Tải bản đầy đủ

Bia 6 ĐƯNG 2018 2019

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐÔNG GIANG
TRƯỜNG MẪU GIÁO HỌA MI

**********

BÀI DỰ THI VỀ CÂU CHUYỆN PHÁP LUẬT

Họ và tên: A Lăng Thương
Ngày, tháng, năm sinh: 1993
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Cơ Tu
Đơn vị công tác: Trường Mẫu Giáo Họa Mi
Số điện thoại: 0397258861


PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐÔNG GIANG
TRƯỜNG MẪU GIÁO HỌA MI

**********

SỔ KẾ HOẠCH

CHĂM SÓC GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

GIÁO VIÊN: Zơ Râm Thị Đưng
LỚP
: Lớn 1
Năm học 2014 2015


PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐÔNG GIANG
TRƯỜNG MẪU GIÁO SƠN CA

**********

SỔ KẾ HOẠCH
CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ
CHỦ ĐỀ: GIAO THÔNG

Giáo viên: Zơ Râm Thị Đưng
Lớp
: Nhỡ 2

Năm học 2017 2018


PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐÔNG GIANG
TRƯỜNG MẪU GIÁO SƠN CA

**********

KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ “XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON LẤY TRẺ
LÀM TRUNG TÂM” GIAO ĐOẠN 2016 - 2020

Giáo viên: Zơ Râm Thị Đưng
Lớp
: Lớn 3

Năm học 2016
-2017

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐÔNG GIANG


TRƯỜNG MẪU GIÁO SƠN CA

**********

BÁO CÁO
TỔNG KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN VẬN
ĐỘNG CHO TRẺ TRONG TRƯỜNG MẦM NON GIAI ĐOẠN 2014 - 2017

Giáo viên: Zơ Râm Thị Đưng
Lớp
: Lớn 3

Năm học 2016
-2017

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐÔNG GIANG
TRƯỜNG MẪU GIÁO SƠN CA


**********

SỔ KẾ HOẠCH
CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ
CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH VÀ NGÀY 20/11

Giáo viên : Zơ Râm Thị Đưng
Lớp
: Lớn 2

Năm học 2018 2019
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐÔNG GIANG
TRƯỜNG MẪU GIÁO HỌA MI


**********

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Năm học 2018 - 2019

Giáo viên: Zơ Râm Thị Đưng
Lớp
: Lớn 2

Năm học 2018 2019
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐÔNG GIANG
TRƯỜNG MẪU GIÁO HỌA MI
**********


HỒ SƠ LƯU

Giáo viên: Zơ Râm Thị Đưng
Lớp
: Lớn 2

Năm học 2018 2019
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐÔNG GIANG
TRƯỜNG MẪU GIÁO HỌA MI
**********


SỔ BỒI DƯỠNG HÈ

Giáo viên: Zơ Râm Thị Đưng
Lớp
: Lớn 2

Năm học 2018 2019
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐÔNG GIANG
TRƯỜNG MẪU GIÁO HỌA MI
**********


KẾ HOẠCH
PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

Giáo viên: Zơ Râm Thị Đưng
Lớp
: Lớn 2

Năm học 2018 - 2019
Giáo viên: Zơ Râm
Thị Đưng
Lớp
: Lớn 2
PHÒNG GD
&
ĐT
HUYỆN
ĐÔNG GIANG
19
TRƯỜNG MẪU GIÁO HỌA MI
**********


KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG
THƯỜNG XUYÊN

Giáo viên: Zơ Râm Thị Đưng
Lớp
: Lớn 2

Năm học 2018 2019 Giáo viên: Zơ
Râm Thị Đưng
Lớp
: Lớn 2
PHÒNG GD
19 & ĐT HUYỆN ĐÔNG GIANG
TRƯỜNG MẪU GIÁO HỌA MI
**********

HỔ SƠ GIÁO VIÊN


ZƠ RÂM THỊ ĐƯNG
LỚP
: LỚN 2

Hồ sơ gồm có
1.Sổ kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ
2.Sổ theo dõi
3.Sổ tài sản
4. Sổ dự giờ
5.Sổ ghi chép của giáo viên
6.Tập lưu hồ sơ
7.Hồ sơ theo dõi sự phát triển của trẻ
8.Hồ sơ trẻ khuyết tật

