Tải bản đầy đủ

Tuần 4 giáo án lớp 2 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019

Giáo án lớp 2

Tuần 4

Năm học 2018 - 2019

TUẦN 4:
Thứ hai ngày 24 tháng 9 năm 2018
TẬP ĐỌC (2 TIẾT):
BÍM TÓC ĐUÔI SAM
I . MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Đọc đúng và rõ ràng toàn bài, nghỉ hơi hợp lý sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa
các cụm từ; bước đầu biết đọc rõ lời nhân vật trong bài. Chú ý các từ: Sấn tới, vịn,
loạng choạng, ngã phịch, ngước, ngượng nghịu.
-Hiểu ý nội dung: Không nên nghịch ác với bạn, cần đối xử tốt với các bạn gái.
(Trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa)
2. Kĩ năng
- Biết nghỉ hơi hợp lý sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ; bước đầu
biết đọc rõ lời nhân vật trong bài.
3. Thái độ

- Biết đối xử tốt với bạn gái.
- Yêu thích môn học.
4.Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực văn
học, năng lực thẩm mĩ, năng lực tự chủ, tự học…
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên:
+ Tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa.
+ Bảng phụ ghi sẵn câu văn, đoạn văn cần luyện đọc.
- Học sinh: Sách giáo khoa.
2.Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Vấn đáp, thảo luận nhóm, trò chơi học tập,...
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi; Kĩ thuật trình bày một phút
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
TIẾT 1:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (5 phút)
-GV kết hợp với HĐTQ tổ chức cho HS chơi trò -HS lắng nghe cách chơi, luật

chơi Bỏ bom ND bài: “Gọi bạn”
- TBHT điều hành chơi
+ YC HS đọc thuộc lòng khổ thơ hoặc bài thơ.
+TLCH: Khi Bê Vàng quên đường về, Dê Trắng
đã làm gì?
+TLCH: Vì sao đến bây giờ Dê Trắng vẫn kêu:
“Bê! Bê!”?
- Giáo viên nhận xét.
- Giới thiệu bài và tựa bài: “Bím tóc đuôi sam”.
Họ tên GV

1

chơi
- HS chủ động tham gia chơi.
+Thực hiện theo YC
+ Dê Trắng thương bạn, đi tìm
bạn.
+…
- HS nhận xét.


- Lắng nghe.
- 2, 3 học sinh nhắc lại.
-Ghi đầu bài vào vở
Tiểu học ....


Giáo án lớp 2

Tuần 4

Năm học 2018 - 2019

2
a. GV đọc mẫu cả bài .
b. Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ:
* Đọc từng câu:
- Tổ chức cho HS tiếp nối nhau đọc từng câu .
- Dự kiến một số từ để HS cần đọc đúng: Sấn
tới, vịn, loạng choạng, ngã phịch, ngước,
ngượng nghịu.
Đọc từng đoạn trước lớp:
- GV dự kiến hướng dẫn đọc những câu dài
+ Vì vậy,/ mỗi lần kéo bím tóc,/ cô bé loạng
choạng/ và cuối cùng ngã phịch xuống đất.//
(Lưu ý ngắt câu đúng: HS hạn chế)

-Lắng nghe
-Trưởng nhóm điều hành HĐ
chung của nhóm
+ HS đọc nối tiếp câu trong
nhóm.
+ Luyện đọc đúng
+HS chia sẻ đọc từng câu trước
lớp (2-3 nhóm)
- Nhận xét
- Chia đoạn
- HS đọc nối tiếp đoạn trong
nhóm
+ Đọc cặp đôi
+Luyện đọc ngắt câu, nhấn giọng
ở một số từ: loạng choạng, ngã
phịch.
- Học sinh đọc chú giải
+Lắng nghe
+ Đặt câu với từ ngượng nghịu”
- Đại diện một số nhóm đọc bài
+ Đại diện nhóm thi đọc
- Thi đọc từng đoạn trong nhóm

- Gọi học sinh đọc phần chú giải.
+ Giảng từ mới trong sách giáo khoa.
+ YC đặt 1 câu với từ “ngượng nghịu”?
*TBHT điều hành HĐ chia sẻ đọc đoạn trước
lớp
- Tổ chức thi đọc giữa các nhóm
Chú ý: ngắt câu đúng dấu câu, giữa các cụm từ
- GV nhận xét chung và tuyên dương các nhóm.
- Gọi học sinh đọc cả bài.
-HS đọc lại bài đọc (Lưu ý giọng
- Cho học sinh nhận xét.
đọc)
-Cả lớp đọc
- Đọc đồng thanh cả bài
- Giáo viên kết luận chung.
TIẾT 2:
3. HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút)
*Mục tiêu:
- HS hiểu nội dung bài: Không nên nghịch ác với bạn, cần đối xử tốt với các bạn
gái.
*Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp
- GV giao nhiệm vụ (CH cuối bài đọc)
- HS nhận nhiệm vụ
-YC trưởng nhóm điều hành chung
- Trưởng nhóm điều hành HĐ của nhóm
- GV trợ giúp nhóm đối tượng M1, M2 -HS làm việc cá nhân -> Cặp đôi-> Cả
-TBHT điều hành HĐ chia sẻ trước nhóm
lớp.
- Mời đại diện các nhóm chia sẻ
- Đại diện nhóm báo cáo
- Đoạn 1, 2:
- Dự kiến ND chia sẻ:
+ Các bạn gái khen Hà thế nào?
+ Ái chà chà! Bím tóc đẹp quá!
Họ tên GV

2

Tiểu học ....


Giáo án lớp 2

Tuần 4

Năm học 2018 - 2019

+ Vì sao Hà Khóc ?
+ Tuấn kéo bím tóc Hà làm Hà ngã.
- Đoạn 3:
+ Thầy giáo đã làm Hà vui lên bằng + Thầy khen hai bím tóc của Hà rất đẹp.
cách nào?
- Đoạn 4:
+ Nghe lời thầy,Tuấn đã làm gì?
+ Tuấn đến gặp Hà và xin lỗi Hà.
+ Câu chuyện khuyên điều gì?
+Không nên nghịch ác với bạn, cần đối
=> Kết luận: Câu chuyện khuyên chúng xử tốt với các bạn gái.
ta không nên nghịch ác với bạn, cần đối - Lắng nghe.
xử tốt với các bạn gái.
- Giáo viên rút ra nội dung bài.
- Học sinh lắng nghe.
- Yêu cầu học sinh nhắc lại.
- Hai em nhắc lại nội dung bài.
4. HĐ Đọc diễn cảm: (10 phút)
*Mục tiêu: Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ
ngữ cần thiết.
*Cách tiến hành: HĐ cặp đôi
Giáo viên đọc lần 2.
Lắng nghe.
- Hướng dẫn học sinh cách đọc.
- Yêu cầu học sinh luyện đọc trong - Học sinh thực hiện theo yêu cầu của
nhóm.
giáo viên.
-Theo dõi luyện đọc trong nhóm.
- Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc - Học sinh thi đọc.
theo nhóm.
- Học sinh nhận xét, chọn cặp đọc hay
- Giáo viên nhận xét và cùng lớp bình (đọc đã đúng nội dung chưa?, ngắt nghỉ
chọn học sinh đọc tốt nhất
phù hợp không?,...)
5. HĐ vận dụng, ứng dụng (3 phút)
+ Bạn Tuấn trong câu chuyện trên đã có hành động như thế nào với bạn gái?
Việc làm đó có đẹp không?
+Vậy em muốn nói gì với bạn Tuấn?
+ Câu chuyện khuyên điều gì?
6.HĐ sáng tạo (2 phút)
- Sắm vai nhân vật Hà và Tuấn để thể hiện về việc làm cần đối xử, giúp đỡ bạn gái
trong lớp.
- Giáo dục HS biết đối xử tốt với bạn, với mọi người xung quanh.
- Đọc lại bài theo vai nhân vật
- Giáo viên nhận xét tiết học.
- Dặn học sinh về luyện đọc và chuẩn bị bài: “Trên chiếc bè”
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………….
Họ tên GV

3

Tiểu học ....


