Tải bản đầy đủ

kế toán tài chính topica

tài chính tiền tệ
Bạn gửi vào ngân hàng một triệu đồng với lãi suất 10%/năm ghép lãi hàng năm, tổng số tiền gốc và lãi
bạn nhận được sau 3 năm sẽ là:
B) 1.331.000đ
Bạn sẽ tích lũy được bao nhiêu trong vòng 3 năm nếu bạn gửi ngân hàng với số vốn ban đầu là 10 triệu
đồng, lãi suất ngân hàng 18%/năm, tính lãi theo quý?
D) 16.959.000 VND
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh phản ánh: A) Tình hình thu nhập và chi phí của doanh nghiệp
Bằng việc tập trung cho vay một vài loại hình tín dụng chuyên biệt, NHTM:
C) Có thể dễ dàng theo dõi và kiểm soát các khách hàng tiềm năng và hiện tại hơn
Bảo hiểm thuộc loại:
A) Quan hệ tài chính hoàn trả có điều kiện
Biện pháp nào là các biện pháp mà Ngân hàng Trung ương có thể sử dụng để tăng cung tiền?
A) Mua trái phiếu Chính phủ, giảm dự trữ bắt buộc, giảm lãi suất chiết khấu
Các công cụ phái sinh có thể sử dụng như là phương tiện tự bảo vệ trước rủi ro:
A) Là đúng
Các định chế tài chính cung cấp tất cả các dịch vụ sau, ngoại trừ: C) Tăng chi phí giao dịch
Các quan hệ tài chính:
C) Xuất hiện chủ yếu trong khâu phân phối lại và Gắn liền với việc
phân bổ các nguồn lực tài chính trong nền kinh tế
Chỉ có các thành viên của sở giao dịch mới được mua bán chứng khoán trên sở giao dịch là:

C) Sai vì tất cả các nhà đầu tư đều có thể mua bán CK
Chi đầu tư phát triển trong ngân sách Nhà nước:
C) Có giá trị các khoản chi rất lớn
Chi ngân sách cần đảm bảo hiệu quả về mặt:
B) Kinh tế - xã
Chi phí vay nợ cao hơn so với chi phí phát hành cổ phiếu:
B) Sai
Chính sách tài khoá mở rộng làm tăng thu nhập thực tế của người dân lên 3% và thu nhập danh nghĩa lên
5%, giá cả sẽ tăng lên:
C) 2%
Chính sách tiền tệ ảnh hưởng tới: C) Cả lạm phát và sản lượng
Chính sách tiền tệ mở rộng có thể thực hiện theo hướng nào?B) Thanh toán trái phiếu cho công chúng
Chính sách tiền tệ sử dụng công cụ:
B) Tái chiết khấu thương phiếu
Cổ phiếu ưu đãi có đặc điểm là:
A) Cổ tức được thanh toán trước cổ phiếu thường
Công cụ nào sau đây có lãi suất thấp nhất?
A) Trái phiếu Chính phủ
Công ty cổ phần bắt buộc phải có:
A) Cổ phiếu phổ thông
Công ty có vòng quay tài sản lưu động là 2,5; giá trị tài sản cố định là 120 triệu USD; tổng nguồn vốn của
công ty là 160 triệu; doanh thu của công ty là:
D) 100 triệu USD
Công ty vừa niêm yết sẽ được hưởng lợi khi giá cổ phiếu tăng trên thị trường thứ cấp:
B) Sai đối với mọi công ty
Đặc điểm của cổ phiếu phổ thông là:
C) Cổ đông nhận cổ tức sau cổ đông cổ phiếu ưu đãi
Đặc điểm của trái phiếu là:
B) Thời hạn hoàn trả vốn thường từ 5 năm trở lên
Đặc điểm nào đúng với tiền gửi có kỳ hạn:
C) Người gửi tiền bị phạt nếu rút vốn trước hạn và
người gửi tiền nhằm mục đích hưởng lãi quy định (thấp hơn so với mức lãi suất ban đầu).
