Tải bản đầy đủ

4 TIET CUNG DOC TIẾT đọc THƯ VIỆN

KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN
Tiết Cùng đọc
Ngày soạn: 26/ 9/ 2013
Ngày dạy: 03 / 10/ 2013
Tên câu chuyện: HẦM VÀNG- HẦM BẠC
I. Mục tiêu:
Hình thành thói quen đọc sách cho học sinh.
Hiểu câu chuyện Hầm vàng, hầm bạc để tạo cho học sinh thói quen thích đọc sách.
II. Chuẩn bị:
GV: Phòng đọc ở Thư viện; Sách chuyện Hầm vàng, hầm bạc
III. Các hoạt động:
1. Ổn định
2. Hoạt động cơ bản
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Trước khi đọc
Cho HS quan sát trang bìa truyện và nêu
lần lượt các câu hỏi: Em thấy hình ảnh
Quan sát và trả lời các câu hỏi của GV.
gì trong tranh? ( Em còn thấy gì nữa? )
Tiếp đó GV mở thêm các trang bên trong

truyện cho HS quan sát. Và hỏi HS: Em
Quan sát và trả lời câu hỏi.
còn thấy những hình ảnh gì?
Như vậy các em có đoán được câu
chuyện là gì không?
HS phát biểu.
GV nhận xét và nêu câu chuyện.
( Các em đoán cũng gần đúng tên
truyện rồi đó, hôm nay cô đọc câu
chuyện Hầm vàng, hầm bạc)
2. Trong khi đọc
GV đọc kết hợp chỉ vào chữ trong sách và
điệu bộ cử chỉ.
Theo dõi.
3. Sau khi đọc
GV mở cho HS xem lại vài tranh và đặt
câu hỏi:
HS trả lời.
-Khi cha chết người anh cả đã làm gì với
em?
- Chuyện gì xảy ra với người em?
- Người anh đã làm gì khi biết em giàu
có?
- Qua câu chuyện cho em biết điều gì?
GV đọc lần 2 kết hợp chỉ vào chữ.
Theo dõi và cùng đọc với GV những từ
4. HĐ Mở rộng
lặp lại nhiều lần trong câu chuyện.
Chia lớp làm 4 nhóm.
Giao việc cho từng nhóm.
HS điểm số 1-4 và về nhóm theo số.
Cho HS trao đổi và thực hiện yêu cầu.
Đại diện nhóm nhận phiếu và đọc to yêu
Khen các nhóm.
cầu trong phiếu.
* Giới thiệu chuyện mới.
Thảo luận- trình bày.


KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN


Tiết Cùng đọc
Ngày soạn: 20/ 3/ 2014
Ngày dạy: 10/ 4/ 2014
Tên câu chuyện: AI MUA HÀNH TÔI
I. Mục tiêu:
Hình thành thói quen đọc sách cho học sinh.
Hiểu câu chuyện Ai mua hành tôi để tạo cho học sinh thói quen thích đọc sách.
II. Chuẩn bị:
GV: Phòng đọc ở Thư viện; Sách chuyện Ai mua hành tôi khổ lớn
III. Các hoạt động:
1. Ổn định
2. Hoạt động cơ bản
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Trước khi đọc
Cho HS quan sát trang bìa truyện và nêu
lần lượt các câu hỏi: Em thấy hình ảnh
Quan sát và trả lời các câu hỏi của GV.
gì trong tranh? ( Em còn thấy gì nữa? )
Tiếp đó GV mở thêm các trang bên trong
truyện ( Trang 4, 6, 8, 10, 11, 16)
Quan sát và trả lời câu hỏi.
cho HS quan sát. Và hỏi HS: Em còn
thấy những hình ảnh gì?
Như vậy các em có đoán được câu
HS phát biểu.
chuyện là gì không?
GV nhận xét và nêu câu chuyện.
( Các em đoán cũng gần đúng tên
truyện rồi đó, hôm nay cô và các em
cùng đọc câu chuyện Ai mua hành tôi)
2. Trong khi đọc
GV đọc kết hợp chỉ vào chữ trong sách và Theo dõi.
điệu bộ cử chỉ.
3. Sau khi đọc
GV mở cho HS xem lại vài tranh và đặt
HS trả lời.
câu hỏi:
- Chuyện gì xảy ra với anh nông dân hiền
lành?
- Vợ anh nông dân làm gì với lọ nước? và
chuyện gì xảy ra với chị?
- Chuyện gì đã xảy ra với vợ chồng anh
nông dân?
- Sau khi vợ bị bắt vào cung vua, anh
nông dân đã làm gì để được sống bên vợ?
- Qua câu chuyện cho em biết điều gì?
GV: Trong câu chuyện có những từ
tượng thanh, tượng hình và từ chỉ đặc
điểm: ngào ngạt, quấn quýt, ngắm
nghía, hoảng hốt khi cô đọc lần 2 các
em cùng đọc với cô nhé.
GV đọc lần 2 kết hợp chỉ vào chữ.
Theo dõi và cùng đọc với GV những từ
lặp lại nhiều lần trong câu chuyện.


4. HĐ Mở rộng
Chia lớp làm 2 nhóm.
Giao việc cho từng nhóm.
Cho HS trao đổi và thực hiện yêu cầu.
Khen các nhóm.
* Giới thiệu chuyện mới.

