Tải bản đầy đủ

Sáng kiến GVCN lop 2 2018 2019 moi

MỤC LỤC
NỘI DUNG
1/ Đặt vấn đề:

TRANG
2

1.1/ Lý do chọn đề tài:

2

1.2/ Mục tiêu của sáng kiến:

3

1.2.1. Mục tiêu chung:

3

1.2.2. Mục tiêu cụ thể:


3

1.3. Đối tượng nghiên cứu:

3

1.4. Đối tượng khảo sát thực nghiệm:

3

1.5. Phương pháp nghiên cứu

3

1.6. Thời gian nghiên cứu:

4

2. Nội dung:

4

2.1. Cơ sở viết sáng kiến:

4

2.2. Thực trạng của vấn đề cần giải quyết:

5

2.3. Các biện pháp làm tốt công tác giáo viên chủ nhiệm:

6

2.3.1. Việc giáo viên chủ nhiệm cần làm đối với bản thân mình:

6

2.3.2. Việc giáo viên chủ nhiệm cần làm đối với học sinh:


10

2.3.3. Việc giáo viên kết hợp với phụ huynh trong công tác chủ
nhiệm:

14

2.3.4. Duy trì sĩ số lớp:

14

2.4. Kết quả đạt được:

14

3. Kết luận:

16

1


MỘT SỐ BIỆN PHÁP LÀM TỐT CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP
ĐỐI VỚI HỌC SINH LỚP 2
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa
1/.Đặt vấn đề:
1.1. Lý do chọn đề tài:
Sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn hiện nay cần phải đổi mới về mục tiêu và
phương thức đào tạo. Đào tạo ra lực lượng lao động có chất lượng cao và sáng tạo
có khả năng tự học, tự nghiên cứu suốt đời nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển
của đất nước trong giai đoạn mới. Một vấn đề đặt ra để thực hiện mục tiêu giáo
dục là: “ Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu
cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, và các
kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học Trung học cơ sở”- Trích Luật giáo dụcVới lứa tuổi học sinh ở bậc Tiểu học nói chung là lứa tuổi ngây thơ trong
sáng hay giận hờn, thích đùa giỡn, thích được khen, thích được yêu thương. Chính
vì thế các em rất dễ bắt chước những cái xấu, nhưng cũng dễ dàng tiếp thu cái hay,
cái đẹp, để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Là một giáo viên
trực tiếp giảng dạy lớp 2, trước hết phải xác định được vai trò của mình. Đó là
giáo dục học sinh lớp 2 nhằm giúp các em hình thành những cơ sở ban đầu cho sự
phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, và các kỹ
năng cơ bản để học sinh tiếp tục học lớp 3.”
Là những người trực tiếp giảng dạy ở bậc Tiểu học, chắc là mỗi chúng ta ai
cũng trăn trở về vấn đề giáo dục học sinh, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay
phương pháp dạy học mới - Phương pháp dạy học tích cực - được đưa vào giảng
dạy tiểu học mang tính ưu việt cao: các em tự nghiên cứu bài học, thảo luận tương
tác, tự tìm ra kiến thức mới. Để đáp ứng được điều đó, hơn ai hết, giáo viên phải
làm tốt công tác chủ nhiệm của mình đưa các em vào nề nếp nhưng vẫn giữ được
sự sáng tạo, linh hoạt của các em. Với tôi đây là một vấn đề quan trọng mà mỗi
chúng ta phải thực hiện. Làm thế nào để thực hiện được điều đó?
Mặt khác, trong điều 34. Nhiệm vụ của giáo viên trong công tác chủ nhiệm
2


(trích trong Điều lệ trường Tiểu học): “Giáo viên trau đồi đạo đức, nêu cao tinh
thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu
trước học sinh, thương yêu đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh;
bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh.” Trước tiên người giáo viên
phải công nhận quyền và lợi ích của học sinh. Trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn
đầu của việc đổi mới giáo dục, giai đoạn đang cần sự hợp tác nhiều hơn nữa giữa
giáo viên và phụ huynh. Trong khi đó, giữa giáo viên, phụ huynh và học sinh chưa
thực sự thống nhất, chưa có sự gắn kết để cùng nhau giáo dục con em thì có nhiều
mâu thuẫn và nhiều điều đáng tiếc xảy ra giữa học sinh, giáo viên và phụ huynh
với nhau. Vậy người giáo viên cần làm gì, biện pháp nào, để giảm thiểu những
mâu thuẫn, những điều đáng tiếc đó?
Xuất phát từ hai vấn đề đặt ra nêu trên, là giáo viên chủ nhiệm lớp hai, tôi
quyết định chọn đề tài sáng kiến: “ Một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm
lớp đối với học sinh lớp 2”
1.2. Mục tiêu của sáng kiến:
1.2.1. Mục tiêu chung:
Mục đích của đề tài nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh,
đáp ứng nhu cầu giáo dục trong thời đại mới; giúp giáo viên chủ nhiệm làm tốt
công tác chủ nhiệm của mình.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể:
Ghi lại những việc làm mới dẫn đến thành công của bản thân về công tác
chủ nhiệm lớp.
1.3. Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp để làm tốt công tác chủ nhiệm
lớp.
1.4. Đối tượng khảo sát thực nghiệm: Học sinh lớp 2A của trường Tiểu học
số 2 Hoài Đức.
1.5. Phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp khái quát hóa các nhận định độc lập
- Phương pháp điều tra, khảo sát, phỏng vấn, trao đổi
- Phương pháp thống kê.
3


