Tải bản đầy đủ

BÀI SOẠN TIẾT đọc THƯ VIỆN

KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN
Tiết Cùng đọc
Ngày soạn: ……/ …… / …….
Ngày dạy: ……/ …… / …….
Tên câu chuyện: AI MUA HÀNH TÔI
I. Mục tiêu:
Hình thành thói quen đọc sách cho học sinh.
Hiểu câu chuyện Ai mua hành tôi để tạo cho học sinh thói quen thích đọc sách.
II. Chuẩn bị:
GV: Phòng đọc ở Thư viện; Sách chuyện Ai mua hành tôi khổ lớn
III. Các hoạt động:
1. Ổn định
2. Hoạt động cơ bản

Hoạt động GV
1. Trước khi đọc
Cho HS quan sát trang bìa truyện và nêu
lần lượt các câu hỏi: Em thấy hình ảnh
gì trong tranh? ( Em còn thấy gì nữa? )
Tiếp đó GV mở thêm các trang bên trong
truyện ( Trang 4, 6, 8, 10, 11, 16)

cho HS quan sát. Và hỏi HS: Em còn
thấy những hình ảnh gì?
Như vậy các em có đoán được câu
chuyện là gì không?
GV nhận xét và nêu câu chuyện.
( Các em đoán cũng gần đúng tên
truyện rồi đó, hôm nay cô và các em
cùng đọc câu chuyện Ai mua hành tôi)
2. Trong khi đọc
GV đọc kết hợp chỉ vào chữ trong sách và
điệu bộ cử chỉ.
3. Sau khi đọc
GV mở cho HS xem lại vài tranh và đặt
câu hỏi:
- Chuyện gì xảy ra với anh nông dân hiền
lành?
- Vợ anh nông dân làm gì với lọ nước? và
chuyện gì xảy ra với chị?
- Chuyện gì đã xảy ra với vợ chồng anh
nông dân?
- Sau khi vợ bị bắt vào cung vua, anh
nông dân đã làm gì để được sống bên vợ?
- Qua câu chuyện cho em biết điều gì?
GV: Trong câu chuyện có những từ
tượng thanh, tượng hình và từ chỉ đặc
điểm: ngào ngạt, quấn quýt, ngắm
nghía, hoảng hốt khi cô đọc lần 2 các
em cùng đọc với cô nhé.
GV đọc lần 2 kết hợp chỉ vào chữ.

Hoạt động HS
Quan sát và trả lời các câu hỏi của GV.
Quan sát và trả lời câu hỏi.
HS phát biểu.

Theo dõi.
HS trả lời.

Theo dõi và cùng đọc với GV những từlặp lại nhiều lần trong câu chuyện.
4. HĐ Mở rộng
Chia lớp làm 2 nhóm.
Giao việc cho từng nhóm.
Cho HS trao đổi và thực hiện yêu cầu.
Khen các nhóm.
* Giới thiệu chuyện mới.

Đại diện nhóm nhận phiếu và đọc to yêu
cầu trong phiếu.
Thảo luận- trình bày.


KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN
Tiết Cùng đọc
Ngày soạn: ……/ …… / …….
Ngày dạy: ……/ …… / …….
Tên câu chuyện: CON TRAI THẦN SẤM
I. Mục tiêu:
Hình thành thói quen đọc sách cho học sinh.
Hiểu câu chuyện Con trai thần sấm để tạo cho học sinh thói quen thích đọc sách.
II. Chuẩn bị: GV: Phòng đọc ở Thư viện;
III. Các hoạt động:
1. Ổn định
2. Hoạt động cơ bản

