Tải bản đầy đủ

Nguyên lý kế toán cơ bản

<## NASCA DRM FILE - VER1.00 ##>XJp�a�EU%F�!���#�###�q#�MN=�


Y/�\�u{������5�


d�
�#D_SJ���n�#�#}���|��5k�####�d�%n�#4<��Yi�#>k2��*��#�##[#
� �#:‫ۍ‬
5�QX#H�#

SCo���a�4H'Gb��#�V�g��Z��#J.g1�����o��$4�#�‫�ۍ‬Z�#' �F^��2�f�'}�‫ۍ‬#XF�?�[�T#ԕ���#�
�&>�4��ӷ���O#���?�#�UT]���?)}�D'_/�#�go�W�S��#�;�K����h�4�y�!��%��),�#.#
>�GVg_SZ ߆��
�6�9�.����#4�PD��N��/�a��&��Y
=��X}&ů����V��g@��@�_�#��Xc��+;sm*�J�‫ۍ‬-�'�#5 ‫����ح‬
֡ I�#�<��d�-��#����_�##�^+t�?
�X�bh5AV��W~8��#A�<^^
�#��(�Y����U
��#pf��#68��S"E��j�(�S�#l #6#��‫��ן‬

%U(�T/##��<��S##0Q`#M>�P#��Q3#�>#��J�zTc�1�UuĶllҟ���6�.��R��.v>�2�y�Y,##�N*˙
"##0��#I3@�#�I�‫�ڛ‬T�#�#�DAN��?a���P#��ӚD����#���(�#"�xJ�;#6�g^/Tg��#1,6H)����D.y��8#��<���HϏ�H�3���O!
�‫ ۍ‬Yxnb�y#��b�3�#_z}�l7_��$�>�>Q��c�c#�al�#��k#�#K�k]##�U7 ‫���� �ۍ‬
‫ۍ‬s#m Ͷ�lέ ��u )# ؇R�+8&#
�Y�#�8��#m#��0}oL6�2EGh#uQ��
i��q���g��u��


O0������1S��#���SnHS}l�)##|GQ�#y‫ۍ‬
�##8[��X�##�T*��7s#�{#
i[�����o���_��D#vF&�_
‫ۍ‬x��#���3�e��e��‫ۍ‬I��=+�H�b'���a#
#i6^ii�VV#�B��#)Q�*aҴia#�#��#�<ԉ�s�A�#��?�
�#Q.��#{�z#z###9�#�`


�%? 0�Uqz��0⨙g


G������`_��x/#��u�1
RBb�F�#I ߦgU��Ӆ��# �#r��31[T@��"Mk�3?
�#�Y�d��kQ���_ϑD�#�7��E ,#�#>w�#��#_K5jl #Ch#?##�_��#*"2b�:�@��)iej#]��Ae�:��
���r#�O�-P#��#m�&
/�@���u4�‫"�@ۍ‬#p}_D���6�0#2G�wu�f.T�QX���#>��w�^�#t�Mo�Q��N�v
��T�#��g�sp�X!#�l�C�
�K�ȡ(5�cp�#1*�M‫�ۍ‬t=#�#��K�P���z3##��}��k2�‫ג‬V��9#��#j#�d�bb�P�ƌ�TIE�~��߰� �\�#ϝ�#�
#��Y�h:�M��T�#v=CU
L�#�;��]ǁ�#�. Ł0p�o_t#Ә=#��)�>~##�4+&��#!#X!�I bt�#�;�uau0� ��#i�.�##e�r


�X�Lv�+P�.*�3 ‫��ڬ‬#��e��#��e�i,�##J��b|�‫�^ۍ‬Y�I�#�=�Z�l�YԢ�‫ۍ‬H��Y���#6�4�#���5�#rEU�"y�##c`+#�4�_����9 ‫�ۍ‬M#T�ˆˆW#
j�����,f�X�P#�#G#��
���V#��=�4$,#�Qd���d#p�w


�|^/��1##�Z#1AXlk��*�p�#���##�*�#
��%�n��1�G|�sR~щqmt�#<�ne3hG$��G�BRL/8��#~3�+Z$#�f���

#�
�͌


�o�U�) �4�,W.5]y#>#
9��\Ə.~/�9)��M�o���%#}AV#�ǯ����r)#�b#����?�Q4��#ce##4Qq~!]
���#�U#J���Mҍ‫�ۍ‬op,�#c�O�]�##�[���# $

#‫ۍ‬


#�6��{��&$��\�R{�x�#q#��%��L��Sd���#|��i�\R��;
�‫ۍ‬M�E�#�1mM�Xj��X#��#߇#�;�#��mǟ\���� ����x\�h��5#]
��E`��3�"X���#�&�N'�b#u�r�M#�w��/�#��#���#��2#��`��‫��ڿ‬o#>.##!
S�3�Y�Ep&�N�� ��`2w�#�‫ۍ‬%�#��dm��?�#�+oo�}^=�.��#��$‫"���ۍ‬Ui2$Yc#�k�$#e��1?‫ۍ‬
##�g�:�,
��,