Đặc điểm nào đúng với tiền gửi KHÔNG kỳ hạn:C) Người gửi tiền được rút vốn bất kỳ lúc nào
Đặc điểm nào đúng với trái phiếu:
B) Được hoàn trả vốn gốc khi đáo hạn
Dân chúng thích nắm giữ tài sản tài chính do tài sản tài chính:
D) Có khả năng sinh lời và tính thanh khoản cao
Để đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp, người ta đem so sánh giá trị của các tài sản có tính
lỏng cao với: C) Nợ ngắn hạn
Điểm khác biệt cơ bản giữa chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng (NCDs) và tiền gửi tiết kiệm là:


B) Mức độ tự do chuyển nhượng cho một bên thứ ba
Điểm khác quan trọng nhất giữa cổ phiếu và trái phiếu là:
C) Quyền sở hữu công ty
Định chế tài chính nào sau đây KHÔNG có chức năng cho vay tín dụng?
B) Các công ty bảo hiểm
Doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng bị giảm thu nhập, điều này:
C) Sai vì doanh nghiệp không trích chi phí cho thuế gián thu
Dự án A có lãi suất hoàn vốn (YTM) cao hơn dự án B, thông thường khi đó:
A) Dự án A có lợi hơn
Dự án đầu tư có NPV dương là dự án:
B) Được chấp nhận kế hoạch để triển khai dự án
Giá cả của bảo hiểm là:
B) Tỷ lệ phí bảo hiểm
Giá của một trái phiếu đang lưu hành sẽ giảm xuống khi:
B) Lạm phát dự tính tăng lên


tài chính tiền tệ
Giả định các yếu tố khác không thay đổi, khi lãi suất trên thị trường tăng, thị giá của trái phiếu sẽ:
B)Giảm
Giả định các yếu tố khác không thay đổi, khi lạm phát được dự đoán sẽ tăng lên thì:
A) Lãi suất danh nghĩa sẽ tăng
Giả sử các yếu tố khác không thay đổi, khi rủi ro của một khoản vay càng cao thì lãi suất cho vay:
A) Càng cao
Giá trái phiếu và lợi tức thu được từ việc nắm giữ trái phiếu đó: C) Thay đổi ngược chiều nhau.
Giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp bằng:
A) Thị giá của cổ phiếu nhân với lượng cổ phiếu có trên thị trường
Giảm cung tiền tệ trong nền kinh tế sẽ gây ra hiện tượng gì?
D) Tăng lãi suất hiện hành trên thị trường tiền tệ
Giao dịch tương lai đối với cổ phiếu có thể bị huỷ giữa chừng bởi Sở giao dịch:
A) Là đúng
Hành động nào dưới đây làm giảm tỷ lệ nợ trên tổng tài sản:D) Phát hành thêm cổ phiếu phổ thông
Hệ thống các quan hệ tài chính bao gồm các khâu nào:
D) Tài chính Nhà nước, tài chính doanh nghiệp và các tổ chức tài chính trung gian
Hệ thống các quan hệ tài chính KHÔNG bao gồm các khâu nào:D) Thị trường sức lao động
Hình thức đầu tư nào có mức sinh lời cao hơn:
A) Mua kỳ phiếu ngân hàng kỳ hạn 12 tháng,
lãi suất 0,7%/tháng, thanh toán cả gốc và lãi một lần vào cuối kỳ, nửa năm ghép lãi một lần
Hình thức thanh toán nào sau đây cho phép người sử dụng “tiêu tiền trước, trả tiền sau”:
B) Thanh toán bằng thẻ tín dụng
Hoá tệ khác tiền dấu hiệu ở đặc điểm :D) Hoá tệ có thể tự động rút khỏi lưu thông
Hoạt động nào sau đây có thể coi là ví dụ của chính sách tiền tệ mở rộng?
D) Các NHTM bán trái phiếu Chính phủ cho NHTW.
