Tải bản đầy đủ

150 câu hỏi ôn thi tốt nghiệp và đại học môn vật lý



 



 !
"
 #$

%&'%(
)
$
*
+,&
*
-


"
(&

"
.
"
/


%!0
1
2!
*
%30
*
 4
"
5
*
,&(

 &(

%6

%
)
$%(
)
 #7 
2 

-(+ #8
"
30
*
 4
"
5
*
,&(

 &(%6

%
)
$%(
)
 #7 
%

 !

-30
*
 4
"
5
*
9:;<
'
π
- 6* -4"30* 4"5*9:;<='
< >?5
*
@( &4
*
(A8
*
&,&4A+
"
.(.(%
*
 .
*
#0
"
B #(

%%&8
*
&38
"
>?5
*
@( &4
*
(A8
*
&
,&4A+
"

*
&!@($

.6A8
*
&%
*

*
+&!0
*
#
"

 ,&
*
2
)
(
"
((
*
C%
*
.@( 2,&
*
2
)
(
"
((
*
CA&.@(
%&
*
2
)
((
*
C,&
*
2
)
(<5 -&
*
2
)
(5C,&
*
2
)
(<(
*

D >?&!0 #8
"
&3,&4%(
)
-



 !
"
3
"
-

%0&

%%
*
%(
"
-

38
"
>?



 !
"
3
"
-

%0&

%%
*
5!


*
&(3
"
@(+.(4

2
*

)
 &E &0
"

 ,&
*
2
)
(
"
((
*
C%
*
.@( 2,&
*
2
)
(
"
((
*
CA&.@(
%&
*
2
)
((
*
C,&
*
2
)
(<5 -&
*
2
)
(5C,&
*
2
)
(<(
*

F G



$

%&
"
$$



 #0
)
 &(4
"
H
*
 
*
,30
*
$

 (



%
*


-($6
*
%3
"
&

(

 &
*

B+%&
"
((:

5I JK%.%&,&%()&( &L53M%!NBO%&20)& &P%Q5(
4+R
 S:HI 2 S:HI % S:;HI - S:;HI
 &&-TU(&V%W,&!0C%W X5Y%K,&!0 #Z&&!5(/B

:[

5>I \S

?]B
<
:
[
<
5>I \S
<
?T-T ^&_,%KO #`%a%bA&T.c%&,&%d&-T &Q&,&X
%KO #`Q5(4+R
 eS
<
fS

e

:><A\?= 2eS
<
fS

e

:><A\?=;< %eS
<
fS

e

:<A= -&g%2
h 'a%%6-4+i3` #j%KK%.c%&BO%`&2i/
 :$>D%5k

<%5k? 2:$>D%5k<%5k

?
%:$><%5kfD$%5k

? -:D$%5k

f<$%5k
l >?GO+2
*
 &
*
A&&



!0

%30
*
-
"


A&
)
38
"
>?$O+2
*
 &
*
&



-!

3
"

&

 !0

%
)
$!
*


 !
"

 &
*
2
)
(3
"
,&
*
2
)
((
*
,&
*
2
)
(%
*
 !0@(
2 &
*
2
)
(3
"
,&
*
2
)
((
*
,&
*
2
)
(A& !0@(
% &
*
2
)
((
*
C,&
*
2
)
(5 -&
*
2
)
(5C,&
*
2
)
((
*

m -(%() ( #$%&-26"C<no)$%&%* 4"5*#26"7 &"&5*
!%)$%()%(%)$,&)%** #"5(4+>=
<
:?
 C 2C< %C -Cm
p q&r5O &c !_ & #$T -4+Q&s[%KX([Y3M(s%K%&(AtC2TC
X(.QX(,&rBb%K &u%Y`&&+ a-&!0 #Z&5K M bX(,&rBb/

:5><
= ;?#!N&_,X(%Y`&&!0 #Z&5K MC5K,&rBb bu$G%O%&$T A&rB
.Q/
 
G
:5<=> ;\B;v?]
G
:5<=> ;fB;v?
2 
G
:5<=> ;fB;v?]
G
:5<=> ;\B;v?
% 
G
:5<=> ;\B;v?]
G
:5<=> ;fB;v?
- 
G
:5<=> ;fB;v?]
G
:5<=> ;\B;v?
 &!0 #Z&Q5(4+.Q,&!0 #Z&-T ^&_,%d&-TU(&V%W,&!0C
%W X5Y/B

:F5 ]B
<
:F
D
5> \=;<?R
 B:m5> \=;D? 2B:m5> =;D?
%B:F
D
5> =;D? -B:F
D
5> \=;<?

