Tải bản đầy đủ

quản trị chất lượng TOPICA

QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

Ai là người đã phát triển biểu đồ xương cá? B) Kaoru Ishikawa.
Bản chất của hệ số chất lượng biểu thị D)
phẩm.

biểu thị chất lượng sản

Bên cung ứng phải lập số tay chất lượng là yêu cầu của nội dung nào
trong tiêu chuẩn ISO 9001?
B) Hệ thống chất lượng.
Biện pháp đảm bảo chất lượng trong quá trình thiết kế sản phẩm là
C) đảm bảo thu thập đầy đủ, chính xác các yêu cầu của khách
hàng, chuyển các yêu cầu này thành các đặc tính của sản phẩm
Biểu đồ kiểm soát là công cụ dùng để nhận biết, điều tra và kiếm soát
gây ra với A) những thay đổi ngẫu nhiên vốn có của quá trình.
Biểu đồ kiểm soát là B) biểu đồ được vẽ thể hiện 3 đường chính:
Đường tâm, đường giới hạn trên, đường giới hạn dưới.
Biểu đồ nhân quả còn có tên gọi khác là gì? B) Biểu đồ xương cá.
Biểu đồ Pareto dùng để
C) phát hiện những nguyên nhân

ảnh hưởng nhiều đến chất lượng.
Biểu đồ Pareto và biểu đồ cột có điểm giống nhau là
hình dạng cột.

A)

có cùng

Biểu đồ phân tán trình bày mối quan hệ giữa 2 biến dưới dạng
C) hình đám mây.
Biểu đồ tán xạ là biểu đồ nghiên cứu: A) mối quan hệ giữa hai biến
bằng cách phân tích định lượng mối quan hệ nhân quả.
Biểu đồ tiến trình là dạng biểu đồ mô tả điều gì bằng cách sử dụng
những hình ảnh hoặc những ký hiệu kỹ thuật nhằm cung cấp sự hiểu


biết đầy đủ về các đầu ra và dòng chảy của quá trình?
trình

B) Một quá

Bước 3 trong cách thức sử dụng biểu đồ Pareto là D)
tính tần số tích lũy.

sắp xếp và

Bước cuối cùng trong các bước thiết lập biểu đồ nhân quả là A) lựa
chọn một số lượng nhỏ các nguyên nhân chính, thu thập số liệu và nỗ
lực kiểm soát các nguyên nhân.
Bước đầu tiên trong chu trình Deming để đảm bảo và cải tiến chất
lượng là C) xác định mục tiêu và nhiệm vụ.
Bước thứ nhất để thực hiện mẫu thu thập là B) xác định dạng mẫu.
Các bước cơ bản để sử dụng mẫu thu thập thực hiện theo các bước
sau: B) Xác định dạng mẫu, thử nghiệm trước biểu mẫu, xem xét
lại và sửa đổi biểu mẫu nếu thấy cần thiết.
Các cách đọc biểu đồ cột là C) so sánh với các đường giới hạn kiểm
soát hoặc xem xét sự đồng đều của độ phân tán.
Các cấp hoạt động thường xuyên cho việc sửa chữa các sai sót
D) cấp thấp, cấp trung gian, cấp cao.
Các chỉ tiêu chất lượng là


sản phẩm.

D)

việc lượng hóa các thuộc tính của

Các công ty thực hiện các khâu sản xuất, lắp đặt nên thực hiện tiêu
chuẩn:
C) ISO 9002
Cách tiếp cận theo quá trình là
C) quản lý tốt tất cả các quá trình
liên quan đến sản xuất sản phẩm.
Cam kết của giám đốc trong cải tiến chất lượng là nội dung nào sau
đây?
B) Xác định vị trí, vai trò của ban giám đốc về mọi vấn
đề liên quan chất lượng.


Câu nào mô tả nhất về hình dạng của biểu đồ cột?
có dạng hình gồm các cột được xếp cạnh nhau.