Hoạt động thanh toán thẻ phát triển làm cho:
D) Tỷ lệ nắm giữ tiền mặt giảm và Tốc độ lưu thông tiền tệ tăng lên
Hợp đồng bảo hiểm trong bảo hiểm xe cơ giới là:
D) Sự chuyển dịch rủi ro từ người mua này sang người mua kia
Khả năng vỡ nợ cao hơn của trái phiếu sẽ làm
A) Lãi suất dự kiến cao
Khái niệm nào sau đây là không chính xác:
C) Tất cả các trung gian tài chính là các công ty bảo hiểm
Khi cần đảm bảo một khoản thu nhập đều đặn khi mất khả năng lao động, người lao động có thể tìm được
sự trợ giúp từ: A) Các quỹ hưu trí
Khi có lạm phát xảy ra sau khi khoản vay đã được thực hiện:
D) Người đi vay được lợi do lãi suất thực giảm
Khi công ty tuyên bố phá sản, cổ đông phổ thông được:
D) Nhận phần còn lại (nếu có) sau khi công ty thanh toán các khoản nợ và các cổ đông ưu đãi
Khi cung tiền tăng, nếu các yếu tố khác không đổi sẽ làm cho lãi suất
D) giảm do đó đầu tư tăng
Khi doanh nghiệp thanh toán tiền mua hàng thì tiền tệ đã phát huy chức năng phương tiện:
A) Trao đổi
Khi mua hàng và nộp thuế giá trị gia tăng, giá tính thuế sẽ là
A) Giá bán chưa có thuế
Khi nhận định lãi suất thị trường sẽ tăng, nhà đầu tư trái phiếu nên: B) Bán trái phiếu ngay lúc này
Khi NHNN Việt Nam bán tín phiếu ở thị trường mở:
D) Giá tín phiếu giảm, cung tiền giảm
Khi NHTW thông báo tăng lãi suất tái chiết khấu:D) Lãi suất trên thị trường sẽ tăng lên và nhu cầu đầu tư
Khi thực hiện chính sách tiền tệ mở rộng, đường cung tiền, đường tổng cầu, lãi suất sẽ thay đổi như thế
nào?
D) Đường cung tiền dịchchuyển sang phải, lãi suất giảm, tổng cầu của nền kinh tế tăng.
Khi thực thi chính sách tiền tệ, mục tiêu tăng trưởng kinh tế luôn đi kèm với:
C) Ổn định lãi suất, ổn định giá cả và tạo công ăn việc làm
Khi tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt quá tỷ lệ tăng trưởng bền vững:
B) NHTW sẽ tăng lãi suất nhằm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế
Khi xếp hạng tín dụng của trái phiếu được cải thiện:
D) Lãi suất giảm và giá tăng
Kho bạc Nhà nước tham gia thị trường tiền tệ nhằm:
B) Mục đích bù đắp thiếu hụt tạm thời của Ngân sách Nhà nước


tài chính tiền tệ
Khoản mục nào dưới đây sẽ thuộc phần Tài sản Nợ trong bảng cân đối kế toán của ngân hàng:
B) Các khoản tiền gửi tiết kiệm
Khoản nào sau đây được coi là chi phí kinh doanh trong năm của doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng
theo phương pháp trực tiếp :
D) Nộp thuế giá trị gia tăng và Chi phí nguyên vật liệu
Lãi suất chiết khấu là mức lãi suất NHTW áp dụng đối với
D) ngân hàng thương mại
Lãi suất thực có nghĩa là:
C) Lãi suất danh nghĩa sau khi đã loại bỏ tỷ lệ lạm phát
Lãi suất thực giảm khi: C) Lãi suất danh nghĩa giảm và lạm phát tăng nhanh hơn dự
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng nói chung là: A) Sẽ cố định trong suốt kỳ hạn đó
Loại công cụ nào KHÔNG có thời hạn cụ thể?
C) Cổ phiếu phổ thông
Loại lãi suất nào được sử dụng trong trường hợp trả lãi trước:
A)Lãi suất của khoản cho vay chiết khấu
Loại thuế nào sau đây áp dụng bảng giá tối thiểu khi tính thuế:
D) Thuế đánh vào thu nhập chuyển quyền sử dụng đất và Thuế
Lợi nhuận giữ lại là:
B) Sự khác biệt giữa lợi nhuận ròng và cổ tức chi trả trong một năm
Lượng tiền ở Mỹ về bản chất được kiểm soát bởi cơ quan nào? C) Hệ thống Dự trữ liên bang
Lý do khiến thuế gián thu được ưa chuộng sử dụng hơn trực thu là:
C) Thuế gián thu được ẩn trong giá cả hàng hóa
Một cổ phiếu đươc dự tính sẽ trả cổ tức 1,25 $ vào cuối năm thứ nhất và 1,5 $ vào cuối năm thứ hai. Hết
năm thứ hai, nhà đầu tư sẽ bán cổ phiếu với giá 42,5 $. Hỏi giá cao nhất mà nhà đầu tư sẵn sàng bỏ ra để
mua cổ phiếu này vào thời điểm hiện tại nếu tỷ suất sinh lợi yêu cầu là 12% ?