"


$

%&
"
( 

20
)
$
*
+,&
*


$

%&
"
($
"
,&4
"
!
*
%&8
)
%
*
$

A&(-4+%
*
 8
*
&%&4
*


"
5(4+/
 
*
%!0
"


2
*

)
 (4
"
&
"
 &E &0
"
 2J
*
-
"


%&8
)
&.!(&!
)
%&(A+
"

2 J
*
-
"


%&8
)
&.!(&!
)
%&(A+
"
%Kw &$2T.x% -
)
& 8
*
&%&4 23
"
%
<  &4p<<DF,&*B,&* #& k*&6.!0 )#-!0*-6%()%*%& C
2
*
$>
<DF
?:<DDCppF(]$>&
<D
?:<<pCplDl(]$>E?:FC(
 C<<l

y 2C<<l

y %C<<l
l
y -C<<l
m
y
DG

 &4
*
(A8
*
&.
1
$C.
"
%
*
%&
*
5(4
*
CC%
*
2
*
A8
*
&$6

.
1
$26
"
F%$C2
*
A8
*
&$6

.
"
26
"
<%$
#(

%%&8
*
&%(
)
 &4
*
(A8
*
& &6
)
!
*
C$6

.
1
$0
)
 #(%!

%%(
)
 &4
*
(A8
*
&%
*

*
 #


"
5(4+/
 F%$ 2h%$ %m%$ -D%$
F &
*
E.E% #%(
)
$

@(
)
%4
"
(A$.

.
"
<CDhE&
*
(
*
&5
*
A8
*
%& &8
*
%&%
*
:CDh($]@(
)

%4
"
(6

%.4

,%
*
&

(

 &
*
%!

%

.
"
C3!
*
%B

A8
*
%& &8
*
%&5E
1
%
*
2!0
*
%5
*
2&(
*
(&

(


 &
*
%!

%

4
*
,

 &
*
 #
 Cl<n$ 2<Cln$ %Cmn$ -C<ln$
 >?
*
 &
)
-(
"
$

,&!0,&
*
,%&(
)
&%!
*
(&.

-



 !
"
3
"
-

%0&

%38
"

>?



 !
"
3
"
-

%0&

%%
*
%(
"
2
)
%&4
*

 &
*
2
)
(3
"
,&
*
2
)
((
*
,&
*
2
)
(
"
+%
*
 !0@(
2 &
*
2
)
(3
"
,&
*
2
)
((
*
,&
*
2
)
(A& !0@(
% &
*
2
)
((
*
C,&
*
2
)
(5 -&
*
2
)
(5C,&
*
2
)
((
*

h GT 3z A&-%&%&(+uA&{3` #j%42|$T bB%&`( O%-}%d$T .a%9:AB &Z3z -
TU3Q%&~ #Y>?$T  #%O%%}$ •5(/
 U(&V 2a- %!€2P% -w -X
lGT -4+[-Qp%$%KX( &
)
 a-biX([$T -TU(&V%K X5Y7
%K5K-•C #-4+%KF$•(+z Y% #(+U5K #-4+%KO #`2&(R
 <$;5 2F$;5 %D$;5 -h$;5
mG

!0
"
%Cl$%
*
$6
*
%
*
%&%
*
%&8
)
&4
"
(%$C!
*
&8
"
3
"
$

!0,&6
)
 &6
)
!
*

q&
)
%
*
%& !
"
20
"
-!0
*
%(
)
!0 0
*
$6

4
*
6
"
$%
*

*
 #

 
*
.
"
2&( &8
"
!0
"

*
 &4
*
+
!0

%
)
&%(
)
%&4$8
"
& #!0R
 Cm$ 2Cm$ %Cl$ -Ch$
p &8
*
&

$E# 7 &8
*
&

$H( &E9##-
&8
*
&

$30
*
A&E‚( &8
*
&

$30
*
 
*
2
"
@(c
&8
*
&

$%
*
.@(
*
&

 !0

@(

.
"
/
  2 %3Q -3
"

< 
"
(
"
5(4+.
"
saiA&
*
3
"
!0
"
%(
)
 5
*
@(!0%4
"
(
  0
*
55 #(

%%&8
*
&%(
)
!0%4
"
(.
1
$%& ,&
)
B

@( (
)
$%&8
*
&%(
)
!0
2  0
*
55 #(

%%&8
*
&%(
)
!0%4
"
(.
"
%& ,&
)
B

@( (
)
$%&8
*
&%(
)
!0
%  0
*
8
)
&!0%4
"
(%& ,&
)
B


*
B!
*
30
*
  0
*
@( #(

%%&8
*
&
-  0
*
@( 4$%(
)
!0%4
"
(.
1
$%& ,&
)
B

 #(
"
30
*
  0
*

< 
)
$5
*
ƒ

ƒ
<
%(
"
0
)
 # #(

%%&8
*
&C0
)
&2$

 &4
*
(A8
*
&&

 (

%
*
 (%!