B)

Biểu đồ

Chất lượng được phán ảnh bởi các tính chất đặc trưng vốn có của sản
phẩm phản ánh công dụng của sản phẩm đó. Đây là quan niệm về chất
lượng nào?
Quan niệm xuất phát từ sản phẩm.
Chất lượng sản phẩm trước hết phụ thuộc vào trình độ, nhận thức và
trách nhiệm của B) ban lãnh đạo của doanh nghiệp.
Chi phí ẩn của sản xuất kinh doanh tính qua chỉ tiêu hệ số phân hạng
thực tế có ý nghĩa nào sau đây? A) Biểu hiện những thiệt hại về
kinh tế do chất lượng không ổn định, không đồng đều gây ra.
Chi phí ẩn trong sản xuất bao gồm chi phí liên quan đến
chất lượng và thiệt hại về chất lượng

D)

Chi phí cho kiểm tra lại sản phẩm sau khi sửa chữa là
phí sai hỏng bên trong.

C) chi

Chi phí cho việc xây dựng, vận hành và phát triển hệ thống quản lý
chất lượng của doanh nghiệp là C) chi phí phòng ngừa.
Chi phí dành cho việc bảo hành sửa chữa miễn phí của hãng SamSung
thuộc:
A) chi phí sai hỏng bên ngoài.
Chi phí do dùng sai nguyên vật liệu là
bộ.

A) chi phí sai hỏng nội

Chi phí do phải bồi thường những sản phẩm bị trả lại là
phí sai hỏng bên ngoài.

C) chi

Chi phí mua sản phẩm và chi phí để vận hành sản phẩm là đặc trưng
của thuộc tính nào của chất lượng sản phẩm trong những thuộc tính
sau? Tính kinh tế của sản phẩm.
Chi phí phòng ngừa bao gồm:

B) Hệ số sẵn sàng của sản phẩm.


Chi phí sai hỏng bên ngoài là
sản phẩm bị trả lại.

A) chi phí xử lý, sửa chữa những

Chi phí về đào tạo có liên quan đến chất lượng là
phòng ngừa.

D)

chi phí

Chi phí chất lượng còn được hiểu là tập hợp các chi phí trực tiếp và
gián tiếp liên quan đến việc
B) hình thành, đảm bảo và duy trì
chất lượng.
Chức năng kiểm soát nhằm D) đánh giá việc thực hiện chất lượng,
so sánh chất lượng thực tế với kế hoạch đặt ra, tiến hành các hoạt
động cần thiết khắc phục những sai lệch.
Chức năng quan trọng nhất của quản lý chất lượng là
năng hoạch định.

C)

chức

Chức năng tổ chức không bao gồm nhiệm vụ:
A) Tổ chức các
hoạt động kiểm tra nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng.
Công cụ thống kê xác định thứ tự ưu tiên trong giải quyết vấn đề là:
biểu đồ Pareto.
Công ty của bạn là công ty sản xuất, công ty nên áp dụng tiêu chuẩn
nào?
A) ISO 9001
Công ty Dược phẩm TW 1 sản xuất một lô sản phẩm 1000 vỉ thuốc
kháng sinh không đạt tiêu chuẩn. Sản phẩm đã đến tay các đại lý bán
thuốc, tuy nhiên đã được thu hồi. Đó là C) sai hỏng bên ngoài.
Công ty May 10 bị trả lại một lô hàng áo sơ mi kém phẩm chất phải
bán giá rẻ ra thị trường. Tổn thất do thứ phẩm phải bán với giá thấp là
B) chi phí sai hỏng bên ngoài.
Công ty Viễn thông Điện lực bỏ chi phí tổ chức lớp học 3 tháng cho
nhân viên học về quản lý chất lượng và hệ thống ISO 9000. Chi phí
đó thuộc
B) chi phí phòng ngừa.