Hoạt động GV
1. Trước khi đọc
Cho HS quan sát trang bìa truyện và nêu
lần lượt các câu hỏi: Em thấy hình ảnh
gì trong tranh? ( Em còn thấy gì nữa? )
Tiếp đó GV mở thêm các trang bên trong
truyện ( Trang 4, 6, 8, 10, 11, 16)
cho HS quan sát. Và hỏi HS: Em còn
thấy những hình ảnh gì?
Như vậy các em có đoán được câu
chuyện là gì không?
GV nhận xét và nêu câu chuyện.
( Các em đoán cũng gần đúng tên
truyện rồi đó, hôm nay cô và các em
cùng đọc câu chuyện Con trai thần
sấm)
2. Trong khi đọc
GV đọc kết hợp chỉ vào chữ trong sách và
điệu bộ cử chỉ.
3. Sau khi đọc
GV mở cho HS xem lại vài tranh và đặt
câu hỏi:
- Chuyện gì xảy ra với người mẹ khi bà đi
tìm thức ăn cho các con?
- Trước khi bà chết bà dặn con thế nào?
- Chuyện gì đã xảy đến với cậu bé?
- Qua câu chuyện cho em biết điều gì?
GV: Trong câu chuyện có những từ
tượng thanh, tượng hình và từ chỉ đặc
điểm khi cô đọc lần 2 các em cùng đọc
với cô nhé.
GV đọc lần 2 kết hợp chỉ vào chữ.
4. HĐ Mở rộng
Chia lớp làm 2 nhóm.
Giao việc cho từng nhóm.
Cho HS trao đổi và thực hiện yêu cầu.
Khen các nhóm.
* Giới thiệu chuyện mới.

Hoạt động HS
Quan sát và trả lời các câu hỏi của GV.
Quan sát và trả lời câu hỏi.
HS phát biểu.

Theo dõi.
HS trả lời.

Theo dõi và cùng đọc với GV những từ
lặp lại nhiều lần trong câu chuyện.
Đại diện nhóm nhận phiếu và đọc to yêu
cầu trong phiếu.
Thảo luận- trình bày.


KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN
Tiết Cùng đọc
Ngày soạn: ……/ …… / …….
Ngày dạy: ……/ …… / …….
Tên câu chuyện: MÓN QUÀ TẶNG BỐ
I. Mục tiêu:
Hình thành thói quen đọc sách cho học sinh.
Hiểu câu chuyện món quà tặng bố để tạo cho học sinh thói quen thích đọc sách.
II. Chuẩn bị: GV: đọc tại lớp
III. Các hoạt động:
1. Ổn định
2. Hoạt động cơ bản

Hoạt động GV
1. Trước khi đọc
Cho HS quan sát trang bìa truyện và nêu
lần lượt các câu hỏi: Em thấy hình ảnh
gì trong tranh? ( Em còn thấy gì nữa? )
Tiếp đó GV mở thêm các trang bên trong
truyện ( Trang 4, 6, 8, 10, 11, 16)
cho HS quan sát. Và hỏi HS: Em còn
thấy những hình ảnh gì?
Như vậy các em có đoán được câu
chuyện là gì không?
GV nhận xét và nêu câu chuyện.
( Các em đoán cũng gần đúng tên
truyện rồi đó, hôm nay cô và các em
cùng đọc câu chuyện món quà tặng bố )
2. Trong khi đọc
GV đọc kết hợp chỉ vào chữ trong sách và
điệu bộ cử chỉ.
3. Sau khi đọc
GV mở cho HS xem lại vài tranh và đặt
câu hỏi:
- Chuyện gì xảy ra khi chim bố trở về
nhà ?
- Bọn trẻ đã làm gì khi chim bố trở về ?
- Thái độ của chim bố thế nào khi Khụt
Khịt tặng quà?
- Qua câu chuyện cho em biết điều gì?
GV: Trong câu chuyện có những từ
tượng thanh, tượng hình và từ chỉ đặc
điểm khi cô đọc lần 2 các em cùng đọc
với cô nhé.
GV đọc lần 2 kết hợp chỉ vào chữ.
4. HĐ Mở rộng
Chia lớp làm 2 nhóm.
Giao việc cho từng nhóm.
Cho HS trao đổi và thực hiện yêu cầu.
Khen các nhóm.
* Giới thiệu chuyện mới.

Hoạt động HS
Quan sát và trả lời các câu hỏi của GV.
Quan sát và trả lời câu hỏi.
HS phát biểu.

Theo dõi.
HS trả lời.

Theo dõi và cùng đọc với GV những từ
lặp lại nhiều lần trong câu chuyện.
Đại diện nhóm nhận phiếu và đọc to yêu
cầu trong phiếu.
Thảo luận- trình bày.


KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN
Tiết Cùng đọc
Ngày soạn: ……/ …… / …….
Ngày dạy: ……/ …… / …….
Tên câu chuyện: CON THUYỀN ƯỚC MƠ
I. Mục tiêu:
Hình thành thói quen đọc sách cho học sinh.
Hiểu câu chuyện Con thuyền ước mơ để tạo cho học sinh thói quen thích đọc sách.
II. Chuẩn bị:
GV: đọc tại lớp
III. Các hoạt động:
1. Ổn định
2. Hoạt động cơ bản

Hoạt động GV
1. Trước khi đọc
Cho HS quan sát trang bìa truyện và nêu
lần lượt các câu hỏi: Em thấy hình ảnh
gì trong tranh? ( Em còn thấy gì nữa? )
Tiếp đó GV mở thêm các trang bên trong
truyện
cho HS quan sát. Và hỏi HS: Em còn thấy
những hình ảnh gì?
Như vậy các em có đoán được câu chuyện
là gì không?
GV nhận xét và nêu câu chuyện.
2. Trong khi đọc
GV đọc kết hợp chỉ vào chữ trong sách và
điệu bộ cử chỉ.
3. Sau khi đọc
GV mở cho HS xem lại vài tranh và đặt
câu hỏi:
- Chuyện gì xảy ra khi Vy viết ước mơ của
mình lên thuyền giấy ?
- Vy đã lo lắng chuyện gì khi thả xong
thuyền giấy?
- Chuyện gì đã xảy ra khi thuyền giấy bị
cá to tân công?
- Qua câu chuyện cho em biết điều gì?
GV: Trong câu chuyện có những từ tượng
thanh, tượng hình và từ chỉ đặc điểm khi
cô đọc lần 2 các em cùng đọc với cô nhé.
GV đọc lần 2 kết hợp chỉ vào chữ.
4. HĐ Mở rộng
Chia lớp làm 2 nhóm.
Giao việc cho từng nhóm.
Cho HS trao đổi và thực hiện yêu cầu.
Khen các nhóm.
* Giới thiệu chuyện mới.

Hoạt động HS
Quan sát và trả lời các câu hỏi của GV.
Quan sát và trả lời câu hỏi.

HS phát biểu.
Theo dõi.

HS trả lời.

Theo dõi và cùng đọc với GV những từ
lặp lại nhiều lần trong câu chuyện.
Đại diện nhóm nhận phiếu và đọc to yêu
cầu trong phiếu.
Thảo luận- trình bày.


KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN
Tiết Cùng đọc
Ngày soạn: ……/ …… / …….
Ngày dạy: ……/ …… / …….
Tên câu chuyện: KIẾN CỨU VOI
I. Mục tiêu:
Hình thành thói quen đọc sách cho học sinh.
Hiểu câu chuyện Kiến cứu voi để tạo cho học sinh thói quen thích đọc sách.
II. Chuẩn bị:
GV: - Địa diểm : đọc tại lớp
- Câu chuyện : kiến cứu voi
III. Các hoạt động:
1. Ổn định
2. Hoạt động cơ bản

Hoạt động GV
1. Trước khi đọc
Cho HS quan sát trang bìa truyện và nêu
lần lượt các câu hỏi: Em thấy hình ảnh
gì trong tranh? ( Em còn thấy gì nữa? )
Tiếp đó GV mở thêm các trang bên trong
truyện
cho HS quan sát. Và hỏi HS: Em còn thấy
những hình ảnh gì?
Như vậy các em có đoán được câu chuyện
là gì không?
GV nhận xét và nêu câu chuyện.
2. Trong khi đọc
GV đọc kết hợp chỉ vào chữ trong sách và
điệu bộ cử chỉ.
3. Sau khi đọc
GV mở cho HS xem lại vài tranh và đặt
câu hỏi:
- Chuyện gì xảy ra khi Vy viết ước mơ của
mình lên thuyền giấy ?
- Chuyện gì đã xảy ra với voi?
- kiến đã làm gì để giúp voi?
- Qua câu chuyện cho em biết điều gì?
GV: Trong câu chuyện có những từ tượng
thanh, tượng hình và từ chỉ đặc điểm khi
cô đọc lần 2 các em cùng đọc với cô nhé.
GV đọc lần 2 kết hợp chỉ vào chữ.
4. HĐ Mở rộng
Chia lớp làm 2 nhóm.
Giao việc cho từng nhóm.
Cho HS trao đổi và thực hiện yêu cầu.
Khen các nhóm.
* Giới thiệu chuyện mới.