Đại diện nhóm nhận phiếu và đọc to yêu
cầu trong phiếu.
Thảo luận- trình bày.


KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN
Tiết Cùng đọc
Ngày soạn: 20/ 3/ 2014
Ngày dạy: 10/ 4/ 2014
Tên câu chuyện: HŨ MẬT ONG LIỀN LẠI RỒI
I. Mục tiêu:
Hình thành thói quen đọc sách cho học sinh. Hiểu câu chuyện Hũ mật ong liền lại rồi để
tạo cho học sinh thói quen thích đọc sách.
II. Chuẩn bị:
GV: Phòng đọc ở Thư viện; Sách chuyện Hũ mật ong liền lại rồi trong Tập truyện Chia sẻ
ngọt ngào.
III. Các hoạt động:
1. Ổn định
2. Hoạt động cơ bản
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Trước khi đọc
Cho HS quan sát trang bìa truyện và nêu
lần lượt các câu hỏi: Em thấy hình ảnh
Quan sát và trả lời các câu hỏi của GV.
gì trong tranh? ( Em còn thấy gì nữa? )
Tiếp đó GV mở thêm các trang bên trong
truyện cho HS quan sát. Và hỏi HS: Em
Quan sát và trả lời câu hỏi.
còn thấy những hình ảnh gì?
Như vậy các em có đoán được câu
chuyện là gì không?
HS phát biểu.
GV nhận xét và nêu câu chuyện.
( Các em đoán cũng gần đúng tên
truyện rồi đó, hôm nay cô đọc câu
chuyện Hũ mật ong liền lại rồi)
2. Trong khi đọc
GV đọc kết hợp chỉ vào chữ trong sách và
điệu bộ cử chỉ.
Theo dõi.
3. Sau khi đọc
GV mở cho HS xem lại vài tranh và đặt
câu hỏi:
HS trả lời.
- Sau khi ăn trưa xong gấu Pooh và lợn
Piglet đã làm gì?
- Hai bạn đã làm gì để cho hũ mật liền lại?
- Qua câu chuyện cho em biết điều gì?
GV đọc lần 2 kết hợp chỉ vào chữ.
4. HĐ Mở rộng
Chia lớp làm 4 nhóm.
Giao việc cho từng nhóm.
Cho HS trao đổi và thực hiện yêu cầu.
Khen các nhóm.
* Giới thiệu chuyện mới.

Theo dõi và cùng đọc với GV những từ
lặp lại nhiều lần trong câu chuyện.
HS điểm số 1-4 và về nhóm theo số.
Đại diện nhóm nhận phiếu và đọc to yêu
cầu trong phiếu.
Thảo luận- trình bày.


KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN
Tiết Cùng đọc
Ngày soạn: 20/ 3/ 2014
Ngày dạy: 1/ 5/ 2014
Tên câu chuyện: CON TRAI THẦN SẤM
I. Mục tiêu:
Hình thành thói quen đọc sách cho học sinh.
Hiểu câu chuyện Con trai thần sấm để tạo cho học sinh thói quen thích đọc sách.
II. Chuẩn bị:
GV: Phòng đọc ở Thư viện;
III. Các hoạt động:
1. Ổn định
2. Hoạt động cơ bản
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Trước khi đọc
Cho HS quan sát trang bìa truyện và nêu
lần lượt các câu hỏi: Em thấy hình ảnh
Quan sát và trả lời các câu hỏi của GV.
gì trong tranh? ( Em còn thấy gì nữa? )
Tiếp đó GV mở thêm các trang bên trong
truyện ( Trang 4, 6, 8, 10, 11, 16)
Quan sát và trả lời câu hỏi.
cho HS quan sát. Và hỏi HS: Em còn
thấy những hình ảnh gì?
Như vậy các em có đoán được câu
HS phát biểu.
chuyện là gì không?
GV nhận xét và nêu câu chuyện.
( Các em đoán cũng gần đúng tên
truyện rồi đó, hôm nay cô và các em
cùng đọc câu chuyện Con trai thần
sấm)
2. Trong khi đọc
GV đọc kết hợp chỉ vào chữ trong sách và
điệu bộ cử chỉ.
Theo dõi.
3. Sau khi đọc
GV mở cho HS xem lại vài tranh và đặt
câu hỏi:
HS trả lời.
- Chuyện gì xảy ra với người mẹ khi bà đi
tìm thức ăn cho các con?
- Trước khi bà chết bà dặn con thế nào?
- Chuyện gì đã xảy đến với cậu bé?
- Qua câu chuyện cho em biết điều gì?
GV: Trong câu chuyện có những từ
tượng thanh, tượng hình và từ chỉ đặc
điểm khi cô đọc lần 2 các em cùng đọc
với cô nhé.
GV đọc lần 2 kết hợp chỉ vào chữ.
Theo dõi và cùng đọc với GV những từ
4. HĐ Mở rộng
lặp lại nhiều lần trong câu chuyện.
Chia lớp làm 2 nhóm.
Giao việc cho từng nhóm.
Đại diện nhóm nhận phiếu và đọc to yêu
Cho HS trao đổi và thực hiện yêu cầu.
cầu trong phiếu.
Khen các nhóm.
Thảo luận- trình bày.
* Giới thiệu chuyện mới.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×