Tải bản đầy đủ

ứng dụng quyền chọn vàng tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu (acb)

05-Dec-11

NỘI DUNG
Thành viên
•Nguyễn Thành Duy
• Trần Lâm Đoàn Duy Hiệu
• Phạm Đăng Lâm
• Phan Thị Thùy Trang
• Từ Thị Thùy Trang
•Trần Quốc Thịnh

NỘI DUNG
Định giá hợp đồng quyền chọn
Mô hình cây nhị phân
 Mô hình Black- Scholes

I. Định giá hợp đồng quyền chọn
II. Thực trạng giao dịch hợp đồng quyền chọn
vàng tại Việt Nam
II. Phát triễn giao dịch quyền chọn vàng tại
Việt Nam


NỘI DUNG
Thực trạng giao dịch hợp đồng quyền chọn
vàng tại Việt Nam
Những quy định pháp lý
Thực trạng giao dịch quyền chọn vàng tại ACB
Những quy định chung
Quy trình giao dịch quyền chọn vàng
Thực trạng giao dịch quyền chọn vàng
Khó khăn và nguyên nhân

1


05-Dec-11

NỘI DUNG
Phát triễn giao dịch quyền chọn vàng tại
Việt Nam
Sự cần thiết của giao dịch quyền chọn vàng
Giải pháp phát triển quyền chọn vàng tại Việt Nam

• Khái niệm cơ bản và thuật ngữ:
S0 giá vàng hiện tại
X giá thực hiện
T thời gian cho đến khi đáo hạn
r lãi suất phi rũi ro
ST giá vàng tại thời điểm đáo hạn, tức là sau khoảng thời
gian T
C(S0,T,X) giá quyền mua với giá cổ phiếu hiện tại là S0, thời
gian cho đến lúc đáo hạn là T, giá thực hiện là X
P(S0,T,X) giá quyền bán với giá cổ phiếu hiện tại là S0, thời
gian cho đến lúc đáo hạn là T, giá thực hiện là X

• Khái niệm cơ bản và thuật ngữ:
Giá trị quyền chọn là: là những gì mà người sở hữu quyền
chọn nhận được thời điểm quyền chọn đáo hạn hoặc tại
thời điểm người sở hữu quyền chọn thực hiện quyền chọn.
Bao gồm: - Giá trị nội tại (instinct value)
- Giá trị thời gian (time value)2


05-Dec-11

• Giá trị nội tại:
Là sự chênh lệch của giá giao ngay hiện hành của
thị trường và giá thực hiện khi người nắm giữ
quyền chọn thực hiện quyền chọn
Vì người mua không bắt buộc thực hiện quyền
nên:
C(S0,T,X) hoặc P(S0,T,X) ≥ 0

• Giá trị nội tại:

• Giá trị nội tại:
Các nhân tố ảnh hưởng tới giá trị nội tại:
Giá giao ngay hiện hành (St)
Giá thực hiện (X)
Lãi suất (r)

• Giá trị thời gian :
là khoản chênh lệch giữa giá quyền chọn và giá trị
nội tại của hợp đồng quyền chọn.

Đối với quyền chọn theo kiểu Mỹ:
Quyền chọn mua: Max(0, St – X)
Quyền chọn bán: Max(0, X – St)
Đối với quyền chọn theo kiểu châu Âu: với a là lãi
suất phi rủi ro của vàng, b là lãi suất phi rủi ro của
đồng tiền định giá vàng.
Giá quyền chọn mua: Max {0, St (1+b)-T – X (1+a)-T}
Giá quyền chọn bán: Max {0, X (1+a)-T – St (1+b)-T}

3


05-Dec-11

Mô hình nhị phân một thời kỳ
• Giá trị thời gian :
Thời hạn hợp đồng quyền chọn
Độ biến động

Mô hình nhị phân nghĩa là tính đến trường hợp
giá cổ phiếu hoặc tăng lên hoặc giảm xuống
với những khả năng xảy ra khác nhau
Một thời kỳ nghĩa là dựa trên giả định đời sống
quyền chọn chỉ còn một đơn vị thời gian

Mô hình nhị phân một thời kỳ

Mô hình nhị phân một thời kỳ

Khi quyền chọn hết hiệu lực thì cố phiếu có
thể nhận một trong hai giá trị sau: nó có thể
tăng lên theo một tham số u hoặc giảm xuống
theo một tham số d. nếu nó tăng lên thì giá cổ
phiếu sẽ là Su, nếu giảm xuống thì là nó sẽ là
Sd

Xem xét một quyền chọn mua với giá thực
hiện là X và giá hiện tại là C. Khi quyền chọn
hết hiệu lực, giá của nó sẽ là Cu hoặc Cd. Bởi
vì tại ngày hiệu lực, giá của quyền chọn là giá
trị nội tại của nó:
Cu = Max (0, Su – X)
Cd = Max (0, Sd – X)

