Tải bản đầy đủ

Phân phối chương trình môn Thể dục

UBND HUYỆN MƯỜNG LA
TRƯỜNG THCS CHIỀNG ÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc
MÔN THỂ DỤC LỚP 6
Cả năm : 37 Tuần (70 tiết)
Học kỳ I : 19 Tuần ( 36 tiết)
Học kỳ II: 18 Tuần ( 34 tiết)
Học Kỳ I
Nội dung điều
chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

MHTHM

- Soạn giảng theo mẫu
GA trong CV 167/PGD

- ĐHĐN: Ôn một số kỹ năng đã học, học sinh còn yếu

- Bài TD: Ôn 3 động tác vươn thở, tay, ngực; Học mới 2
Tiết 4
động tác chân và bụng.
- Chạy bền: Chạy bước nhỏ , chạy chạm gót chạm mông.

MHTHM

- Soạn giảng theo mẫu
GA trong CV 167/PGD

Tiết 5

MHTHM

Tiết

Tên bài dạy (hoặc nội dung dạy)

- Mục tiêu, nội dung chương trình thể dục lớp 6 (tóm tắt).
- Lợi ích tác dụng của TDTT (mục 1).
- Lợi ích tác dụng củaTDTT (mục 2).
Tiết 2 - Biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự và một số quy định
khi học tập bộ môn.
- ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay
phải, quay trái, quay đằng sau, đứng nghiêm, nghỉ, chào
Tiết 3 báo cáo, xin phép ra vào lớp.
- Bài thể dục: Học 3 động tác vươn thở, tay, ngực.
- Chạy bền: Trò chơi “2 lần hít vào 2 lần thở ra ”.

Ghi chú

Tiết 1

- ĐHĐN: Ôn một số kỹ năng đã học, học động tác giậm
chân tại chỗ, đi đều - đứng lại, đi đều thẳng hướng vòng

- Soạn giảng theo mẫu
GA trong CV 167/PGD
1phải ( trái).
- Bài thể dục: Ôn 5 động tác đã; Học mới 2 động tác vặn
mình, phối hợp.
- Chạy bền: Chạy bước nhỏ, chạy chạm gót chạm mông.
- ĐHĐN: Ôn một số kỹ năng đã học nh (nội dung tiết 5).
Học mới: Đổi chân khi đi đều sai nhịp .
Tiết 6 - Bài thể dục: Ôn 7 động tác đã học. Học mới 2 động tác
nhảy và điều hoà.
- Chạy bền: Trò chơi “Chạy dích dắc tiếp sức”.
- ĐHĐN: Ôn một số động tác học sinh còn yếu (do GV
chọn).
Tiết 7
- Bài thể dục: Ôn bài thể dục tay không .
- Chạy bền: Trò chơi (do GV chọn).
- ĐHĐN: Ôn một số động tác học sinh còn yếu (do GV
chọn).
Tiết 8
- Bài thể dục: Ôn bài thể dục tay không .
- Chạy bền: Trò chơi “Hai lần hít vào 2 lần thở ra”.
- ĐHĐN: Bước đầu hoàn thiện kỹ năng đã học.
Tiết 9 - Bài thể dục: Tiếp tục ôn hoàn thiện bài thể dục .
- Chạy bền: Trò chơi: Chạy vòng số tám.
Tiết
10
Tiết
11
2

- ĐHĐN: Như nội dung tiết 9.
- Bài thể dục: Tiếp tục ôn để hoàn thiện bài thể dục
- Chạy bền: Trò chơi (do GV chọn).
- ĐHĐN: Tiếp tục hoàn thiện những kỹ năng đã học.


- Bài TD: Tiếp tục ôn hoàn thiện bài TD.
- Chạy bền: Trò chơi (do GV chọn).
Tiết
12

- ĐHĐN: Tiếp tục hoàn thiện những kỹ năng đã học.
- Bài thể dục: Tiếp tục ôn hoàn thiện bài TD. (Chuẩn bị
kiểm tra)

Tiết
13

- Kiểm tra: Bài thể dục. (Lấy điểm 1 tiết)

Tiết
14

- ĐHĐN: Tiếp tục hoàn thiện những kỹ năng đã học.
- Chạy nhanh: Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy - xuất
phát; Trò chơi “Chạy tiếp sức”.
- Chạy bền: Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên và
một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.

Tiết
15

- ĐHĐN: Tiếp tục hoàn thiện những kỹ năng đã học .
- Chạy nhanh: Ôn luyện các động tác đứng mặt vai lng
hướng chạy xuất phát, trò chơi “chạy tiếp sức ” .
- Chạy bền: Chạy tại chỗ, chạy theo đường gấp khúc.

MHTHM

- Soạn giảng theo mẫu
GA trong CV 167/PGD

MHTHM

- Soạn giảng theo mẫu
GA trong CV 167/PGD

Tiết
16

- ĐHĐN: Tiếp tục hoàn thiện những kỹ năng đã học .
- Chạy nhanh: Ôn luyện một số động tác bổ trợ đã học.
Học trò chơi “chạy tiếp sức chuyển vật”.
- Chạy bền: Chạy tại chỗ, chạy theo đường gấp khúc.