Giáo án lớp 2

Tuần 4

Năm học 2018 - 2019

TOÁN:
29 + 5
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Giúp học sinh:
- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 29+5.
- Biết số hạng, tổng.
- Biết nối các điểm cho sẵn để có hình vuông.
- Biết giải bài toán bằng phép cộng.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng làm tính và kẻ hình.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận. Yêu thích học toán.
*Bài tập cần làm: bài 1 (cột 1,2,3), bài 2 (a, b), bài 3.
4.Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực tư duy và lập luận, năng
lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Bảng gài, que tính.
- Học sinh: Bút chì, sách giáo khoa.
2. Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Vấn đáp, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, TC học tập,…
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi.
- Kĩ thuật trình bày một phút
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (5 phút)
-GV kết hợp với HĐTQ tổ chức TC: Làm - Học sinh chủ động tham gia chơi.
đúng- Làm nhanh
-TBHT điều hành
+ Yêu cầu học sinh thực hiện các phép - Học sinh thực hiện yêu cầu.
tính sau và nêu cách đặt tính:
9 + 5;
9 + 3;
9+7
- Cho học sinh nhận xét.
- Học sinh nhận xét.
- Nhận xét.
- Lắng nghe.
- Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên -HS ghi đầu bài vào vở
bảng.
2. HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút)
*Mục tiêu:
- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 29+5.
- Biết số hạng, tổng.
*Cách tiến hành: HĐ cặp đôi- Chia sẻ trước lớp
*GV giao nhiệm vụ
- YC đọc bài toán : có 29 que tính thêm 5 - Đọc, phân tích bài toán-> chia sẻ
que tính. Hỏi tất cả có bao nhiêu que tính?
- Muốn biết tất cả có bao nhiêu que tính ta - Ta thực hiện phép cộng 29 + 5
Họ tên GV

4

Tiểu học ....


Giáo án lớp 2

Tuần 4

Năm học 2018 - 2019

làm như thế nào?
- GV trợ giúp cho HS thông qua các bước
thực hiện sau:
Bước 1: Tìm kết quả:
- Yêu cầu lấy 2 bó que tính và 9 que tính
- Giáo viên: Có 29 que tính, đồng thời
viết 2 vào cột chục 9 vào cột đơn vị.
- Yêu cầu lấy thêm 5 que tính.
- Đồng thời gài 5 que tính lên bảng gài
dưới 9 que tính và viết 5 vào cột đơn vị ở
dưới 9 và nói:
- Thêm 5 que tính.
- Nêu: 9 que tính rời với 1 que tính rời là
10 que tính, bó lại thành một chục. 2 chục
ban đầu với 1 chục là 3 chục. 3 chục với 4
que tính rời là 34 que. Vậy 29 + 5 = 34.
Bước 2: Đặt tính và tính:
- YC HS tư duy tìm cách đặt tính và tính,

- Yêu cầu học sinh chia sẻ, nhận xét.
- Yêu cầu nêu lại cách làm của mình.

- Quan sát và lắng nghe giới thiệu.
- Lấy 29 que tính để trước mặt.
- Lấy thêm 5 que tính.
- Trải nghiệm thao tác trên que tính.

- Làm theo các thao tác như giáo viên
sau đó đọc kết quả 29 cộng 5 bằng 34

- Học sinh thực hiện theo yêu cầu, chia
sẻ
- Dự kiến KQ:
29
+ 5
34
- Học sinh nhận xét.
- Viết số 29 ở dòng trên, viết số 5 ở
dòng dưới dưới sao cho 5 thẳng cột với
9 viết dấu + ở giữa hai số về bên trái và
vạch kẻ ngang thay cho dấu “=”.Cộng
từ phải sang trái, 9 cộng 5 bằng 14 viết
4 thẳng cột với 9 và 5 nhớ 1, 2 thêm 1
bằng 3 viết 3 vào cột chục.
Vậy: 29 + 5 = 34

-GV kết luận
3. HĐ thực hành: (14 phút)
*Mục tiêu:
- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 29+5.
- Biết số hạng, tổng.
- Biết nối các điểm cho sẵn để có hình vuông.
*Cách tiến hành:
*GV giao nhiệm vụ
-HS nhận nhiệm vụ
Việc 1: HS đọc yêu cầu các bài tập.
-Thực hiện nhiệm vụ
Việc 2: GV tổ chức cho hs làm lần lượt
tứng bài tập vào vở ( cá nhân, cặp đôi)
Bài 1 : (cột 1, 2, 3)
- Cho học sinh tự làm bài vào vở, giáo - Tự làm bài vào vở.
viên đi quan sát học sinh làm bài.
Họ tên GV

5

Tiểu học ....


Giáo án lớp 2

Tuần 4

Năm học 2018 - 2019

- Yêu cầu đổi chéo vở kiểm tra nhau.

- Hai em ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để
kiểm tra chéo bài nhau.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
- Lắng nghe.
Bài 2 : (phần a, b)
-Làm bài cá nhân – chia sẻ cùng bạn
cách làm:
+ Cần chú ý điều gì khi đặt tính?
+ Viết số sao cho cột đơn vị thẳng cột
đơn vị , cột chục thẳng cột chục.
+Giáo viên đi quan sát, trợ giúp học sinh
a) 59
b) 19
HS hạn chế
+6
+ 7
65
26
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
- Lắng nghe.
Bài 3 :
-GV QS trợ giúp HS M1,M2 về kĩ năng - HS làm bài cá nhân
vẽ hình
- Lắng nghe, ghi nhớ.
Lưu ý; Khi nối các điểm với nhau, cần ý: - HS ghi nhớ cách đặt thước thẳng,
Đặt thước thẳng, ngay ngắn, trùng với hai ngay ngắn, trùng với hai điểm cần nối.
điểm cần nối. Khi tiến hành nối thì nối từ Khi nối thì nối từ trái sang phải, từ trên
trái sang phải, từ trên xuống dưới.
xuống dưới.
Việc 3: chia sẻ Kq trước lớp
-TBHT điều hành HĐ chia sẻ ND bài tập - HS chủ động tương tác, chia sẻ.
 Bài tập chờ ( HS M3, M4 )
- Nhận xét, thống nhất cách tính, kết
quả bài tập
+Bài 1 (cột 4, 5); Bài 2c.
Việc 4:G v nhận xét, đánh giá, kết luận
củng cố kiến thức
4. Hoạt động vận dụng. (3 phút)
- Nêu lại cách đặt tính, cách tính phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 29+5.
- Thi ai nhanh và đúng: 39 + 5 9 + 53
7 + 19
35 + 6
5. HĐ sáng tạo: (2 phút)
Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Lớp 2A + lớp 2B: 65 bạn
Lớp 2C : 35 bạn
Cả ba lớp: .....bạn ?
- Giáo viên nhận xét giờ học.
- Dặn học sinh về xem lại bài. Xem trước bài: “49+25”
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
......................................................................................

ĐẠO ĐỨC
BÀI 2: BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (Tiết 2)
Họ tên GV

6

Tiểu học ....