1.6. Thời gian nghiên cứu: Tháng 8 năm 2017 đến tháng 4 năm 2018
2. Nội dung:
2.1. Cơ sở viết sáng kiến:
Căn cứ Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên tiểu học: Module TH 34 “Công
tác chủ nhiệm lớp ở trường Tiểu học”
Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên
phổ thông.
Căn cứ Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của
Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số
30/2014/TT-BGDĐ ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
Trong công cuộc đổi mới đất nước ta hiện nay Đảng và Nhà nước rất quan
tâm đến vai trò của giáo dục. Đảng ta khẳng định mục tiêu của giáo dục là “Nâng
cao dân trí bồi dưỡng nhân lực đào tạo nhân tài” để mục tiêu đó được thực hiện có
hiệu quả, việc cải tiến phương pháp dạy học “Phát huy tính tích cực của học sinh”
là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Dạy học theo nhóm đây là mô hình nhà
trường tiên tiến, hiện đại, phù hợp với mục tiêu phát triển và đặc điểm của giáo
dục nước ta. Nhóm làm việc sẽ khuyến khích HS giao tiếp với nhau và như vậy sẽ
giúp cho những trẻ em nhút nhát, thiếu tự tin, cô độc có nhiều cơ hội hòa nhập với
lớp học. Thêm vào đó, học theo nhóm còn tạo ra môi trường hoạt động mang bầu
không khí thân mật, cởi mở, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ trên cơ sở cố gắng hết sức
và trách nhiệm cao của mỗi cá nhân. HS có cơ hội được tham gia tích cực vào
hoạt động nhóm. Do đó sẽ khắc phục tình trạng áp đặt, uy quyền, làm thay, thiếu
tôn trọng...giữa những người tham gia hoạt động, đặc biệt giữa giáo viên và học
sinh.
Lớp 2 là lớp rất quan trọng, là nền tảng trang bị kiến thức cho các em học lên
lớp trên tốt hơn. Để có nhiều trò ngoan mỗi giáo viên không những phải rèn đạo
đức cho các em mà phải xây dựng cho các em nề nếp học tập. Học sinh lớp 2 tư
duy của các em là tư duy cụ thể. Các em thích tham gia vào mọi hoạt động, thích
4


chứng tỏ mình trước đám đông. Các em có khả năng tự điều khiển cả hoạt động
tâm lý của bản thân thể hiện ở chỗ: biết lắng nghe, muốn nhận xét mình, nhận xét
bạn và nhóm bạn. Các em còn kiểm chế được tính hiếu động, tính bột phá và có
khả năng chuyển chúng thành tính năng động.
Người giáo viên đồng thời thực hiện 2 nhiệm vụ là: “ dạy chữ - dạy người”.
Học sinh chịu tác động từ các phía: gia đình, nhà trường và xã hội. Những tác
động đó đan xen vào nhau, tạo ra những tích cực cho học sinh hoặc có thể ngược
chiều nhau gây khó khăn cho quá trình giáo dục. Vì vậy, vấn đề đặt ra là cần phối
hợp chặt chẽ giữa tất cả các tác động giáo dục theo hướng tích cực.
2.2. Thực trạng của vấn đề cần giải quyết:
* Thứ nhất là về nề nếp học tập: Phương pháp dạy học mới ở tiểu học phương pháp dạy học tích cực - được đưa vào giảng dạy trong nhiều năm qua đã
phát huy được tính độc lập, sáng tạo của học sinh, giúp các em linh hoạt, chủ động
tìm tòi kiến thức mới. Trong những năm qua, bản thân tôi tìm tòi nghiên cứu, vận
dụng nhưng hiệu quả chưa cao cụ thể :
- Nề nếp lớp đầu năm học 2017-2018:
Sĩ số lớp đầu năm 29 em:
Nội dung hoạt động

