Tải bản đầy đủ

kinh tế phát triển topica

—1. Các tổ chức nào dưới đây là trung gian tài chính?
D).Công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, quỹ trợ cấp..
—2.Cơ cấu của nền kinh tế xét về phương diện không gian và lãnh thổ được gọi là gì?
B).Cơ cấu vùng kinh tế.
—3.Với những nước có thu nhập cao thì hệ số GINI nằm trong khoảng nào?
A).Từ 0.2 đến 0.4.
—4.Loại thất nghiệp nào sau đây được hiểu là nhìn bề ngoài có việc nhưng làm việc ít, khối
lượng công việc giải quyết không đáng kể?
C).Thất nghiệp trá hình..
—5.Cầu lao động ở khu vực nông thôn có đặc điểm như thế nào?
B).Co giãn ít..
—6.Giả định các yếu tố khác không đổi, kết quả của đổi mới sản phẩm làm cho thị trường hàng
hóa có biểu hiện nào sau đây?
C).Q tăng, P tăng.
—7.Chỉ số phát triển con người (HDI) có giá trị nằm trong khoảng nào? Chọn đáp án nhất:B).
[0,1]
—8.Điều nào sao đây là khi nói về thước đo vị thể của giới(GEM)?
C).Tập trung xem xét cơ hội của phụ nữ trên các khía cạnh: Tham gia vào hoạt động chính
trị, tham gia vào hoạt động kinh tế, và quyền đối với các nguồn lực kinh tế
—9.Chỉ tiêu nào sau đây được xác định là phần thu nhập của quốc gia dành cho tiêu dùng và tích
lũy thuần trong một thời kỳ nhất định?

D).NDI..
—10 .Với sự ra đời của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, dầu thô được giữ lại một phần để chế biến
trước khi đem tiêu dùng hoặc xuất khẩu, làm gia tăng giá trị tài nguyên; đây chính là nhân tố đem
lại
A).Tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu..
—11 .Lao động ở các nước đang phát triển mang đặc điểm nào sau đây?
D).Lao động nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn; phần lớn lao động chưa qua đào tạo; có thể
lực, sức khỏe kém.
—12 .Wiliam Petty, Adam Smith, David Ricardo tiêu biểu cho mô hình tăng trưởng nào?
D).Mô hình cổ điển..
—13 .Anh (chị) cho biết sự tăng trưởng kinh tế nhưng không dẫn đến cải thiện đời sống nhân
dân là nguyên nhân nào say đây? Lựa chọn phương án trả lời nhất:
A).Nhà nước dùng phần lớn thu nhập để tái đầu tư.
—14 .Loại thuế nào sau đây là thuế gián thu?
D).Thuế tiêu thụ đặc biệt..
—15 .Chỉ tiêu nào sau đây phản ánh trình độ giáo dục của một quốc gia? Chọn phương án trả lời
nhất:
D).Tỷ lệ chi tiêu của Nhà nước cho giáo dục và tỷ lệ người biết chữ.
—16 .Mô hình kinh tế nào sau đây giải thích con đường tăng trưởng, phát triển kinh tế của các
quốc gia nông nghiệp và chia quá trình phát triển kinh tế thành 5 giai đoạn: giai đoạn xã hội truyền
thống, giai đoạn chuẩn bị cất cánh, giai đoạn cất cánh, giai đoạn chín muồi về kinh tế, giai đoạn xã
hội tiêu dùng?
C).Mô hình tăng trưởng tuyến tính..
—17 .Theo quan điểm của trường phái Tân cổ điển, đưởng biểu diễn hàm sản xuất trong nông
nghiệp là đường
A).Có xu thế dốc lên.
—19 .Mô hình kinh tế nào sau đây xuất hiện khi chủ nghĩa tư bản bắt đầu chuyển sang giai đoạn
độc quyền?
C).Mô hình tân cổ điển..
—20 .Bền vững về kinh tế đòi hỏi nền kinh tế:


D).Tăng trưởng GDP và GDP bình quân đầu người cao, cơ cấu kinh tế hợp lý, đảm bảo cho
GDP tăng trưởng ổn định; lấy hiệu quả kinh tế - xã hội làm tiêu chí phấn đấu cho tăng trưởng.
—21.Loại thuế nào sau đây là thuế trực thu?
A).Thuế thu nhập cá nhân..
—22.Để xác định được quy mô và chất lượng của các nguồn tài nguyên thì phải thông qua công tác
nào sau đây?
C).Khảo sát, thăm dò..
—23 .Mục tiêu hiện tại và tương lai của Việt Nam là


