Tải bản đầy đủ

ÔN tập k7chương trình mới, tiết 15 Ôn tập

Tiết PPCT :15

Ngày soạn:……..

Ngày dạy:………..

KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC
Chủ đề: ÔN TẬP
1. Yêu cầu cần đạt:
- Bảng tính, trang tính.
- Các dạng dữ liệu và các thao tác trên trang tính.
- Cài đặt công thức tính toán trên trang tính
- Biết sao chép công thức
2. Nội dung trọng tâm: chủ đề 1, chủ đề 2, chủ đề 3.
3. Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: Phòng máy tính, giáo án, sgk
4. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Ghi Bảng


A. HOẠT ĐỘNG 1: CHỦ ĐỀ 1: Phần Mềm Bảng Tính(10’)
Giới thiệu chương trình bảng Quan sát chương trình bảng tính - Bảng tính: Còn gọi là tập tin bảng
tính Excel, trang tính cho - HS.
của Excel trên màn hình lớn.
tính và có phần mở rộng ngầm định
là. Xlsx
- Trang tính: Có dạng bảng biểu,
- GV: Chúng ta đã biết các thành Quan sát chương trình bảng tính gồm các hàng và cột, là vùng làm
phần của trang tính gồm có của Excel trên màn hình lớn
việc chính của bảng tính. Có tên
hàng, cột, ô tính, ngoài ra trên
mặc định là: Sheet1, Sheet2,….bao
trang tính còn có những thành
gồm:
phần khác.
+ Cột (Column): được đánh thứ tự
liên tiếp từ trái sang phải bằng các
- GV: Giới thiệu khái niệm khối Quan sát hàng, cột, ô, khối của chữ cái bắt đầu từ A, B, C,….trang
(bằng hình ảnh trực quan trên
Excel trên màn hình lớn
tính chứa tối đa được 16,384 cột.
màn hình lớn).
+ Hàng (Row): được đánh thứ tự
liên tiếp từ trên xuống dưới bằng các
số bắt đầu từ 1, 2, 3,….trang tính
chứa tối đa được 1,048.576 hàng.
+Ô ( Cell): giao nhau giữa cột và
hàng.và có địa chỉ ô.
+ Khối: Là một nhóm ô liền kề nhau
tạo thành hình chữ nhật. Địa chỉ
khối là địa chỉ của ô trên cùng bên
trái và ô dưới cùng bên phải, ngăn
cách bởi dấu “:”

B. HOẠT ĐỘNG 2: chủ đề 2: Làm Việc Với Trang Tính(20’)
a. Nhập và sửa dữ liệu
* Nhập dữ liệu

Thực hiện các bước nhập dữ a. Nhập và sửa dữ liệu


liệu nội dung “BẢNG ĐIỂM * Nhập dữ liệu
LỚP 7A” vào ô A1
- B1. Nháy chọn ô cần nhập


* Sửa dữ liệu

* Xóa dữ liệu

b. Di chuyển trang tính

dữ liệu.
- Thực hiện điền vào chổ trống - B2. Nhập dữ liệu từ bàn
các bước thực hiện SGK T13
phím
Thực hiện các bước sửa dữ liệu - B3. Nhấn phím Enter để kết
nội dung “BẢNG ĐIỂM LỚP thúc.
7A” vào ô A1 thành “BẢNG
ĐIỂM LỚP 7A1”
Sửa dữ liệu
- Thực hiện tương tự như
nhập dữ liệu.
Thực hiện các bước xoá dữ liệu
tại ô B3
* Xoá dữ liệu
- B1. Nháy chọn ô cần xóa
- Thực hiện điền vào chổ trống dữ liệu.
các bước thực hiện SGK T13
- B2. Nhấn phím Back Space
hoặc Delete để xóa dữ liệu.
b. Di chuyển trang tính
- Sử dụng các phím mũi tên,
Sử dụng thanh cuốn dọc,
ngang để di chuyển trang
- Học sinh thực hiện các thao tác di
tính lên/ xuống hoặc sang
chuyển trên trang tính bằng cách
trái/phải.
sử dụng chuột, bàn phím, thanh
cuộn

c. Thay đổi độ rộng cột và
độ cao hàng
- B1. Di chuyển con trỏ
c. Thay đổi độ rộng cột và độ
chuột đến đường biên giữa 2
cao hàng
Theo dõi thực hiện thao tác thay tên Cột hoặc Hàng đến khi
đổi độ rộng cột C3, độ cao hàng xuất hiện mũi tên hai chiều.
d. Chọn các đối tượng trên 2 của trang tính. SGK T14
- B2. Giữ chuột và kéo theo
trang tính
hướng mũi tên đễ thay đỗi
- Chọn một ô.
kích thước Cột hoặc Hàng.
- Chọn một hàng.
d. Chọn các đối tượng trên
- Chọn một cột.
trang tính
- Chọn một khối.
- chọn nhiều khối.
Học sinh quan sát thực hiện điền
- Chọn toàn trang
e. Chèn thêm hoặc xóa
vào chổ trống các vd SGK T14
cột/hàng
e. Chèn thêm hoặc xóa
- Chèn thêm cột
cột/hàng
- Chèn thêm hàng
- Xóa cột
Học sinh quan sát thực
- Xóa hàng
hiện điền vào chổ trống các vd
SGK T15
Thao tác với bảng tính
a.Tạo Bảng tính mới