Giáo án lớp 2

Tuần 4

Năm học 2018 - 2019

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Giúp học sinh:
- Biết khi mắc lỗi cần phải nhận lỗi và sửa lỗi.
- Biết được vì sao cần phải nhận lỗi và sửa lỗi.
2. Kĩ năng: Giúp học sinh:
- Thực hiện nhận lỗi và sửa lỗi khi mắc lỗi.
- Học sinh biết nhắc bạn bè nhận lỗi và sửa lỗi khi mắc lỗi.
- Rèn kĩ năng đảm nhận trách nhiệm đối với việc làm của bản thân.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh có tính dũng cảm, trung thực.
* GDKNS: Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề trong tình huống mắc lỗi.
4.Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực cho HS như năng lực tự
học, NL giao tiếp - hợp tác, NL giải quyết vấn đề, NL tư duy, NL quan sát,...
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Phiếu bài tập.
- Học sinh: Vở bài tập Đạo đức.
2. Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Vấn đáp, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành…
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi.
- Kĩ thuật trình bày một phút
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (5 phút)
- Cho học sinh hát khởi động.
- HS hát bài. Tới lớp, tới trường
-Yêu cầu học sinh đọc ghi nhớ bài: “Biết nhận - Học sinh đọc.
lỗi và sửa lỗi”
- Cho học sinh kể lại chuyện: “Cái bình hoa”
- Học sinh kể.
- Qua câu chuyện em rút ra bài học gì?
- Khi có lỗi biết nhận lỗi và sửa
lỗi là trò ngoan.
- Cho học sinh nhận xét, nhắc lại.
- Học sinh nhận xét và nhắc lại.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
- Lắng nghe.
- Giáo viên giới thiệu bài mới và ghi bảng.
2. HĐ thực hành: (27 phút)
*Mục tiêu:
- Có thái độ đồng tình với các bạn biết nhận lỗi và sửa lỗi khi mắc lỗi.
- Rèn kĩ năng đảm nhận trách nhiệm đối với việc làm của bản thân.
*Cách tiến hành: HĐ nhóm –Chia sẻ trước lớp
Việc 1: Thảo luận nhóm.
- Yêu cầu các nhóm thảo luận theo câu hỏi sau: - Các nhóm học sinh thảo luận.
+ Việc làm của các bạn trong mỗi tình huống
sau đúng hay sai? Em hãy giúp bạn đưa ra cách
giải quyết hợp lí.
+ Tình huống 1: Vân viết chính tả bị điểm xấu
vì em nghe không rõ, lại ngồi bàn cuối lớp. Vân
Họ tên GV

7

Tiểu học ....


Giáo án lớp 2

Tuần 4

Năm học 2018 - 2019

muốn viết đúng nhưng không viết làm thế nào?
+ Tình huống 2: Dương bị đau bụng nên không
ăn suất cơm. Tổ em bị chê. Các bạn trách
Dương dù Dương đã nói lý do.
- Đại diện các nhóm lên trình bày
- Gọi đại diện các nhóm lên trình bày.
–Dự kiến kết quả chia sẻ:
+ Tình huống 1: Vân cần nói rõ
khó khăn của mình với cô chủ
nhiệm để cô có biện pháp giúp
đỡ.
+ Tình huống 2: Các bạn không
nên trách Dương. Nên nói với
phụ trách để tổ khỏi bị trừ điểm.
- Học sinh nhận xét.
- Cho học sinh nhóm khác nhận xét.
- Lắng nghe.
- Giáo viên nhận xét.
Kết luận :
- Cần bày tỏ ý kiến của mình khi bị người khác
hiểu nhầm.
- Nên lắng nghe để hiểu người khác, tránh trách
lầm lỗi cho bạn.
Việc 2: Bày tỏ thái độ:
- GV kết hợp với TBHT tổ chức, điều hành ND sau:
Học sinh lắng nghe và bày tỏ
- TBHT lần lượt đọc từng ý kiến để học sinh thái độ:
bày tỏ thái độ:
a) Em nói: “Đùa một tí mà cũng cáu”
- Không tán thành
b) Em xin lỗi bạn.
- Tán thành
c) Tiếp tục trêu bạn.
- Không tán thành
d) Em không trêu bạn nữa mà nói: “Không thích - Tán thành
thì thôi”
Kết luận: Chúng ta không nên trêu đùa bạn, - Lắng nghe, ghi nhớ.
khi bạn không đồng ý thì chúng ta nên dừng lại,
không trêu đùa nữa và xin lỗi bạn.
Việc 3: Liên hệ thực tế:
- Yêu cầu một số em lên kể những câu chuyện - HS làm việc cá nhân
về việc mắc lỗi và sửa lỗi của bản thân hoặc -Lần lượt một số em lên kể trước
những người thân trong gia đình em.
lớp.
- Yêu cầu học sinh khác nhận xét sau mỗi hành - Lớp lắng nghe nhận xem bạn
vi đưa ra.
đưa ra cách sửa lỗi như thế đã
đúng chưa .
- Tuyên dương những em biết nhận lỗi và sửa - Lắng nghe, học tập bạn.
lỗi.
3. Hoạt động vận dụng, ứng dụng (3 phút)
- Tổ chức cho HS thi kể những mẩu chuyện,tấm gương về biết nhận lỗi và sửa lỗi
trong trường lớp của em hoặc ở xung quanh em
Họ tên GV

8

Tiểu học ....


Giáo án lớp 2

Tuần 4

Năm học 2018 - 2019

- Qua bài học ta rút ra được điều gì?
4. HĐ sáng tạo(2 phút)
- Sắm vai với tình huống: Giờ tan học, hai bạn cùng ùa ra cổng trường và va chạm
rồi giẫm vào chân nhau (...)
+ HS 1 trong vai người có lỗi
+ HS 2 trong vai nhân vật được xin lỗi (...)
- Dặn học sinh: khi mắc lỗi cần nhận lỗi và sửa lỗi (cả với bạn bè, em bé và người
lạ), cần nhận lỗi chân thành, nghiêm túc cả khi mọi người không biết mình mắc lỗi.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá tiết học.
- Giáo dục học sinh ghi nhớ làm theo nội dung bài học.
- Dặn dò về nhà xem trước nội dung bài học hôm sau.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Thứ ba ngày 25 tháng 9 năm 2018
KỂ CHUYỆN:
BÍM TÓC ĐUÔI SAM
I.MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Hiểu được ý nghĩa câu chuyện: Không nên nghịch ác với bạn, cần
đối xử tốt với các bạn gái.
2. Kĩ năng: Giúp học sinh:
- Dựa theo tranh kể lại đoạn 1 đoạn 2 của câu chuyện (BT1); bước đầu kể lại được
đoạn 3 bằng lời của mình (BT2).
- Kể nối tiếp được từng đoạn của câu chuyện, kết hợp với cử chỉ điệu bộ một cách
tự nhiên.
- Biết phân vai, dựng lại câu chuyện (BT3) (M3, M4).
3.Thái độ: Học sinh thích kể chuyện
4.Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực văn
học, năng lực thẩm mĩ, năng lực tự chủ, tự học….
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Tranh minh họa truyện. Bảng phụ viết sẵn lời gợi ý nội dung từng
tranh.
- Học sinh: Sách giáo khoa.
2. Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Vấn đáp, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành…
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi.
- Kĩ thuật trình bày một phút.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC :
Họ tên GV

9

Tiểu học ....


Giáo án lớp 2

Tuần 4

Năm học 2018 - 2019

Hoạt động dạy
1. HĐ khởi động: (3phút)

Hoạt động học

-TBHT điền hành
+Kể lại câu chuyện:“Bạn của Nai Nhỏ”.