Số học sinh tham
gia có hiệu quả

Tỉ lệ

Ngồi học đúng tư thế

14

47,28%

Độc lập làm bài

20

68,98%

Biết hợp tác nhóm

15

51,72%

Biết tự nhận xét mình, nhận xét bạn

10

34,48%

Có đủ dụng cụ học tập khi đến lớp

15

51,72%

Chủ động, sáng tạo trong các hoạt động

13

44,82%

5


Nghiêm túc, học tập

14

48,27%

Các em hoạt động nhóm còn gò bó, giáo viên chưa phát huy được tính năng
động sáng tạo của học sinh. Và tôi đã thử nghiệm một số tiết dạy khác, cho các em
tự do thảo luận thì các em lại quá ồn ào.
* Thứ hai là về mối quan hệ hợp tác giữa giáo viên, phụ huynh và học sinh
với nhau:
Bản thân tôi dạy nhiều năm nhưng mỗi lớp dạy đều tiếp xúc với từng phụ
huynh khác nhau, với nhiều ý kiến nhận xét của phụ huynh về cô giáo cũng khác
nhau. Có phụ huynh, học sinh cho rằng “cô dễ”, có phụ huynh, học sinh lại cho
rằng “cô khó”. Bản thân tôi đôi lúc cũng nhận được sự góp ý mang tính chủ quan
của phụ huynh như: “nó không học thì cô cứ đánh đi”, “ cô đừng hiền quá”, “cô
cười là nó không sợ đâu” hay “nhỏ mà dùng bút dạ”, “nó sợ cô quá”…
Mặc khác trong thời gian gần đây, việc giáo viên sai phạm với học sinh, phụ
huynh sai phạm với giáo viên, học sinh sai phạm với giáo viên như Báo Giáo dục
đưa tin18 giờ 20 phút ngày 6 tháng 4 năm 2018 ( Quyên Quyên- Video: VTC
News). Đây là thực trạng đáng tiếc, gây nhiều dư luận không tốt đối với ngành
giáo dục nước nhà.
Với những ý kiến, những việc sai phạm đó, bản thân tôi suy nghĩ rằng giữa
phụ huynh, giáo viên, học sinh chúng tôi chưa hiểu nhau trong phương pháp giáo
dục trẻ và cần có sự hợp tác cao trong việc giáo dục con em.
Chính vì vậy, tôi không ngừng tìm tòi các biện pháp mới để thay đổi thực
trạng trên với mong muốn giúp các em có nề nếp học tập tốt theo phương pháp
dạy học mới, mong muốn phụ huynh cùng hợp tác với giáo viên cùng nhau giáo
dục con em góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục của nhà trường.
2.3. Các biện pháp làm tốt công tác giáo viên chủ nhiệm:
2.3.1. Việc giáo viên chủ nhiệm cần làm đối với bản thân mình:
2.3.1.1. Giáo viên xác định được vai trò của mình:

6


Giáo viên thấy được mục đích chính của việc học, là dạy dỗ, giáo dục, rèn
luyện con người. Muốn làm được việc này giáo viên phải là người gương mẫu
chấp nhận mọi vất vả, không quản ngại khó khăn, luôn có tinh thần trách nhiệm
cao trong công việc, bản thân phải có nỗ lực lớn, đầu tư nhiều thời gian, phải có
tâm huyết với nghề, không thoái thác buông xuôi mà phải kiên trì bền bỉ, chịu khó
thì mới đưa các em vào nề nếp. Bởi ở mỗi năm học các em đều nhận được những
phương pháp và kiến thức mới, tiếp thu được những cái hay, cái đẹp riêng.
2.3.1.2. Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình học sinh:
Đây là công việc xuyên suốt cả một năm học. Đầu tiên là tôi theo dõi từng
diễn biến cá nhân học sinh, rà soát lý lịch học sinh, tìm hiểu học sinh có hoàn cảnh
đặc biệt. Giáo viên phải sắp xếp thời gian đến gia đình thăm hỏi tình hình vài lần,
tạo điều kiện tốt cho việc thông tin hai chiều, hoặc qua những lần họp phụ huynh
có thể trao đổi với nhau về tình hình học sinh để có phương hướng giải quyết.
2.3.1.3. Phân loại học sinh:
Qua một tuần đầu theo dõi. Giáo viên nắm rõ từng đối tượng học sinh trong
lớp để sắp xếp chỗ ngồi cho các em thật hợp lý. Mỗi tổ, mỗi nhóm phải có đủ các
đối tượng học sinh khác nhau. Đối với học sinh học còn chậm, còn hạn chế năng
lực, giáo viên sắp xếp tạo điều kiện về chỗ ngồi thuận lợi nhất là bàn đầu hoặc bàn
thứ hai để tạo điều kiện cho việc quan sát, theo dõi, uốn nắn kịp thời của giáo
viên. Mỗi nhóm có một bạn nhóm trưởng để theo dõi lẫn nhau trong mọi hoạt
động học tập, như kiểm tra bài lẫn nhau, đổi vở cho nhau để tự chữa bài. Kịp thời
thông báo cho giáo viên nắm được tình hình và giúp các em đó học được tốt hơn.
Các em tự bầu ra cán sự lớp. Các em cũng tự ứng cử vào các ban. Lớp
trưởng, lớp phó, các tổ trưởng có năng lực, có hạnh kiểm tốt, xông xáo, hoạt bát,
mạnh dạn, nhanh nhẹn trong mọi hoạt động, luôn gương mẫu cho các bạn noi
theo. Giáo viên xây dựng tập thể lớp thực sự là một tổ ấm có tinh thần tự học, tự
rèn luyện và tự quản cao. Biết yêu thương giúp đỡ bạn cùng tiến bộ.
2.3.1.4. Giáo viên và học sinh tham gia mọi hoạt động:
7