4


05-Dec-11

Mô hình nhị phân một thời kỳ
Xem xét một quyền chọn mua với giá thực
hiện là X và giá hiện tại là C. Khi quyền chọn
hết hiệu lực, giá của nó sẽ là Cu hoặc Cd. Bởi
vì tại ngày hiệu lực, giá của quyền chọn là giá
trị nội tại của nó:
Cu = Max (0, Su – X)
Cd = Max (0, Sd – X)

Mô hình nhị phân một thời kỳ
thời điểm 0
thời điểm 1
(a) Đường đi của giá vàng:
Su
S
Sd

(b)Đường đi của giá quyền chọn
Cu
C
Cd

Mô hình nhị phân một thời kỳ
• Mục tiêu của mô hình này là xây dựng một công
thức để tính toán giá trị lý thuyết của quyền chọn,
biến số C
• Công thức tìm C được phát triển bằng cách xây
dựng một danh mục phi rủi ro của cổ phiếu và
quyền chọn
• Danh mục phi rủi ro này được gọi là một danh
mục đã được phòng ngừa rủi ro (hedge portfolio),
nó bao gồm h cổ phần và một vị thế bán quyền
chọn mua

Mô hình nhị phân một thời kỳ
Giá trị hiện tại của danh mục ký hiệu là V, với
V = hS – C
Là khoản tiền mà bạn cần để xây dựng danh mục
này
Tại ngày đáo hạn, giá trị của danh mục hoặc là Vu
nếu cổ phiếu tăng giá hoặc là Vd nếu cổ phiếu
giảm giá. Sử dụng các ký hiệu đã định nghĩa ở
trên chúng ta được:
Vu = hSu – Cu
Vd = hSd - Cd

5


05-Dec-11

Mô hình nhị phân một thời kỳ

Mô hình nhị phân một thời kỳ
Nếu kết quả của danh mục là không đổi bất chấp
giá cổ phiếu biến động như thế nào thì danh
mục được goi là phi rủi ro. Khi đó, Vu = Vd

Chúng ta được công thức định giá quyền chọn
pCu + (1- p) Cd

C=
1+ r

Cu - Cd

h=

Vậy p được tính bởi
Su - Sd
1+ r- d

p=
U- d

Mô hình nhị phân một thời kỳ
Ví dụ: xét thị trường vàng đang có giá là 1.700
USD/ounce. Một kỳ sau có thể tăng lên 1.785
USD/ounce, một sự gia tăng 5%, hoặc giảm
xuống 1.632 USD/ounce, một sự giảm sụt 4%,
giả sử quyền chọn mua có giá thực hiện là
1.750 USD/ounce, lãi suất phi rủi ro là 2%.

Mô hình nhị phân một thời kỳ

u = 5%

1785

1700
d = 4%

1632

6


05-Dec-11

Mô hình nhị phân một thời kỳ

Mô hình nhị phân một thời kỳ

• Cu=Max[0,Su-X] = Max[0, 1.700(1,05)-1.750]=35
• Cd=Max[0,Sd-X]=Max[0,1.700(0,96)-1750]=0

Mô hình nhị phân hai thời kỳ
(a) Đường đi giá cổ phiếu
Thời điểm 0
thời điểm 1

thời điểm 2

Mô hình nhị phân hai thời kỳ
(a) Đường đi giá quyền chọn
Thời điểm 0
thời điểm 1

Su
u

Cuu

Su

Cu
Su
d

S

thời điểm 2

Sd

Cud
C
Cd

Sd
d

Cdd

7


05-Dec-11

Mô hình nhị phân hai thời kỳ
Các giá quyền chọn tại ngày đáo hạn

Mô hình nhị phân hai thời kỳ
• Sử dụng mô hình nhị phân một thời kỳ, giá
quyền chọn Cu, Cd:

Cuu = Max (0, Suu – X)
Cud = Max (0, Sud – X)
Cdd = Max (0, Sdd – X)

Mô hình nhị phân hai thời kỳ
Để tính giá quyền chọn mua vào thời điểm đầu
kỳ, chúng ta chiết khấu bình quân có trọng số
của hai mức giá khả thi trong tương lai của
quyền chọn mua theo lãi suất phi rủi ro cho
một thời kỳ. Do đó, mô hình nhị phân một thời
kỳ là công thức tổng quát có thể sử dụng cho
mô hình đa thời kỳ khi chỉ còn lại một thời kỳ.