- 3 học sinh nối tiếp nhau kể lại
hoàn chỉnh câu chuyện
- 1 HS kể lại toàn bộ câu chuyện.
- HS nhận xét
- Lắng nghe.
-HS ghi đầu bài lên bảng

- Giáo viên nhận xét chung.
- Giới thiệu bài, ghi đầu bài lên bảng.
2. HĐ nghe kể (10 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh biết kể lại từng đoạn câu chuyện (HS M1).
- Một số học sinh kể được toàn bộ câu (HS M3, M4)
*Cách tiến hành:
- Cho học sinh quan sát tranh minh họa.
- Học sinh quan sát, lắng nghe.
- Giáo viên kể mẫu lần 1: kết hợp với tranh ảnh.
- Giáo viên kể mẫu lần 2: kết hợp với tranh ảnh.
(Nhắc nhở học sinh cần chú ý khi nghe kể)
3. HĐ thực hành kể chuyện: (12 phút)
*Mục tiêu: Học sinh kể được từng đoạn, cả câu chuyện
*Cách tiến hành: HĐ Nhóm – Cả lớp
Việc 1: Kể lại đoạn 1, đoạn 2 theo tranh
- Giáo viên giao nhiệm vụ cho các nhóm.
- HS nhận nhiệm vụ
- YC HS QS tranh và kể chuyện
- Học sinh làm việc theo nhóm
-TBHT điều hành
- Đại diện nhóm chia sẻ nội dung
Tranh 1:
tranh
+ Hà có 2 bím tóc thế nào?
+ Tết rất đẹp.
+Tuấn đã trêu chọc Hà như thế nào?
+ Nắm bím tóc Hà kéo làm Hà bị
ngã
+ Hành động của Tuấn khiến Hà ra sao?
+ Hà oà khóc và chạy đi mách
Tranh 2:
thầy.
+ Khi Hà ngã xuống đất, Tuấn làm gì?
+ Tuấn vẫn cứ đùa dai, cứ cầm
bím tóc mà kéo.
+ Cuối cùng Hà thế nào?
+ Đi mách thầy.
- HS kể truyện theo tranh 1 và 2
- Học sinh nhận xét
+Bạn đã kể đúng nội dung hay
chưa, nhận xét về cử chỉ, điệu bộ,
giọng kể củabạn.
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương.
- Lắng nghe.
Việc 2: Kể lại cuộc gặp gỡ giữa Hà và thầy
giáo
- Cho học sinh kể lại đoạn 3 bằng lời kể của - Học sinh làm việc nhóm đôi
mình.
- Đại diện nhóm xung phong kể.
- Gọi học sinh nhận xét.
-Học sinh nhận xét, góp ý (về nội
Họ tên GV

10

Tiểu học ....


Giáo án lớp 2

Tuần 4

Năm học 2018 - 2019

dung, giọng kể, cử chỉ, điệu
bộ...)
- Lắng nghe.

- Giáo viên nhận xét.
Việc 3: Phân vai dựng lại câu chuyện
- Cho học sinh xung phong nhận vai, người dẫn - Học sinh thảo luận theo nhóm.
chuyện, Hà, Tuấn, thầy giáo.
- Đại diện nhóm lên thi kể.
- Yêu cầu học sinh nhận xét.
- Lớp nhận xét, bình chọn (về nội
dung, giọng kể, cử chỉ, điệu
bộ...)
- Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương.
- Lắng nghe.
(Giáo viên giúp đỡ những học sinh chưa thuộc
câu chuyện)
4. HĐ tìm hiểu nội dung ý nghĩa câu chuyện (5 phút)
*Mục tiêu: HS nắm được nội dung và ý nghĩa của câu chuyện.
*Cách tiến hành:
- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu, trao đổi ý nghĩa -HS trao đổi nhóm đôi -> chia sẻ
câu chuyện.
-YC học sinh nêu được ý nghĩa câu chuyện
- Không nên nghịch ác với bạn,
cần đối xử tốt với các bạn gái.
5. Hoạt động vận dụng, ứng dụng (3 phút)
- Chúng ta học được điều gì qua câu chuyện?
- GV tổ chức cho HS liên hệ thực tế: Hỏi một số bạn nam trong lớp:
/?/ Em đã làm gì (sẽ làm gì) để các bạn gái trong lớp được vui ? Tại sao em lại làm
như vậy?
+ Giáo dục học sinh: Chúng ta không nên nghịch ác với bạn, cần đối xử tốt với các
bạn gái.
5.Hoạt động sáng tạo (2 phút)
-Về kể lại câu chuyện cho gia đình nghe theo vai của bạn Hà
- Giáo viên nhận xét tiết học.
- Dặn học sinh về kể lại câu chuyện cho người thân nghe, chuẩn bị bài “Chiếc bút
mực”
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

......................................................................................
TOÁN:
TIẾT 17: 49 + 25
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Giúp học sinh:
- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 49+25.
Họ tên GV

11

Tiểu học ....


Giáo án lớp 2

Tuần 4

Năm học 2018 - 2019

- Biết giải bài toán bằng một phép cộng.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng làm tính và giải toán.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, chính xác, thích học toán.
* Bài tập cần làm: Bài 1 (cột 1,2,3), Bài 3
4.Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực:Tự chủ và tự học; Giải
quyết vấn đề và sáng tạo; Tư duy và lập luận toán học; Mô hình hóa toán học; Giao
tiếp toán học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Bảng gài, que tính.
- Học sinh: Sách giáo khoa.
2. Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi.
- Kĩ thuật trình bày một phút.
- Vấn đáp, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành…
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho học sinh hát khởi động.

- Hát bài: Bé học phép cộng của
bé Kim Hồng
- Hai em lên bảng mỗi em làm 2
phép tính, nêu cách đặt tính và
cách tính.
- Học sinh nhận xét.
- Lắng nghe.

- Yêu cầu học sinh đặt tính và thực hiện
69 + 3
39 + 7
- Nêu cách làm đối với phép tính 39 + 7.
- Gọi học sinh nhận xét.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Giới thiệu bài, ghi đầu bài lên bảng.
2. HĐ hình thành kiến thức mới. (15 phút)
*Mục tiêu: Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 49+25.
*Cách tiến hành: HĐ cả lớp
Nêu bài toán: Có 49 que tính thêm 25 que tính. - Lắng nghe và phân tích bài toán
Hỏi tất cả có bao nhiêu que tính?
- Muốn biết tất cả có bao nhiêu que tính ta làm - Ta thực hiện phép cộng 49 + 25
như thế nào?
Tìm kết quả:
-HS trải nghiệm trên que tính
- Yêu cầu học sinh lấy 4 bó que tính và 9 que - Lấy 49 que tính để trước mặt.
tính.
- Giáo viên: Có 49 que tính gồm 4 chục và 9 - Quan sát, lắng nghe giới thiệu.
que tính rời (gài lên bảng gài).
- Yêu cầu học sinh lấy thêm 25 que tính.
- Lấy thêm 25 que tính.
- Thêm 25 que tính gồm 2 chục và 5 que rời - Quan sát.
(gài lên bảng gài)
- Giáo viên nêu: 9 que tính rời với 1 que tính rời - Quan sát, làm theo các thao tác
là 10 que tính, bó lại thành một chục. 4 chục ban như giáo viên sau đó đọc kết
đầu với 2 chục là 6 chục, 6 chục thêm 1 chục là quả 49 cộng 25 bằng 74
Họ tên GV

12

Tiểu học ....


