Tải bản đầy đủ

kinh tế quốc tế topica

Nền kinh tế thế giới thực sự hình thành và phát triển sau: A. Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật
Trong các nhận định sau đây, nhận định nào không phù hợp với các lý thuyết về mậu dịch quốc tế?
C) Mậu dịch quốc tế chỉ mang đến lợi ích cho các nước phát triển và thiệt hại cho các nước đang phát
triển
Điều nào sau đây không phải là đặc trưng cơ bản của thương mại quốc tế?
B. Các chủ thể tham gia trong thương mại quốc tế phải có thể chế chính trị phù hợp nhau
Nhận định nào dưới đây không đúng với đặc điểm của nền kinh tế thế giới giai đoạn hiện nay ?
B) Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế thế giới ngày càng tăng cao
Nội dung nào trong các nội dung là đối tượng nghiên cứu của kinh tế học quốc tế?
A) Nghiên cứu sự phụ thuộc lẫn nhau về mặt kinh tế giữa các quốc gia
Đối tượng nghiên cứu của kinh tế học quốc tế là nội dung nào trong các nội dung sau đây?
A) Nghiên cứu sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia
Trong nền kinh tế tri thức, thị trường phát triển nhanh nhất là
A) Thị trường dịch vụ
Mở cửa kinh tế quốc gia KHÔNG phải do
D) Nhu cầu lợi ích cá nhân
Theo trình độ phát triển kinh tế, người ta chia nền kinh tế thế giới thành mấy nhóm quốc gia? B) 3
Trong nền kinh tế vật chất, sản phẩm của các ngành nào chiếm tỷ trọng lớn trong GDP?
D) Nông nghiệp và công nghiệp
Chiến lược kinh tế “mở cửa” là sự phát triển kinh tế dựa vào
B) Sự kết hợp hợp lý cả hai nguồn lực trong nước và ngoài nước

Trong xu thế phát triển kinh tế tri thức, trao đổi sản phẩm giữa các quốc gia trên thế giới chủ yếu là:
D) Sản phẩm có hàm lượng chất xám cao
Nền kinh tế đóng cửa có ưu điểm nào sau đây?
B) Hạn chế những tác động xấu từ bên ngoài
Quan hệ kinh tế quốc tế xuất hiện đầu tiên là:
B) Thương mại quốc tế
Chủ thể nào dưới đây tham gia nhiều nhất vào các hoạt động kinh tế quốc tế?
B) Các đơn vị kinh doanh của các quốc gia
Trong nghiên cứu kinh tế quốc tế chúng ta sử dụng những kiến thức của:
D) Của cả kinh tế vi mô và vĩ mô
Bản chất của các quan hệ kinh tế quốc tế là:
C) Quan hệ kinh tế giữa các quốc gia
Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm của hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ?
D) Phân bố lãnh thổ đồng đều các thành tựu khoa học và công nghệ
Lợi ích từ mậu dịch quốc tế của quốc gia thể hiện bằng điểm tiêu dùng nằm:
C) Ngoài đường giới hạn khả năng sản xuất của quốc gia đó
Nội dung quan trọng nhất của hoạt động thương mại quốc tế là:
B) Xuất nhập khẩu hàng hóa hữu hình
Thương mại quốc tế không bao gồm.
D) Xuất nhập khẩu con người phục vụ nhu cầu sức lao động
Gia công thuê cho nước ngoài / Thuê nước ngoài gia công là một trong những nội dung của:
A) Thương mại quốc tế
Theo lý thuyết hecksher-ohlin, một quốc gia sẽ xuất khẩu mặt hàng
B) Việc sản xuất đòi hỏi sử dụng nhiều một cách tương đối yếu tố sản xuất dồi dào của Quốc gia
Lý thuyết lợi thế tuyệt đối gắn liền với tên tuổi của nhà khoa học nào?
B) Adam Smith
Quan điểm của phái trọng thương là
D) Đánh giá cao vai trò của Nhà nước đối với ngoại thương về mua bán hàng hóa, dịch vụ
Đặc điểm của mậu dịch quốc tế so với mậu dịch quốc gia là:
A) Có lợi hơn
Vấn đề nào sau đây là mục tiêu theo quan điểm của các nhà kinh tế thuộc thuyết trọng thương?
B) Tích luỹ nhiều vàng
Chức năng của thương mại quốc tế là nội dung nào trong các nội dung sau?
A) Biến đổi cơ cấu giá trị sử dụng của sản phẩm xã hội
Theo quan điểm của trường phái trọng thương, khi hai nước trao đổi hàng hóa với nhau thì:


C) Một nước có lợi, một nước bị thiệt
Quá trình mậu dịch quốc tế sẽ không diễn ra giữa hai quốc gia khi hai quốc gia có:
D) Cùng sở thích thị hiếu, các yếu tố sản xuất


Thương mại quốc tế được phân chia thành bao nhiêu hoạt động chính
C) 4 nhóm hoạt động chính
Theo lý thuyết H-O, nhân tố nào quy định thương mại?
A) Mức độ dư thừa/dồi dào (factor
abundance) và rẻ của các yếu tố sản xuất ở các quốc gia khác nhau. Đúng
Lý thuyết nào sau đây dựa trên hiệu suất không đổi theo quy mô?
A) H - O
Điều nào sau đây không phải là quan điểm của thuyết trọng thương?
D) Để đánh giá sự giàu có của một quốc gia cần căn cứ cả vào mức sống của dân cư nước đó. Đúng
Coi hoạt động thương mại là móc túi lẫn nhau là quan điểm của trường phái nào?
A)

Chủ nghĩa trọng thương

Khi cạnh tranh giữa những người bán mạnh hơn cạnh tranh giữa những người mua, giá có xu hướng:
B)

Giảm

Căn cứ vào đối tượng vận động, các quan hệ kinh tế quốc tế được chia thành mấy nhóm?
C) 4 nhómTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×