MHTHM

- Soạn giảng theo mẫu
GA trong CV 167/PGD

Tiết
17

- ĐHĐN: Hoàn thiện những kỹ năng đã học (chuẩn bị
kiểm tra).
- Chạy nhanh: Ôn luyện các động tác bổ trợ, trò chơi (do
GV chọn)

MHTHM

- Soạn giảng theo mẫu
GA trong CV 167/PGD

Tiết

- Kiểm tra: Đội hình đội ngũ. (Lấy điểm 15 phút)
3


18

4

Tiết
19

- Chạy nhanh: Ôn một số động tác bổ trợ đã học; Trò
chơi (do GV chọn). Học động tác chạy nâng cao đùi.
- Môn thể thao tự chọn (Ném bóng): Bài tập phát triển
sức mạnh tay (GV chọn), học động tác tung và bắt bóng
bằng 2 tay, tung và bắt bóng qua kheo chân.

Tiết
20

- Chạy nhanh: Ôn một số động tác và bài tập bổ trợ, trò
chơi; Học: Đứng tại chỗ đánh tay, đi chuyển sang chạy
nhanh 20 – 30m.
- Môn TC: Bài tập phát triển sức mạnh tay. Ôn 2 động tác
bổ trợ đã học, học động tác ngồi xổm tung và bắt bóng.
- Chạy bền: Học một số bài tập, động tác bổ trợ (do GV
chọn).

Tiết
21

- Chạy nhanh: Ôn một số động tác và bài tập bổ trợ, trò
chơi (do GV chọn); Học động tác xuất phát cao – chạy
nhanh 30m.
- Môn TC: Bài tập phát triển sức mạnh tay, ôn 1 số động
tác bổ trợ đã học.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

Tiết
22

- Chạy nhanh: Ôn một số động tác và bài tập bổ trợ, trò
chơi (do GV chọn); Xuất phát cao- chạy nhanh 30- 40 m
- Môn TC: Bài tập phát triển sức mạnh tay, Ôn một số
động tác bổ trợ, học cách cầm bóng, ném bóng trúng
đích.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

MHTHM

- Soạn giảng theo mẫu
GA trong CV 167/PGD


Tiết
23

- Chạy nhanh: Ôn một số động tác và bài tập bổ trợ, trò
chơi (do GV chọn) Xuất phát cao – chạy nhanh 40 - 50m.
- Môn TC: Tập các động tác bổ trợ, trò chơi, động tác
cầm bóng và ném bóng trúng đích.
- Chạy bền: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên

Tiết
24

- Chạy nhanh: Ôn một số động tác và bài tập bổ trợ, trò
chơi (do GV chọn) Xuất phát cao – chạy nhanh 50 - 60m.
- Môn TC: Tập phát triển sức mạnh tay, ôn các động tác
đã học. Học động tác đứngvai hướng ném xoay người
ném bóng xa.
- Chạy bền: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên

Tiết
25

- Chạy nhanh: Ôn tập và trò chơi (GV chọn) ; Xuất phát
cao – chạy nhanh 60m.
- Môn TC: Tập phát triển sức mạnh tay, các động tác bổ
trợ, luyện tập kỹ thuật các động tác ném bóng đã học
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

Tiết
26

- Chạy nhanh: Tập một số động tác bổ trợ, trò chơi (do
GV chọn). Luyện tập xuất phát cao – chạy nhanh 60m.
- Môn TC: Tiếp tục ôn các động tác đã học, Học động tác
đà một bước ném bóng xa.
- Chạy bền: Học một số động tác bổ trợ (do GV chọn).

Tiết
27

- Chạy nhanh: Tập một số động tác bổ trợ, trò chơi (do
GV chọn). Luyện tập xuất phát cao chạy nhanh 60m.
- Môn TC: Luyện tập nâng cao kỹ thuật các động tác đã
học
- Chạy bền: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên.

MHTHM

- Soạn giảng theo mẫu
GA trong CV 167/PGD

5


Tiết
28

- Chạy nhanh: Hoàn thiện và nâng cao thành tích động
tác xuất phát cao – chạy nhanh 60m. (Kiểm tra 15 phút)
- Môn TC: Ôn luyện các động tác đã học nâng cao dần
thành tích

Tiết
29

- Chạy nhanh: Hoàn thiện và nâng cao thành tích động
xuất phát cao – chạy nhanh 60m.
- Môn TC: Ôn luyện các động tác đã học nâng cao dần
thành tích. Học động tác chạy đà (tự do) – ném bóng xa.

- Dạy học theo
chuyên đề.

Tiết
30

- Chạy nhanh: Hoàn thiện và nâng cao thành tích động
xuất phát cao – chạy nhanh 60m.
- Môn TC: Tập phát triển sức mạnh của tay, luyện tập
hoàn thiện các động tác ném bóng xa.

