỏc hot
ng ca cụng ty qun lý qu sao cho nú em li hiu qu cao nht. Ngõn
hng ny hon ton c lp vi cụng ty qun lý qu v khụng s hu bt k
mt ti sn no ca qu. 0
Chi phớ ca mt qu hỡnh thnh ch yu t cỏc chi phớ hot ng bao
gm cỏc chi phớ liờn quan n vic u t, tr cho nh qun lý u t v
cho ngõn hng tớn thỏc thng t 0,5% - 2% giỏ tr ti sn qun lý trong
mt nm. Nh qun lý s c tr cỏc khon phớ theo nh k, thụng
thng l tng quý trong nm cho ti khi món hn hp ng. Cỏc khon
phớ ny tớnh theo ngy qun lý, vo cui mi k qun lý nú c cng dn
thanh toỏn. Tng cỏc khon phớ trong mi k khụng c vt quỏ mt
mc giỏ tr, tu theo tng loi qu v quy nh ca tng hp ng m mc
ny l mt con s xỏc nh. Nu giỏ tr tng vt quỏ mc quy nh, khon
tin ny s c chuyn sang mt mc riờng t di s phõn phi theo
mt iu khon trong hp ng ny v cú th coi l khon thng trong
cụng tỏc qun lý do khi lng giao dch gia tng trong thi k hot ng.
Chi phớ nờu trờn c tớnh theo giỏ tr ti sn thun ca qu (giỏ tr ti
sn thun ca qu = Giỏ tr cỏc khon u t - Cỏc khon n ca qy) v
c chia thnh 365 ngy trong nm. Mc phớ gii hn cũn c xỏc nh
da trờn khi lng vn qun lý vớ d nh quy nh ca Hn Quc, cỏc qu
cú mc vn ln hn 20 triu USD thỡ mc phớ khụng c vt quỏ 0,2%
23
Trờng Đại Học KTQD Khoa Ngân Hàng - Tài Chính


Luận văn tốt nghiệp
Bùi Đức
Minh Tài Chính - 39B
giỏ tr qu. Ngoi ra, cũn cú cỏc chi phớ khỏc nh cỏc chi phớ tr cho lut
s, cụng ty kim toỏn, nh mụi gii.
Doanh thu ca mt qu bt ngun t cỏc khon u t v cỏc ti sn
ca qu. Thụng thng vo cui mi quý v cui nm ti chớnh, doanh thu
s c cng dn li ri tr i cỏc chi phớ phỏt sinh cú c li nhun.
1.2.3. Cỏc yu t nh hng ti hot ng ca qu u t chng
khoỏn
1.2.3.1. Yu t kinh t xó hi
õy l nn tng m bo cho hot ng ca cỏc qu u t chng
khoỏn. S tng trng ca nn kinh t v mụ cng nh s n nh xó hi cú
quan h mt thit ti th trng chng khoỏn núi chung cng nh cỏc qu
u t núi r iờng. Khi cỏc chớnh sỏch kinh t ca Nh nc to ra mt mụi
trng u t thun li, ớt ri ro, ng thi kim ch c lm phỏt, n
nh c t giỏ ng ni t thỡ s khuyn khớch cỏc nh u t b vn,
trờn c s ú cỏc qu u t chng khoỏn hot ng mi cú hiu qu.
Ngc li, khi nn kinh t i vo tỡnh trng trỡ tr, cỏc yu t xó hi mt n
nh s dn ti mt mụi trng u t cha ng nhiu ri ro. Li nhun t
vic u t chng khoỏn s st gim, cỏc nh u t ri b th trng v
kộo theo l s thu hp hot ng ca cỏc qu u t chng khoỏn.
Nhỡn chung yu t kinh t - xó hi úng vai trũ quan trng hng u,
quyt nh ti hot ng ca cỏc qu u t chng khoỏn.
1.2.3.2. Yu t phỏp lý
Cỏc qu u t chng khoỏn mun i vo hot ng phi cú mụi
trng phỏp lý lm c s, nn tng, ng thi mụi trng phỏp lý cng l
cụng c nhm hng cho hot ng ca cỏc qu din ra mt cỏch lnh
mnh, cú hiu qu v ngy cng phỏt trin.
Do hot ng ca cỏc qu u t chng khoỏn liờn quan n nhiu
lnh vc ca i sng kinh t nờn nú chu s chi phi ca nhiu b lut cú
liờn quan : lut Doanh nghip, lut u t, lut Chng khoỏn ... Chớnh vỡ
vy ch cn mt s thiu ng b hay chng chộo gia cỏc vn bn phỏp lý
ny s cn tr s phỏt trin ca qu u t. Mt khỏc, khi mụi trng phỏp
24
Trờng Đại Học KTQD Khoa Ngân Hàng - Tài Chính