Hoạt động HS
Quan sát và trả lời các câu hỏi của GV.
Quan sát và trả lời câu hỏi.

HS phát biểu.
Theo dõi.
HS trả lời.

Theo dõi và cùng đọc với GV những từ
lặp lại nhiều lần trong câu chuyện.
Đại diện nhóm nhận phiếu và đọc to yêu
cầu trong phiếu.
Thảo luận- trình bày.


KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN
Tiết: Cùng đọc
Ngày soạn: ……/ …… / …….
Ngày dạy: ……/ …… / …….
Tên câu chuyện : Học bơi với ếch
I. Mục tiêu:
- Rèn thói quen đọc sách cho hs
-Giúp hs nghe hiểu được câu chuyện: Học bơi với ếch
- Yêu thích và ham đọc sách
II. Chuẩn bị:
- Câu chuyện: Học bơi với ếch
- Địa điểm: Thư viện
III. Hoạt động trên lớp
1. Ổn định
2. Hoạt động cơ bản:

Hoạt động GV
1.Trước khi đọc
- Cho hs xem tranh trang bìa
Hỏi:
- Tranh vẽ hình ảnh gì ?
- Các con vật bò heo có biết bơi không ?
- Vậy con gì biết bơi ?
- Nếu không biết bơi phải làm gì ?
- Đoán xem câu chuyện hôm nay cô đọc
là gì ? các em xem tiếp tranh
- Cho học sinh xem tranh trang trong
- Tranh vẽ gì ?
- Vậy bạn nào đoán tên câu chuyện hôm
nay cô đọc là gì ?
- Nêu tên truyện: Học bơi với ếch
2.Trong khi đọc
- Chỉ tranh giải thích từ: Bè chuối là bè
được làm từ nhiều than cây chuối tạo
thành vật nổi làm phương tiện di
chuyển trên mặt nước
- Giáo viên đọc chuyện cho hs nghe
( Diễn cảm trôi chảy, kết hợp chỉ vào
chữ trong sách và điệu bộ cử chỉ.

Hoạt động HS
- Xem tranh
- Trả lời

- Xem tranh
- Trả lời
- Đoán, nêu
- Cả lớp tuyên dương
- Lắng nghe

Học bơi với ếch
- Thỉnh thoảng dừng lại cho học sinh
xem tranh ( đảm bảo tất cả các em có
thể nhìn thấy tranh)
- Quan sát tranh
- Giáo viên dừng lại và đặt câu hỏi lửng
để hs đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp
theo, đọc tiếp
3.Sau khi đọc
- Lắng nghe
Giáo viên hỏi:
- Chuyện gồm những nhân vật nào ?


- Các bạn đi chơi bằng gì ?
- Chuyện gì xảy ra với các bạn ?
- Ai đã cứu các bạn ra khỏi nạn đuối
nước ?
- Các em vừa nghe cô đọc câu chuyện
gì ?
- Qua câu chuyện này các em không
biết bơi phải làm gì ?
 Chốt nội dung
GV đọc lần 2 kết hợp chỉ vào chữ.
4. Hoạt động mở rộng:
Chia lớp thành 5 nhóm thể hiện tiếng
kêu của các con vật trong chuyện
Nhóm 1: Heo
Nhóm 2: Bò
Nhóm 3: Mèo
Nhóm 4: Chó
Nhóm 5: Ếch
- Gọi từng nhóm trình bày.
- Giới thiệu sách: Đến thư viện mượn
sách xem.

- HS trả lời, nhận xét, bổ sung.

Theo dõi và cùng đọc với GV những từ
lặp lại nhiều lần trong câu chuyện.

- 5 nhóm, thảo luận tiếng kêu của con
vật.


KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN
Tiết Cùng đọc
Ngày soạn: ……/ …… / …….
Ngày dạy: ……/ …… / …….
Tên câu chuyện: LỤC BÌNH GIỎI GIANG
I. Mục tiêu:
Hình thành thói quen đọc sách cho học sinh.
Hiểu câu chuyện Lục bình giỏi giang để tạo cho học sinh thói quen thích đọc sách.
II. Chuẩn bị:
GV: Phòng đọc ở Thư viện; Sách chuyện Lục bình giỏi giang khổ lớn
III. Các hoạt động:
1. Ổn định
2. Hoạt động cơ bản

Hoạt động GV
1. Trước khi đọc
Cho HS quan sát trang bìa truyện và nêu
lần lượt các câu hỏi: Em thấy hình ảnh
gì trong tranh? ( Em còn thấy gì nữa? )
Tiếp đó GV mở thêm các trang bên trong
truyện ( Trang 4, 5; 6, 7; 8, 9; 20)
cho HS quan sát. Và hỏi HS: Em còn
thấy những hình ảnh gì?
Như vậy các em có đoán được câu
chuyện là gì không?
GV nhận xét và nêu câu chuyện.
( Các em đoán cũng gần đúng tên
truyện rồi đó, hôm nay cô và các em
cùng đọc câu chuyện Lục bình giỏi
giang)
2. Trong khi đọc
GV đọc kết hợp chỉ vào chữ trong sách và
điệu bộ cử chỉ.
3. Sau khi đọc
GV mở cho HS xem lại vài tranh và đặt
câu hỏi:
- Trên sông nước miền Nam có cây gì hoa
tím? ( Trang 4, 5) ( Cây lục bình)
- Út Nếp và các bạn thích dùng lục bình
vào những việc gì? (Thích dùng lục bình
chơi nhà chòi và dùng trong các bữa cơm)
- Mẹ Út Nếp phơi khô lục bình để làm
những việc gì? ( Để đan những vật dụng:
dép, nón,..)
- Qua câu chuyện cho em biết điều gì?
( Lục bình làm được nhiều việc)
GV: Trong câu chuyện có những từ
được nhắc lại nhiều lần: lục bình, hoa
tím hiền lành, sông nước, xào tép, lẳng
lặng, dập dềnh khi cô đọc lần 2 các em

Hoạt động HS
Quan sát và trả lời các câu hỏi của GV.
Quan sát và trả lời câu hỏi.
HS phát biểu.

Theo dõi.
HS trả lời.


cùng đọc với cô nhé.
GV đọc lần 2 kết hợp chỉ vào chữ.
4. HĐ Mở rộng
Chia lớp làm 4 nhóm.
Giao việc cho từng nhóm.
Cho HS trao đổi và thực hiện yêu cầu.
Khen các nhóm.
* Giới thiệu chuyện mới.

Theo dõi và cùng đọc với GV những từ
lặp lại nhiều lần trong câu chuyện.
HS điểm số 1-4 và về nhóm theo số.
Đại diện nhóm nhận phiếu và đọc to yêu
cầu trong phiếu.
Thảo luận- trình bày.


KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN
Tiết Cùng đọc
Ngày soạn: ……/ …… / …….
Ngày dạy: ……/ …… / …….
Tên câu chuyện: SỰ TÍCH CÁI BÌNH VÔI
I. Mục tiêu:
Hình thành thói quen đọc sách cho học sinh.
Hiểu câu chuyện sự tích cái bình vôi để tạo cho học sinh thói quen thích đọc sách.
II. Chuẩn bị:
GV: - Địa diểm : đọc tại lớp
- Câu chuyện : sự tích cái bình vôi
III. Các hoạt động:
1. Ổn định
2. Hoạt động cơ bản

Hoạt động GV
1. Trước khi đọc
Cho HS quan sát trang bìa truyện và nêu
lần lượt các câu hỏi: Em thấy hình ảnh
gì trong tranh? ( Em còn thấy gì nữa? )
Tiếp đó GV mở thêm các trang bên trong
truyện
cho HS quan sát. Và hỏi HS: Em còn thấy
những hình ảnh gì?
Như vậy các em có đoán được câu chuyện
là gì không?
GV nhận xét và nêu câu chuyện.
2. Trong khi đọc
GV đọc kết hợp chỉ vào chữ trong sách và
điệu bộ cử chỉ.
3. Sau khi đọc
GV mở cho HS xem lại vài tranh và đặt
câu hỏi:
- Chuyện gì xảy ra khi hai vợ chồng cô
gái chia tay nhau ?
- Chuyện gì đã xảy ra với voi?
- Kiến đã làm gì để giúp voi?
- Qua câu chuyện cho em biết điều gì?
GV: Trong câu chuyện có những từ tượng
thanh, tượng hình và từ chỉ đặc điểm khi
cô đọc lần 2 các em cùng đọc với cô nhé.
GV đọc lần 2 kết hợp chỉ vào chữ.
4. HĐ Mở rộng
Chia lớp làm 2 nhóm.
Giao việc cho từng nhóm.
Cho HS trao đổi và thực hiện yêu cầu.
Khen các nhóm.
* Giới thiệu chuyện mới.