Ở lứa tuổi này các em rất nhạy bén trong giao tiếp. Vì vậy các em rất hay so bì, dễ
tự ái. Để tránh mất lòng tin ở học sinh, giáo viên phải hết sức nghiêm túc, thực
hiện mọi hoạt động cùng học sinh để khen, chê đúng mức, kịp thời. Lời khen, chê
phải mang tính động viên, khuyến khích. Các nề nếp phải được thực hiện liên tục
và đồng bộ, luôn coi trọng ý kiến của học sinh, kiên trì lắng nghe khi học sinh nói,
hoặc có ý kiến trong giờ sinh hoạt lớp dù đúng hay chưa thật chính xác. Giáo viên
cũng nên khen để các em mạnh dạn hơn, tự tin hơn mỗi khi có ý kiến phát biểu
mang tính xây dựng tập thể.
Ngoài giờ học cô, trò thỉnh thoảng trò chuyện dù những việc không liên quan
đến việc học. Nhưng từ đó học sinh cũng thấy được sự thân mật, gần gũi, sự quan
tâm thương yêu của cô giáo giúp các em ham thích đi học.
Với những yêu cầu trên dựa vào đó mà giáo viên có những chứng cứ cụ thể
để đánh giá thành tích các em chính xác, công bằng.
2.3.1.5. Giáo viên quan tâm đến sức khỏe và cách ăn mặc của học sinh:
Giáo viên không những quan tâm về nề nếp, đạo đức và học tập của học sinh,
mà còn phải thường xuyên quan tâm đến sức khỏe của các em nữa. Giáo viên
hướng dẫn học sinh có năng lực tự phục vụ bản thân: biết tự mặc quần áo, biết tự
thay đổi quần áo theo thời tiết: nóng biết cới bớt áo, lạnh biết mặc thêm áo.
2.3.1.6. Giáo viên quan tâm đến việc rèn kĩ năng sống, hình thành năng lực,
phẩm chất cho học sinh:
Hiện nay kĩ năng sống là một trong những vấn đề cần quan tâm. Các em
bước chân vào trường tiểu học, nhiều em rất nhút nhát, có em ngây người, thiếu
cảm xúc khi gặp thầy cô giáo, có em thì trả lời trống không khi cô giáo, thầy giáo
hỏi han, gặp thầy cô không dạy mình là không chào... Chính vì vậy vấn đề rèn kĩ
năng sống cho các em là rất cần thiết khi các em mới bước vào lớp một, lớp hai.
Như vậy vai trò của giáo viên chủ nhiệm vô cùng quan trọng trong việc rèn kĩ
năng sống cho các em. Dạy các em biết cách chào khi đi học và khi đi học về, gặp
người lớn, thầy cô đều lễ phép chào. Biết nói cảm ơn khi được cho hoặc được
8


giúp đỡ, biết kính trọng, lễ phép với người lớn và nhường nhịn các em nhỏ hơn
mình. Tránh gây gổ, xung đột với anh chị lớp trên, các em nhỏ lớp dưới. Đến lớp
lắng nghe cô giáo giảng bài hay giao việc, có ý kiến thì giơ tay chứ không nói
chen ngang, giáo viên giúp các em tự tin hơn trước đám đông bằng nhiều hình
thức như: sinh hoạt đầu giờ, thảo luận nhóm... Đây là những kĩ năng hết sức cơ
bản trong cuộc sống mà các em dần hình thành ngay từ đầu năm học.
2.3.1.7. Công tác phối kết hợp:
Mỗi năm học có ít nhất 3 lần họp phụ huynh học sinh do Ban Giám hiệu chỉ
đạo. Nhằm để thông báo kết quả học tập của học sinh và cùng với phụ huynh bàn
bạc đưa ra kế hoạch cụ thể để giáo dục học sinh. Đồng thời giáo viên báo cáo cụ
thể cho phụ huynh nắm về các mặt: năng lực, phẩm chất, học tập và các hoạt động
giáo dục. Yêu cầu phụ huynh tạo điều kiện cho con em mình học tập theo yêu cầu
của nhà trường. Đề nghị với Chi hội phụ huynh học sinh tạo điều kiện giúp đỡ
những em học sinh nghèo. Nhắc nhở phụ huynh kết hợp cùng giáo viên chủ nhiệm
để giáo dục đạo đức cho con em mình ở nhà. Giáo viên đến nhà hoặc gọi điện
thoại thông báo cho cho phụ huynh biết được tình hình học tập cũng như đạo đức
khi có sự thay đổi như: chưa chăm, hay quên đồ dùng học tập, gây gổ với bạn bè.
Giáo viên thường xuyên đến thăm hỏi gia đình học sinh để hiểu rõ hơn về hoàn
cảnh gia đình và trình bày cụ thể về tình hình học tập, đạo đức của những em đó.
Đồng thời nhắc nhở phụ huynh quan tâm hơn đến việc giáo dục con em mình.
Tránh những hình phạt nặng nề, tránh những lời nói xúc phạm học sinh, phụ
huynh làm học sinh sợ hãi, gây bức xúc trong phụ huynh.
Nghiêm túc lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường khi có
những vấn đề xảy ra nghiêm trọng trong lớp. Phối kết hợp với giáo viên trong tổ
khối tìm ra biện pháp hay nhất để giáo dục những em học sinh cá biệt.
Phối kết hợp với Tổng phụ trách Đội giúp các em tham gia sinh hoạt sao Nhi
đồng. Tóm lại giáo viên cùng học sinh tham gia mọi hoạt động do nhà trường và
các đoàn thể phát động và giúp các em quan hệ tốt với các bạn bè trong trường.