MHTHM

- Soạn giảng theo mẫu
GA trong CV 167/PGD

Tiết
- Ôn tập học kỳ I ( Xuất phát cao chạy nhanh cự li 60m)
31-32
Tiết - Kiểm tra học kỳ I: ( Xuất phát cao chạy nhanh cự li
33-34 60m), ( Kiểm tra thực hành)
Tiết
35

- Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT (rèn luyện thân thể): Chạy
nhanh 60m.

Tiết
36

- Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT (rèn luyện thân thể): Ném
bóng trúng đích.
HỌC KÌ: II

Tiết

Nội dung
- Môn TC: Bài tập phát triển sức mạnh tay, luyện tập

6

Nội dung điều
chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

Ghi
chú


Tiết
37

nâng cao kỹ thuật và thành tích các động tác đã học.
- Bật nhảy: Học một số động tác bổ trợ: Đá lăng trớc, đá
lăng trước – sau, đá lăng sang ngang ; Trò chơi “Nhảy ô
tiếp sức”.
- Chạy bền: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên

Tiết
38

- Bật nhảy: Ôn đá lăng trước, đá lăng trước – sau, đá lăng
sang ngang.
- Môn TC: Trò chơi “ném bóng chúng đích”, tập các động
tác bổ trợ, tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật và nâng cao thành
tích.
- Chạy bền: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên

Tiết
39

- Bật nhảy: Ôn các nội dung đã học ở tiết 37 ; Học : Đà
một bước đá lăng.
- Môn TC: Bài tập phát triển sức mạnh tay, trò chơi cưỡi
ngựa chuyền bóng. Ôn tập, hoàn thiện kỹ thuật và nâng
cao thành tích.
- Chạy bền: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên.

Tiết
40

- Bật nhảy: Ôn tập và trò chơi (do GV chọn); Học: Đà
một bước giậm nhảy - đá lăng.
- Môn TC: Bài tập phát triển sức mạnh tay, Hoàn thiện
động tác ném bóng xa.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

Tiết
41

- Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ và tập phát triển
sức mạnh chân (do GV chọn); Học: Bật xa; Trò chơi “Bật
xa tiếp sức”.
- Môn TC: Bài tập phát triển sức mạnh tay, Hoàn thiện
7


động tác ném bóng xa (Chuẩn bị kiểm tra)
Tiết
42

8

Kiểm tra môn thể thao tự chọn ( Ném bóng). (Lấy
điểm 15 phút)

Tiết
43

- Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ, tập phát triển sức
mạnh của chân, trò chơi ( do GV chọn)
- Đá cầu: Bài tập bổ trợ. Học động tác tâng cầu bằng đùi
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

Tiết
44

- Bật nhảy: Ôn tập trò chơi, phát triển sức mạnh chân;
Học: Chạy đà một đến ba bước – giậm nhảy (vào hố cát
hoặc đệm).
- Đá cầu: Bài tập bổ trợ, luyện tập động tác tâng cầu bằng
đùi.
- Chạy bền: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên

Tiết
45

- Bật nhảy: Ôn tập bài phát triển sức mạnh chân, Trò chơi
(do GV chọn); Học : Chạy đà tự do – nhảy xa.
- Đá cầu: Tiếp tục luyện tập động tác tâng cầu bằng đùi.
Học động tác tâng cầu bằng má trong bàn chân.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

Tiết
46

- Bật nhảy: Ôn tập chạy đà (tự do) – nhảy xa, Trò chơi
(do GV chọn)
- Đá cầu: Bài tập bổ trợ, luyện tập động tác tâng cầu bằng
đùi, (má trong bàn chân).
- Chạy bền: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên

Tiết

- Bật nhảy: Ôn tập thể lực, trò chơi “Nhảy cừu” hoặc do


47

GV chọn.
- Đá cầu: Luyện tập 2 động tác tâng cầu. Học động tác
chuyền cầu theo nhóm 2 người

Tiết
48

- Bật nhảy: Ôn bài tập thể lực, trò chơi.
- Đá cầu: Luyện tập động tác tâng và chuyền cầu theo
nhóm.
- Chạy bền: Chạy nhẹ nhàng 300m(nam), 250m(nữ) trên
địa hình tự nhiên.

MHTHM

- Soạn giảng theo mẫu
GA trong CV 167/PGD

Tiết
49

- Bật nhảy: Ôn bài tập thể lực, trò chơi.
- Đá cầu: Tiếp tục luyện tập động tác tâng và chuyền cầu
theo nhóm. Học động tác chuyền cầu theo nhóm ba người
- Chạy bền: Chạy trên đường gấp khúc, trò chơi “hai lần
hít vào, hai lần thở ra”.