A).Tăng cường các nhân tố tăng trưởng theo chiều sâu, giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế
vào các nhân tố tăng trưởng theo chiều rộng.
—24 .Theo anh (chị) giải pháp “kho đệm dự trữ quốc tế” được lập ra trên sự thỏa thuận của những
ai?
C).Nước xuất khẩu và các nước nhập khẩu.
—25.Nhiều doanh nghiệp cố gắng tung sản phẩm mới càng sớm càng tốt và họ bỏ qua một số giai
đoạn của quy trình thiết kế và phát triển sản phẩm là do?
C).Áp lực cạnh tranh và do chu kỳ sống sản phẩm ngày càng rút ngắn..
—26.Cơ cấu kinh tế nào sau đây được hiểu theo góc độ phân chia tổng thu nhập của nền kinh tế
theo tích lũy và tiêu dùng?
D).Cơ cấu tái sản xuất..
—27.Căn cứ vào loại hình chuyển giao, chuyển giao công nghệ được phân thành những loại nào
sau đây?
A).Chuyển giao công nghệ sản phẩm, chuyển giao công nghệ quá trình..
—28 .Dưới đây là khái niệm của hình thức địa tô nào? “Là phần lợi nhuận siêu gạch hình thành do
việc độc quyền khai thác một nguồn tài nguyên nào đó, được trả cho người chủ sở hữu tài nguyên”.
C).Địa tô độc quyền..
—30.Vốn lưu động bao gồm:
D).Các khoản đầu tư ngắn hạn..
—31 .Mô hình kinh tế nào sau đây đề cao vai trò của Nhà nước bằng việc kích cầu, sử dụng các
công cụ tài chính, tiền tệ, đầu tư... Nhà nước có thể thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng?
A).Mô hình J.Keynes..
—32.Để kiểm soát lạm phát Nhà nước quản lý chặt tiền tệ tín dụng bằng cách nào sau đây?
A. Điều chỉnh tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, bán trái phiếu, tín phiếu bắt buộc..
—33.Tăng trưởng kinh tế là
A).Sự gia tăng thu nhập của nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một năm).
—34.Chỉ số phát triển con người( HDI) được tính toán dựa trên mấy chỉ số?
B).3 chỉ số.
—35.Nếu các yếu tố khác không đổi thì kết quả của việc cải tiến quy trình sản xuất sẽ làm cho?
C).Đường cung hàng hóa dịch chuyển xuống dưới.
—36 .Tài nguyên nào sau đây là không có khả năng tái tạo?
A).Mỏ khoáng sản..
—37.Khu vực I của cơ cấu ngành kinh tế bao gồm?
C).Nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, khai khoáng.
—38 .Ở Việt Nam, độ tuổi lao động theo quy định vào năm 1994 của Luật lao động là bao nhiêu?
A).Nam từ 15-60 tuổi, nữ từ 15-55 tuổi..
—39 .Môi trường có mấy chức năng?
A).3 chức năng..
—40.Theo anh (chị) mục tiêu của việc phát triển những ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu
dùng thường là mục tiêu của chiến lược nào sau đây? Lựa chọn đáp án nhất:
B).Chiến lược thay thế hàng nhập khẩu.
—41.Hoạt động đổi mới công nghệ thường thể hiện qua những hoạt động nào?