Giáo án lớp 2

Tuần 4

Năm học 2018 - 2019

7 chục. 7 chục với 4 que tính rời là 74 que tính.
- Vậy 49 + 25 = 74
(Kiểm tra lại các đối tượng M1. Nếu chưa rõ
cần trợ giúp thêm).
Đặt tính và tính:
- YC một em làm phiếu lớn đặt tính và tính:
- Học sinh làm cá nhân -> chia sẻ
49 + 25 =?
49
+
25
74
- Học sinh nhận xét, bổ sung.
- Yêu cầu học sinh nhận xét, nêu lại cách làm - Học sinh nêu: Viết số 49 ở
của mình.
dòng trên, viết số 25 xuống dưới
sao cho 5 thẳng cột với 9, 2
thẳng cột với 4, viết dấu + ở giữa
hai số về bên trái, viết dấu gạch
ngang thay cho dấu bằng.Cộng
từ phải sang trái, 9 cộng 5 bằng
14 viết 4 nhớ 1, 4 cộng 2 bằng 6
thêm 1 bằng 7 viết 7.
Vậy: 49 + 25 = 74
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
- Lắng nghe.
3. HĐ thực hành. (14 phút)
*Mục tiêu:
- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 49+25.
- Biết giải bài toán bằng một phép cộng.
*Cách tiến hành:
Bài 1:
- Yêu cầu 1 em đọc đề bài.
- Một em đọc đề bài.
- Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở cột 1, 2, 3.
- Tự làm bài vào vở, sau đó đổi
vở chia sẻ, kiểm tra đúng sai.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
(Lưu ý kĩ năng cộng có nhớ đối với HS M1)
Bài 3:
- Yêu cầu 1 học sinh đọc bài toán.
- Học sinh đọc đề bài.
- Cho học sinh tóm tắt, giáo viên ghi lên bảng:
- Học sinh tóm tắt.
Tóm tắt:
Lớp 2 A : 29 học sinh
Lớp 2B : 29 học sinh
Cả hai lớp: ... học sinh?
- Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở.
- Lớp làm vào vở.
- Giáo viên chấm nhanh 1 số bài làm của học
Bài giải:
sinh, lưu ý câu trả lời và danh số của HS M1
Số học sinh cả hai lớp là:
29 + 29 = 58 ( học sinh)
Đáp số: 58 học sinh
- Giáo viên chữa bài, nhận xét.
- Lắng nghe.
Họ tên GV

13

Tiểu học ....


Giáo án lớp 2

Tuần 4

Năm học 2018 - 2019

*B. tập chờ (HS M3, M4): bài 1(cột 4,5), bài 2
+Khuyến khích HS M4 làm bài xong nên trợ
giúp HS M1
4.Hoạt động vận dụng, ứng dụng: (3 phút)
- Trứng gà 17 quả, trứng vịt 29 quả. Tất cả có ? quả trứng
- Yêu cầu nêu cách tính .
5.Hoạt động sang tao: (2 phút)
-Đặt đề toán và giải bài toán theo tóm tắt sau:
Khối lớp 2: 49kg
Khối lớp 3: 45kg
? kg giấy vụn
- Nhận xét tiết học.
- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài, làm bài trong vở bài tập, chuẩn bị cho tiết học sau.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

.......................................................................................
CHNH TẢ:
BÍM TÓC ĐUÔI SAM
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Chép chính xác bài chính tả, biết trình bày đúng lời nhân vật trong
bài. Bài viết không mắc quá 5 lỗi chính tả.
2. Kĩ năng: Viết đúng và nhớ cách viết một số tiếng có vần iên/yên,âm đầu r/d/gi.
3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, tỉ mỉ khi viết bài.
4.Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực: Tự chủ và tự học; Giao
tiếp và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học; Thẩm mĩ.
II . CHUẨN BỊ :
1. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Bảng phụ viết nội dung bài chính tả.
- Học sinh: Vở chính tả.
2.Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi.
- Kĩ thuật trình bày một phút
- Vấn đáp, thực hành, trò chơi học tập,…
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho học sinh hát khởi động.
- Học sinh hát bài Chữ đẹp mà
nết càng ngoan.
Họ tên GV

14

Tiểu học ....


Giáo án lớp 2

Tuần 4

Năm học 2018 - 2019

- Cho học sinh lên bảng viết, lớp viết bảng 2 từ: - 2 học sinh viết bảng lớp, lớp
hạn hán, quên hoài.
viết bảng con: hạn hán, quên,
hoài
- Yêu cầu học sinh nhận xét.
- Học sinh nhận xét.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Lắng nghe.
- Giới thiệu bài-ghi đầu bài lên bảng.
2. HĐ chuẩn bị viết chính tả. (5 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh có tâm thế tốt để viết bài.
- Nắm được nội dung bài chép để viết cho đúng chính tả.
*Cách tiến hành:
Việc 1: Tìm hiểu nội dung bài viết:
- Giáo viên đọc mẫu đoạn văn cần chép.
- Lớp lắng nghe giáo viên đọc.
- Yêu cầu 2 em đọc lại bài, cả lớp đọc thầm.
- 2 em đọc lại bài, lớp đọc thầm
-GV giao nhiệm vụ tìm hiểu ND:
tìm hiểu bài.
-Trao đổi N2 -> chia sẻ:
-+Đoạn chép có những nhân vật nào?
+ Có Hà và Thầy giáo.
+ Thầy giáo và Hà đang nói với nhau về chuyện + Nói về bím tóc của Hà.
gì?
+ Tại sao Hà không khóc nữa?
+Vì thầy khen bím tóc của Hà rất
đẹp.
- Giáo viên nhận xét.
- Lắng nghe.
Việc 2: Hướng dẫn cách trình bày:
- Hướng dẫn đọc các câu có dấu hai chấm, dấu - Lần lượt đọc các câu theo yêu
chấm hỏi và các câu có dấu chấm cảm.
cầu.
- Ngoài các dấu chấm hỏi, hai chấm và chấm - Dấu phẩy , dấu chấm , dấu gạch
cảm đoạn văn còn có những dấu nào?
ngang
- Dấu gạch ngang được đặt ở đâu?
- Đầu dòng ( đầu câu ) .
- Giáo viên nhận xét.
- Chú ý lắng nghe.
Việc 3: Hướng dẫn viết từ khó:
- YC HS tìm và đọc đoạn văn có từ nào khó - Học sinh nêu: khóc, vui vẻ,
ngước khuôn mặt, cũng cười.
viết?
- Đọc cho học sinh viết các từ khó vào bảng - Lớp thực hành viết từ khó vào
bảng con, 2 học sinh viết trên
con.
bảng.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
(Nhắc nhở học sinh chưa chú ý viết từ khó HS
M1)
3. HĐ viết bài chính tả: (15 phút)
*Mục tiêu:
- Chép lại chính xác đoạn tóm tắt bài “Bím tóc đuôi sam”.
- Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu đúng vị trí.
*Cách tiến hành:
- Giáo viên nhắc học sinh những vấn đề cần - Lắng nghe.
thiết: Viết tên bài chính tả vào giữa trang vở.
Chữ đầu câu viết hoa lùi vào 1 ô, nhớ đọc nhẩm
Họ tên GV

15

Tiểu học ....