MHTHM

- Soạn giảng theo mẫu
GA trong CV 167/PGD

Tiết
50

- Bật nhảy: Ôn bài tập thể lực, trò chơi (do giáo viên
chọn)
- Đá cầu: Luyện tập phối hợp động tác tâng và chuyền
cầu theo nhóm.
- Chạy bền: Chạy nhẹ nhàng 350m(nam) , 300m( nữ) trên
địa hình tự nhiên.

MHTHM

- Soạn giảng theo mẫu
GA trong CV 167/PGD

Tiết
51

- Bật nhảy: Ôn bài tập thể lực, trò chơi (do giáo viên
chọn)
- Đá cầu: Luyện tập phối hợp kỹ thuật tâng và chuyền cầu
theo nhóm
- Chạy bền: Chạy nhẹ nhàng 350m(nam), 300m( nữ) trên
địa hình tự nhiên.

MHTHM

- Soạn giảng theo mẫu
GA trong CV 167/PGD

Tiết

- Bật nhảy: Ôn bài tập thể lực, trò chơi.

MHTHM

- Soạn giảng theo mẫu
9


52

- Đá cầu: Tiếp tục luyện tập hoàn thiện kỹ thuật và nâng
cao thành tích
- Chạy bền : Chạy nhẹ nhàng 400m(nam) , 350m( nữ)
trên địa hình tự nhiên.

Tiết
53

- Bật nhảy: Ôn tập, trò chơi, hoàn thiện kĩ thuật và nâng
cao thành tích.
- Đá cầu: Tiếp tục luyện tập hoàn thiện kỹ thuật và nâng
cao thành tích
- Chạy bền : Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên

Tiết
54

- Bật nhảy: Ôn tập, hoàn thiện bật xa và nâng cao thành
tích.
- Đá cầu: Hoàn thiện kỹ thuật và từng bước nâng cao dần
thành tích
- Chạy bền : Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên
400m(nữ), 500m (nam).

Tiết
55

- Bật nhảy: Ôn tập, hoàn thiện bật xa và nâng cao thành
tích.
- Đá cầu: Bài tập bổ trợ. Hoàn thiện kỹ thuật và nâng cao
dần thành tích
- Chạy bền : Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên
400m(nữ), 500m (nam).

Tiết
56

- Bật nhảy: Hoàn thiện động tác bật xa và nâng cao thành
tích.
- Đá cầu: Hoàn thiện kỹ thuật và nâng cao dần thành tích
- Chạy bền : Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên
400m(nữ), 500m (nam).

10

GA trong CV 167/PGD


Tiết
57

- Đá cầu: Bài tập bổ trợ. Luyện tập kỹ thuật và nâng cao
thành tích
- Chạy bền : Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên nam 4
phút, nữ 3 phút

Tiết
58

- Đá cầu: Bài tập bổ trợ. Luyện tập kỹ thuật và nâng cao
thành tích
- Chạy bền: Chạy nhẹ nhàng nam 4 phút, nữ 3 phút.

Tiết
59

- Kiểm tra chạy bền 400m(nữ), 500m (nam). (Lấy điểm
1 tiết)

Tiết
60

MHTHM

- Soạn giảng theo mẫu
GA trong CV 167/PGD

- Đá cầu: Luyện tập phối hợp các động tác tâng cầu,
chuyền cầu theo nhóm .

MHTHM

- Soạn giảng theo mẫu
GA trong CV 167/PGD

Tiết
61

- Đá cầu: Hoàn thiện động tác động tác tâng cầu bằng đùi,
má trong bàn chân (Tập cá nhân, thi tâng cầu tối đa)

MHTHM

- Soạn giảng theo mẫu
GA trong CV 167/PGD

Tiết
62

- Đá cầu: Tiếp tục hoàn thiện 2 động tác tâng cầu, nâng
cao dần thành tích

MHTHM

- Soạn giảng theo mẫu
GA trong CV 167/PGD

Tiết
63

- Đá cầu: Hoàn thiện động tác tâng, chuyền cầu ( chuẩn bị
kiểm tra)

MHTHM

- Soạn giảng theo mẫu
GA trong CV 167/PGD

Tiết
64

- Kiểm tra đá cầu (Lấy điểm 15 phút)

Tiết
- Ôn tập học kỳ II (nội dung bật xa tại chỗ bằng 2 chân)
65-66
Tiết
67-68
Tiết
69

- Kiểm tra học kì II ( Bật xa ) ; Kiểm tra thực hành.
- Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT (rèn luyện thân thể): Chạy
bền 500m.
11


Tiết
70

12

- Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT (rèn luyện thân thể): Bật
xa.