Mô hình nhị phân hai thời kỳ
• Thay công thức tính Cu và Cd trên vào ta có
công thức tổng quát của mô hình nhị phân 2
thời kỳ:

8


05-Dec-11

Mô hình nhị phân hai thời kỳ
• Chúng ta mở rộng ví dụ trên trong trường hợp
quyền chọn còn hiệu lực trong 2 thời kỳ nữa:

Mô hình nhị phân hai thời kỳ
• Cu =
• Cd =

Cu2 = Max[0,Su2 – X] = Max[0, 1.874,25 – 1.750] = 124,25
Cud = Max[0, Sud – X] = Max[0, 1.713,6 – 1.750] = 0
Cd2 = Max[0, Sd2 –X] = Max[0, 1.534,25 – 1.750] = 0

• C=

Mô hình Black - Scholes
• Giá vàng biến động ngẫu nhiên và phát triễn
theo phân phối logarit chuẩn
• +Lãi suất phi rủi ro và độ bất ổn định của tỷ
suất sinh lợi theo logarit của vàng không thay
đổi trong suốt thời gian đáo hạn của quyền
chọn
• Không có thuế và chi phí giao dịch
• Các quyền chọn là kiểu Châu Âu

Mô hình Black - Scholes
• Quyền chọn mua: C = Se-bTN(d1) – Xe-aTN(d2)
• Quyền chọn bán: P = Xe-aTN(d1) – Se-bTN(d2)
Với
d1 =
d2 = d1 – δ√T

9


05-Dec-11

Mô hình Black - Scholes
N(d1) và N(d2) giá trị của hàm phân phối xác
suất chuẩn
δ
độ bất ổn hằng năm (độ lệch
chuẩn) của tỷ suất sinh lợi ghép lãi liên tục
(logarit)
r
lãi suất phi rủi ro

Mô hình Black - Scholes

Mô hình Black - Scholes
Tháng 10/2011, giá vàng giao ngay là 1700
USD/oz, lãi suất gửi vàng 4%/năm, lãi suất phi
rủi ro của USD là 6%/năm, độ lệch chuẩn của
phần trăm thay đổi giá vàng thế giới là 30%.
Khi đó, giá của quyền chọn mua và quyền
chọn bán vàng thời hạn 3 tháng với giá thực
hiện (X) là 1750USD/oz, được xác định như
sau

Mô hình Black - Scholes

N(d1)= 0,422 và N(d2)= 0,378

10


05-Dec-11

• 10/12/2006 – Đưa sản phẩm quyền chọn vàng,
quyền chọn mua bán ngoại tệ, ACB trở thành
một trong các ngân hàng đầu tiên của Việt
Nam được cung cấp các sản phẩm phát sinh
cho khách hàng.

Những quy định pháp lý trong hoạt động kinh
doanh vàng tại VN

Những quy định chung trong giao dịch quyền chọn
vàng

Những quy định chung trong giao dịch quyền chọn
vàng

Đối tượng áp dụng:
• Giao dịch quyền chọn vàng được áp dụng đối với cá
nhân và tổ chức trên lãnh thổ Việt Nam có nhu cầu bảo
hiểm rủi ro biến động giá vàng theo quy định hiện hành
của NHNN và pháp luật có liên quan.
• Theo quy định của NHNN, khách hàng chỉ là người mua
option chứ không phải là người bán option.

Đối tượng áp dụng:
• Giao dịch quyền chọn vàng được áp dụng đối với cá
nhân và tổ chức trên lãnh thổ Việt Nam có nhu cầu bảo
hiểm rủi ro biến động giá vàng theo quy định hiện hành
của NHNN và pháp luật có liên quan.
• Theo quy định của NHNN, khách hàng chỉ là người mua
option chứ không phải là người bán option.nghị định 174/1999/NĐ – CP
thông tư số 07/2001/TT – NHNN7
nghị định 64/2003/NĐ – CP
thông tư số 10/2003/TT – NHNN
quyết định số 1703/2004/QĐ – NHNN

11


05-Dec-11

Những quy định chung trong giao dịch quyền chọn
vàng
Điều kiện ký kết
• Đối với hợp đồng quyền chọn khách hàng
• Đối với hợp đồng quyền chọn đối tác

Mục đích sử dụng quyền chọn vàng
• Hedging: bảo hiểm rủi ro biến động giá
• Trading: kinh doanh sinh lợi theo xu hướng giá

Sự chuẩn hoá của hợp đồng quyền chọn
NH ACB quy định khối lượng giao dịch:
• Tối thiểu: 100 lượng vàng
• Tối đa:
+ Cá nhân: 5000 lượng vàng
+ DN:
10000 lượng vàng

Xác định phí trong giao dịch quyền chọn vàng (tính
premium)
• Dựa trên kết quả có được từ mô hình Black – scholes khi
thu thập các thông tin định sẵn trong công thức của mô
hình vào thời điểm khách hàng phát sinh nhu cầu giao
dịch quyền chọn vàng.