Giáo án lớp 2

Tuần 4

Năm học 2018 - 2019

từng cụm từ để chép cho đúng, đẹp, nhanh; ngồi
viết đúng tư thế, cầm viết đúng qui định.
- Giáo viên cho học sinh viết bài.
- Học sinh nhìn bảng viết.
- Giáo viên quan sát uốn nắn học sinh.
(Theo dõi tốc độ viết, kĩ thuật lia bút của học
sinh hạn chế)
4. HĐ chấm và nhận xét bài: (3 phút)
*Mục tiêu:
- Giúp các em tự phát hiện ra lỗi của mình và phát hiện lỗi giúp bạn.
*Cách tiến hành:
- Cho học sinh tự soát lại bài của mình theo bài - Học sinh xem lại bài của mình,
trên bảng lớp.
dùng bút chì gạch chân lỗi viết
sai. Sửa lại xuống cuối vở bằng
- Giáo viên chấm nhanh 5 - 7 bài.
bút mực.
- Nhận xét nhanh về bài làm của học sinh.
- Lắng nghe
5. HĐ làm bài tập chính tả (6 phút)
*Mục tiêu: Giúp các em điền đúng vào chỗ trống iên/yên, r/d/gi
*Cách tiến hành:
Bài 2: Điền vào chỗ trống iên hay yên?
- Học sinh nêu yêu cầu
- Thảo luận theo cặp đôi và trình bày vào vở.
- Học sinh làm bài: Yên ổn, cô
tiên, chim yến, thiếu niên.
- Yêu cầu học sinh nêu kết quả.
- Học sinh nêu kết quả trước lớp.
- Giáo viên chữa bài.
- Học sinh lắng nghe.
- Giáo viên kết luận chung.
- Gọi học sinh đọc lại kết quả.
- 1 số học sinh đọc lại kết quả
đúng.
Bài 3a: Điền vào chỗ trống r, d hay gi?
- Một em nêu bài tập 3.
- Tổ chức T/c: Điền đúng điền nhanh
-2 đội thi đua
- Chọn 2 đội chơi
*Dự kiến KQ: da dẻ, cụ già, ra
- Kết luận về lời giải.
vào, cặp da.
- Gọi học sinh đọc lại kết quả.
-1 số học sinh đọc lại kết quả
đúng.
6. Hoạt động vận dụng,ứng dụng : (2 phút)
- Tổ chức cho HS: Tìm từ có vần iên/yên,âm đầu r/d/gi.
-Nhắc HS xem lại những từ khó và từ viết sai chính tả để ghi nhớ, tránh viết sai lần
sau;
7.Hoạt động sáng tạo(1 phút)
-Viết tên đồ vật có vần iên/yên, tên con vật có âm đầu r/d/gi.
- Cho học sinh nhắc lại nôi dung bài học.
- Giáo viên nhận xét tiết học.
- Nhắc nhở học sinh về nhà xem lại bài học, chuẩn bị bài cho tiết sau.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
Họ tên GV

16

Tiểu học ....


Giáo án lớp 2

Tuần 4

Năm học 2018 - 2019

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

......................................................................................
THỦ CÔNG:
GẤP MÁY BAY PHẢN LỰC (Tiết 2)
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Kiến thức: Biết cách gấp máy bay phản lực.
2. Kĩ năng: Gấp được thành thạo máy bay phản lực. Các nếp gấp phẳng, thẳng
,sản phẩm đẹp.
3. Thái độ: Học sinh hứng thú và yêu thích gấp hình, yêu thích môn học.
* Với học sinh khéo tay: Gấp được nhanh máy bay, các nếp gấp phẳng, thẳng.
Máy bay sử dụng được.
4.Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực: Năng lực hợp tác, năng lực
tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo,…
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Mẫu gấp.
- Học sinh: Giấy thủ công, vở.
2.Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi.
- Kĩ thuật trình bày một phút
- Vấn đáp, quan sát, thực hành…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
-TBVN bắt nhịpcho lớp hát

-Hát bài: Đôi bàn tay khéo léo
- TBHT kiểm tra việc chuẩn bị của các bạn – - Học sinh thực hiện theo yêu
cầu.
Báo cáo với GV
- Lắng nghe.
-HS ghi đầu bài
- Nhận xét.
- Giới thiệu bài - Ghi bài lên bảng
2. HĐ thực hành: (26 phút)
*Mục tiêu: Học sinh gấp được máy bay phản lực thành thạo.
*Cách tiến hành:

Họ tên GV

17

Tiểu học ....


Giáo án lớp 2

Tuần 4

Năm học 2018 - 2019

Việc 1: Quan sát – nhận xét
- Cho HS quan sát lại mẫu và yêu cầu học sinh - Quan sát.
nhắc lại:
-TBHT cho điều hành HĐ chia sẻ ND sau:
+ Máy bay phản lực có hình dáng như thế nào?
+ Gồm có mấy phần?

-HS chia sẻ trước lớp
+ Giống tên lửa.
+ 3 phần : mũi, thân, cánh.
+ Cách gấp giống tên lửa.

+ Em có nhận xét gì?

+ Học sinh nêu:
+ Vậy muốn gấp được máy bay phản lực các em Bước 1: Gấp tạo mũi, thân, cánh
máy bay phản lực.
thực hiện mấy bước? Đó là những bước nào?
Bước 2: Tạo máy bay phản lực
(M1, M2)
và sử dụng.
Việc 2: Thực hành gấp tên lửa

- Học sinh thực hành gấp theo

- Tổ chức cho học sinh thực hành gấp máy bay nhóm 6
phản lực theo tổ.
+Gấp máy bay phản lực
+Trình bày trên giấy A4.
+Thi đua với các nhóm khác.
- Gợi ý học sinh trình bày sản phẩm và chọn ra - Từng tổ lên trình bày sản phẩm.
những sản phẩm đẹp để tuyên dương nhằm
khích lệ học sinh.
- Theo dõi nhắc nhở từng nhóm.

- Lắng nghe.

- Đánh giá sản phẩm của HS.

- Đại diện 2 dãy bàn lên thi đua.

- Chia lớp thành 2 đội thi đua phóng máy bay.

- Cả lớp theo dõi nhận xét.

- Nhận xét

- Lắng nghe

- Tuyên dương đội thắng.
3.Hoạt động ứng dụng (3 phút)
- Tập gấp nhiều lần và tập
- HS chia sẻ kĩ thuật gấp máy baynhanh, đẹp cùng các bạn
- Quan sát sản phẩm đẹp trước lớp.
- Lớp và giáo viên cổ vũ
4. HĐ sáng tạo:
-Sưu tầm những vật liệu có thể gấp và trang trí cho sản phẩm máy bay đẹp hơn
- Nhận xét về tinh thần, thái độ, kết quả học tập của học sinh.
- Dặn dò học sinh về nhà thực hiện gấp máy bay theo ý tưởng của em.
- Chuẩn bị bài sau: “Gấp máy bay đuôi rời”
Họ tên GV

18

Tiểu học ....


Giáo án lớp 2

Tuần 4

Năm học 2018 - 2019

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Thứ tư ngày 26 tháng 9 năm 2018
TẬP ĐOC:
TRÊN CHIẾC BÈ
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Hiểu nội dung: Tả chuyến du lịch thú vị trên sống của Dế Mèn và Dế Trũi (trả
lời được CH1, 2). Một số học sinh trả lời được câu hỏi số 3 (M3, M4)
2. Kĩ năng: Biết nghỉ hơi đúng sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh biết bảo vệ môi trường, yêu thích môn học.
*Tích hợp GDBVMT (gián tiếp): Học sinh thấy được cảnh vật trong bài rất
đẹp, rất nên, thơ từ đó có ý thức gìn giữ và bảo vệ môi trường.
4.Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự học, NL giao tiếp - hợp
tác, NL giải quyết vấn đề, NL tư duy - lập luận logic, NL quan sát
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: bảng phụ viết các từ, các câu cần luyện đọc.
- Học sinh: Sách giáo khoa.
2.Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi.
- Kĩ thuật trình bày một phút
- Vấn đáp, thực hành, trò chơi học tập, học theo nhóm…
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- GV kết hợp HĐTQ tổ chức trò chơi : Hái hoa dân chủ
HS chủ động tham gia trò chơi
+ ND bài “Bím tóc đuôi sam”; Nội dung câu
hỏi ở SGK bài tập đọc
- Nhận xét
+ Gv đánh giá, tổng kết TC, kết nối bài học
-Ghi đầu bài vào vở
2. HĐ Luyện đọc: (12 phút)
*Mục tiêu:
- Rèn đọc đúng từ: Dế Trũi,đen sạm, lăng xăng, ngao du, say ngắm, gọng vó, ngao
du, say ngắm, gọng vó,...
Họ tên GV

19

Tiểu học ....


