Tải bản đầy đủ

giao an vat li 8 nhiet nang

Trường THCS Phường Bình Định

Năm học 2016-2017

Ngày soạn: 14/02/2017
Tuần 26- Tiết 25
Bài 21:

NHIỆT NĂNG.

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Phát biểu được định nghĩa nhiệt năng và mối quan hệ của nhiệt năng với nhiệt độ của vật.
- Tìm được ví dụ về thực hiện công và truyền nhiệt.
- Phát biểu được định nghĩa và đơn vị nhiệt lượng.
2. Kỹ năng: Sử dụng đúng thuật ngữ như nhiệt năng, nhiệt lượng, truyền nhiệt, ….
3. Thái độ: Nghiêm túc, trung thực trong học tập.
II. CHUẨN BỊ:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Cả lớp: + 1 quả bóng cao su, 1 phích nước nóng, 1 cốc thủy tinh.
+ 2 miếng kim loại, 2 thìa nhôm, 1 banh kẹp, 1 đèn cồn, diêm.

- Mỗi nhóm: + 1 miếng kim loại hoặc 1 đòng tiền.
+ 1 cốc nhựa, 2 thìa nhôm
* Phương án tổ chức lớp học: Tổ chức cho các nhóm làm thí nghiệm, thảo luận, giải thích hiện
tượng.
2. Chuẩn bị của học sinh: Xem trước nội dung bài học.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Ổn định tình hình lớp: (1ph)
- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh, tác phong.
2.Kiểm tra bài cũ (5ph ) :
Nêu kết luận về chuyển động hay đứng yên của các phân tử ?
Trả lời : Các phân tử , nguyên tử chuyển động không ngừng. Nhiệt độ của vật càng cao thì các
nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.
Vì sao bỏ đường vào nước có vị ngọt ?
Trả lời : Vì các phân tử đường chuyển động hỗn độn, xen kẽ với các phân tử nước. Nên nước có
vị ngọt.
3. Giảng bài mới:
a) Giới thiệu bài: (2ph)
- GV tiến hành thí nghiệm thả quả bóng rơi. Yêu cầu HS quan sát và mô tả hiện tượng.
- GV thông báo: Trong hiện tượng này, cơ năng của quả bóng giảm dần. Cơ năng của quả bóng đã
biến mất hay chuyển hóa thành dạng năng lượng khác? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta tìm câu
trả lời.
b) Tiến trình bài dạy:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG
7ph
I. Nhiệt năng:
Pha 1 : Tình huống xuất phát - Câu hỏi nêu vấn đề
Hoạt động 1: Tìm hiểu khái
niệm nhiệt năng và các cách
làm thay đối nhiệt năng.
- Yêu cầu HS nhắc lại khái niệm
động năng của một vật.
- Yêu cầu HS đọc phần thông
báo ở mục I. Sau đó trả lời câu
hỏi:
? Nhiệt năng là gì?

GV: Nguyễn Thị Hồng Mỹ=> Động năng là cơ năng vật có
được khi chuyển động.
- Đọc phần thông báo SGK và
trả lời câu hỏi:
=> Nhiệt năng là tổng động
năng của các phân tử cấu tạo
nên vật.
=> Nhiệt độ càng cao, các phân
tử cấu tạo nên vật chuyển động
càng nhanh và nhiệt năng của
1

- Nhiệt năng là
tổng động năng
của các phân tử
cấu tạo nên vật.
- Nhiệt độ càng
cao, các phân tử
cấu tạo nên vật
chuyển động
càng nhanh và
nhiệt năng của
Vật lí 8


Trường THCS Phường Bình Định

Năm học 2016-2017

? Mối liên hệ giữa nhiệt năng và vật càng lớn.
nhiệt độ? Giải thích.

vật càng lớn.

- GV nhận xét, hướng dẫn để
HS đưa ra câu trả lời đúng. Chốt
lại kiến thức và yêu cầu HS ghi
vở.
- GV: Như vậy, để biết nhiệt
năng có thay đổi hay không ta
dựa vào nhiệt độ của vật có thay
đổi hay không. Có cách nào làm
thay đổi nhiệt năng của vật
không?
5ph