9:p%$
)
$
5
*
%
*
%&&(<F%$&4
*
(A8
*
&,&
)
6

%
*
%&ƒ

$

A&
)
2&( &8
"

)
&%(
)
&
)
$5
*
%&
20
)
 &4
*
(A8
*
& #(
"
&(
 h%$ 2<%$ %m%$ -&6

%%
<<G

34

[55$

$
"
GC%
*
%&$
"
%$%&(+
)
$

 &4
*
(A8
*
&&

 (

 #A&
)
!
1

34

3
"
$
"
  8
"
$!0

%&3

 #8
*
%(
)
 &4
*
(A8
*
&%&
)
&#
1
%(
)
34

 #$
"

)
&
"
+%
*


.0
*
.4
"

.!0

.
"
FC%$3
"
<%$
)
,&4
"
.
1
$3
"
$

.0
*
,!0
*
%C (%!

%(
)
 &4
*
(A8
*
&%
*

*
 #


"
5(4+/
>%&
*
5(4
*
%(
)
!0
*
%„:F;D?
 Fm%$ 2Dh%$ %<F%$ -<%$
<D >?0
*
 &4
*
(A8
*
&,&4A+
"
C34

 &4

.(.(%&
)
&
)
4
"
 &4
*
(A8
*
&&034

38
"
>?&4
*
(A8
*
&,&4A+
"

%
*
 
*
%-(

.
"
$ .
*
.

%&B #(

%%&8
*
&5,30
*
  0
*

 ,&
*
2
)
(
"
((
*
C%
*
.@( 2,&
*
2
)
(
"
((
*
CA&.@(
%&
*
2
)
((
*
C,&
*
2
)
(<5 -&
*
2
)
(5C,&
*
2
)
(<(
*

<FG

$



D,&&8
"
&5%
*
&

(

 &
*
,&.
"
<l3

(

 &
*
-4+%
*

*
 #

2&(R
 3 2<<3 %Dm3 -<l3
< >?T%!€2P%%K X5Y2| X5Y%d.a%Q]>?Z X5Y%d.a%Q%….Q X5Y
-T a-%d&c&x/
 ,&
*
2
)
(
"
((
*
C%
*
.@( 2,&
*
2
)
(
"
((
*
CA&.@(
%&
*
2
)
((
*
C,&
*
2
)
(<5 -&
*
2
)
(5C,&
*
2
)
(<(
*

<h >?
"


B+%&
"
(@(!0

%$

%&%
*
 (



]>?8
"
-
"


B+%&
"
(%
*
 &
)
@(.0
*
,


$!
1
&2
)
 (



&

/
 ,&
*
2
)
(
"
((
*
C%
*
.@( 2,&
*
2
)
(
"
((
*
CA&.@(
%&
*
2
)
((
*
C,&
*
2
)
(<5 -&
*
2
)
(5C,&
*
2
)
(<(
*

<lJ &
*
&5
*
@(A8
*
&.

%56
*
%.
"
&

 !0

/
 J &%(
)
&5
*


 !
"
A
*
&0

,
2 J &%(
)
&5
*
4$A
*
&0

,
% †(4
*
&

%
*
%3

%&5
*
 
*
BEAE
1
 #3(
"
6

,&(%(
)
&%&(
"
$
*
&5
*
A
*
&0

,
- C%(
*

<m >?
*
 &
)
2
*

)
$
*
+,&
*


B+%&
"
(D,& &
"
&

%0A&
"
2

D,&38
"
>?
)
&%
*

%4
*
( 

&
"
 
"

*
&(%&8
)
A&
*
%%
*
%&34

&
"
&
 ,&
*
2
)
(
"
((
*
C%
*
.@( 2,&
*
2
)
(
"
((
*
CA&.@(
%&
*
2
)
((
*
C,&
*
2
)
(<5 -&
*
2
)
(5C,&
*
2
)
(<(
*

<p j&%&‡ Q5(4+%(
)
 &
"


.
"
sai:
 
*
%-(

&

 2'Q$%&$T 5Y%&‡ ,&O @(
2 J4+#&

(!
*
@(

0
)
$

5
*
%&4
*
 %G6
*
!0
"
A&&8
"
 &4
*
+!0

%
D[*&5*A*%& &*%&%*2!0*%5*CDDn$) #  (-"@(,&)6 &( &*&1$
CDm8
*
&0
*
&

@(

%(
)
A$.