Giáo án lớp 2

Tuần 4

Năm học 2018 - 2019

- Rèn đọc đúng câu, từ, đoạn: Bè theo dòng nước trôi băngg băng (...)
- Hiểu nghĩa các từ ngữ mới
*Cách tiến hành: HĐ cá nhân -> Nhóm -> Chia sẻ trước lớp
a. GV đọc mẫu cả bài .
b. Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ:
* Đọc từng câu:
- Tổ chức cho HS tiếp nối nhau đọc từng câu .
-HS đọc nối tiếp câu trong nhóm.
- Đọc đúng từ Dế Trũi,đen sạm, lăng xăng, - Luyện đọc đúng
ngao du, say ngắm, gọng vó, ngao du, say
ngắm, gọng vó,...
* Đọc từng đoạn :
- HS đọc nối tiếp đoạn trong
- GV trợ giúp, hướng dẫn đọc những câu dài
nhóm.
+ Ngày kia,/ đến một bờ sông,// chúng tôi ghép - Luyện đọc ngắt câu, cụm từ
ba bốn lá bèo sen lại,/ làm một chiếc bè.//
+ Mùa thu mới chớm/ nhưng nước đã trong
vắt,/ trông thấy cả hòn cuội trắng tinh nằm dưới
đáy.//
+ Nhìn hai bên bờ sông,/ cỏ cây và nhừng làng
gần,/ núi xa luôn luôn mới.//
+ Những anh gọng vó đen sạm,/ gầy và cao,/
nghênh cặp chân gọng vó/ đứng trên bãi lầy bái
phục nhìn theo chúng tôi.//
+ Đàn săn sắt và cá thầu dầu/ thoáng gặp đâu
cũng lăng xăng/ cố bơi theo chiếc bè,/ hoan
nghênh váng cả mặt nước.//
+ Giảng từ mới trong SGK
- HS đọc chú giải
+ Đặt câu với từ ngao du, say ngắm, hoan +HS đặt câu:....
nghênh.( HS M3, M4)
(Chú ý ngắt câu đúng: HS M1)
* GV kết hợp HĐTQ tổ chức chia sẻ bài đọc - Đọc bài, chia sẻ cách đọc
trước lớp.
- Đại diện nhóm thi đọc
- Đọc từng đoạn theo nhóm
-Thi đua giữa các nhóm
- Thi đọc giữa các nhóm
- HS nhận xét, bình chọn bạn đọc
- GV nhận xét, đánh giá.
hay
* Cả lớp đọc
- Đọc đồng thanh cả bài
Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2
- Đọc hay: M3, M4
3. HĐ Tìm hiểu bài: (8 phút)
*Mục tiêu:
- Tìm hiểu chuyến du lịch thú vị trên sống của Dế Mèn và Dế Trũi.
*Cách tiến hành:

Họ tên GV

20

Tiểu học ....


Giáo án lớp 2

Tuần 4

Năm học 2018 - 2019

- GV giao nhiệm vụ
-HS nhận nhiệm vụ
- HS làm việc cá nhân => Chia sẻ cặp đôi => -Thực hiện theo sự điều hành của
Tương tác trong nhóm
trưởng nhóm
+Tương tác, chia sẻ nội dung bài
-TBHT điều hành các nhóm chia sẻ trước lớp.
- Đại diện nhóm chia sẻ
- Các nhóm khác tương tác
/?/ Dế Mèn và Dế Trũi đi chơi xa bằng cách gì? +Ghép 3, 4 lá bèo sen làm 1
chiếc bè để đi trên “sông”.
/?/ Trên đường đi đôi bạn nhìn thấy cảnh vật ra + Thấy hòn cuội trắng tinh nằm
sao?
dưới đáy bằng cỏ cây và những
làng gần, núi xa, những anh gọng
vó, những ả cua kềnh, đàn săn sắt
và cá thầu dầu.
*Tích hợp GDBVMT: Trên đường đi các bạn
thấy cảnh vât rất đẹp, vậy để cảnh vật đẹp
chúng ta cần làm những việc gì?
- Tìm những từ ngữ chỉ về thái độ các con vật
đối với hai bạn Dế?
+ Khích lệ trả lời (HS M1). Lưu ý cách diễn đạt
ý ở câu hỏi cuối (HS M3, M4)).

- Chăm sóc cây trồng, không hái
hoa, bẻ cành, không vứt rác…
+ Những anh gọng vó bái phục
nhìn theo, ả cua kềnh âu yếm ngó
theo, săn sắt, thầu dầu lăng xăng
cố bơi theo chiếc bè hoan nghênh
váng cả mặt nước .
- Học sinh nhắc lại.

- Giáo viên rút nội dung.
4. HĐ Đọc diễn cảm: (8 phút)
*Mục tiêu:
- HS đọc đúng, ngắt nghỉ đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ ngữ cần thiết.
*Cách tiến hành:
- GV đọc mẫu lần 2
-Lắng nghe
- Hướng dẫn cách đọc
- 2 HS nối tiếp nhau đọc toàn bài
- HS thực hiện theo yêu
- Cho HS thi đọc
- 2 cặp HS thi đọc.
- GV nhận xét, đánh giá
- HS bình chọn cặp đọc tốt
5. HĐ vận dụng, ứng dụng (2 phút)
- Em đã làm gì để lớp mình thêm sạch sẽ, gọn gàng?
*THGDBVMT: Giáo viên tổng kết bài, giáo dục học sinh: Phải biết chăm sóc cây
trồng, không vứt rác xả rác bừa bãi… để bảo vệ môi trường luôn xanh sạch đẹp và
không khí trong lành.
6. Hoạt động sáng tạo(2 phút)
-Phát động phong trào 5 không: không vứt rác bừa bãi, không xé rác ra sân trường,
không hái hoa ở CTMN, không....
- Cùng người thân chăm làm việc nhà cho gọn gàng sạch sẽ
- Nhận xét tiết học.
- Dặn học sinh về nhà luyện đọc, học thuộc lòng bài thơ và chuẩn bị bài “Chiếc bút
mực” cho tiết sau.
Họ tên GV

21

Tiểu học ....


Giáo án lớp 2

Tuần 4

Năm học 2018 - 2019

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

......................................................................................
TOÁN:
TIẾT 18: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Biết thực hiện phép cộng dạng 9 + 5, thuộc bảng 9 cộng với một số.
Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 29+5; 49+25. Biết thực
hiện phép tính 9 cộng với một số để so sánh hai số trong phạm vi 20. Biết giải bài
toán bằng một phép cộng.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng làm tính và giải toán.;
3. Thái độ: Học sinh yêu thích môn học.
* Bài tập cần làm: Bài 1 (cột 1,2,3), Bài 2, Bài 3 (cột 1), Bài 4
4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực:Tự chủ và tự học; Giải
quyết vấn đề và sáng tạo; Tư duy và lập luận toán học; Mô hình hóa toán học; Giao
tiếp toán học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: sách giáo khoa.
- Học sinh: sách giáo khoa, bảng con, vở...
2. Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi.
- Kĩ thuật trình bày một phút
- Vấn đáp, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành…
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (5 phút)
- Gọi 3 em lên bảng sửa bài tập về nhà.
- Ba em lên bảng mỗi em làm 1
phép tính, nêu cách đặt tính và
cách tính.
- Yêu cầu học sinh nhận xét.
- Học sinh khác nhận xét, sửa sai
(nếu có).
- Yêu cầu tìm tổng
biết các số hạng lần lượt là:
- Học sinh thực hiện theo yêu
a) 9 và 7
b) 39 và 6 c) 29 và 45
cầu.
- Yêu cầu học sinh khác nhận xét.
- Học sinh khác nhận xét
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương.
-Vài em nhắc lại tên bài.
- Mời TBVN cho lớp hát bài: Em học toán
- Học sinh hát tập thể.
Họ tên GV

22

Tiểu học ....