MÔN THỂ DỤC LỚP 7
Cả năm : 37 Tuần (70 tiết)
Học kỳ I : 19 Tuần ( 36 tiết)
Học kỳ II: 18 Tuần ( 34 tiết)
Học Kỳ I
Tiết

Nội dung

Tiết 1

- Mục tiêu, nội dung chương trình TD lớp 7 (Tóm
tắt)
- Phòng tránh chấn thơng trong hoạt động thể dục
thể thao.
- Phòng tránh chấn thơng trong hoạt động thể dục
thể thao
- Một số quy định khi học tập bộ môn
- ĐHĐN: Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng và cách
điều khiển; quay phải, quay trái, quay đằng sau.
- Chạy nhanh: Trò chơi “chạy tiếp sức”, “chạy tiếp
chuyển vật”, tập một số động tác bổ trợ phát triển
sức nhanh. (do GV chọn) .
- Chạy bền: Trò chơi (do GV chọn) .
- ĐHĐN: Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng và cách
điều khiển; Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải,
quay trái, quay đằng sau. Điểm số từ 1 đến hết và
điểm số theo chu kỳ -2...1-2. Học biến đổi đội
hình 0-2-4
- Chạy nhanh: Trò chơi phát triển sức nhanh, tập
một số động tác bổ trợ: Chạy bước nhỏ, nâng cao
đùi, chạy gót chạm mông.

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

MHTHM

- Soạn giảng theo mẫu
GA trong CV 167/PGD

Ghi
chú

13


Tiết 5

Tiết 6

Tiết 7

Tiết 8

14

- Chạy bền: Học phân phối sức khi chạy. Luyện
tập chạy trên địa hình tự nhiên.
- ĐHĐN: Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng và cách
điều khiển
- Chạy nhanh : Ôn một số động tác bổ trợ phát
triển sức nhanh, tại chỗ đánh tay, đứng mặt hớng
chạy - xuất phát.
- Chạy bền : Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên
- ĐHĐN: Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng,
điểm số và cách điều khiển của chỉ huy.
- Chạy nhanh: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi,
chạy gót chạm mông, đứng vai hớng chạy - xuất
phát.
- Chạy bền: Trò chơi chạy vòng số 8 theo hiệu
lệnh. (hoặc do GV chọn)
- ĐHĐN: Ôn các động tác đội hình đội ngũ
- Chạy nhanh: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy
gót chạm mông, đứng vai hướng chạy - xuất phát.
- Chạy bền: Thư giãn, thả lỏng, hồi tĩnh sau khi
chạy bền.
- ĐHĐN: Ôn các động tác đội hình đội ngũ, đi đều
vòng phải, trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Học
biến đổi đội hình 0-3-6-9.
- Chạy nhanh: Tập một số động tác bổ trợ phát
triển sức nhanh, đứng vai hướng chạy xuất phát.
Học ngồi - xuất phát .
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự
nhiên nam 450m nữ 400m

MHTHM

- Soạn giảng theo mẫu
GA trong CV 167/PGD

MHTHM

- Soạn giảng theo mẫu
GA trong CV 167/PGD


Tiết 9

Tiết 10

Tiết 11

Tiết 12

Tiết 13

- ĐHĐN: Ôn luyện nâng cao một số kĩ năng đã
học (chú ý nhiều về tư thế).
- Chạy nhanh: Đứng vai hớng chạy- xuất phát,
ngồi - xuất phát. Học tư thế sẵn sàng xuất phát .
- Chạy bền: Trò chơi (do GV chọn)
- ĐHĐN: Ôn luyện nâng cao 1 số kỹ năng đã học,
trò chơi bịt mắt bắt dê.
- Chạy nhanh: Ôn đứng vai hướng chạy xuất phát,
ngồi - xuất phát, tư thế sẵn sàng- xuất phát .
- Chạy bền: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên
nam 500m nữ 400m
- ĐHĐN: Ôn đi đều đứng lại, đổi chân khi đi đều
sai nhịp; Trò chơi.
- Chạy nhanh : Ôn chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, t
thế sẵn sàng – xuất phát. Học chạy đạp sau
- Chạy bền: Hiện tượng thở dốc và cách khắc
phục.
- ĐHĐN: Luyện tập nâng cao một số kỹ năng đã
học, đi đều đứng lại.
- Chạy nhanh: Ôn chạy đạp sau. Học xuất phát cao
- chạy nhanh 40m
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự
nhiên.
- ĐHĐN: Ôn các kỹ năng học sinh thực hiện còn
yếu và chuẩn bị kiểm tra.
- Chạy nhanh: Ôn trò chơi phát triển sức nhanh
( do GV chọn); tư thế sẵn sàng - xuất phát, xuất
phát cao chạy nhanh 40m.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Giới thiệu hiện

MHTHM

- Soạn giảng theo mẫu
GA trong CV 167/PGD

MHTHM

- Soạn giảng theo mẫu
GA trong CV 167/PGD

MHTHM

- Soạn giảng theo mẫu
GA trong CV 167/PGD

15


Tiết
14:

Tiết 15
Tiết 16

Tiết 17

Tiết 18

Tiết 19
16

tượng đau sóc “sóc hông” và cách khắc phục .
- ĐHĐN: Ôn các kỹ năng học sinh thực hiện còn
yếu và chuẩn bị kiểm tra.
- Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kỹ năng chạy
bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất
phát cao chạy nhanh 40- 60m
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự
nhiên.
Kiểm tra đội hình đội ngũ (Lấy điểm 15 phút)
- Chạy nhanh: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao
đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao - chạy nhanh
60m.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền nam 500m nữ
400m.
- Chạy nhanh: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao
đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao - chạy nhanh
60m.
- Bài thể dục: Ôn động. Học động tác,thở, tay
chân, lườn.(bài thể dục với cờ)
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền nam 500m nữ
400m.
- Chạy nhanh: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao
đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao - chạy nhanh
60m.
- Bài TD: Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân, lườn
bài thể dục với cờ.
- Chạy bền : Trò chơi chạy dích dắc tiếp sức.
- Chạy nhanh: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao

MHTHM

- Soạn giảng theo mẫu
GA trong CV 167/PGD

MHTHM

- Soạn giảng theo mẫu
GA trong CV 167/PGD


Tiết 20
Tiết 21

Tiết 22

Tiết 23

Tiết 24

đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao - chạy nhanh
60m.
- Bài thể dục: Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân, lườn bài thể dục với cờ. (chú ý biên độ nhịp điệu)
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền nam 500m nữ
400m.
- Kiểm tra kỹ động tác xuất phát cao, chạy
nhanh 60m (Lấy điểm 1 tiết)
- Bài thể dục: Ôn 4 động tác đã học. Học động tác
bụng, phối hợp.
- Bật nhảy: Luyện tập một số động tác bổ trợ phát
triển sức mạnh của chân.
- Chạy bền: Trò chơi kết nhóm. (hoặc do GV
chọn)
- Bài thể dục: Ôn 6 động tác đã học bài thể dục
phát triển chung với cờ.
- Bật nhảy: Luyện tập 1 số động tác bổ trợ phát
triển sức mạnh của chân, trò chơi khéo vớng
chân .
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự
nhiên
- Bài thể dục: Ôn 6 động tác đã học, học động tác
thăng bằng, nhảy.
- Bật nhảy: Luyện tập một số động tác bổ trợ phát
triển sức mạnh của chân, trò chơi lò cò tiếp sức.
- Chạy bền : Tiếp tục luyện tập nâng cao sức bền
nam 500m nữ 400.
- Bài thể dục: Ôn 6 động tác đã học, học động tác

MHTHM

- Soạn giảng theo mẫu
GA trong CV 167/PGD

MHTHM

- Soạn giảng theo mẫu
GA trong CV 167/PGD

Dạy học theo chuyên đề
17


Tiết 25

Tiết 26

Tiết 27

Tiết 28

18

thăng bằng, nhảy.
- Bật nhảy: Luyện tập một số động tác bổ trợ phát
triển sức mạnh của chân, trò chơi lò cò tiếp sức.
- Chạy bền : Tiếp tục luyện tập nâng cao sức bền
nam 500m nữ 400.
- Bài thể dục: Ôn 8 động tác bài thể dục với cờ.
Học động tác điều hoà.
- Bật nhảy: Tập các động tác đá lăng trước, đá
lăng sau, đà 1 bước giậm nhảy đá lăng. Trò chơi lò
cò “ chọi gà”
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền nam 500m nữ
400.
- Bài thể dục: Luyện tập bài thể dục 9 động tác với
cờ. (Kiểm tra 15p)
- Bật nhảy: Luyện tập đá lăng trước, đá lăng sau.
Đà 1 bước, 3 bước giậm nhảy bằng 1 chân vào cát
hoặc đệm.
- Bài thể dục: Tiếp tục hoàn thiện bài thể dục 9
động tác với cờ.
- Bật nhảy : Luyện tập đá lăng trước, đá lăng sau.
Đà 1 bước, 3 bước giậm nhảy bằng 1 chân vào
cát .
- Chạy bền: Luyện tập chạy nâng cao sức bền nam
500m nữ 400.
- Bài thể dục : Tiếp tục hoàn thiện bài thể dục 9
động tác với cờ. (Chú ý biên độ nhịp điệu)
- Bật nhảy: Luyện tập bật xa. Đà 3 bước giậm
nhảy bằng 1 chân vào đệm
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền nam 600m nữ

MHTHM

MHTHM

- Soạn giảng theo mẫu
GA trong CV 167/PGD

- Soạn giảng theo mẫu
GA trong CV 167/PGD


Tiết 29

Tiết 30

Tiết 31

Tiết 32
Tiết 33
Tiết 34

Tiết 35
Tiết 36

500.
- Bài thể dục: Hoàn thiện bài thể dục 9 động tác
với cờ.
- Bật nhảy: “Nhảy vào vòng tròn tiếp sức”
- Chạy bền: 600m nữ 500.
- Bài thể dục: Hoàn thiện bài thể dục 9 động tác
với cờ.
- Bật nhảy: “Nhảy vào vòng tròn tiếp sức”
- Chạy bền: Trò chơi “Chạy díc dắc tiếp sức”.
(hoặc do GV chọn)
- Ôn tập học kỳ I: - Bài thể dục 9 động tác với cờ.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự
nhiên
- Ôn tập học kỳ I - Bài thể dục 9 động tác với cờ.
- Chạy bền: Trò chơi “ Chạy díc dắc tiếp sức”.
Kiểm tra học kỳ I Bài thể dục phát triển chung
9 động tác với cờ. (Kiểm tra thực hành)
Kiểm tra học kỳ I (tiếp)