*

 hChn$ 2hChn$ %Chhn$ -Chhn$
DG $%&-"$$ %(%)$%*':$3"$  (%*:Cno4"5*#%()$%&%*

*
 #


"
5(4+/
 Ch
F
7 2DC<
F
7 %Ch
D
7 -DC<
D
7
D< c(c &Lˆ&X($T %(T%r$ &(X'%K2u( &P%/:

5>I \k?u( &P%%!NT
-Vc@(%(T%r$.Q:

5>I \S?

3QS%KO #`Q5(4+R
 

:

I'S:=;< 2

:

I'S:=;<
%

:

;I'S:k=;< -

:

;I'S:k\=;<
DD
"
(
"
5(4+.
"
(
*
A&
*
3
"
&

(

 &
*
,&C&

(

 &
*
-4+/
 #$



D,&&8
"
&5C&

(

 &
*
!
1
&4
"
($1%(

-4+ #5  

.
"
&

(


&
*
,&
2 #$



D,& $
*
%C&

(

 &
*
!
1
&4
"
($1%(

-4+ #5  %(
1


.
"
&

(


 &
*
,&
% #$



D,&C&

(

 &
*
!
1
&-4+,&

.
"
&

(

 &
*
-4+
- 3
"
%(
*

DF u$G

CG
<
i #%W$T ,&!0 #(+U%d5KC%O%&&($T A&r-ƒK #(+U •G


MG
<
T.c%&,&%d5KiG
<
53M5KiG

.Q/
 ‰S:<=-;v 2‰S:<=-;v %‰S:<=v;- -‰S:<=v;-
D Gg  #N%KA&Y.!_<
D
A3Q%5(‡ 2P%BbDCm
<h
Š
? ƒ($~4+A&Y.!_%d$g  #Nr$2&(R
2? L(%5(‡ 2P%BbA&^ &Z5($T  ‹6$ˆ,&XA&Y.!_r$2|2&(,&X
#6$&c+R
?F<
p
AC2?ClŒ 2?FC<
p
AC2?ClŒ
%?FC<
p
AC2?ClŒ -?FC<
m
AC2?ClŒ
Dh G

A8
*
& &36%
*
 (%!

%(
)
34

A8
*
&C &

A8
*
&.4
"
.!0

.
"
9

C9
<

"
(
"
5(4+.
"
ƒ[A&
*
3
"

#!0
"
&0

,6
*
$%&!
"
3%!

%%(
)
A8
*
&R
 4

0
)
3%!

%%&
)
&0
)
3%!

% 2q&
)
%
*
%&!
1
34

A8
*
&3
"
 &

A8
*
&.
"
.:9

\9
<

%

2


*
%J:9<;9 -(
)
$
)
&%(
)
34

A8
*
& #(
"
30
*
 (
)
$34

%(
)
 &

A8
*
&
Dl&rg $T 3z  &z %O%& &‡(Aj&&T } (%a9$T A&r2,&(uu%&A&r%O%&ˆ
3z 3Qr& &z %&2i &‡(Aj&%KO #`&{&‡ /
-:9 2-:<9 %-:C9 --:F9
Dm j&6.!_.AL #%d&b kL $
k
:FC(C$
,
:ClD(C$

:Cml(
lCGE 2lGE %ClGE -ClGE
Dp G



%0A&
"
2

2,&4
*
( &E&8
"
&53
"
$



2,&%
*
&

(

 &
*
-4+.
"

Dm%0%*%5(4* AŠ3"&5*%5S:Cm( &*!3"$1,&%()%0%*

*
 #

2&(R
 Dm3 2<<3 %<l3 -3
Fq&
)
34 # &%(
)
5
*

*
&5
*
056
*
%!0

% 8
*
& &E% &!
*
%>%
*
%A+
*
&

(-(
"
&!
5
*
%&
*
A&?/
 B; 2v; %v; -vB;
F 

(

 &
*
&

(-(

!
1
&4
"
($

% 0%
*

*
 #

A&
)
26
"
<G6
*
%3
"
% 0$


2
*
,

ƒ(0
"
% 0%&8
)