Học sinh quan sát bảng tính
a. Tạo Bảng tính mới
thực hiện điền vào chổ trống các - C1. Vào File, Chọn lệnh
bước tạo bảng tính mới SGK
New rồi chọn Blank


T16
b. Lưu Bảng tính
* Nếu muốn lưu bảng tính với
tên khác ta mở File chọn Save
As và thực hiện tương tự như
trên

Học sinh quan sát bảng tính
thực hiện điền vào chổ trống các
bước lưu bảng tính mới SGK
T16

workbook  Create
- C2. Nháy nút
trên
thanh truy cập nhanh.
- C3. Nhấn tổ hợp phím Ctrl
-N
b. Lưu Bảng tính
Bước 1: Chọn 1 trong các cách
sau:
+ C1. Vào File, Chọn lệnh
SAVE
+ C2. Nháy nút
trên thanh
truy cập nhanh.
+ C3. Nhấn tổ hợp phím Ctrl –
S
Bước 2: Chọn vị trí lưu bảng
tính.
Bước 3: Nhập tên bảng tính
Bước 4: Nháy Save.

c. Mở Bảng tính đã có
Bước 1: Chọn 1 trong các cách

c. Mở Bảng tính đã có

Học sinh quan sát bảng tính
sau:
thực hiện điền vào chổ trống các + C1. Vào File, Chọn lệnh OPEN
bước mở bảng tính đã có SGK
+ C2. Nháy nút
trên thanh
T16
truy cập nhanh.
+ C3. Nhấn tổ hợp phím Ctrl – O
Bước 2: Chọn vị trí đã lưu bảng
tính.
Bước 3: Nháy chọn tên bảng tính
Bước 4: Nháy Open.

d. Đóng Bảng tính

e. Đóng phần mềm Bảng tính

Học sinh quan sát bảng tính
thực hiện điền vào chổ trống các d. Đóng Bảng tính
bước đóng bảng tính SGK T16
- C1. Nháy nút
bên
dưới thanh Tiêu đề.
- C2. Nhấn tổ hợp phím Ctrl
– F4
Học sinh quan sát bảng tính
e. Đóng phần mềm Bảng
thực hiện điền vào chổ trống các tính
bước đóng phần mềm bảng tính - C1. Vào Flie, Chọn EXIT
SGK T16
- C1. Nháy nút
trên
thanh Tiêu đề.
- C2. Nhấn tổ hợp phím
ALT – F4

C. Hoạt động 3: chủ đề 3:Tính Toán Trên Trang Tính (10’)


1. Phép toán và cài đặt công
thức tính toán

3. Sao chép công thức

viết các phép toán trong toán a. Phép toán
học, sau đó viết các phép toán
sử dụng trong chương trình
Excel. So sánh sự giống và khác
nhau
- Thực hiện các phép toán thông
thường
- Thực hiện các phép toán trên
bảng tính Excel
b.Công thức tính toán
- Điền vào chỗ trống để hoàng
- Để thay đổi thức tự ưu tiên
thành các bước nhập công thức
các phép toán em sử dụng
dấu ngoặc đơn
c.Nhập công thức vào ô
tính
B1: chọn ô cần nhập công
thức
B2: Gõ dấu’=’, nhập công
thức
B3: Nhấn enter để xem kết
Nhiệm vụ: Hoàn thành các bước - B1:Chọn ô cần sao chép
sao chép công thức
công thức
-B2: thực hiện các thao tác
C1: Nháy chọn nút lệnh copy
trên thẻ lệnh Home
C2: Nháy chuột phải chọn
lệnh Copy
C3: Nhấn tổ hợp phím
Ctrl+C
-B3:thực hiện các thao tác:
C1: Nháy chọn lệnh Paste
trên thẻ lệnh Home
C2: Nháy chuột phải chọn
Paste
C3: Nháy tổ hợp phím
Ctrl+V
*Lưu ý: Sao khi sao chép
công thức, các địa chỉ ô trong
công thức sẽ được tự động
điều chỉnh thích hợp để công
thức tại vị trí mới vẫn đúng.

* Rút kinh nghiệm:
Ưu điểm: .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Hạn chế: ......................................................................................................................................


.....................................................................................................................................................
Hướng khắc phục: .......................................................................................................................
.....................................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x