C) $ 36,19
Một ngân hàng thương mại bán tín phiếu cho một ngân hàng thương mại khác rồi mua lại sau 30 ngày,
đây là:
B) Giao dịch hợp đồng mua lại (RePo’
Một nhân tố quan trọng trong cuộc cách mạng của tiền hàng hoá sang tiền giấy là nhân tố nào?
A) Mong muốn giảm chi phí giao dịch
Một NHTM nắm giữ thương phiếu do doanh nghiệp phát hành và đem thương phiếu đấy đến chiết khấu
tại NHTW, điều này khiến cho:
C) Lượng cung tiền tăng lên
Một nông dân trồng lúa mỳ sẽ bán lúa mỳ sau 3 tháng nữa, lo ngại về giá lúa mỳ sẽ giảm trong thời gian
tới, người này có thể:
C) Bán tương lai một hợp đồng lúa mỳ để phòng vệ rủi ro
Một quốc gia càng phát triển thì:
A) Tỷ trọng thuế thu nhập cá nhân càng cao
Một thương nhân cà phê ký hợp đồng bán tương lai cà phê giao hàng vào tháng 6 năm XX, hợp đồng này
có dạng:
C) Hợp đồng ký tại sở giao dịch
Một trái phiếu 5 năm do ngân hàng ABC phát hành tháng 3/2006 bây giờ sẽ được giao dịch ở:
D) Thị trường vốn thứ cấp
Một trái phiếu có tỷ suất coupon bằng với lãi suất trên thị trường sẽ được bán với giá ?
C) Bằng mệnh giá
Một trái phiếu có tỷ suất coupon cao hơn lãi suất trên thị trường sẽ được bán với giá?
B)Cao hơn mệnh giá
Mục đích chính của bảo hiểm đối với người mua bảo hiểm là:
B) Ổn định đời sống cho người mua bảo hiểm
Mục đích chủ yếu của việc phát hành chứng khoán ra công chúng là:
B) Huy động vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực sản suất
Mục tiêu của chính sách tiền tệ là:
B) Duy trì mức lạm phát thấp, ổn định và mức tăng trưởng kinh tế cao, ổn định
Nếu lãi suất chiết khấu là 5%/ năm, giá trị của một cổ phiếu được trả cổ tức cố định vĩnh viễn 100 đô la/
năm là:
C) $2 000
Nếu tỉ lệ lãi suất danh nghĩa là 3% và tỉ lệ lạm phát là 8%, tỉ lệ lãi suất thực tế là bao nhiêu? C) -5%.
Nếu tỉ lệ lãi suất thực tế giảm 1% và tỉ lệ lạm phát tăng 2%, tỉ lệ lãi suất danh nghĩa sẽ
B) tăng 1%.
Nếu tỷ lệ dự trữ bắt buộc của hệ thống Ngân hàng thương mại là 10% và một ngân hàng thành viên nhận
được khoản tiền gửi bằng tiền mặt là 2 tỷ đồng, thì lượng tiền có khả năng thanh toán trong hệ thống
Ngân hàng thương mại là bao nhiêu?
D) 20 tỷ đồng
Ngân hàng trung ương có nhiệm vụ:


tài chính tiền tệ
C) Phát hành tiền và Làm trung gian thanh toán cho các ngân hàng trong nước
Ngân hàng trung ương có thể sử dụng để giảm cung tiền bằng biện pháp nào?