Công ty YAMAHA có một 100 sản phẩm xe máy sản phẩm sản xuất
ra bị hỏng đèn pha. Công ty đã khắc phục và đem ra bày bán ở thị
trường. Chi phí khắc phục thuộc
B) chi phí sai hỏng nội bộ
Cung cấp hướng dẫn đối với tất cả các tổ chức thực hiện quản trị chất
lượng là đặc điểm của:
C) ISO 9000 và ISO 9004.
Cung cấp nguồn lực cần thiết cho quản lý chất lượng là nhiệm vụ của
chức năng
C) tổ chức.
D trong vòng tròn PDCA có nghĩa là

A) thực hiện (làm).

Đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất là khai thác tốt nhất các
dây chuyền công nghệ để sản xuất sản phẩm có chất lượng theo
A) yêu cầu của thị trường.
Đảm bảo chất lượng trong suốt chu kỳ sống của sản phẩm là D)
đảm bảo trong các khâu từ nghiên cứu cho đến tiêu hủy sản phẩm
nếu cần thiết.
Đảm bảo và cải tiến chất lượng phải kết hợp đồng thời với việc áp
dụng A) vòng tròn Deming.
Đâu không phải là một trong các các công cụ thống kê cơ bản?
C) KPI.
Đâu không phải là một trong những nội dung của nguyên tắc “Quản
lý chất lượng phải được định hướng bởi khách hàng”? B)
Hoạt
động điểu tra nghiên cứu thị trường về nhà cung cấp.
Đâu không phải là nhiệm vụ của chức năng kiểm soát?
D) Tổ
chức phân bổ yếu tố nhân lực nhằm thực hiện chính sách chất lượng.
Đâu không phải là tác dụng của kiểm soát quá trình bằng thống kê?
D) Không ngăn ngừa các sai lỗi.


Đâu không phải là vai trò của biểu đồ nhân quả? D)
trình bày các mối quan hệ giữa hai bộ số liệu liên hệ

Phát hiện và

Đâu là hoạt động không thuộc phạm vi đảm bảo chất lượng? A)
Quản lý nhà cung cấp.
Đâu là hoạt động nhằm thực hiện cải tiến không ngừng hoạt động
hàng ngày dựa trên sự tự kiểm soát của bản thân, thực hiện công việc
hàng ngày theo kế hoạch và cải tiến? C) Quản lý hàng ngày trên
cơ sở tự kiểm soát.
Để có thể áp dụng ISO 9000 phiên bản 2000, các doanh nghiệp Việt
Nam hiện nay trước hết cần A) thay đổi các quy trình công nghệ và
quy trình quản lý chất lượng.
Để thỏa mãn các nhu cầu đã nêu ra về chất lượng, sản phẩm cần phải
C) kiểm soát được tốt toàn bộ quá trình.
Để thực hiện mục đích phòng ngừa, ngăn chặn các yếu tố sai lệch
trong chất lượng kém, cần phải thực hiện
B) quản lý chất
lượng theo quá trình.
Điểm giống nhau giữa biểu đồ Pareto và biểu đồ nhân quả là B)
cùng tìm hiểu nguyên nhân chính gây ra kết quả.
Điểm giống nhau giữa ISO 9000 và ISO 9004 là
nang hướng dẫn thực hiện theo tiêu chuẩn ISO.
Điểm nổi bật của biểu đồ tiến trình là
những hình ảnh và những ký hiệu kỹ thuật.

B)

B)

đều là cẩm

biểu đồ sử dụng

Điều kiện cần để đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất là
B) phải có được các thiết kế đảm bảo chất lượng.
Do có sai sót về kỹ thuật, hãng YAMAHA đã quyết định sửa chữa
miễn phí cho khách hàng hơn 2000 xe máy Mio. Chi phí mà hãng bỏ
ra cho đợt sửa chữa này gọi là
D) chi phí sai hỏng bên ngoài.