9


2.3.1.8. Giáo viên là tấm gương sáng cho học sinh noi theo:
Ở lứa tuổi này, các em rất hiếu động dễ bắt chước nhưng cũng mau chóng
quên. Các em xem cô giáo là thần tượng và nhất là việc gì cũng cho cô là đúng.
Vì thế giáo viên phải hết sức cẩn thận, nghiêm khắc với bản thân từ lời ăn
tiếng nói, đến tác phong làm việc, trong giảng dạy phải gương mẫu kiên trì, ân cần
công bằng với mọi học sinh không nên cứng nhắc, nghiêm khắc nhưng không để
các em sợ, vui nhưng không để học sinh quá trớn. Ngoài giờ học còn thể hiện sự
vui tươi hòa nhã, gần gũi trò chuyện với học sinh để không gây ấn tượng lo sợ mà
ngược lại các em luôn thấy thoải mái tin tưởng muốn gần gũi bên cô của mình.
Giáo viên phải thể hiện được lòng nhân ái, yêu nghề mến trẻ “Tất cả vì học
sinh thân yêu.” Không quá nóng nảy, quát tháo, vi phạm nhân cách học sinh. Với
nhiệm vụ của mình mỗi giáo viên đều có những khó khăn riêng trong công tác chủ
nhiệm. Giáo viên luôn nghĩ ra những kinh nghiệm hay nhất, hướng giải quyết phù
hợp để thay đổi ở từng thời điểm và gây được uy tín đối với học sinh và phụ
huynh.
2.3.2. Việc giáo viên chủ nhiệm cần làm đối với học sinh:
2.3.2.1. Rèn luyện học sinh các thói quen sau:
- Ngay từ đầu năm học giáo viên giúp học sinh học thuộc 5 điều bác Hồ
dạy. Hàng ngày vào đầu giờ tôi cho học sinh đứng nghiêm trang đọc thuộc 5 điều
Bác Hồ dạy. Giáo viên giải thích để các em hiểu từng Điều và tự bản thân các em
thực hiện đúng theo.
- Giáo dục các em đạo đức, cách cư xử, ứng xử với mọi người xung quanh
bằng tình cảm chân thành của người cô, người mẹ. Bản thân giáo viên phải thực
hiện đúng chương trình các bài học đạo đức, lồng ghép giảng dạy các câu chuyện
về “Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống” trong chương trình đạo đức lớp
hai.
- Xây dựng tổ học tập, các em cùng nhau giúp nhau trong học tập như: bạn học
10


giỏi phần toán kèm bạn còn hạn chế môn Toán, bạn đọc tốt kèm bạn đọc chưa tốt.

- Hướng dẫn học sinh có ý thức vệ sinh chung, vệ sinh cá nhân như đầu giờ
tôi luôn luôn kiểm tra vệ sinh tay, chân, quần áo học sinh. Để một chậu
nước, hướng dẫn học sinh rửa tay trước khi vào lớp, kiểm tra tay trước khi
cầm bút viết bài.
- Quy định xếp hàng ra vào lớp theo tổ sao cho nhanh, đẹp, có thi đua giữa
tổ với nhau. Yêu cầu các em đi thẳng hàng, không xô đẩy, chen lấn, phải đi
nghiêm túc đến ngoài cổng trường mới được giải tán hàng.
- Tập luyện cho các em những điều sau:
+ Không vô lễ
+ Không nói tục, chửi thề
+ Không xưng hô mày, tao với bạn bè.
+ Không xả rác bừa bãi
+ Không chọc ghẹo, gây gổ, đánh nhau với bạn...
2.3.2.2. Xây dựng nề nếp:
Việc xây dựng nề nếp học tập cho các em cũng là một trong những yếu tố
quan trọng trong công tác chủ nhiệm lớp. Xác định rõ được điều đó nên tôi đã chú
ý đến biện pháp xây dựng tốt nề nếp học tập cho học sinh để làm tiền đề cho việc
nâng cao chấp lượng học sinh cho lớp mình.
- Quy định về nề nếp sinh hoạt đầu giờ, giữa giờ, tự giác theo sự điều khiển
của lớp trưởng hát tập thể 1 bài. Ngồi chăm chú nghe đọc báo, tập trung nghe
chuyện, tự giác điều khiển lẫn nhau để giữ trật tự ở những phút đầu buổi học.
- Hàng ngày giáo viên tuyên dương khen ngợi kịp thời những cá nhân, những
tổ có nhiều cố gắng trong việc giữ gìn tốt nề nếp tốt cho các em khác noi theo và
cũng thật là nhẹ nhàng, nhưng nghiêm khắc, phê bình những cá nhân, tổ còn mắc
sai phạm làm ảnh hưởng đến nề nếp lớp.
11