D) Tăng dự trữ bắt buộc và tăng lãi suất chiết khấu
Ngân hàng trung ương không thểC) đồng thời giữ cho cả lãi suất và cung ứng tiền tệ không thay đổi
Nghiệp vụ NHTW bán các chứng khoán trên thị trường mở sẽ:
C) Làm giảm cung
Người nộp thuế là khái niệm dùng để chỉ người chịu thuế:
B) Sai
Người nộp thuế và người chịu thuế là một trong:
B) Thuế trực thu
Nguồn vốn nào trong bảng cân đối kế toán của NHTM có chi phí vốn thấp nhất?B)Tiền gửi không kỳ hạn
Nguy cơ trốn thuế xuất hiện trong thuế thu nhập áp dụng:
D) Thuế suất lũy tiến từng phần và thuế suất luỹ tiến toàn
Nguyên tắc không hoàn lại của ngân sách Nhà nước là vì:
C) Đặc điểm của Nhà nước khiến cho Nhà nước không thể chi có hoàn
Nhà nước phát hành trái phiếu thời hạn 5 năm, trả lãi hàng năm, đó là lãi suất:
A)Đơn và danh nghĩa
Nhận định nào dưới đây là đúng với séc thanh toán:
B) Séc sẽ không có giá trị thanh toán nếu số
tiền ghi trên séc vượt quá số dư trên tài khoản séc trừ khi có qui định khác
Nhiệm vụ nào sau đây không phải là nhiệm vụ của Ngân hàng Trung ương?
D) Cho vay và nhận các khoản tiền gửi từ công chúng
Nhóm chỉ số nào thể hiện mức độ phụ thuộc của công ty vào vay nợ?
B) Các chỉ số nợ
NHTW thực hiện việc kinh doanh tiền tệ nhằm:
D) NHTW không được kinh doanh tiền
Những công cụ chính sách tiền tệ nào sau đây sẽ làm cho lạm phát tăng lên một cách trực tiếp:
C) NHTW mua tín phiếu trên thị trường mở
Phương thức cho vay thấu chi dùng trong:
D) Cho vay ngắn hạn và đối với khách hàng có uy tín
Quan hệ nào dưới đây là quan hệ tài chính:
D) Vay nợ và nộp thuế
Quan hệ tài chính luôn gắn liền với:
D) Tiền tệ
Sắp xếp theo trình tự ưu tiên nào sau đây thông thường là hợp lý hơn cả trong quyết định lựa chọn tìm
nguồn huy động vốn của doanh nghiệp (với 1- Tạo vốn tự có; 2- Vay nợ ngân hàng; 3- Phát hành trái
phiếu, trái phiếu có khả năng chuyển đổi; 4- Phát hành cổ phiếu):`
C) 1-2-3-4
Sau khi bù đắp các chi phí, doanh nghiệp có thể sử dụng lợi nhuận sau thuế để:
C) Trả cổ tức cho cổ đông
Số nhân tiền tệ đơn giản có mối quan hệ tỷ lệ với nhân tố nào? D) Tỷ lệ nghịch với tỷ lệ dự trữ bắt buộc
So với lãi suất cho vay, lãi suất huy động vốn của các ngân hàng:
B) Luôn nhỏ hơn
So với trái phiếu chính phủ, độ rủi ro của trái phiếu công ty:
B) Cao hơn
Sự gia tăng cung tiềntrong nền kinh tế sẽ làm A) tăng lượng cầu về tiền của công chúng ngoài ngân hàng
Sự giàu có của một quốc gia được đo (căn cứ) trên:
B) Tổng sản phẩm mà quốc gia ấy sản xuất ra
Sự khác biệt cơ bản giữa nguồn vốn Nợ phải trả và nguồn vốn Chủ sở hữu :
D) Quyền bầu cử, lãi vay được coi là chi phí, cổ tức không được coi là chi phí, nợ không trả có
thể dẫn doanh nghiệp tới nguy cơ phá sản, cổ tức không gặp nguy cơ này
Sức mua của đồng Việt Nam bị giảm sút khi:
B) Giá cả trung bình tăng Đúng
Sức mua của đồng Việt Nam tăng lên khi:
C) Giá cả trung bình giảm
Sức mua của một đồng tiền có thể giảm xuống khi :
D) Quốc gia đó có lạm phát cao hoặc đang phá giá đồng tiền
Sức mua của một đồng tiền sẽ có thể tăng lên khi
D) Quốc gia đó đang tăng trưởng mạnh
Tài chính công có vai trò:
C) Khắc phục thất bại thị trường, tái phân phối thu nhập xã hội
Tài chính doanh nghiệp là:
C) Quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị nảy sinh gắn liền với việc tạo
lập, sử dụng quỹ tiền tệ của doanh nghiệp
Tài chính là quan hệ:
C) Phân phối nguồn lực tài chính thông qua việc tạo lập và sử dụng quỹ
tiền tệ giữa các chủ thể trong nền kinh tế
Tài sản nào sau đây có tính lỏng cao nhất:
D) Tiền mặt
Tài sản nào sau đây KHÔNG phải là tài sản tài chính?