6 ( &(

.
"
hAŠ&!0
"


&

(-(

%(
)
-
"


@(2
*
,


.
"
/
 <[ 2h[ %[ -[
F< G



%0A&
"
2

2,&4
*
( &E&8
"
&53
"
$



2,&%
*
&

(

 &
*
-4+.
"

Dm%0%*%5(4* AŠ3"&5*%5S:Cm!0"&(-(%()-"@($1
%(

-4+%(
)


%0%
*

*
 #

2&(R
 mCp[ 2hCl[ %DmCh[ -pCm[
FD G

$

%&-

A&-(
"
 (





 &8
"
 4
"
5
*
#%(
)
$

%&.
"
9

:DA7CA&-(
"
 (




<
 &8
"

4
"
5
*
#%(
)
$

%&.
"
9
<
:FA7q&$

%&-

-(
"
& (



3
"

<
&E
*
,55 &8
"
 4
"
5
*

#%(
)
$

%&.
"
/
 Dq7 2<Fq7 %q7 -Fmq7
FF U(Q5(4+.QsaiA&K3U6.!_ #-TU(&V%d%.w%.VBR
 06%d%.w% •.c3M2Z&,&!0%d2T-T
2 06.Q$T &Q$5Y5 &E &N3M X5Y2| X5Y-T%d%.w%
% K5a%&(+u&K@(.bˆT63Q &L6
- 06 •.c3M2Z&,&!0%d X5Y-T
F >?ƒ
*


 !
"
A& #(+
"
@($ #!0
"
%
*
%&

38
"
>?G #!0
"
%
*
%&

A&%
*
%
*
%


8
*
%& !

-
 &
*
2
)
(3
"
,&
*
2
)
((
*
,&
*
2
)
(
"
+%
*
 !0@(
2 &
*
2
)
(3
"
,&
*
2
)
((
*
,&
*
2
)
(A& !0@(
% &
*
2
)
((
*
C,&
*
2
)
(5 -&
*
2
)
(5C,&
*
2
)
((
*

Fh6.!_%d$T %.w%2L^2&(.XL( X5Y%dK 6‡,D.X3Q2Tr$<
.XR
D;<.X 2<;D.X %p;F.X -q&^
Fl *&5*E.E% # 0*!0%- #$~4+A&%!0"%()-"@(."hn[
 hC<
D
 2
l
 %
h
 -
F

Fm >?ƒ!

,&4&

%&.
"
&

 !0

$

&

&46

&4
*
, &(

$

0 #%&4

$3
"
30
1
 &
"
&&&

&4
#(28
"
&><?

$%
*
&
"
$
*
+

(+ !
)

 ,&
*
2
)
(
"
((
*
C%
*
.@( 2,&
*
2
)
(
"
((
*
CA&.@(
%&
*
2
)
((
*
C,&
*
2
)
(<5 -&
*
2
)
(5C,&
*
2
)
(<(
*

Fp G

%&(
"
$ 55&E

,%&
*
( 0
*
$

!0,&6
)
6
"
$30
*

*
% 0
*
:D

&(
"
$  0
*
%
*



&C
)
%
*
%&(
"
$ ,&
)
B

6
"
$,&
)
@(+!0$


*
%&
)
&4
*
.
"
2&(R
 

 2D

 %F

 -l


 c !_%T&!iBr+#A&>?%d.a%Q2|>?%d-T%!€2P%U3Q
%&~ #Y>?$T  #%O%%}$ •5(/
 >?TC>?X5Y 2>?X5YC>?X5Y
%>?&C>?2T ->?X5YC>?,&
 G

.6A8
*
&%
*

*
%%&
*
@([:h

%&
*
5(4
*
:<6

 #A&A&8
*
C 5
*
056
*
% 0
*
.6
A8
*
&30
*

*
% 0
*
J
*
% 0
*
%
*

*
 #

2&( &8
"
%
*
 .
*
30
*

*
%.

%&&
)
&4
*

 :<

 2:D

 %:F

 -:h


< >?G6
*
31 &

%
*

)
$%!

%310
)
3%!

%38
"
>?G6
*
31 &

%
*
 &
)
&8
"
 &4
*
+34

0
)
B3%!