D).Đổi mới sản phẩm và đổi mới quy trình sản xuất.
—42.Người thất nghiệp là
D).Người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động không có việc làm và đang có nhu
cầu tìm việc làm.
—43.Nhà kinh tế thuộc trường phái nào sau đây cho rằng: “Có 3 nguồn lực cơ bản để tăng trưởng
phát triển kinh tế là: đất đai, lao động và vốn. Trong đất đai là nguồn lực quan trọng nhất”?
D).Nhà kinh tế học cổ điển..
—44.Nhà kinh tế học Colin Class đã chia kinh tế thành mấy nhóm ngành chính? B).3 nhóm ngành.
—45.Cơ cấu kinh tế nào sau đây là dạng cơ cấu phản ánh tính chất xã hội hóa về tư liệu sản xuất và
tài sản của nền kinh tế?
A).Cơ cấu thành phần kinh tế..
—46.Tổng sản lượng của nền kinh tế phụ thuộc vào các yếu tố đầu vào nào dưới đây?
D).Công nghệ hiện hành, lao động,vốn sản xuất, tài nguyên.
—47.Nguồn lao động của một quốc gia được định nghĩa là
D).Bộ phận dân số trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật có khả năng lao động
và những người ngoài độ tuổi lao động đang làm việc trong các ngành nghề kinh tế quốc dân.
—48.Để thực hiện chiến lược thay thế hàng nhập khẩu thì yếu tố nào là quan trọng nhất
C).Vai trò của Chính phủ.
—49.Trữ lượng nguồn tài nguyên thiên nhiên phụ thuộc vào nhân tố nào sau đây?
A).Cấu tạo địa chất..
—50.GDP là chỉ tiêu nào sau đây?
D).Tổng sản phẩm quốc nội..
—51.Kết quả của việc cải tiến sản phẩm làm cho giá của hàng hóa đó có xu hướng biến động như
thế nào?
A).Xu hướng tăng lên.
—51.Chỉ tiêu nào sau đây được xác định là tổng giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ được tạo trên
phạm vi lãnh thổ của một quốc gia trong một thời kỳ nhất định (thường là một năm)?
D).Tổng giá trị sản xuất..
—53.Trung gian tài chính có những chức năng nào sau đây?
D).Chức năng tạo vốn, cung ứng vốn và kiểm soát..
—54.Theo David Ricardo, quan hệ thương mại giữa hai quốc gia được hình thành là do
A).Sự khác nhau về giá cả sản phẩm tính theo chi phí so sánh.
—55.Tại Việt Nam, Nhà nước sử dụng công cụ nào để điều chỉnh các quan hệ thị trường về tài
nguyên?
B).Thuế đất..Không
—56.Phát triển bền vững tại Việt Nam là sự phát triển gắn kết chặt chẽ thực hiện mấy nhóm mục
tiêu lớn?
B).4 nhóm..
—57.Hệ số GINI nhận giá trị trong khoảng nào sau đây?
A).Từ 0 đến 1.
—58.Nhà nước có thể điều tiết việc khai thác tài nguyên thông qua
B).Địa tô tài
nguyên..
—59.Nhà kinh tế học nào đã cho rằng có 4 nguồn lực để tăng trưởng kinh tế là vốn, lao động, tài
nguyên, khoa học- công nghệ?
B).Các Mác..
—60.Điều nào sau đây là không khi nói về đổi mới công nghệ?
C).Đổi mới công nghệ tiết kiệm lao động thường được thực hiện chủ yếu ở các quốc gia phát triển
—61.Đường cong Lorenz có.nghĩa gì