B) Máy móc
Tài sản nào sau đây là tài sản lưu động của doanh nghiệp: C) Nguyên vật liệu sản xuất của doanh nghiệp


tài chính tiền tệ
Tại Việt Nam, chính sách tiền tệ được kiểm soát trực tiếp bởi:
A) Ngân hàng Nhà nước
Thẻ ATM là một dạng thẻ ghi nợ (debit card) đặc biệt:
A) Đúng
Thẻ ghi nợ (debit card) khác thẻ tín dụng (credit card) ở:
B) Thẻ ghi nợ chỉ được chi trong phạm vi số dư thẻ còn thẻ tín dụng được chi vượt số dư thẻ
Thẻ ghi nợ (debit card):
A) Có thể dùng để thanh toán thay tiền mặt tại các điểm chấp nhận thẻ
Thẻ tín dụng (credit card) là loại thẻ:
C) Cho phép chi vượt số dư trên tài khoản thẻ
Theo quy định của pháp luật, tiền gửi tiết kiệm ở Việt Nam:
A) Được bảo hiểm nếu tiền gửi là đồng Việt Nam
Thị trường chứng khoán tập trung có đặc điểm nào sau đây:
D) Thành viên tham gia trên thị trường có hạn và mua bán qua trung gian
Thị trường tiền tệ liên ngân hàng là:
A) Thị trường tài chính ngắn hạn
Thị trường tiền tệ nhìn chung là không có thị trường thứ cấp, điều này là:
B) Sai
Thị trường tiền tệ:
A) Là thị trường tài trợ cho những thiếu hụt về phương tiện thanh toán của các chủ thể kinh tế
Thị trường trong đó vốn được chuyển từ những người thừa vốn sang những người cần vốn được gọi là:
D) Thị trường tài chính
Thị trường vốn:
C) Là thị trường cung ứng vốn đầu tư cho nền kinh tế và lưu chuyển các khoản
vốn có kỳ hạn sử dụng trên 1 năm
Thông thường, chủ sở hữu doanh nghiệp đang kinh doanh hiệu quả ưa chuộng hình thức vay nợ hơn phát
hành cổ phiếu phổ thông, lý do quan trọng nhất là:
B) Lợi ích từ đòn bẩy tài chính
Thông thường, những doanh nghiệp có máy móc thiết bị có tốc độ hao mòn vô hình lớn sẽ lựa chọn
phương pháp khấu hao nào sau đây:
A) Khấu hao nhanh
Thực hiện chính sách tiền tệ mở rộng khi sản lượng đang dưới mức sản lượng tiềm năng (Ytiêu dùng cá nhân và đầu tư thay đổi như thế nào?
B) Tiêu dùng cá nhân và đầu tư tăng
Thực hiện hoạt động nào sau đây giúp các NHTM xử lý được vấn đề rủi ro đạo đức?
C) Thẩm định năng lực tài chính và kinh doanh của khách hàng và yêu cầu tài sản thế chấp
Thuế giá trị gia tăng là:
B) Thuế gián thu
Tiền dự trữ bắt buộc của ngân hàng thương mại nằm tại:
B) Ngân hàng Trung ương
Tiền giấy là tiền pháp định nghĩa là
B) Tiền giấy được pháp luật bảo vệ và thừa nhận
Tiền giấy lưu hành ở Việt Nam ngày nay:
B) Không có khả năng chuyển đổi thành vàng theo một tỷ lệ nhất định
Tiền giấy ngày nay được phép đổi ra vàng theo quy định của pháp luật
B) Sai
Tiền gửi kỳ hạn của khách hàng là:
B) Là khoản nợ của ngân hàng
Tiền hoá tệ đòi hỏi phải là một loại hàng hoá:
B) Được chấp nhận chung
Tiền tệ không thực hiện chức năng nào?
B) Cách thể hiện sự giàu có
Tín dụng thuộc loại:
B) Quan hệ tài chính có hoàn trả
Tổ chức nào dưới đây không phải là một trung gian tài chính?C) Một tập đoàn bán lẻ
Trên thị trường vốn, người ta mua bán:
A) Trái phiếu ngân hàng
Trong bảng cân đối kế toán của một ngân hàng:
B) Phần Tài sản Nợ cho biết nguồn gốc của các
quỹ và phần Tài sản Có cho biết việc sử dụng các quỹ
Trong bảng cân đối kế toán, hình thức nào sau đây làm tăng nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp?