- Xây dựng nề nếp mặc đồng phục theo đúng quy định. Gọi một vài em
nam, nữ ăn mặc chỉnh tề lên trước lớp để làm gương cho học sinh noi theo.
- Nề nếp giữ vệ sinh lớp: Từ đầu giờ đến cuối giờ học, học sinh phải có ý
thức giữ sạch lớp học. Trực nhật của học sinh phải có sự phân công theo nhóm,
giáo viên luôn kiểm tra ngay từng buổi học, có nhận xét đánh giá kịp thời.
- Tư thế ngồi học trong lớp cũng là một nề nếp của học sinh. Thường học
sinh phải ngồi nghiêm chỉnh chú ý bài. Sau mỗi tiết phải có giải lao 5 phút chuyển
tiết cho học sinh, giải lao giúp các em thoải mái hơn ở tiết học tiếp theo. Khi giảng
bài, để học sinh tiếp thu bài tốt, giáo viên cần uốn nắn sửa chữa tư thế ngồi kịp
thời giúp học sinh tập trung chú ý vào bài để học tập tốt.
- Nề nếp đưa tay phát biểu cũng là quan trọng nhiều khi học sinh hiểu bài
muốn cô giáo gọi phát biểu học sinh thường đứng dậy “Thưa cô em”, “ em cô, em
cô” thật to làm như vậy dẫn đến mất trật tự, mất thời gian. Chúng ta cần quán triệt
và sửa sai cho học sinh. Muốn phát biểu ngồi ngay vị trí của mình đưa tay phải lên
và tì gối tay lên bàn học thật nghiêm túc, đến khi có hiệu lệnh của giáo viên mới
được phát biểu, tuyệt đối không được nháo nhác, ồn ào làm mất trật tự lớp học.
- Xây dựng nề nếp tự kiểm tra, chữa bài (bằng bút chì) của mình, của bạn và
nhóm bạn thông qua sự điều khiển của nhóm trưởng, lớp trưởng, giáo viên: các
em độc lập kiểm tra, sau đó nếu có thắc mắc thì trao đổi trong nhóm hoặc nhờ sự
hỗ trợ của giáo viên.
- Nề nếp trả lời cũng cần uốn nắn cho học sinh phải trả lời thành câu rõ ràng
đúng ngữ pháp.
- Nề nếp hoạt động nhóm:
+ Hình thành hoạt động nhóm ngay từ đầu năm học. Chẳng hạn: Giáo viên
dùng kí hiệu “Nh 4” toàn bộ học sinh hoạt động theo nhóm 4 em đối mặt vào
nhau: thảo luận theo sự điều khiển của nhóm trưởng. Học sinh thảo luận qua kênh
hình, trên phiếu học tập …Tùy từng nội dung hoạt động, các em có thể di chuyển
12


các vị trí, thỏa sức sáng tạo nhưng phải theo nề nếp quy định, tránh gây ồn ào
trong giờ học.
+ Sau khi bầu nhóm trưởng, các nhóm phải nghe theo sự điều khiển của
nhóm trưởng, không được hoạt động riêng lẻ, không nên tỏ vẻ phản đối, thiếu hợp
tác.
+ Tất cả học sinh đều phải tham gia vào hoạt động học tập của nhóm, phải
có ý kiến xây dựng bài nghiêm túc.
+ Ý kiến nhận xét phải rõ ràng, đầy đủ. Chẳng hạn, bài làm của em An:
12 : 4 x 2 = 3 x 2
=8
Giáo viên hướng dẫn học sinh cách nhận xét: Bạn tính chưa chính xác, theo
mình 12 chia 4 bằng 3; 3 nhân 2 bằng 6.
12 : 4 x 2 = 3 x 2
=6
Không nên nhận xét: Bạn tính chưa chính xác. Bạn lại hỏi, chưa chính xác
chỗ nào? ( 3 nhân 2 bằng 8 là chưa chính xác). Bạn lại hỏi, theo bạn thì sao? (3
nhân 2 bằng 6)
Đây cũng là một nề nếp, một tác phong làm việc gọn, hiệu quả không gây
mất thời gian của nhóm, của lớp.
- Một lớp học có nề nếp là phải trật tự, tự mình sửa sai và sửa sai cho bạn.
Nếu bạn quá đáng các em báo cáo cô giáo để có biện pháp giúp bạn ấy im lặng.
- Xây dựng nề nếp hoạt động tập thể: chào cờ đầu tuần nghiêm túc, biết
lắng nghe lớp trực nhận xét, nghe thầy cô nhắc nhở, dặn dò; tổ chức sinh hoạt lớp
cuối tuần theo thiết kế nghiêm túc, hiệu quả.
- Nề nếp đi học đúng giờ, nghỉ học phải xin phép, cần phải có thói quen về
13