Đo lường chất lượng là việc nhà quản trị sẽ thực hiện việc
A)
thiết lập những cách đo lường chất lượng thích hợp đối với từng khu
vực hoạt động.
Đổi mới khác với cải tiến liên tục ở chỗ:
thay đổi lớn.

thực hiện những

Giá của chất lượng càng cao đồng nghĩa với B) áp dụng các biện
pháp sửa chữa nhiều.
Gia đình tiêu chuẩn về Hệ thống quản trị chất lượng ISO 9000 được
xây dựng dựa phương châm:
nếu một tổ chức có hệ thống quản trị
chất lượng tốt thì những sản phẩm hay dịch vụ mà nó cung cấp cũng
sẽ tốt.
Giá trị sử dụng của sản phẩm, dịch vụ phụ thuộc nhiều nhất vào
A) thuộc tính công dụng.
Giai đoạn đầu tiên của chương trình cải tiến chất lượng là gì? B)
Cam kết của ban giám đốc.
Giai đoạn thứ năm trong chương trình cải tiến chất lượng là
nhận thức được chất lượng.

D)

Giao tiếp hai chiều được hiểu là B) theo chiều từ trên xuống và
chiều từ dưới lên.
Giao tiếp hai chiều được hiểu là
và chiều từ dưới lên.

B) theo chiều từ trên xuống

Hạn chế lớn nhất của xu hướng đảm bảo chất lượng dựa trên quản trị
quá trình sản xuất là C) không thể giải quyết tốt các vấn đề phát
sinh về chất lượng nếu chỉ dựa duy nhất vào quá trình sản xuất.
Hãng rượu vang Boóc đô luôn thành lập nhóm chuyên viên giám định
thử những sản phẩm rượu mới. Theo bạn Hãng rượu vang Boóc đô đã
áp dụng phương pháp nào sau đây?
C) Phương pháp cảm quan.


Hệ số hiệu suất sử dụng sản phẩm là: A) tỉ số giữa chất lượng toàn
phần của sản phẩm và trình độ chất lượng sản phẩm.
ISO 9000 có đặc điểm:
A) Nhấn mạnh đảm bảo chất lượng trên
quan điểm người tiêu dùng.
ISO 9000 là một hệ thống tiêu chuẩn của
hóa quốc tế ISO.

C) tổ chức tiêu chuẩn

ISO 9000 là tiêu chuẩn được soạn thảo nhằm
vực chất lượng nào công ty bạn nên theo đuổi.
ISO được thành lập vào

A) xác định lĩnh

B) năm 1947

ISO là tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa đặt trụ sở tại
ISO là viết tắt của

D) Genève

C) tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa.

Khi vẽ sơ đồ nhân quả (sơ đồ xương cá), các nguyên nhân thứ cấp
được vẽ ở vị trí: xương dăm.
Kiểm soát quá trình bằng thống kê là việc áp dụng các phương pháp
thống kê nhằm D) thu thập, trình bày, phân tích các dữ liệu, kịp
thời theo dõi, kiểm soát cải tiến quá trình hoạt động của một đơn vị
bằng cách giảm tính biến động.
Kiểm tra chất lượng có tác dụng là
số các khuyết tật sản phẩm.

B) phát hiện và loại bỏ một

Kiểm tra kết quả thực hiện công việc bao gồm thứ tự kiểm tra nào sau
đây? A) Kiểm tra các yếu tố nguyên nhân, kiểm tra quá trình, kiểm
tra kết quả.
Kiểu dáng cổ điển và thời trang của xe máy Attila Elizabert là ở nhóm
thuộc tính chất lượng nào? A) Tính kỹ thuật.
Ký hiệu sử dụng cho điểm xuất phát hoặc điểm kết thúc là
hình tròn

A)


Ký hiệu sử dụng cho lưu kho trong biểu đồ tiến trình là D) hình tam
giác ngược.
Lý do áp dụng ISO 9000: D) Thỏa mãn khách hàng thông qua sản
phẩm có chất lượng, và đạt được lợi thế cạnh tranh trong cả nội địa và
xuất khẩu.
Mẫu thu thập là một dạng biểu mẫu dùng để C) thu thập và ghi chép
dữ liệu nhằm phân tích dữ liệu.
MBP là viết tắt của

A) quản lý theo quá trình.