%
 ,&
*
2
)
(
"
((
*
C%
*
.@( 2,&
*
2
)
(
"
((
*
CA&.@(
%&
*
2
)
((
*
C,&
*
2
)
(<5 -&
*
2
)
(5C,&
*
2
)
(<(
*

DG

!0
"
31 &

%
*

)
$%!

%%4

%
*
%&$6
*
F%$
*
(!0
"

"
+EA8
*
&%
*


 (

\;D, &8
"
&8
"

!0

%34

0
)
4
"
&4
*
.
"
2&(R
 <F%$ 2<%$ %h%$ -<%$
F GT %.w%VBs$$T 3z A&Y.!_$: #E3QX($T .VB%KT%PA:;$
qj%& &j%&3z -T#@(O #Z&-TC3z %K3z Y%%a%b2|h<Cm%$;5†E$=
<
:
T-T%d3z .Q/
 %$ 2<%$ %lCp%$ -<CF%$
 &!0 #Z&Q5(4+.Q,&!0 #Z&-T ^&_,%d&-TU(&V%W,&!0C
%W X5Y/B

:F5= ]B
<
:F
D
5>= \=;<?R
 B:m5>= \=;D? 2B:m5>= =;D? %B:F
D
5>= =;D? -B:F
D
5>= ?
h GT .VBA&Y.!_A&OAu%K%&U(-Q a&U.

C!_% #E3Q$T u$%Y`&#E3Q
.VB$T 3z A&Y.!_$

: &ZT-Q%d.VB.Q.

:D%$#E &$$T 3z A&Y.!_$
<
:
3Q.VB &ZT-Q%d.VB.Q.
<
:D<%$'‡+:$;5
<
&U(-Q.

.Q/
 D%$ 2<%$ %DC%$ -<m%$
l >?&



%
"
%34

%
"
,&
*
B

$

&3
"
,&8
*
5
*
6
*
>?
*
 &
)
-!

3
"
@(,&
)
. (

%
)

&



%(
)
34

,&
*
B


 ,&
*
2
)
(
"
((
*
C%
*
.@( 2,&
*
2
)
(
"
((
*
CA&.@(
%&
*
2
)
(>?(
*
C,&
*
2
)
(>?5 -&
*
2
)
(>?5C,&
*
2
)
(>?(
*

m >?G



$

%&

B+%&
"
( ( &(

$

%5(4
*
30
*
&

(

 &L&c(-(

A&
)

L(&

5Y%5(‡ %(
)
$

%& 6 &8
"
%
*
'Ž

]>?ZA&&

5
*
%5(4
*
 6 &Z%!0
"


&

(-(


%d-V

@($

%&%(
1
 6&

/
 ,&
*
2
)
(
"
((
*
C%
*
.@( 2,&
*
2
)
(
"
((
*
CA&.@(
%&
*
2
)
((
*
C,&
*
2
)
(<5 -&
*
2
)
(5C,&
*
2
)
(<(
*

p ƒK #(+U #-4+[B-Q3M3z Y%m$;5&!0 #Z&-T%d(s[/
[
:D5= 
>%$?&!0 #Z&-T%du$G%O%&[$T A&r<F%$.Q/
 
G
:D5=  2
G
:D5=  %
G
:D5>= Ch=? -
G
:D%5= 
h
"
(A


)
%
*
,&
)
!
*
&

&4-4+%&(+
"
.
"
/
 

5
*
&40 #,&
)
&
)
&0&6

%26
"
 2&
)
.
"
$%&4

$0 #
2 q&
*
.!0


<D
,&
)
.0
*
&0&6

%26
"
A&
*
.!0

 0
*
&

 -4(23Q%•
h b5K #$T -4+Q&sBGT u$G%O%&(s,&O 5K•$T A&r-:%$%K
,&!0 #Z&-T
G
:<5=> f.;<?%$C3z Y% #(+U5K #-4+.Q$;5&!0 #Z&
-T%d(s•.Q/
 

:<5=> \.;<? 2

:<%5>= f=;<? %

:<5>= f=;<? -

:<5=
h< 
"
(
"
5(4+.
"
(
*
A&
*
3
"
&



%(
)
$
*
+,&
*


B+%&
"
($T ,&R
 Vc!_%!#Q&N$T &c &Ys$&3
"
&A&(+3
"
&%&
)
@(+E
*

2 %&
)
@(+E
*

*
30
*
&4
"
($

%&
"
3
"
 #!0

.&3
"
&A&(+A&# @(+

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×