Tải bản đầy đủ

TIET CUNG DOC thao giang doc

KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN
Tiết Cùng đọc
Ngày soạn: 13 / 9/ 2013
Ngày dạy: 20 / 9/ 2013
Tên câu chuyện: LỤC BÌNH GIỎI GIANG
I. Mục tiêu:
Hình thành thói quen đọc sách cho học sinh.
Hiểu câu chuyện Lục bình giỏi giang để tạo cho học sinh thói quen thích đọc sách.
II. Chuẩn bị:
GV: Phòng đọc ở Thư viện; Sách chuyện Lục bình giỏi giang khổ lớn
III. Các hoạt động:
1. Ổn định
2. Hoạt động cơ bản
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Trước khi đọc
Cho HS quan sát trang bìa truyện và
nêu lần lượt các câu hỏi: Em thấy
Quan sát và trả lời các câu hỏi của GV.
hình ảnh gì trong tranh? ( Em còn
thấy gì nữa? )

Tiếp đó GV mở thêm các trang bên
Quan sát và trả lời câu hỏi.
trong truyện ( Trang 4, 5; 6, 7; 8, 9; 20)
cho HS quan sát. Và hỏi HS: Em còn
thấy những hình ảnh gì?
HS phát biểu.
Như vậy các em có đoán được câu
chuyện là gì không?
GV nhận xét và nêu câu chuyện.
( Các em đoán cũng gần đúng tên
truyện rồi đó, hôm nay cô và các em
cùng đọc câu chuyện Lục bình giỏi
giang)
2. Trong khi đọc
Theo dõi.
GV đọc kết hợp chỉ vào chữ trong sách
và điệu bộ cử chỉ.
3. Sau khi đọc
HS trả lời.
GV mở cho HS xem lại vài tranh và
đặt câu hỏi:
- Trên sông nước miền Nam có cây gì
hoa tím? ( Trang 4, 5) ( Cây lục bình)
- Út Nếp và các bạn thích dùng lục
bình vào những việc gì? (Thích dùng
lục bình chơi nhà chòi và dùng trong
các bữa cơm)
- Mẹ Út Nếp phơi khô lục bình để làm
những việc gì? ( Để đan những vật
dụng: dép, nón,..)


- Qua câu chuyện cho em biết điều gì?
( Lục bình làm được nhiều việc)
GV: Trong câu chuyện có những từ
được nhắc lại nhiều lần: lục bình,
hoa tím hiền lành, sông nước, xào
tép, lẳng lặng, dập dềnh khi cô đọc
lần 2 các em cùng đọc với cô nhé.
GV đọc lần 2 kết hợp chỉ vào chữ.


4. HĐ Mở rộng
Chia lớp làm 4 nhóm.
Giao việc cho từng nhóm.
Cho HS trao đổi và thực hiện yêu cầu.
Khen các nhóm.
* Giới thiệu chuyện mới.

Theo dõi và cùng đọc với GV những từ
lặp lại nhiều lần trong câu chuyện.
HS điểm số 1-4 và về nhóm theo số.
Đại diện nhóm nhận phiếu và đọc to
yêu cầu trong phiếu.
Thảo luận- trình bày.

KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN
Tiết Cùng đọc
Ngày soạn: 13 / 9/ 2013
Ngày dạy: 20 / 9/ 2013
Tên câu chuyện: LỤC BÌNH GIỎI GIANG
I. Mục tiêu:
Hình thành thói quen đọc sách cho học sinh.
Hiểu câu chuyện Lục bình giỏi giang để tạo cho học sinh thói quen thích đọc sách.
II. Chuẩn bị:
GV: Phòng đọc ở Thư viện; Sách chuyện Lục bình giỏi giang khổ lớn
III. Các hoạt động:
1. Ổn định
2. Hoạt động cơ bản
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Trước khi đọc
Cho HS quan sát trang bìa truyện và nêu lần
lượt các câu hỏi: Em thấy hình ảnh gì trong Quan sát và trả lời các câu hỏi của GV.
tranh? ( Em còn thấy gì nữa? )
Tiếp đó GV mở thêm các trang bên trong
truyện ( Trang 4, 5; 6, 7; 8, 9; 20)
Quan sát và trả lời câu hỏi.
cho HS quan sát. Và hỏi HS: Em còn thấy
những hình ảnh gì?
Như vậy các em có đoán được câu chuyện
HS phát biểu.
là gì không?
GV nhận xét và nêu câu chuyện.
( Các em đoán cũng gần đúng tên truyện
rồi đó, hôm nay cô và các em cùng đọc câu
chuyện Lục bình giỏi giang)
2. Trong khi đọc
GV đọc kết hợp chỉ vào chữ trong sách và
điệu bộ cử chỉ.
Theo dõi.


3. Sau khi đọc
GV mở cho HS xem lại vài tranh và đặt câu
hỏi:
HS trả lời.
- Trên sông nước miền Nam có cây gì hoa
tím? ( Trang 4, 5) ( Cây lục bình)
- Út Nếp và các bạn thích dùng lục bình vào
những việc gì? (Thích dùng lục bình chơi nhà
chòi và dùng trong các bữa cơm)
- Mẹ Út Nếp phơi khô lục bình để làm những
việc gì? ( Để đan những vật dụng: dép, nón,..)
- Qua câu chuyện cho em biết điều gì?
( Lục bình làm được nhiều việc)
GV: Trong câu chuyện có những từ được
nhắc lại nhiều lần: lục bình, hoa tím hiền
lành, sông nước, xào tép, lẳng lặng, dập
dềnh khi cô đọc lần 2 các em cùng đọc với
cô nhé.
GV đọc lần 2 kết hợp chỉ vào chữ.
4. HĐ Mở rộng
Chia lớp làm 4 nhóm.
Giao việc cho từng nhóm.
Cho HS trao đổi và thực hiện yêu cầu.
Khen các nhóm.
* Giới thiệu chuyện mới.

Theo dõi và cùng đọc với GV những từ lặp lại
nhiều lần trong câu chuyện.
HS điểm số 1-4 và về nhóm theo số.
Đại diện nhóm nhận phiếu và đọc to yêu cầu
trong phiếu.
Thảo luận- trình bày.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×