Mối quan hệ giữa lợi ích so với chi phí cần thiết để khai thác và sử
dụng chúng là bản chất của chỉ số nào? D) Chất lượng toàn phần của
sản phẩm.
Mối quan hệ giữa lợi ích so với chi phí liên quan đến quá trình sản
xuất, tiêu dùng và thanh lý là bản chất của chỉ số nào sau đây?
B) Trình độ chất lượng sản phẩm.
Mối quan hệ nghịch là biểu hiện của hình dạng nào trong biểu đồ tán
xạ?
A) Hình đám mây theo chiều mũi tên hướng xuống
dưới.
Một biểu hiện của trạng thái không ổn định của biểu đồ kiểm soát là
B) một số điểm không vượt ra ngoài các đường giới hạn song
chúng lại có dấu hiệu bất thường.
Một bóng đèn huỳnh quang có thể thắp sáng tối đa 6000h, chỉ tiêu này
thể hiện
B) thuộc tính kinh tế kỹ thuật của bóng đèn.
Một trong các vai trò của quản lý chất lượng:
thức người lao động.

C)

Nâng cao ý

Một trong những công cụ quản lý chất lượng:

C) Mẫu thu thập.


Một trong những lợi ích của hệ thống ISO: B) Bảo vệ quyền lợi
của người tiêu dùng khi sử dụng hàng hóa, dịch vụ.
Một trong những nguyên tắc cần tuân thủ để đảm bảo chất lượng:
B) Khách hàng là trên hết.
Một trong những ưu điểm của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 - Phiên bản
mới là
A) tương thích với ISO 14000.
Mức chất lượng dịch vụ trên quan điểm khách hàng được đánh giá
thông qua: mức độ thỏa mãn khách hàng.
Mục đích của đảm bảo chất lượng là nhằm tạo lòng tin cho
lãnh đạo, người lao động và khách hàng.

D)

Mức độ phát triển cao nhất của quản lý chất lượng là
chất lượng toàn bộ.

quản lý

D)

Nghiên cứu thị trường là một trong những nhiệm vụ của
chức năng hoạch định.

A)

Nguyên tắc “Quá trình kế tiếp chính là khách hàng của quá trình
trước” được hiểu là trách nhiệm đảm bảo chất lượng được thực hiện
nghiêm túc theo yêu cầu của khách hàng từ
C) khâu đầu đến
khâu cuối cùng của sản phẩm, từ sản sản xuất cho đến bảo dưỡng, sửa
chữa, tiêu hủy sản phẩm.
Nguyên tắc nào sau đây KHÔNG phải là một trong tám nguyên tắc
của quản trị chất lượng theo ISO 9000?
Kiểm soát hoạt động.
Nguyên tắc tam hiện trong quản lý chất lượng đông bộ là:
Hiện trường, hiện trạng, hiện thực.

C)

Nhóm cải tiến chất lượng là nhóm được thành lập nhằm mục đích:
A) Quản trị chương trình cải tiến chất lượng.


Những yêu cầu đã được thỏa thuận giữa nhà cung ứng về đào tạo là
B) một hợp đồng hoặc thủ tục dạng văn bản.
Nhược điểm của đảm bảo chất lượng dựa trên sự kiểm tra là B)
việc kiểm tra có thể là lãng phí nếu việc sản xuất được tổ chức tốt.
Nội dung của ISO 9002 khác với ISO 9001 là:
9002 không có các phần liên quan đến thiết kế.

A)

Trong

ISO

Phương pháp nào sau đây mang tính chủ quan, phụ thuộc nhiều vào
kinh nghiệm và tâm lý của người được mời để đánh giá?
B)
Phương pháp chuyên viên.
Phương pháp tổng hợp của chỉ số mức chất lượng là
B) phương
pháp đánh giá sử dụng khi các chỉ tiêu có mối quan hệ hàm số với
nhau và có trọng số đã được xác định.
Sản phẩm có chất lượng được hiểu là những sản phẩm
mãn những mong đợi của khách hàng.