MHTHM

- Soạn giảng theo mẫu
GA trong CV 167/PGD

MHTHM

- Soạn giảng theo mẫu
GA trong CV 167/PGD

MHTHM

- Soạn giảng theo mẫu
GA trong CV 167/PGD

Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể: Chạy
nhanh 60m.
Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể: Bật xa.
HỌC KÌ: II

Tiết

Nội dung

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

Ghi
chú
19


Tiết 37

Tiết 38

Tiết 39

Tiết 40

Tiết 41
20

- Bật nhảy: Ôn chạy đà 3 bước giậm nhảy bằng 1
chân vào đệm. Học nhảy bước bộ trên không.
- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, má trong bàn chân,
chuyền cầu bằng đùi theo nhóm 2-3 người.
- Chạy bền: Trò chơi “chạy díc dắc tiếp sức”. (hoặc
do GV chọn)
- Bật nhảy: Ôn nhảy bước bộ trên không. Học chạy
đà tự do nhảy xa kiểu “ Ngồi” ( Trọng tâm giai
đoạn giậm nhảy và trên không)
- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, má trong bàn chân,
chuyền cầu bằng đùi theo nhóm 2-3 người. Học
mới tâng cầu bằng mu bàn chân.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
- Bật nhảy: Ôn nhảy bước bộ trên không, chạy đà
tự do nhảy xa kiểu “ngồi”
- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân. Học mới
chuyền cầu bằng mu bàn chân.
- Chạy bền: Trò chơi “Lò cò truyền tin”. (hoặc do
GV chọn)
- Bật nhảy: Ôn nhảy bước bộ trên không, chạy đà
tự do nhảy xa kiểu “ngồi”. Học bật nhảy bằng 2
chân – tay với vào vật trên cao.
- Đá cầu: Ôn tâng, chuyền cầu bằng mu bàn chân.
Học mới động tác phát cầu thấp chân chính diện
bằng mu bàn chân
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền Nam 600m, nữ
500m.
- Bật nhảy: Luyện tập bật nhảy bằng 2 chân – tay
với vào vật trên cao, chạy đà tự do nhảy xa kiểu “

MHTHM

- Soạn giảng theo mẫu GA
trong CV 167/PGD

MHTHM

- Soạn giảng theo mẫu GA
trong CV 167/PGD


Tiết 42

Tiết 43

Tiết 44

Tiết 45

ngồi” .
- Đá cầu: Ôn tâng, chuyền cầu bằng mu bàn chân,
phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền nam 600m, nữ
500m.
- Bật nhảy: Ôn bật nhảy bằng 2 chân – tay với vào
vật trên cao. Học bật nhảy bằng 1 chân tay với vào
vật trên cao.
- Đá cầu: Ôn phát cầu thấp chân chính diện bằng
mu bàn chân. Học phát cầu cao chân chính diện
bằng mu bàn chân
- Chạy bền: Trò chơi : Chạy díc dắc tiếp sức
- Bật nhảy: Ôn bật nhảy bằng 2 chân – tay với vào
vật trên cao. Học bật nhảy bằng 1 chân tay với vào
vật trên cao.
- Đá cầu: Ôn phát cầu thấp chân chính diện bằng
mu bàn chân, phát cầu cao chân chính diện bằng
mu bàn chân
- Chạy bền: Trò chơi: Chạy díc dắc tiếp sức
- Bật nhảy: Ôn chạy đà chính diện, giậm nhảy co
chân qua xà.
- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, mu bàn chân, phát
cầu thấp chân (cao chân) chính diện bằng mu bàn
chân, chuyền cầu theo nhóm 2-3 người.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
- Bật nhảy: Ôn chạy đà chính diện, giậm nhảy co
chân qua xà. Học chạy đà chính diện giậm nhảy
chân lăng duỗi thẳng qua xà.
- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, mu bàn chân, phát