Hoạt động HS
Quan sát và trả lời các câu hỏi của GV.
Quan sát và trả lời câu hỏi.

HS phát biểu.

Theo dõi.
HS trả lời.

Theo dõi và cùng đọc với GV những từ
lặp lại nhiều lần trong câu chuyện.
Đại diện nhóm nhận phiếu và đọc to yêu
cầu trong phiếu.
Thảo luận- trình bày.


KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN
Tiết Cùng đọc
Ngày soạn: ……/ …… / …….
Ngày dạy: ……/ …… / …….
Tên câu chuyện: BẦU VÀ BÍ
I. Mục tiêu:
Hình thành thói quen đọc sách cho học sinh.
Hiểu câu chuyện bầu và bí để tạo cho học sinh thói quen thích đọc sách.
II. Chuẩn bị:
GV: - Địa diểm : đọc tại lớp
- Câu chuyện : bầu và bí
III. Các hoạt động:
1. Ổn định
2. Hoạt động cơ bản

Hoạt động GV
1. Trước khi đọc
Cho HS quan sát trang bìa truyện và nêu
lần lượt các câu hỏi: Em thấy hình ảnh
gì trong tranh? ( Em còn thấy gì nữa? )
Tiếp đó GV mở thêm các trang bên trong
truyện
cho HS quan sát. Và hỏi HS: Em còn thấy
những hình ảnh gì?
Như vậy các em có đoán được câu chuyện
là gì không?
GV nhận xét và nêu câu chuyện.
2. Trong khi đọc
GV đọc kết hợp chỉ vào chữ trong sách và
điệu bộ cử chỉ.
3. Sau khi đọc
GV mở cho HS xem lại vài tranh và đặt
câu hỏi:
- Đến mùa gieo trồng bà chủ nhà đã làm
gì ?
- Bầu đã nói gì với bí khi nó đã vươn
cao ?
- Qua câu chuyện cho em biết điều gì?
GV: Trong câu chuyện có những từ tượng
thanh, tượng hình và từ chỉ đặc điểm khi
cô đọc lần 2 các em cùng đọc với cô nhé.
GV đọc lần 2 kết hợp chỉ vào chữ.
4. HĐ Mở rộng
Chia lớp làm 2 nhóm.
Giao việc cho từng nhóm.
Cho HS trao đổi và thực hiện yêu cầu.
Khen các nhóm.
* Giới thiệu chuyện mới.

Hoạt động HS
Quan sát và trả lời các câu hỏi của GV.
Quan sát và trả lời câu hỏi.

HS phát biểu.
Theo dõi.
HS trả lời.

Theo dõi và cùng đọc với GV những từ
lặp lại nhiều lần trong câu chuyện.
Đại diện nhóm nhận phiếu và đọc to yêu
cầu trong phiếu.
Thảo luận- trình bày.


KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN
Tiết Cùng đọc
Ngày soạn: ……/ …… / …….
Ngày dạy: ……/ …… / …….
Tên câu chuyện: CHUYỆN HAI BÔNG LÚA
I. Mục tiêu:
Hình thành thói quen đọc sách cho học sinh.
Hiểu câu chuyện CHUYỆN HAI BÔNG LÚA để tạo cho học sinh thói quen thích đọc
sách.
II. Chuẩn bị:
GV: - Địa diểm : đọc tại lớp
- Câu chuyện : CHUYỆN HAI BÔNG LÚA
III. Các hoạt động:
1. Ổn định
2. Hoạt động cơ bản