Giáo án lớp 2

Tuần 4

Năm học 2018 - 2019

- GV kết nối nội dung bài học
2. HĐ thực hành: (25 phút)
*Mục tiêu:
- Biết thực hiện phép cộng dạng 9 + 5, thuộc bảng 9 cộng với một số.
- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 29+5; 49+25. Biết thực
hiện phép tính 9 cộng với một số để so sánh hai số trong phạm vi 20.
- Biết giải bài toán bằng một phép cộng.
*Cách tiến hành: HĐ cá nhân – nhóm 2 - Cả lớp
*GV giao nhiệm vụ cho HS làm bài
-HS thực hiện nhiệm vụ theo YC
- GV nhắc HS đọc kĩ YC bài, lưu ý cộng nhẩm
(có nhớ)
- GV trợ giúp HS M1, phỏng vấn HS M4
-TBHT điều hành HĐ chia sẻ:
Bài 1: - Tính nhẩm.
*Dự kiến ND chia sẻ:
- HS làm cá nhân-> Chia sẻ .
-GV kiểm tra KQ của HS.
9+4=13 9+3=12 9+2=14
9+6=15 9+5=14 9+9=18
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
9+8=17 9+7=16 9+1=10
Bài 2:
- Yêu cầu tự làm bài sau đó gọi 1 em đọc chữa - Lớp làm vào vở -> Chia sẻ N2
bài.
+ Lưu ý cách trình bày của HS
- Học sinh nhận xét, sửa sai (nếu
- Mời em khác nhận xét.
có).
- Giáo viên nhận xét chung.
- Học sinh theo dõi, lắng nghe.
Bài 3:
- HS đọc đề bài.
- Giáo viên hướng dẫn làm bảng con.
- Học sinh làm:
9 + 9 < 19
9 + 9 > 15
- Yêu cầu học sinh nhận xét.
- Học sinh nhận xét, sửa sai (nếu
- Giáo viên nhận xét.
cần).
Bài 4:
- Yêu cầu nêu đề bài
- Một em đọc bài toán.
- Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở.
- Thực hiện vào vở và chữa bài.
- Một em làm bài BP.
Giải:
Số con gà và vịt trong sân có là:
-Thu 5 vở chấm, nhận xét.
29+ 15 = 44 (con gà)
*Bài tập chờ (HS M3, M4) bài 1 (cột 4), bài 3
Đáp số: 44 con gà
(cột 2,3)
3. Hoạt động vận dụng,ứng dụng (3 phút)
+Tổ chức cho HS làm bài tập 5 : Tính số đoạn thẳng của hình sau ?
-HS làm việc theo nhóm 4.
M
Họ tên GV

O

P

N
23

Tiểu học ....


Giáo án lớp 2

Tuần 4

Năm học 2018 - 2019

4. Hoạt động sáng tạo (2 phút)
- Tính tổng số con vịt dưới ao. Biết có 19 con vịt cái và 35 con vịt đực đang bơi
dưới ao.
- Yêu cầu học sinh nêu lại những nội dung đã học.
- Giáo viên nhận xét tiết học
- Nhắc nhở học sinh về nhà xem lại bài. Xem trước bài: “8 cộng với một số; 8+5”
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

......................................................................................
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
TỪ CHỈ SỰ VẬT. TỪ NGỮ VỀ NGÀY, THÁNG, NĂM
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức: Giúp học sinh:
- Tìm được một số từ ngữ chỉ người, đồ vật, con vật, cây cối (BT1)
- Biết đặt và trả lời câu hỏi về thời gian (BT2)
- Bước đầu biết ngắt đoạn văn ngắn thành các câu trọn ý (BT3)
2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng đặt câu.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích tiếng Việt.
4.Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải quyết vấn đề, NL tư duy logic, NL quan sát ,...
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Bảng phụ ghi nội dung bài tập.
- Học sinh: Sách giáo khoa.
2. Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi.
- Kĩ thuật trình bày một phút.
- Vấn đáp, thực hành, T/C học tập,…
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC :
Hoạt động dạy
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Mời TBHT bắt nhịp hát bài : Cả
tuần đều ngoan
- Gọi 2 em lên bảng làm bài tập.
- GV chú ý sửa lỗi diễn đạt và đặt câu
Họ tên GV

Hoạt động học
- Học sinh hát tập thể.
- Học sinh 1: Đặt 2 câu theo mẫu Ai? là gì?
- Học sinh 2: Đặt 2 câu theo mẫu Cái gì? là
gì?
24

Tiểu học ....


Giáo án lớp 2

Tuần 4

Năm học 2018 - 2019

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương
học sinh.
- Vài học sinh nhắc lại
- Giới thiệu bài-ghi đầu bài lên bảng.
2. HĐ thực hành (27 phút)
*Mục tiêu:
- Tìm được một số từ ngữ chỉ người, đồ vật, con vật, cây cối.
- Biết đặt và trả lời câu hỏi về thời gian.
- Bước đầu biết ngắt đoạn văn ngắn thành các câu trọn ý.
*Cách tiến hành:
-GV giao nhiệm vụ thực hành
+HS nhận nhiệm vụ, làm bài tập
-GV trợ giúp HS hạn chế
+Chia sẻ nội dung bài làm sau khi đã hoàn
Bài tập 1:
thành BT
- Nêu yêu cầu đề bài?
- Học sinh nêu.
- Yêu cầu làm bài tập theo nhóm đôi. - Hoạt động nhóm 2
- Quan sát giúp đỡ học sinh.
- Điền các danh từ thích hợp vào bảng (mỗi
- Tổ chức cho học sinh thi lên điền cột 3 danh từ). Học sinh thảo luận rồi thi
vào bảng phụ.
đua điền từ đúng.
Chỉ
Chỉ đồ Chỉ con
người
vật
vật
Chỉ c

Bàn
Mèo
Na
giáoy
Tủ
Chó
Mít
cối
Giường Vịt
Vú sữa
Bạn bè Giá sách Ngan
Cà phê
Bố
Trâu
Đu đủ
Mẹ

Nông

- Nhận xét.
dân
Công
Bài tập 2:
- Mời 1 em đọc mẫu.
- Gọi 2 học sinh thực hành theo mẫu. - HS đọc.
- Các học sinh khác hỏi đáp với bạn - Hai em thực hành mẫu.
ngồi bên cạnh.
- Các cặp tiến hành hỏi đáp trong bàn .
VD: a) - Hôm nay là ngày bao nhiêu?
- Giáo viên quan sát, theo dõi học
- Em học lớp 1 vào năm nào?
sinh làm bài tập.
b) - Một tuần học có mấy ngày?
Bài tập3:
- Hôm qua là ngày thứ mấy?
- Mời một em đọc bài tập 3 (đọc liền
hơi không nghỉ) đoạn văn trong sách - Một em đọc bài tập 3 trong sách giáo
giáo khoa (M3, M4).
khoa theo yêu cầu cách đọc liền hơi.
- Em thấy thế nào khi đọc đoạn văn
không được nghỉ hơi?
- Rất mệt.
- Em có hiểu gì về đoạn văn này
không?
- Khó hiểu và không nắm được hết ý của
- Nếu ta cứ đọc liền hơi đoạn văn như bài.
thế có dễ hiểu không?
- Không, rất khó hiểu.
Họ tên GV

25

Tiểu học ....


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×