A) Lợi nhuận để lại
Trong bảo hiểm tài sản, giá trị bảo hiểm là khái niệm không quan trọng:
D) Sai vì giá trị tài sản là giới hạn cho số tiền bảo hiểm
Trong các chế độ tiền tệ, chế độ lưu thông tiền giấy:
B) Ra đời muộn nhất
Trong các chức năng của tiền tệ: A) Chức năng phương tiện trao đổi phản ánh bản chất của tiền tệ
Trong các loại quan hệ sau, quan hệ nào KHÔNG phải là quan hệ tài chính:
A) Nộp tiền học phí
Trong chế độ bản vị kim loại, tiền giấy không hề tồn tại:
B) Sai vì tiền giấy có tồn tại
Trong điều kiện nào sau đây việc đi vay là có lợi nhất:B) Lãi suất là 12% và lạm phát dự kiến là 10%
Trong điều kiện nền kinh tế có lạm phát, người nào sau đây có lợi:
A) Người đi vay
Trong giao dịch nào sau đây, tiền thực hiện chức năng trao đổi:
B) Mua hàng tại siêu thị


tài chính tiền tệ
Trong hệ thống ngân hàng, tỷ lệ dữ trự bắt buộc mà Ngân hàng Trung ương đặt ra là 100% hàm ý điều gì?
B) Các ngân hàng không cho vay
Trong mối quan hệ biện chứng giữa các nhóm nghiệp vụ của NH thì nghiệp vụ nào là khâu quan trọng
nhất (khâu đột phá):
B) Nghiệp vụ huy động vốn
Trong số các nhân tố sau, nhân tố nào quyết định tới giá cả của trái phiếu:
D) Độ rủi ro của trái phiếu và Lãi suất thị trường
Trong thời kỳ suy thoái, NHTW nên:
A) Mua trái phiếu tại thị trường mở
Trong tín dụng Nhà nước, Nhà nước xuất hiện với tư cách:
D) Người đi vay và Người cho vay
Trong trường hợp phá sản hoặc giải thể doanh nghiệp:
A) Người nắm giữ trái phiếu được trả trước cổ phiếu
Tự doanh chứng khoán là:
B) Công ty chứng khoán mua bán chứng khoán cho chính mình
Tỷ suất chiết khấu tăng lên sẽ làm cho:
B) Giá trị hiện tại giảm xuống
Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) là tỷ lệ: B) Làm cho NPV của dự án là bằng không
Vai trò của tài chính doanh nghiệp trong hệ thống tài chính là:
A) Nền tảng
Vai trò của tài chính Nhà nước trong hệ thống tài chính là:
D) Chủ đạo
Việc công ty bảo hiểm KHÔNG chấp nhận rủi ro “Người mua không trả tiền hàng” xuất phát từ nguyên
tắc bảo hiểm nào:
B) Nguyên tắc không trút hết trách nhiệm
Việc một trái phiếu bị đánh tụt hạng xếp hạng tín dụng có nghĩa là:
C)Rủi ro của trái phiếu cao hơn
Việc nắm giữ công cụ tài chính nào sau đây sẽ đảm bảo tính thanh khoản cao nhất cho ngân hàng thương
mại:
D) Tín phiếu kho
Việc so sánh chỉ số của doanh nghiệp theo chỉ tiêu khác gì khi so với chỉ số của ngành:
C) So sánh với ngành phản ánh tính tương quan, so sánh với chỉ tiêu thì không
Vốn điều lệ của ngân hàng thương mại:
A) Xuất hiện ngay từ khi ngân hàng thành lập
Vốn tự có của ngân hàng ABC ở Việt Nam là 1000 tỷ đồng. Tổng các khoản vay mà ngân hàng ABC có
thể cho một khách hàng vay tối đa là:
C) 150 tỷ đồng
Xét trong ngắn hạn, NHTW thực hiện mua trái phiếu trên thị trường mở sẽ khiến cho:
D) Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và lãi suất giảm
Xét về thực chất, quan hệ tài chính là:
B) Quá trình chuyển dịch giá trị trong nền kinh tếTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x