12


05-Dec-11

Xác định phí trong giao dịch quyền chọn vàng (tính
premium)
• Dựa trên kết quả có được từ mô hình Black – scholes khi
thu thập các thông tin định sẵn trong công thức của mô
hình vào thời điểm khách hàng phát sinh nhu cầu giao
dịch quyền chọn vàng.

Quy trình thực hiện giao dịch quyền chọn tại NH ACB.
TẠI CHI NHÁNH:
• Bước 1: Hỏi giá quyền chọn vàng cho khách hàng
• Bước 2: Ký kết hợp đồng quyền chọn với khách hàng.
• Bước 3: Thu phí premium của khách hàn
• Bước 4: Thông báo thực hiện hợp đồng quyền chọn
khách hàng
• Bước 5: Cách thức thực hiện hợp đồng quyền chọn
khách hàng

Quy trình thực hiện giao dịch quyền chọn tại NH ACB.
TẠI CHI NHÁNH:
• Bước 1: Hỏi giá quyền chọn vàng cho khách hàng
• Bước 2: Ký kết hợp đồng quyền chọn với khách hàng.
• Bước 3: Thu phí premium của khách hàn
• Bước 4: Thông báo thực hiện hợp đồng quyền chọn
khách hàng
• Bước 5: Cách thức thực hiện hợp đồng quyền chọn
khách hàng

Quy trình thực hiện giao dịch quyền chọn tại NH ACB.

TẠI HỘI SỞ

Bước 1: Hỏi giá quyền chọn (phí premium)
Bước 2: Xác nhận giao dịch quyền chọn
Bước 3: Thu phí, trả phí premium với đối tác
Bước 4: Thông báo thực hiện hợp đồng option

• Bước 5: Thanh lý hợp đồng option

13


05-Dec-11

Những khó khăn và nguyên nhân của khó khăn

Khó khăn.
Nguyên nhân.

Những khó khăn và nguyên nhân của khó khăn

Khó khăn.
• Khách hàng thiếu kiến thức và thông tin về sản
phẩm quyền chọn vàng mà NH ACB cung cấp.
• Chi phí cho việc mua hợp đồng quyền chọn khá
cao
• Mức quy định quy mô giao dịch tối thiểu còn cao,
khó có thể đáp ứng cho nhu cầu đa dạng của phần
đông KH cá nhân


Những khó khăn và nguyên nhân của khó khăn

Nguyên nhân.
• Nguyên nhân từ phía Khách hàng.
• Nguyên nhân từ phía Ngân hàng
• Nguyên nhân từ môi trường tài chính của Việt
NamSự Cần Thiết Của Giao Dịch
Quyền Chọn Vàng Tại Việt Nam
Giải pháp phát triễn quyền chọn
vàng tại Việt Nam

14


05-Dec-11

Sự Cần Thiết Của Giao Dịch Quyền
Chọn Vàng Tại Việt Nam

Sự Cần Thiết Của Giao Dịch Quyền
Chọn Vàng Tại Việt Nam

Sự Cần Thiết Của Giao Dịch Quyền
Chọn Vàng Tại Việt Nam
Vì giá của sản phẩm phái sinh có quan hệ
chặt chẽ với giá của tài sản cơ sở trên thị
trường giao ngay, các sản phẩm phái sinh có
thể được sữ dụng để làm giảm hay tăng rủi
ro của việc sở hữu tài sản giao ngay.

Giải pháp phát triễn quyền chọn vàng tại
Việt Nam
- Đối với Nhà nước và cơ quan quản lý
- Đối với NHTM
- Đối với khách hàng

15


05-Dec-11

Giải pháp phát triễn quyền chọn vàng tại
Việt Nam
- Đối với Nhà nước và cơ quan quản lý:

Giải pháp phát triễn quyền chọn vàng tại
Việt Nam
- Đối với NHTM:

• Hoàn thiện khung pháp lý
• Thay đổi quan điểm về thị trường các công cụ phái
sinh
• Mở cửa thị trường tự do cho tất cả các định chế tài
chính triển khai giao dịch quyền chọn vàng
• Hình thành sàn giao dịch quyền chọn vàng
• Cần có chính sách công khai hoá thông tin thị trường

• Thiết kế sản phẩm quyền chọn theo yêu cầu
• Giảm phí quyền chọn
• Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng cáo sản
phẩm
• Phát triển các dịch vụ đi kèm
• Tăng cường giám sát và quản trị rủi ro phát sinh
• Nâng cao trình độ công nghệ phục vụ phát triển giao
dịch
• Tăng cường hợp tác quốc tế

Giải pháp phát triễn quyền chọn vàng tại
Việt Nam
- Đối với khách hàng:
• Thay đổi nhận thức về rủi ro
• Tăng cường tính chủ động
• Thiết kế chức danh giám đốc tài chính CFO

THANK YOU!!

16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×