D)

thỏa

Sản phẩm hữu hình là A) các sản phẩm có hình dạng cụ thể, mang
các đặc tính sinh lý hóa nhất định.
Sản phẩm vô hình là B) các dịch vụ; có thể các phục vụ đi kèm sản
phẩm, các thông tin, khái niệm.
Số lượng mẫu ít nhất cần phải được thu thập và ghi chép cho biểu đồ
kiểm soát là bao nhiêu?
A) 20 mẫu
Số lượng số liệu ít nhất cần thu thập cho xây dựng biểu đồ cột là bao
nhiêu?
A) Ít nhất là 50
SQC là viết tắt của

A) kiểm soát quá trình bằng thống kê.

Sự giống nhau giữa TQM và ISO:
tiêu dùng, tổ chức và cho xã hội.

C) Đem lại lợi ích cho người


Tác giả nào đã nhấn mạnh rằng chi phí của chất lượng tồi cao hơn rất
nhiều so với chi phí bỏ ra để cải thiện chất lượng? C)
Philip
Crosby.
Theo bạn Hãng rượu vang Boóc đô đã áp dụng phương pháp nào sau
đây?
C) Phương pháp cảm quan.
Theo GOST, Quản lý chất lượng là xây dựng được 2 mục tiêu gì với
mức chất lượng tất yêu của sản phẩm khi thiết kế, chế tạo, lưu thông
và tiêu dùng?
A) Đảm bảo và duy trì.
Theo ISO 9000, quản lý chất lượng là các hoạt động phối hợp với
nhau nhằm B) điều hành và kiểm soát một tổ chức về mặt chất
lượng.
Thiết bị được điều chỉnh không gây ra trục trặc trong quá trình sản
xuất là
D) nguyên nhân bất thường và cần phải được ngăn ngừa
trong sản xuất.
Thông tin nào mà cấp trên thường muốn biết nhất từ cấp dưới?
C) Quan điểm và ý kiến về công việc.
Thuật ngữ “Sản phẩm” được hiểu là
quá trình.

C) kết quả hoạt động của các

Thuộc tính công dụng là thuộc tính
của sản phẩm.

C) thể hiện giá trị sử dụng

Tiêu chuẩn ISO 9001:2000 sẽ thay thế cho các tiêu chuẩn của phiên
bản năm 1994 là B) ISO 9001, 9002, 9003
Tiêu chuẩn ISO 9002 là những tiêu chuẩn về A) quản lý chất lượng
trong sản xuất và lắp đặt.
Tìm hiểu nhu cầu về sản phẩm sữa dành cho trẻ em, công ty sữa
Vinamilk nên thực hiện phương pháp nào sau đây?
C) Phương
pháp xã hội học.


Tổn thất do phải dự trữ quá nhiều nguyên liệu để đề phòng thiết hụt
do sản phẩm hỏng là A) chi phí sai hỏng nội bộ.
Tổn thất do sản phẩm có lỗi phải bán với giá thấp là
sai hỏng nội bộ.

B)

chi phí

TQM có đặc điểm nào sau đây?
B) Nhấn mạnh đảm bảo chất
lượng trên quan điểm của người sản xuất.
Trình độ chất lượng của sản phẩm (Tc) và chất lượng toàn phần của
sản phẩm (Qt) có đặc điểm giống nhau sau: D) Cùng phản ánh
trình độ công nghệ, trình độ quản lý của doanh nghiệp và có cùng tính
chất.
Trong biểu đồ cột, hình dạng răng lược là biểu hiện của
B) tần
suất phân bố không đều trên các phần khác nhau tạo ra dạng răng
lược.
Trong biểu đồ nhân quả, các nhánh của xương cá biểu hiện:
Các nguyên nhân chính và nguyên nhân phụ.

