Tải bản đầy đủ

Câu hỏi thi trắc nghiệm pháp luật đại cương




































































 






























 


















!"#$%%&'
"#$()*#$*
"#$()*#$
"#$**#)+
"#$()*#$)+
,%-./0/"12"3456
78292:2%.
78292:2((;"<=
78292:212>?1@A"<=
78292:2(B>?
CD5







45#

E

 










F









5









G









>

F

F







7#



H

G

H4






7#



H

G

H4

E
I



7#



H4



H4

E
I



7#



H

G

H4

E
I



J




















 


















 















 







 













K5









 







 













K5







 







#




L/



















>

 



F

5
















>

 



G

F
I














CH

4









F







1#

45






,H

4









#

45






!H

4





#

45






H#

45






M/







E



 G





FG

 





>



G








G

K










N








4




1#

45






OPBQ(4(R STU F&*K( ST<F&U
K2VQ%4(F: STW KFXX*/)4X*
W (85YZ$K([\?F5*
=]>$U
=](U
1]RX
@3\
^A











O



>





5

G

F5


>(2*V
>(2W $
>(2*V*>(2W $
>(2W $*>(2 $
_N

G




I


 

>

 






 











KFG






>F

F


/










/





>













#

45






D5







F














G







F








F

 
!"5


I


 

>FG



G




@U4X%_,`FB>- S
@U4X%6 XEa*(bcdFBG2
"`6 $`UX3B8+F&)eEFBa
"`6 $`UX3B8+5U-BfBd
,







G





G

I
"*.*BB(5>a(a
"*.*BB(5%a*5=>-aK(
"*.>FQ* XR%E:B3a
X
C

45

4




D56FB)$45U%4=>g$F=B
D56FB)$45U%4=>g$F=d
D56*#X()
X
JV (* F5B6+#F=B%*.
U#(d
G>h(c(4=
#Q(Z*EaKR2
X
L[

 

E
I




G

F
I




K



G





K




G




CH

HK

H
I
H0/"
CH

HK

H 

H0/"
CH

H


I


H

f0/"
CHF



HK

H

H0/"
M













G

I
i()* XR%E:B3a
i()*]V%a=>-
i()*TF&F6j(=42a
X
O/





G













545





G



G






45





G

/





G

FG







5

G

K




kF




,H













>



G





F

@H0/
,H













>



G





F



>

,H



5







>



G





F

@H0/
,H



5







>



G





F



>

^N

F



5#





>

E5



















>







/





[


N


















>F

F




>F

 
!_














lXF-45F-U*
%&K(&
P#

%4#

K

4
*
!>



5

G

0/"

 

i45


i


iF






F

F


!!mi









45#

E

 










F















>












F

K





F





4

E
I


n
7#



H4



H5



H

>

7#



H

G

H5

G

H

>

7#



H4



H5

G

HK

E
I



7#



H

G

H5



HK

E
I



!,/



















>

 



F

5
















>

 



G

F
I











F




CH

4









F







1#

45






,H

4









#

45






!H

4





#

45






H#

45






!CD5







45#

E

 










F









5









G









>

F

F







7#



H

G

H4






7#



H

G

H4

E
I



7#



H4



H4

E
I



7#



H

G

H4

E
I



!J









 






 


















 















 







 













K5









 







 













K5







 







#




!L)4((*
7UF8cT2)4(3 o*()
7UF8c34p*ES%Q>- S*()
7UF8c45d(*45d()
X
!Mq(& 
i3%.KaUX*Nd&4=B
"#$()Ea2rKQFh >
"#$FBEa2rKF%L8
"#$()*6F6%#$*
!Om"Q*4X(=6*3-T5)4X>qF:
-ESd*V6**5ZF:-KU(6B*5FhE3(V
*sdW-d6r_>2FU__>2F'XdKcFU
,#Z-dbrL(FU,#n
7B)XF-*
"Q*4X(=6*36-T
"Q*4X(=6*3-T5)4X>q
"Q*4X(=6*3-T5)4X>qF:-ES
d*V6**5
"Q*4X(=6*3-T5)4X>qF:-ES
d*V6**5ZF:-KU(6B*5FhE3(V*s
d
!^(&KFh)
"cQ22>:812"K4=-12"
"Q>?*
"Qe2<t
aXF6 
,_






























































 






























 


















,/





>

G

1

"


N



 

HF

H#

>



4


N



 

H

G

H#

>



4


N



 

H

G

H

F





>

E
I



N



 





F





>

E
I



,!D56* F5%%-.*456>g$(
=[)i(2
$2(5Ud
5=W>dU>
D56E(
,,D56=>.s*
D56>5=(8+>>.()
D56KUd=(%
D56E(F-Bd
X
,C





>

G

1

"


"

G


D




N



 

1

"




,JG G

>5

>





5




"


1




1








F


,L"








5&3().**()>.
5&3]V%NX*()
5&3(45d)4(FdF+*()
X
,M12 SF88 /U(X3
uav!8 =Fd&(*
ua!v,8 =Fd&(*
ua,vC8 =Fd&(*
aXF6 
,OPB5EXaX> *(U*d59Z
>Q>(2(](TF=.5*5*

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×