Hoạt động GV
1. Trước khi đọc
Cho HS quan sát trang bìa truyện và nêu
lần lượt các câu hỏi: Em thấy hình ảnh
gì trong tranh? ( Em còn thấy gì nữa? )
Tiếp đó GV mở thêm các trang bên trong
truyện
cho HS quan sát. Và hỏi HS: Em còn thấy
những hình ảnh gì?
Như vậy các em có đoán được câu chuyện
là gì không?
GV nhận xét và nêu câu chuyện.
2. Trong khi đọc
GV đọc kết hợp chỉ vào chữ trong sách và
điệu bộ cử chỉ.
3. Sau khi đọc
GV mở cho HS xem lại vài tranh và đặt
câu hỏi:
- Bông lúa đã hát gì ?
- Tại sao người ta không mang bông lúa
lắm lời đi ?
- Chú bê đã nói gì với bông lúa ấy ?
- Qua câu chuyện cho em biết điều gì?
GV: Trong câu chuyện có những từ tượng
thanh, tượng hình và từ chỉ đặc điểm khi
cô đọc lần 2 các em cùng đọc với cô nhé.
GV đọc lần 2 kết hợp chỉ vào chữ.
4. HĐ Mở rộng
Chia lớp làm 2 nhóm.
Giao việc cho từng nhóm.
Cho HS trao đổi và thực hiện yêu cầu.
Khen các nhóm.
* Giới thiệu chuyện mới.

Hoạt động HS
Quan sát và trả lời các câu hỏi của GV.
Quan sát và trả lời câu hỏi.

HS phát biểu.
Theo dõi.
HS trả lời.

Theo dõi và cùng đọc với GV những từ
lặp lại nhiều lần trong câu chuyện.
Đại diện nhóm nhận phiếu và đọc to yêu
cầu trong phiếu.
Thảo luận- trình bày.


KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN
Tiết Cùng đọc
Ngày soạn: ……/ …… / …….
Ngày dạy: ……/ …… / …….
Tên câu chuyện: THIẾU PHỤ NAM XƯƠNG
I. Mục tiêu:
Hình thành thói quen đọc sách cho học sinh.
Hiểu câu chuyện THIẾU PHỤ NAM XƯƠNGđể tạo cho học sinh thói quen thích đọc
sách.
II. Chuẩn bị:
GV: - Địa diểm : đọc tại lớp
- Câu chuyện : THIẾU PHỤ NAM XƯƠNG
III. Các hoạt động:
1. Ổn định
2. Hoạt động cơ bản

Hoạt động GV
1. Trước khi đọc
Cho HS quan sát trang bìa truyện và nêu
lần lượt các câu hỏi: Em thấy hình ảnh
gì trong tranh? ( Em còn thấy gì nữa? )
Tiếp đó GV mở thêm các trang bên trong
truyện
cho HS quan sát. Và hỏi HS: Em còn thấy
những hình ảnh gì?
Như vậy các em có đoán được câu chuyện
là gì không?
GV nhận xét và nêu câu chuyện.
2. Trong khi đọc
GV đọc kết hợp chỉ vào chữ trong sách và
điệu bộ cử chỉ.
3. Sau khi đọc
GV mở cho HS xem lại vài tranh và đặt
câu hỏi:
- Người thiếu phụ đã làm gì khi con trai
hoi cha đâu ?
- Chuyện gì đã xảy ra người thiếu phụ?
- Người thiếu phụ đã làm gì khi bị chồng
nổi cơn ghen?
- Qua câu chuyện cho em biết điều gì?
GV: Trong câu chuyện có những từ tượng
thanh, tượng hình và từ chỉ đặc điểm khi
cô đọc lần 2 các em cùng đọc với cô nhé.
GV đọc lần 2 kết hợp chỉ vào chữ.
4. HĐ Mở rộng
Chia lớp làm 2 nhóm.
Giao việc cho từng nhóm.
Cho HS trao đổi và thực hiện yêu cầu.
Khen các nhóm.
* Giới thiệu chuyện mới.

Hoạt động HS
Quan sát và trả lời các câu hỏi của GV.
Quan sát và trả lời câu hỏi.

HS phát biểu.
Theo dõi.
HS trả lời.

Theo dõi và cùng đọc với GV những từ
lặp lại nhiều lần trong câu chuyện.
Đại diện nhóm nhận phiếu và đọc to yêu
cầu trong phiếu.
Thảo luận- trình bày.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×