B)

Trong các yếu tố công nghệ trong sản phẩm, yếu tố nào đóng vai trò
quan trọng nhất? C) Con người.
Trong một tổ chức, mỗi nhân viên hoặc bộ phận của bộ phận trực
tuyến được gắn với việc thực hiện một đề án hoặc một sản phẩm nhất
định. Đồng thời, mỗi nhân viên của bộ phận chức năng cũng được gắn
với một đề án hoặc một sản phẩm. sau khi hoàn thành đề án thì họ lại
trở lại vị trí của mình. Đây là hình thức cơ cấu tổ chức nào? Cơ cấu
tổ chức ma trận.
Trong nguyên tắc đảm bảo bảo chất lượng, những ai phải có trách
nhiệm trong đảm bảo chất lượng B) Nhà sản xuất, nhà phân phối.
Trong những tiêu chí của giải thưởng chất lượng Việt Nam thì tiêu chí
nào có số điểm lớn nhất và là bao nhiêu điểm?
Kết quả hoạt động,
450.


Trong những trường hợp thống kê nào nên dùng biểu đồ Pareto?
B) Xác định các nguyên nhân ảnh hưởng nhiều đến chất
lượng
Trong phạm vi đảm bảo chất lượng, chuẩn đoán và giám sát là
B) thanh tra các hoạt động kiểm soát và giám sát các nguyên
công kiểm soát chất lượng.
Trong phiên bản ISO 9000: 2000, khái niệm về sản phẩm dịch vụ và
khái niệm tiếp cận quá trình được định nghĩa như thế nào?
C)
Khái niệm sản phẩm dịch vụ được định nghĩa rõ và khái niệm tiếp
cận quá trình được coi là những nguyên tắc cơ bản của quản lý chất
lượng.
Trong phiên bản ISO 9000:2000 tiêu chuẩn ISO 19011 thay thế cho
tiêu chuẩn B) ISO 10011
Trong quản lý chất lượng đồng bộ, quyết định dựa trên sự kiện nào
sau đây? C) Quyết định dựa trên phân tích dữ liệu và thông tin.
Ưu điểm lớn nhất của đảm bảo chất lượng trong suốt chu kỳ sống của
sản phẩm là
B) khắc phục được nhược điểm của đảm bảo chất
lượng dựa trên kiểm tra và quá trình sản xuất.
Vai trò trực tiếp của thiết lập điểm kiểm soát là
chuyển vòng tròn PDCA tốt hơn.

B)

luân

Việc áp dụng những khoản thưởng khi người công nhân giảm được số
phế phẩm trong ca sản xuất của mình là một trong những hoạt động
của
B) chức năng kích thích.
Việc áp dụng SQC có tác dụng chính là
nguyên nhân và ngăn ngừa các sai lỗi.

D) nhận biết các

Việc đảm bảo chất lượng cần chú ý
D) Đảm bảo chất lượng với
hàng hóa nội địa, hàng hóa xuất khẩu và đáp ứng nhu cầu người tiêu
dùng.


Việc thử tốc độ quạt gió trong nhà máy điện cơ là áp dụng phương
pháp nào sau đây?
B) Phương pháp phòng thí nghiệm. .
Ý nghĩa của chất lượng trong TQM là D)
dịch vụ, công việc, giám sát và quản lý.

chất lượng sản phẩm,

Yêu cầu về kết quả thiết kế trong kiểm soát thiết kế là
D)
đáp ứng các yêu cầu về dữ liệu thiết kế và định rõ các đặc tính thiết
kế có ý nghĩa.
Yếu tố cơ bản để đánh giá chất lượng của sản phẩm là
thỏa mãn nhu cầu của sản phẩm.

D) khả năng

Yếu tố công nghệ trong sản phẩm được thể hiện ở những thành phần
sau:
A) Máy móc, con người, tài liệu, phương thức quản trị.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×