Tải bản đầy đủ

TONG HOP BIA GIAO AN CUC DEP1011

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀI NHƠN
TRƯỜNG TH SỐ 2 HOÀI ĐỨC

SÁNG KIẾN
MỘT SỐ BIỆN PHÁP LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP
ĐốI VỚI HỌC SINH LỚP 2

Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM THOA

Tháng 4 năm 2018


TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ II HOÀI ĐỨC
TỔ CHUÊN MÔN KHỐI 1,2
----------  ----------

GIAÙO AÙN
SHCM THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC
Lớp 2

Môn:Tự nhiên và Xã hội


Bài: Mặt

Trời

Ngày lên lớp: 20/4/2018
gi¸o viªn :

Năm học:

Nguyễn Thị Kim Thoa

2017 - 2018


TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HOÀI ĐỨC

BÀI THU HOẠCH
KẾT QUẢ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 7
(KHÓA XII CỦA ĐẢNG)

Họ và tên: Mai Hoàng Tuấn
Chức vụ: Nhân Viên

Hoài Đức, ngày 12/ 8/ 2018


Số: 03/VBHN-BGDĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2016

THÔNG TƯ
BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC


gV :

Nguyễn Thị Kim Thoa


Năm học:

2016 - 2017

PHÒNG GD & ĐT HOÀI NHƠN
TRƯỜNG TH SỐ 2 HOÀI ĐỨC

SÁNG KIẾN
MỘT SỐ BIỆN PHÁP LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚPĐ I VỚI HỌC SINH LỚP 2

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Thoa
Giáo viên chủ nhiệm lớp: 2A


HOÀI ĐỨC, THÁNG 4 NĂM 2018


phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O HOÀI NHƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HOÀI ĐỨC
----------  ----------

Số: 03/VBHN-BGDĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2016

THÔNG TƯ
BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC

KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG HS NĂNG KHIẾU, GIÚP ĐỠ HS CHƯA HOÀN THÀNH
NỘI DUNG HỌC TẬP, CHƯA ĐẠT VỀ NĂNG LỰC, PHẨM CHẤT


gi¸o viªn :

Nguyễn Thị Kim Thoa
CHỦ NHIỆM LỚP 2A

Năm học:

2016 - 201

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O HOÀI NHƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HOÀI ĐỨC
----------  ----------

KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC”BÀN TAY NẶN BỘT

TỔ
CHUYÊN
MÔN KHỐI HAI


Năm học:

2015 - 2016

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O HOÀI NHƠN

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HOÀI ĐỨC
----------  ----------

KẾ HOẠCH
Thực hiện giảng dạy Bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài
học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”
Năm học 2017-2018

GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ KIM THOA

Dạy lớp 2A

Năm học:

2017 - 2018


phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O HOÀI NHƠN

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HOÀI ĐỨC
----------  ----------

CÁC KẾ HOẠCH
NĂM HỌC 2017-2018

1. Kế
hoạch

2.
3.
4.
5.

chuyên môn cá nhân
Kế hoạch hoạt động NGLL – Hoạt động ngoại khóa
Kế hoạch hỗ trợ HS chưa hoàn thành và bồi dưỡng HS năng khiếu
Kế hoạch học BDTX
Kế hoạch thực hiện phương pháp bàn tay nặn bột

GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ KIM THOA

Dạy lớp 2A
Năm học:

2017 - 2018


phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O HOÀI NHƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HOÀI ĐỨC
----------  ----------

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
NGOÀI GIỜ LÊN LỚP VÀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

Giáo viên:
NGUYỄN THỊ KIM THOA

Chủ nhiệm lớp 2A
Năm học:

2016 - 2017

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HOÀI ĐỨC
----------  ----------


BÁO CÁO THÀNH TÍCH
CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP

Người báo: Nguyễn Thị Kim Thoa
GVCN: lớp 2A
Năm học: 2017-2018


phßng Gd & ĐT HOÀI NHƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HOÀI ĐỨC
----------  ----------

GIAÙO AÙN
Môn: Tự nhiên và Xã hội
Lớp 3

Tõ tuÇn 1 ®Õn tuÇn 35

GV: Nguyễn Thị Kim Thoa

Năm học: 2017 – 2018

phßng Gd & ĐT HOÀI NHƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HOÀI ĐỨC
----------  ----------


GIAÙO AÙN
TẬP 3

Tõ tuÇn 19 ®Õn tuÇn 27

LỚP 2A
GV: Nguyễn Thị Kim Thoa

Năm học: 2017 – 2018

phßng Gd & ĐT HOÀI NHƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HOÀI ĐỨC

---- -----  ----------


BIÊN BẢN
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC: 2017-2018

( Trích)

Tổ chuyên môn khối 1+2


phßng Gd & ĐT HOÀI NHƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HOÀI ĐỨC
----------  ----------

BIÊN BẢN SƠ KẾT HỌC KÌ I
( Trích)
TỔ 2


Tổ trưởng: Nguyễn Thị Kim Thoa
Năm học: 2014– 2015Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×