kỉ luật. Nếu học sinh sai phạm phải điều chỉnh ngay, giúp học sinh có ý thức tốt về
học tập.
- Nề nếp tự học ở nhà, giáo viên cũng thường xuyên nhắc nhở, luôn kiểm
tra giúp học sinh chú ý nhiều.
2.3.3. Việc giáo viên kết hợp với phụ huynh trong công tác chủ nhiệm:
- Ngay trong lần họp phụ huynh đầu năm, giáo viên thông báo với phụ
huynh học sinh bộ sách cần cho học sinh lớp 2. Yêu cầu cha mẹ cần phải mua đầy
đủ các loại sách vở và dụng cụ học tập cho các em. Cũng trong cuộc họp này, giáo
viên nêu rõ:
+ Tầm quan trọng của việc đọc thông, viết thạo trong chương trình lớp
hai. Đọc viết được mới nắm được kiến thức của chương trình.
+ Học sinh biết “giữ vở sạch - viết chữ đẹp”
- Từ đó phụ huynh xác định trách nhiệm của mình là nhắc nhở con em
rèn chữ viết, tránh làm giây bẩn vào sách vở, nhắc nhở học sinh ý thức giữ gìn
sách vở sạch đẹp. Phụ huynh giúp các em bao bìa, dán nhãn sách vở đầy đủ.
- Khuyên phụ huynh thường xuyên kiểm tra bài vở của học sinh để nắm
bắt mức học tập của con em ở tất cả các môn học, từ đó có sự động viên, nhắc nhở
hay khuyến khích kịp thời.
2.3.4. Duy trì sĩ số lớp:
Ngoài các biện pháp đã nêu trên thì việc duy trì sĩ số học sinh cũng rất
quan trọng trong công tác chủ nhiệm lớp. Đi học chuyên cần, các em mới nắm
được nội dung bài học một cách đầy đủ. Giáo viên chủ nhiệm cần quan tâm đến
học sinh, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các em, tìm hiểu nguyên nhân các em
hay nghỉ học để từ đó có biện pháp phù hợp với từng trường hợp và điều đặc biệt
là làm tốt công tác phối hợp với các ban ngành trong và ngoài nhà trường để vận
động, động viên các em đến lớp.
2.4. Kết quả đạt được:
- Qua gần một năm học áp dụng đề tài này, tôi thấy lớp học của tôi thực sự
14


vào nề nếp, chất lượng học tập của học sinh tiến bộ rõ rệt. Các em hăng say trong
học tập, nhiệt tình trong các phong trào. Từ đó đến nay công tác chủ nhiệm của
tôi rất nhẹ nhàng vì các em đã hình thành sẵn các nề nếp, thói quen học tập cũng
như sinh hoạt. Khâu tự quản của các em rất cao. Lớp luôn được liên đội và nhà
trường đánh giá là một lớp có nề nếp, học tập tốt.
Kết quả cụ thể như sau:
- Nề nếp lớp giữa học kì II năm học 2017-2018:
Sĩ số lớp đến tháng tư năm học 2017-2018 là 30 em:
Số học sinh tham
gia có hiệu quả

Tỉ lệ

Ngồi học đúng tư thế

29

96,66%

Độc lập làm bài

30

100%

Biết hợp tác nhóm

30

100%

Biết tự nhận xét mình, nhận xét bạn

29

96,66%

Có đủ dụng cụ học tập khi đến lớp

30

100%

Chủ động, sáng tạo trong các hoạt động

25

83,33%

Nghiêm túc, tiến bộ trong học tập

30

100%

Nội dung hoạt động

Qua dự giờ, thăm lớp, Ban Giám hiệu đánh giá cao về nề nếp học tập, cách
hoạt động nhóm nghiên cứu bài học, cách ứng xử lễ phép và gần gũi của các em
với thầy cô giáo. Qua kiểm tra sách vở, được thầy Hiệu trưởng khen các em biết
giữ gìn sách vở và nhiều em tiến bộ về chữ viết, cách trình bày.
- Trong học kì I, bài kiểm tra 2 môn Tiếng Việt và Toán đều đạt điểm 9 trở lên
có 11 em; không có học sinh điểm dưới 5. Giữa học kì II, các em đều hoàn thành
và hoàn thành tốt các môn học; đều đạt và đạt tốt về năng lực, phẩm chất.
- Không có học sinh bị trách phạt trước toàn trường; học sinh đến trường luôn
đảm bảo an toàn cả trong giờ học lẫn giờ chơi; không có học sinh gây gổ đánh
15