MHTHM

- Soạn giảng theo mẫu GA
trong CV 167/PGD

21


cầu thấp chân, cao chân chính diện bằng mu bàn
chân, chuyền cầu theo nhóm 2-3 người.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
- Bật nhảy: Ôn chạy đà chính diện, giậm nhảy co
chân qua xà, chạy đà chính diện giậm nhảy chân
lăng duỗi thẳng qua xà.
Tiết 46 - Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, mu bàn chân, phát
cầu thấp chân, cao chân chính diện bằng mu bàn
chân, chuyền cầu theo nhóm 2-3 người.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền
- Bật nhảy: Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co
chân qua xà, chạy đà chính diện giậm nhảy chân
lăng duỗi thẳng qua xà.
Tiết 47 - Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, mu bàn chân, phát
cầu thấp chân, cao chân chính diện bằng mu bàn
chân, chuyền cầu theo nhóm 2-3 người.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền
- Bật nhảy: Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co
chân qua xà, chạy đà chính diện giậm nhảy chân
lăng duỗi thẳng qua xà.
Tiết 48 - Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, mu bàn chân, phát
cầu thấp chân, cao chân chính diện bằng mu bàn
chân.
Tiết 49 - Kiểm tra đá cầu. (Lấy điểm 15 phút)
Tiết 50 - Bật nhảy: Luyện tập: Nhảy bước bộ trên không,
chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng
qua xà.
22


Tiết 51

Tiết 52

Tiết 53

Tiết 54

Tiết 55

- Môn tự chọn (Ném bóng): Trò chơi phát triển sức
mạnh tay - ngực.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự
nhiên
- Bật nhảy: Luyện tập chạy đà giậm nhảy bước bộ
trên không
- Môn tự chọn: Trò chơi phát triển sức mạnh tay ngực, tung và bắt bóng bằng 2 tay, ngồi xổm tung
và bắt bóng.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
- Bật nhảy: Luyện tập chạy đà chính diện giậm
nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà và chuẩn bị kiểm
tra.
- Môn tự chọn: Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay,
ngồi xổm tung và bắt bóng, tung và bắt bóng qua
khoeo chân, ném bóng trúng đích.
- Kiểm tra bật nhảy chạy đà giậm nhảy chân
lăng duỗi thẳng qua xà (Lấy điểm 1 tiết)
- Môn tự chọn: Ôn tung bóng từ tay nọ sang tay
kia, cúi người chuyền bóng từ tay nọ sang tay kia,
qua khoeo chân.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự
nhiên.
- Môn tự chọn: Ôn tung từ tay nọ sang tay kia, cúi
người chuyền bóng từ tay nọ sang tay kia, qua
khoeo chân.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự
nhiên.

MHTHM

- Soạn giảng theo mẫu GA
trong CV 167/PGD

23


Tiết 56

Tiết 57

Tiết 58

Tiết 59

Tiết 60
Tiết 61

24

- Môn tự chọn: Ôn tung bóng từ tay nọ sang tay
kia, cúi người chuyền bóng từ tay nọ sang tay kia
qua khoeo chân. Học vặn mình chuyền bóng từ tay
nọ sang tay kia.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự
nhiên.
- Môn tự chọn: Ôn tung từ tay nọ sang tay kia, cúi
người chuyền bóng từ tay nọ sang tay kia qua
khoeo chân, vặn mình chuyền bóng từ tay nọ sang
tay kia.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự
nhiên.
- Môn tự chọn: Ôn tung từ tay nọ sang tay kia, cúi
người chuyền bóng từ tay nọ sang tay kia qua
khoeo chân, vặn mình chuyền bóng từ tay nọ sang
tay kia.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự
nhiên.
- Môn tự chọn: Ôn đà 2 bước cuối ném bóng xa.
Học đà 4 bước cuối ném bóng xa.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự
nhiên.
- Môn tự chọn: - Ném bóng: Ôn đà 2 bước cuối
ném bóng xa, đà 4 bước cuối ném bóng xa.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự
nhiên.
- Môn tự chọn: - Ném bóng: Ôn đà 2 bước cuối
ném bóng xa, đà 4 bước cuối ném bóng xa
- Chạy bền: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên

MHTHM

- Soạn giảng theo mẫu GA
trong CV 167/PGD

MHTHM

- Soạn giảng theo mẫu GA
trong CV 167/PGD


(chuẩn bị kiểm tra)
- Môn tự chọn: - Ném bóng: Ôn đà 2 bước cuối
ném bóng xa, đà 4 bước cuối ném bóng xa
Tiết 62
- Chạy bền: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên
(chuẩn bị kiểm tra)

MHTHM

- Soạn giảng theo mẫu GA
trong CV 167/PGD

Tiết 63 Kiểm tra chạy bền 500 m. (Lấy điểm 15 phút)
Ôn tập học kỳ II (đà 2 bước cuối, đà 4 bước cuối
ném bóng xa)
Ôn tập học kỳ II (đà 2 bước cuối, đà 4 bước cuối
Tiết 65
ném bóng xa)
Ôn tập học kỳ II (đà 2 bước cuối, đà 4 bước cuối
Tiết 66
ném bóng xa)
Kiểm tra học kỳ II, động tác đà 4 bước cuối ném
Tiết 67
bóng xa. ( Kiểm tra thực hành)
Tiết 64

Tiết 68 Kiểm tra học kỳ II (tiếp)
Tiết
69

- Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể: Ném
bóng trúng đích.

Tiết
70

- Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể: Chạy
bền 500m.

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×