[B����>�_�7�‫�ۍ‬P���� #��x��(A
=��#�q5�2�&D�#a����G#�#a#3Z?�


�#�Q�D�R��‫�ۍ‬q9����8�r�K�Y‫�ۍ‬m҄#S�ι‫�ۍ‬NW#ǥZ@H�
+'�1f#��K#��a0T#n��#ʢ��z]�/�q145����t�m�T,T#w�#�?#]ɱRf���7#�%O�kc�!
m�#��e��"w8�1��O���'��#}�4�+���j#`�d#EO#�#7e�#�a��Q#[��g��,#P


)<#p���EӰGY##��[���#�5�V�}R��tO#�?�٪�f#
‫�ۍ‬V�A��(�08ro��1p#�(��>,#���d�#��a6+#��*�i;D]C���8�U��&#S��N���xIe�f^R#��@#�҇� ���
{
��%� dIf�ԑ�O#�g#��#��p�-�k�<7�x�����HΫ�oC"��g�)�J��~�2��C3#�����g�H���H##��7|
#T##‫ۍ‬#�ζ�E�]#)��]�#�N ‫ۍ‬#��#��K5�9c�˅Z�$���Y]��
�2�‫���ۍ‬-�ѻe���[\#**s>��ʓ ?
�#p����R�ⅷ
���
j��_d#�6
#V�‫�*��ظ‬#�n%�Y#�5ћ�
�O���#i�#�q�#�7�Wj#;<#l���y#��P��s�ҮQI�Yv#/��#���#N�N�@Q4b�T9a��Q#R���04�ߠE�j0
f.�Ԙ#��%}�o��Y#��k
\�e


�UAK��S%#���#��;����#�:M�G��
�e-S3F�)#x�~�,@Z'�ZP��#� J!
r�C��#��w��f��#[�#)�C˕����#�Z��)���#���‫ۍ‬N��a#�����r[�ѵ]�!�q ‫��ۍ‬-�#h�V{���####�#��C���Z�j�(�*A�X5\��O��F Ք��$g#B�#}‫��ۍ‬O0K��Ģ‫�ۍ‬##0��#
‫�>��^�ۍ‬Ÿ���
Y ##zc#Y�=#)#^�E#�X8b��uY�]y���U(�~��#Y�_a�O8�E���"���BI�#��O����#�##>@#4�#o��-�VE��


���Q|�s#�#�]OΦ�#���TF#�9�;3��J�+�� (#�q�‫�ۍ‬#kʄ@�#�R�#l��Z�R��x
#m��{c-�#�#`7�q#\�^!'��M�}�##?� ��
#��]���h��#�>i{����Mz
F��:���:3�����9�·�#p1#�v�y�;p#Q�e����3 #22�;���6n#�Ӎ�3#��j�#Tx#l3B�4 ‫ۍ‬
0���[���1�o#�o5Q�y#@�A�%7 ? B‫ۍ‬-�E#+]�ɨ�q!8�L���v�@#" Z�#‫��]ۍ‬##‫ۍ‬
%#;Ӄ����@d��##��/�~#j=s�$)p1|�}v�k�#��zQ###��Gy�`Is6�_c:enz����(�}\9h ��
#‫ۍ‬
� ��� *�#‫ض‬
1f��‫�ۍ‬aO3�#�k. �y �
�ֺNjA3 ?� �
�{�7����q�#��X#�#5��'�Ӏ@()x�x�#R�DD#wI���I##���#��l�>E�w�:�#�3����EG8�
e#J##a�m#:�‫ۍ?ۍ‬ʭ81�QAr�#�#���QS#�-#!�Nj}#!�<�P0��
~�!#}#�`�S��9�
�#�xF8#9�c�ɂ�g�����|>�-�Ȭ�����#�###e
�`��Q�hD{\;8~#


�Sz��#�`mr~�W��#�W#]=��G�‫��د‬# bdd���‫��ۍ‬Z�#}٣�i7��#�X#c�߬� �T��dr7��S|
�=@[��#‫��>ۍ‬#�*‫ۍ‬
�#M=c�#.J#�p��~_��y�Vk� L2�3������+�����O�|
�ӑ�V�F5#c:�jR`#S#�eY�pa3#�d����n�@{��##М#? v-�_��t���~|a�f�mP={��F��#�g#��#��
�(�A#�#��#4����#�#�#K#�/"‫ۍ‬v�_~4#6ri8�q�ũx�#��M=6�h]�b�B�'���#��nO/�x�‫ڃ‬y ‫ۍ‬#�U�Q�X
~{�jH>o��#���|��k�<��w�#��v����Im^#>
z#���S�##A�#�\p�%�[t(##!�#
%�D�y�ҭ6�� �ho�u�{�p�`A����7#�#����#�##�K�H�#�#N#�##,#�Lʦ�gXd#��o#��G�DAv#��b�9h�!//6��gi�P#[V\KAŶn���kP
1�}��"�PB#a�


�E�#z����#�g��[J�������'?Ѡ��L|)j�TT���#���t�#os�2#4���~��|�[e��#c��#�W��#�8ɲ9�#��#M``��#=�ѭ#E#с�#&hJ�#}#��&#�qկ<�7�[�A8�CF�W�n=���:#��6�2���7�Z]��c;#�ѼV�)v"�#�
�qO#�UQ��=�#�
M�L��%�W�~���9�ߠ�#C�T�##٥t��#��k�#c#�@�"#���zS#A�6�HG�L���K�UD##rE��f^���
‫]~����ۍ‬
#��sBZ���Y2����c��>����5Q��c�
�H��}b&
‫ ��ۍ‬#~j�`�#t�rr��n5`�0�K��#F###����*��#F�#�
�K�����D�#{Scr2�7j�
�g>#���i=֨b��o��l�#S��B��P��:#Z����#\p�=�^�����BF��#�O����F��u�uG�|��ā�##IT=FZ�P�M#hO;K҈4�u�88�V)�pB�V���.�`#+�щ���E;�
‫ש‬Ĩ�F��}#]�*t#/\�z#�>�w�����I%�[�c���#T�#�2��Vw�ō;�W
�~#�7t՛$<Ԉ#�b���>[c`��
�V_�#*�6�M��]�e$�O=�9#�Azͻ#�mѕ�:)�hW�toL����ʽC#M@�6d�Q�#`‫ۍ‬c
�Y ‫��ط‬ȡ#k-���D(�q�a,��kM�-�I#��‫ۍ‬,#�#�-w�#�#�##o�(��Q ? B##}sB�}$
%:#A#�e��##�B���a��Ѕ ‫��ۍ‬M5�9=å��-�H ‫�ۍ‬Ei��i�hQ��ENwo�#�д��}�#�\�L ‫ۍ‬#>�ːS
u##���#���
�����#��'8φ9��#�7�I#�P6#{,#d��6k#&�v�##[��/�К`�#������@��ɨQ{?�##
�}y#�D�6 ‫ۍ‬j�‫ء‬


���7#ʼn�‫��ۍ‬
�# �D�[�p �v�}&}#�Hk�4X��5h#�!��#��ϥ�����#���0i
D�9#DX#A�#�o^�kS#�Yj��#�Tf�F2Wz�# �Ηҭ�K�06#��##�#�C��F�"�0J��##�NŔg~�##�


‫�ۍ‬:�#�!З�##�7#y��h51#����#� �|#{��(�#� �#0O��@#��COZW�#


-K�##��#�@#i�-.�-- �
�߲fN�Q
�6�B�-��{�‫ۍ‬Y�‫���ۍ‬
�|," �k �f#)��W�B�#�`RG#��W�#‫ٯ‬E��
�]�?�++e����o�9K�ūkj0=tgN<ϴ��s��?‫�ۍ‬#�
�{0#B�#��6^Ƽ3�q������X ?�Z#���3�;N�n��
%��:M#s;��'�����#�w#��S3<#7�v�##�x���}�yc‫�~���\�ٮ���[ۍ‬a��#�S��V��R##��1N2s�(#smB
J��#>���


>-Ԇ�Yf#�L�]ÌxԷ�����ō�#�-�.~#���lw.,�VA�#KK���#�#^VV�Il�HTGs��f�#�3#���}!
�h+��1ȇ�p��/��,��5�t�>��G�4�‫ۍ‬5�##�c?#^###�
��?��#m#�-�0/�_��
��&��#�z)�u)��{,�@��#T�7��#�#Ԓ ?� �
�l����&�4#����q�b�':�v�Q�;;�#��@��


.#>x�#K���F�.�F�⡻uT�T�Ɩ�~#

�#,���.���Я�TW�#9j# ��V�ӖС#�;��Т-�DU��##&l�j��px‫�ۍ‬7��#���ę�%)�$
[��#�C���Y#z�q3_�#�#]p ;<��j�u�q�#ּ���3u��c�1��#t�/#��(�.�rMH#��t�a‫|ۍ‬
7b�s�K#��r��\#�!aH#?�;}#�`478 �#ѕ*��:�3��%\�-ꓴ�?q�:��#�#Z##%�p��z|
��J��A:hJT�y#�2J��}��r@�PO_�[;�,Jn�#�!#�q��Ύ#�#J�Vy/�P�
��#O#�ƫ�I��#bN��Mj[�i�#Փ##X�#>�#���xKɃY\O�M����L�� ##_�4��‫ۍ‬aV��Ġ����~�
‫ۍ‬##Tu�#��$�.�#��P�-�b��#���|2�I{/#aa32�~;tsBFifB#�


#�fk#�6d/D!#P�


w[�%Ș#���F��‫ۍ‬S#�‫��ڮ‬Qk��Gy#‫�ۍ‬D��a#


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x