B).Cho biết mối quan hệ định lượng giữa tỷ lệ phần trăm của dân số có thu nhập và tỷ lệ
phần trăm trong tổng thu nhập nhận được
—62.Theo anh (chị) cho biết phương pháp nào sau đây là phương pháp phân phối theo mức độ
thu nhập?
D).Phân phối lại thu nhập giữa các nhóm dân cư.
—63.Phát triển bền vững là
C).Quá trình phát triển có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa giữa 3 mặt của sự phát triển,
gồm: tăng trưởng kinh tế, cải thiện vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường.
—64.Hình thức đầu tư nào sau đây là đầu tư trực tiếp? D).Xây dựng nhà máy sản xuất, kinh doanh
—65.Một quốc gia có thứ hạng theo GDP trừ thứ hạng theo HDI là dương có.nghĩa gì?
D).Quốc gia này đã chú trọng sử dụng thành quả của tăng trưởng kinh tế để cải thiện đời
sống và nâng cao phúc lợi cho người dân
—66.Lý thuyết kinh tế nào đánh giá cao vai trò của khoa học – công nghệ và coi khoa học – công
nghệ là nhân tố quyết định sự tăng trưởng và phát triển của kinh tế?
B).Lý thuyết tăng trưởng kinh tế..
—66.Các ngành kinh tế được chia làm mấy khu vực?
B).3 khu vực.
—67.Khoảng cách nghèo là gì?
C).Là mức chênh lệch giữa mức chi tiêu của người nghèo so với ngưỡng nghèo.
—68.Điểm khác nhau cơ bản giữa các nước ASEAN so với các nước NICs là
A).Các nước ASEAN hầu hết có dân số đông hơn các nước NICs và có nguồn tài nguyên
thiên nhiên đáng kể hơn
—69.Chính phủ có thể kích thích đầu tư bằng cách
D).Miễn giảm thuế đối với các khoản lợi nhuận dùng để tái đầy tư và nới lỏng lãi suất tiền vay.
—70.Theo anh (chị), thời điểm quan trọng để doanh nghiệp đổi mới sản phẩm hoặc phát triển sản
phẩm mới là khi sản phẩm ở trong giai đoạn nào của chu kỳ sống
B).Giai đoạn bão hòa hoặc giai đoạn suy thoái..
—71.Tại sao trong chiến lược thay thế hàng nhập khẩu, Chính phủ các quốc gia thường sử dụng
chính sách bảo hộ Thuế quan nhiều hơn chính sách trợ cấp?
A).Vì hình thức thuế quan đơn giản hơn, dễ thực hiện hơn.
—72.Sắp xếp mức độ tăng dần độ khó khả thay thế lao động giữa các ngành theo quan điểm của A.
Fisher
B).Nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ.
—73.Tài nguyên nào sau đây có khả năng tái tạo?
D).Rừng..
—74.Đâu không phải là hạn chế của chiến lược thay thế nhập khẩu?
D).Làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có của đất nước nếu khai thác quá mức.
—75.Nhà kinh tế học nào sau đây đưa ra: “Quy luật của tăng trưởng và phát triển kinh tế - nền kinh
tế chỉ tăng trưởng và phát triển khi có sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất”?
A).Các Mác..
—76.Theo lý thuyết H-O, điều gì tạo nên sự khác biệt về chi phí so sánh giữa các nước
D).Mức độ sẵn có của các yếu tố sản xuất và mức độ sản xuất các yếu tố đó để sản xuất ra
sản phẩm của quốc gia đó
—77.Nhân tố nào ảnh hưởng đến cầu lao động?
A).Quy mô sản xuất..
—78.Nhóm người nào sau đây được xếp vào nhóm người nghèo tương đối?


A).Nhóm dân cư có mức sống dưới trung bình của cộng đồng.
—79.Thị trường lao động ở khu vực thành thị chính thức có đặc điểm nào sau đây?
D).Có giá cả lao động cao nhất trong các thị trường và luôn tồn tại tình trạng thất nghiệp hữu hình.
—80.Vốn đầu tư sản xuất là
C).Toàn bộ các khoản chi phí nhằm duy trì hoặc gia tăng mức vốn sản xuất..
—81.Yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến cung lao động về mặt chất lượng?
C).Dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe..
—82.Quyền sử dụng tài nguyên là hàng hóa –có giá trị và chúng dùng để làm gì trên thị trường?
D).Mua bán, trao đổi..
—83.Tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu dựa vào
D).Trình độ công nghệ và quản lý, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả..
—84.Chất lượng lao động phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây?
D).Trình độ học vấn, kỹ năng lao động, sức khỏe của người lao động..
—84.Vốn cố định bao gồm:
A).Công xưởng, nhà máy..
—85.Cơ cấu kinh tế được xét về phương diện kinh tế - xã hội được gọi là?
B).Cơ cấu thành phần kinh tế.
—86.Khu vực thành thị chính thức bao gồm những thành phần kinh tế nào?
B).Doanh nghiệp lớn trong những ngành then chốt..
—87.Theo nhà kinh tế học nào sau đây cho rằng đất đai chính là giới hạn của tăng trưởng, phát
triển kinh tế?
C).David Ricardo..
—88.Một phát minh được coi là tạo ra hiệu ứng ngoại vi khi nào?
C).Khi phát minh đó mang lại lợi ích chung cho cả người phát minh và toàn xã hội..
—89.Mô hình tăng trưởng nào sau đây cho rằng: “Tăng trưởng kinh tế là sự tăng lên về số lượng,
chất lượng của cải vật chất. Tăng trưởng kinh tế còn là sự tăng thêm về số lượng và chất lượng sức
lao động”?
A).Mô hình tăng trưởng kinh tế của Các Mác..
—90.Cải tiến quy trình sản xuất tác động như thế nào đến giá và sản lượng sản xuất?
D).Giá giảm nhưng sản lượng tăng.
—91.Chính sách nào sau đây tác động đến đường cầu của lao động?
D).Khuyến kích đầu tư cả trong nước và nước ngoài..
—92.Quy mô và mức độ nghèo đói ở mỗi nước phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây?
B).Thu nhập bình quân đầu người và mức độ bất bình đẳng trong phân phối thu nhập.
— 93.Khu vực thành thị chính thức bao gồm những thành phần kinh tế nào?
B) Doanh nghiệp lớn trong những ngành then chốt.
— 94.Phân loại theo công dụng thì tài nguyên thiên nhiên bao gồm mấy loại?
A) 7 loại.
— 95. Chỉ tiêu nào sau đây thuộc nhóm chỉ tiêu phản ánh giáo dục và trình độ dân trí?
B) Tỷ lệ chi ngân sách cho giáo dục so với mức GDP, tỷ lệ nhập học của cấp tiểu học.
— 96.Khu vực thành thị không chính thức bao gồm những thành phần kinh tế nào?
D) Doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hoạt động kinh tế của cá nhân và hộ gia đình ở thành thị.
— 97.Chỉ tiêu phản ánh mức sống bao gồm?
D) GNI/người, Tỷ lệ mức lương thực bình quân/người, tỷ lệ cung cấp calori bình
quân/người một ngày đêm so với nhu cầu tối thiểu.