Luận văn tốt nghiệp
Bùi Đức
Minh Tài Chính - 39B
lý thun li, nhiu chớnh sỏch u ói u t cng nh vic gim bt nhng
th tc hnh chớnh rm r, cỏc b lut khụng cũn phự hp vi tỡnh hỡnh
mi s to iu kin thun li cho cỏc qu u t cú c hi phỏt trin,
tỡm kim nhng d ỏn kh thi v thu hỳt c cỏc nh u t cỏ nhõn tham
gia .
Yu t phỏp lý cũn quy nh nhng iu kin m cỏc qu u t
chng khoỏn c phộp kinh doanh v khụng c phộp kinh doanh.
Nhng iu kin ny nhm hng cho hot ng ca cỏc qu phự hp vi
lut phỏp, bo v cỏc nh u t . Ti mt s nc, cỏc iu kin ny l khỏ
nghiờm ngt, khin cho cỏc qu phi hot ng trong mt hnh lang phỏp
lý hp, song mt s nc khỏc cỏc qu u t cú th phi chu ớt cỏc iu
kin hn.
1.2.3.3. Yu t k thut
S thnh cụng hay tht bi ca mt qu u t chng khoỏn khụng ch
ph thuc vo cỏc yu t bờn ngoi nh tỡnh hỡnh kinh t hay lut phỏp m
cũn ph thuc phn ln vo cỏc yu t bờn trong ca qu, ú l i ng cỏn
b, chuyờn gia iu hnh qu. Cú th núi õy l yu t quan trng nht.
Mt qu u t chng khoỏn c iu hnh bi cỏc qun tr viờn xut
sc , cú kin thc y qun lý , phõn tớch v kinh doanh chng khoỏn,
am hiu lut phỏp s l ng lc qu t ti nhng c hi tng trng
cao. c bit, trong thi i ngy nay khi cỏc yu t ca th trng bin i
nhanh chúng, cỏc thụng tin ti chớnh c cp nht liờn tc v ũi hi phi
c x lý mt cỏch chớnh xỏc thỡ yờu cu v con ngi ngy cng cao.
Cỏc qu u t u nhn ra rng ch cú mt i ng cỏc nh u t chuyờn
nghip mi cú th m bo cho hot ng ca nú din ra suụn s. Ti cỏc
nc cú th trng chng khoỏn phỏt trin, yờu cu i vi nh u t
chuyờn nghip rt kht khe. Cỏc tiờu chun v bng cp, nng lc, kinh
nghim luụn luụn c t ra nh l cỏc iu kin ti thiu.
1.2.3.4. Yu t tõm lý
T chc cỏc qu u t chng khoỏn l thu hỳt ngun vn tit kim
v dnh ca dõn chỳng vo quỏ trỡnh u t. Yu t tõm lý ũi hi cỏc
qu u t chng khoỏn phi cú tớnh thu hỳt .
25
Trờng Đại Học KTQD Khoa Ngân Hàng - Tài Chính


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×