Năm học 2018- 2019

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐÔNG GIANG
TRƯỜNG MẪU GIÁO SƠN CA

**********

HỒ SƠ XÉT HẾT TẬP SỰ


Họ tên: Zơ Râm Thị Đưng
Ngày sinh: 01/05/1990
Đơn vị công tác: Trường Mẫu Giáo Sơn Ca
Hồ sơ gồm có:
1. Quyết định tuyển dụng.
2. QĐ phân công công tác của PGD & ĐT.
3. Hợp đồng làm việc.
4. Quyết định phân công người hướng dẫn tập sự.
5. Báo cáo kết quả tập sự của cá nhân.
6. Báo cáo kết quả của người hướng dẫn tập sự.
7. Quyết định phân công công tác của Hiệu trưởng.
8. Bằng tốt nghiệp sư phạm.
9. 03 phiếu đánh giá giờ dạy; phiếu kiểm tra (mẫu 1a)
;phiếu đánh giá xếp loại thực hiện quy chế chuyên môn(
mẫu 1b).
10. Biên bản họp xét hết tập sự của trường
11. Tờ trình đề nghị của trường.

Năm học 2014 2015

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐÔNG GIANG
TRƯỜNG MẪU GIÁO SƠN CA

**********

HỔ SƠ GIÁO VIÊN
ZƠ RÂM THỊ ĐƯNG
LỚP
: LỚN 4


Hồ sơ gồm có
1.Sổ kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ
2.Sổ tay tự học
3.Sổ tài sản
4.Sổ chuyên môn
5.Sổ họp
6.Sổ tích lũy nghiệp vụ
7.Sổ bộ chuẩn
8.Sổ dự giờ
9.Các mục tiêu chủ đề

Năm học 2015 2016

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐÔNG GIANG
TRƯỜNG MẪU GIÁO SƠN CA

**********


SỔ KỶ YẾU SÁNG KIẾN KINH
NGHIỆM

Giáo viên: Zơ Râm Thị Đưng
Lớp
: Lớn 4

Năm học 2015
-2016

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐÔNG GIANG
TRƯỜNG MẪU GIÁO SƠN CA

**********

SỔ CHUYÊN MÔN


Giáo viên: Zơ Râm Thị Đưng
Lớp
: Lớn 4

Năm học 2015
-2016
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐÔNG GIANG
TRƯỜNG MẪU GIÁO SƠN CA

**********

SỔ DỰ GIỜ


Giáo viên: Zơ Râm Thị Đưng
Lớp
: Lớn 3

Năm học 2016
-2017
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐÔNG GIANG
TRƯỜNG MẪU GIÁO SƠN CA

**********

SỔ TÀI SẢN


Giáo viên: Zơ Râm Thị Đưng
Lớp
: Lớn 3

Năm học 2016
-2017

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐÔNG GIANG
TRƯỜNG MẪU GIÁO SƠN CA

**********

SỔ TÍCH LŨY NGHIỆP VỤ

Giáo viên: Zơ Râm Thị Đưng
Lớp
: Lớn 4


Năm học 2015
-2016

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐÔNG GIANG
TRƯỜNG MẪU GIÁO SƠN CA
**********

KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN


Giáo viên: Zơ Râm Thị Đưng
Lớp
: Lớn 1

Năm học: 2014 2015PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐÔNG GIANG
TRƯỜNG MẪU GIÁO HỌA MI
**********

HỒ SƠ CÁ NHÂN
Giáo viên: Zơ Râm Thị Đưng
Lớp Lớn 2
* HỒ SƠ GỒM CÓ:
1. Các loại kế hoạch giáo dục
2. Hồ sơ theo dõi trẻ
3. Sổ tài sản của lớp
4.Hồ sơ cá nhân


Năm học: 2017 - 2018PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐÔNG GIANG
TRƯỜNG MẪU GIÁO SƠN CA

**********

SỔ KẾ HOẠCH
CHĂM SÓC GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP VÀ NGÀY 22/12

Giáo viên: Zơ Râm Thị Đưng
Lớp
: Lớn 3

Năm học 2016 2017


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×