— 98.Đâu là điểm khác nhau căn bản giữa khoa học và công nghệ?
C) Khoa học là hoạt động tìm kiếm, phát hiện ra các nguyên lý của quá trình phát triển, thì
công nghệ là những hoạt động nhằm áp dụng những kết quả tìm kiếm, phát hiện vào thực tiễn sản
xuất và đời sống
— 99.Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế là gì?
A) Là quá trình thay đổi cơ cấu ngành từ trạng thái này sang trạng thái khác ngày càng
hoàn thiện hơn, phù hợp hơn với môi trường và điều kiện phát triển
— 100.Theo anh (chị) khi chính phủ Việt Nam đánh thuế cao vào mặt hàng ô tô nhập khẩu thì đó là
hình thức bảo hộ nào sau đây?
A) Bảo hộ thuế quan danh nghĩa
— 101.Mô hình kinh tế nào sau đây xuất hiện khi chủ nghĩa tư bản lâm vào đại khủng hoảng kinh
tế năm 1929-1933? B) Mô hình J.Keynes.
— 102.Chỉ tiêu nào sau đây là tổng thu nhập quốc dân?
C) GNI
— 103.Phát triển kinh tế là
B) Quá trình biến đổi cả về lượng và về chất; nó kết hợp một cách chặt chẽ quá trình hoàn
thiện của hai vấn đề kinh tế và xã hội ở mỗi quốc gia.
— 104.Các doanh nghiệp áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh nhằm đạt mục tiêu
gì?
A) Tối đa hóa lợi nhuận
— 105.Theo mô hình của Rostow, quá trình phát triển kinh tế của mỗi quốc gia được chia làm bao
nhiêu giai đoạn?
C) 5 giai đoạn
— 106.Thu nhập quốc dân sử dụng (NDI) là:
A) Phần thu nhập của quốc gia dành cho tiêu dùng và tích lũy thuần trong một thời kỳ nhất định.
— 107.Theo anh (chị), chiến lược bảo hộ thuế quan thực tế của Việt Nam về ngành hàng ô tô được
hiểu như thế nào?
A) Đánh thuế cao vào ô tô nhập khẩu và đánh thuế thấp vào nguyên liệu sản xuất ô tô nhập khẩu
— 108.Theo mô hình của Rostow thì giai đoạn nào của nền kinh tế có cơ cấu ngành kinh tế là công
nghiệp-dịch vụ- nông nghiệp?
C) Giai đoạn trưởng thành
— 109.Vốn sản xuất là
A) Giá trị những tài sản được sử dụng làm phương tiện trực tiếp phục vụ cho quá trình sản
xuất và dịch vụ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×