10p
h

5ph

Pha 2 : Bộc lộ các quan niệm ban đầu của học sinh - Đề xuất giả thuyết
- GV nêu vấn đề cho HS thảo
- Thảo luận vấn đề GV đưa ra.
luận: Nếu ta có 1 đồng xu bằng
đồng, muốn cho nhiệt năng của -Hs đề xuất được phương án,
nó thay đổi ta có thể làm thế
tiến hành thí nghiệm làm thay
nào?
đổi nhiệt năng của một vật
- Gọi một vài HS nêu phương án
của mình.
- Nếu phương án của HS khả thi
và có thể tiến hành tại lớp thì
GV cho HS tiến hành thí
nghiệm kiểm tra luôn.
Pha 3 : Đề xuất thảo luận và thực hiện các phương án thí nghiệm
tìm tòi, khám phá
- Tiến hành phân tích một số - HS phân tích tiến hành thí
phương án khả thi và cho học nghiệm.
sinh làm thí nghiệm.
-Gv nêu yêu cầu: hãy đưa ra
II. Các cách
phương án thí nghiệm làm giảm
làm thay đổi
nhiệt năng của miếng đồng đang
có nhiệt năng tăng
-Hs độc lập suy nghĩ và đưa ra nhiệt năng:
-Hs độc lập suy nghĩ và đưa ra cách
phương án.
- Nhiệt năng
của một vật có
thể thay đổi
Pha 4: Kết luận và hợp thức hóa kiến thức
bằng 2 cách:
thực hiện công
-Từ đó Gv hướng dẫn Hs qui các - Từ phân tích Hs nhận thấy có
hoặc truyền
cách đó về hai cách tổng quát: hai cách làm thay đổi nhiệt năng
nhiệt.
thực hiện công và truyền nhiệt.
của một vật.
Khi cho hai vật có nhiệt độ khác
nhau tiếp xúc với nhau thì có
hiện tượng gì xảy ra?

GV: Nguyễn Thị Hồng Mỹ

2

Vật lí 8


Trường THCS Phường Bình Định

5ph

Năm học 2016-2017

-Hs: Khi cho hai vật có nhiệt độ
khác nhau tiếp xúc với nhau thì
xảy ra hiện tượng truyền nhiệt
?Lúc đó nhiệt năng của hai vật
sẽ thay đổi như thế nào?
-Hs: Vật có nhiệt độ cao truyền
nhiệt, nó sẽ lạnh đi, nhiệt năng
giảm. Vật có nhiệt độ thấp nhận
thêm nhiệt, nó nóng lên, nhiệt
năng tăng.
- Gv: phần nhiệt năng mà vật
nhận thêm được hay mất bớt đi
trong quá trình truyền nhiệt gọi
là nhiệt lượng
-Gv giới thiệu kí hiệu và đơn vị
nhiệt lượng
Hoạt động2: Thông báo định nghĩa nhiệt lượng
- GV thông báo về định nghĩa
- Lắng nghe, ghi nhớ.
nhiệt lượng, đơn vị đo nhiệt
lượng.
- Phát biểu lại.
- Cho HS phát biểu lại để ghi
- Trả lời câu hỏi:
nhớ.
? Khi cho 2 vật có nhiệt độ khác => Nhiệt lượng truyền từ vật có
nhau tiếp xúc:
nhiệt độ cao hơn sang vật có
+ Nhiệt lượng truyền từ vật nào nhiệt độ thấp hơn.
sang vật nào?
=> Nhiệt độ của vật nóng hơn sẽ
bớt nóng, của vật lạnh hơn sẽ
+ Nhiệt độ các vật thay đổi như bớt lạnh.
thế nào?
- Lắng nghe và ghi nhớ.
- GV thông báo thêm: để 1g
nước nóng thêm 10C thì cần
nhiệt lượng khoảng 4J.

4ph

III. Nhiệt
lượng:

- Nhiệt lượng là
phần nhiệt năng
mà vật nhận
thêm hay mất
bớt đi trong quá
trình truyền
nhiệt.
- Nhiệt năng và
nhiệt lượng có
đơn vị là jun
(J).

Hoạt động 3: Vận dụng – Củng cố
? Qua bài học hôm nay cần ghi
HS nêu phần ghi nhớ cuối bài.
nhớ những gì?
- Vận dụng kiến thức vừa học để
- Gọi 1 vài HS đọc phần ghi nhớ trả lời các câu hỏi.
cuối bài.
C3: Nhiệt năng của miếng đồng
- Yêu cầu HS trả lời câu C3, C4, giảm, nhiệt năng của nước tăng.
C5.
Đồng đã truyền nhiệt cho nước.
C4: Cơ năng chuyển hóa thành
nhiệt năng, đây là sự thực hiện
công.
- Nhận xét, hướng dẫn để HS
C5: Cơ năng của quả bóng đã
đưa ra câu trả lời đúng nhất.
chuyển thành nhiệt năng của quả
- Cho HS đọc phần “Có thể em
bóng, của không khí gần mặt đất
chưa biết”.
và mặt sàn.

4. Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: (1ph)
GV: Nguyễn Thị Hồng Mỹ

3

Vật lí 8


Trường THCS Phường Bình Định

Năm học 2016-2017

a) Bài cũ:Học bài cũ, làm các bài tập trong sách bài tập.
b) Bài mới:
- Xem lại các bài tập đã giải về phần cấu tạo chất, nhiệt năng. Hoàn thành các bài tập về nhà
chuẩn bị cho tiết sau làm bài tập.
IV. RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG:

GV: Nguyễn Thị Hồng Mỹ

4

Vật lí 8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×