nhau trong và ngoài nhà trường, toàn thể học sinh lớp thực hiện tốt an toàn giao
thông.
- Đồ dùng dạy học và bàn ghế của lớp suốt năm qua luôn được bảo quản tốt,
không có tình trạng hư hao, mất mát.
- 100% học sinh lớp đều tích cực tham gia các buổi sinh hoạt tập thể, các buổi
tham gia trải nghiệm các em hoạt động rất tích cực, vui tươi, lành mạnh.
Cụ thể: Các em được tham gia cắm trại nhân kĩ niệm Ngày Thành lập Đoàn
26 tháng 3. Tinh thần tập thể và tự quản được phát huy tốt. Các em chiến thắng
trong nhiều trò chơi mang tính tập thể như đổ nước vào chai, kéo co, đập ấm,...
Các em tham gia ủng hộ nhiều đồ chơi cũ, sách cũ có giá trị trong phong trào “Vì
bạn”. Gian hàng phong trào “Vì bạn” đã tổ chức thành công, số tiền thu về là
618000 đồng để giúp đỡ các bạn khó khăn trong học tập.
- Các em đi học rất đều và đúng giờ, nghỉ học có xin phép. Sĩ số lớp được
duy trì và tăng thêm 1 em so với đầu năm.
- Qua tiếp xúc và trao đổi với phụ huynh trong thời gian gần đây, tôi nhận
được sự tin yêu và nhiệt tình hợp tác, giúp đỡ từ phía phụ huynh trong mọi hoạt
động học tập và hoạt động ngoại khóa của học sinh. Thay vì những ý kiến về giáo
viên như đầu năm học, phụ huynh thân thiện và gần gũi hơn. Tôi thật sự tự tin hơn
trong việc giáo dục các em nhờ sự hợp tác tận tình của phụ huynh. Phụ huynh thật
sự yên tâm khi con em mình đến trường và yên tâm chăm lo sản xuất.
- Và tôi nghĩ rằng, nếu đồng nghiệp tôi cũng vận dụng những biện pháp
trong đề tài sáng kiến này của tôi chắc chắn sẽ tránh được những sai phạm trong
công tác chủ nhiệm. Hiệu quả công tác chủ nhiệm sẽ được nâng cao.
3. Kết luận:
Trong giai đoạn mới của đất nước hiện nay, giáo dục đóng vai trò quan
trọng. Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương chính sách đối với giáo dục. Với
mong muốn góp một phần nhỏ vào mục tiêu giáo dục của Nhà trường tôi không
ngừng tìm tòi, sáng tạo. Việc tìm ra các biện pháp và vận dụng linh hoạt những

16


biện pháp trên đã mang lại hiệu quả cao trong công tác chủ nhiệm lớp 2 tôi đang
giảng dạy.
Đặc biệt, việc xây dựng nề nếp học tập độc lập, tự giác và hợp tác giúp các
em tự nghiên cứu, tự tìm tòi kiến thức, phát huy được tính chủ động sáng tạo của
mình trong học tập và các hoạt động giáo dục. Đối với học sinh non nớt và hiếu
động như học sinh lớp 2, đây là việc làm khó nhưng bản thân tôi không ngừng cố
gắng giúp học sinh có phương pháp học tập phù hợp, nhẹ nhàng, thực sự hiệu quả.
Bản thân tận tâm với nghề nghiệp, dưới sự chỉ đạo của nhà trường bản thân
tôi giải quyết thỏa đáng được những vấn đề, những thắc mắc của phụ huynh, được
phụ huynh tin yêu và hợp tác tốt trong công tác giáo dục con em.
Với các biện pháp trên, cùng với lòng yêu nghề, yêu trẻ, biết vận dụng linh
hoạt, khéo léo, đúng lúc, đúng chỗ sao cho phù hợp tâm lí học sinh thì chắc chắn
chúng ta sẽ thành công trong công tác chủ nhiệm.
* Bài học kinh nghiệm:
Để hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm lớp, tôi rút ra cho mình bài học:
- Trước tiên, người giáo viên phải yêu nghề, mến trẻ, luôn thể hiện “Người
mẹ mẫu mực”, “người cô dịu hiền”. Có lập trường tư tưởng vững vàng, có phẩm
chất đạo đức tốt, luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
- Giảng dạy có chất lượng giúp học sinh học tập tiến bộ
- Xây dựng nề nếp học tập theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của
học sinh.
- Vận dụng linh hoạt khéo léo mọi tình huống để xử lý và ứng xử phù hợp.
- Không ngừng học hỏi để vươn lên trong công tác, nghiêm túc tiếp thu ý
kiến, vui vẻ sửa sai khi được góp ý. Tận tụy gần gũi với học sinh, tác phong làm
việc với tinh thần trách nhiệm cao.
- Phối hợp giữa nhà trường, các đoàn thể, gia đình và xã hội để làm tốt công
tác xã hội hóa giáo dục.
17


- Tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua tổng kết, nhận xét đánh giá
thưởng, phạt công minh.
Để hoàn thành đề tài, bản thân tôi đã có nhiều cố gắng nhưng không tránh
hết những thiếu sót. Vì vậy, tôi kính mong nhận được sự góp ý của Hội đồng sáng
kiến nhà trường để đề tài này hoàn thiện hơn và được áp dụng vào công tác chủ
nhiệm có hiệu quả.
Đây là sáng kiến của bản thân tôi. Trong quá trình làm công tác chủ nhiệm,
tôi không ngừng sáng tạo và có được sáng kiến này.
Tôi xin chân thành cảm ơn !
Hoài Đức, ngày 12 tháng 4 năm 2018
Người viết

Nguyễn Thị Kim Thoa

* Tổ chuyên môn nhận xét, đánh giá:

18


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên tiểu học: Module TH 34 “Công tác chủ
nhiệm lớp ở trường Tiểu học”
2. Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên
phổ thông.
3. Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy
định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TTBGDĐ ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4.Tạp chí giáo dục và thời đại
5. Tài liệu tâm lý học tiểu học.

19


• Ý kiến thẩm định của hội đồng khoa học Trường Tiểu học số 2 Hoài
Đức.

• Ý kiến thẩm định của hội đồng khoa học Phòng GD và ĐT Hoài Nhơn.

20


21



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×