Tải bản đầy đủ

Giáo án môn Thể dục lớp 9

Ngày soạn:

Ngày dạy: Lớp 9A:
Lớp 9B:
Tiết: 1

MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
BIÊN CHẾ TỔ TẬP LUYỆN VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHI HỌC BỘ MÔN
1. Mục tiêu:
a. Kiến thức:
- Mục tiêu, nội dung chương trình TD lớp 9, biên chế tổ tập luyện và một số
quy định khi học tập bộ môn.
b. Kỹ năng:
- Có những hiểu biết cần thiết về mục tiêu, nội dung chương trình, một số quy
định khi học bộ môn nhằm đảm bảo thể lực và nâng cao sức khoẻ.
c. Thái độ:
- Có thái độ đúng đắn với bộ môn, tự giác học tập có tinh thần kỷ luật cao trong
tập luyện và thi đấu.
2. Chuẩn bi:
a. GV: Giáo án, sách giáo viên, tài liệu liên quan.
b. HS: Sách bút

3. Tiến trình bài dạy:
a. Kiểm tra bài cũ: kông
* Giới thiệu bài ...
b. Nội dung bài mới
I. Mục tiêu: (13’)
Mục tiêu của TD lớp 9 là
gì?
đó là những mục tiêu
nào?

- Biết được một số kiến thức,kĩ năng cơ bản
để tập luyện giữ gìn sức khoẻ nâng cao thể
lực
- Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh,tác
phong nhanh nhẹn, kỉ luật thói quen tập luyện
thể dục thể thao,giữ gìn vệ sinh
- Có sự tăng tiến về thể lực ,thi đạt tiêu chuẩn
rèn luyện thân thể và thể hiện khả năng của
bản thân về TDTT
- Biết vận dụng ở mức nhất định những đIều
đã học vào nếp sinh hoạt ở trong và ngoài nhà
trường.
1


II. Chương trình TD 9 (10’)
- SGV Trang 4,5
? Khi bước vào giờ thể
dục trang phục chúng ta
như thế nào.
HS phát biểu GV bổ
sung và chốt lại.

III. Một số quy định khi học tập bộ
môn(18’)
- Trang phục luyện tập gồm mũ, giày vải,
quần áo gọn gàng dễ hoạt động, đồng thời
tránh chấn thương trong quá trình tập luyện
- Yêu cầu nhanh nhẹn khẩn trương trong quá
trình luyện tập.


- Nâng cao ý thức tự giác, kỉ luật ,giữ gìn trật
tự ,đoàn kết với bạn bè.

c. Củng cố: 3p
Em hãy tóm tắt nội dung chương trình
d. Hướng dẫn tập luyện ở nhà: 1p
+ Hoc bài cũ tập thể lực, sức nhanh, Tập sức bền.
+ Tập bài tập phát triển sức mạnh, chuẩn bi trang phục, sân bãi cho
tiết sau.
Nhận xét sau giờ dạy
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

2


Ngày soạn:

Ngày dạy: Lớp 9A:
Lớp 9B:
Tiết: 2

- CHẠY NGẮN: TRÒ CHƠI “ DÀNH CỜ CHIẾN THẮNG’’ DỨNG
MẶT, VAI, LƯNG HƯỚNG CHẠY XUẤT PHÁT
- CHẠY BỀN : GIỚI THIỆU HIỆN TƯỢNG CỰC ĐIỂM, CÁCH
KHẮC PHỤC CHẠY BỀN TRÊN ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN 600M NAM,
400M NỮ.
1. Mục tiêu:
a. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện trò chơi “ dành cờ chiến thắng” đứng vai, mặt, lưng
hướng chạy xuất phát, biết được hiện tượng cực điểm và cách khắc phục, luyện tập
chạy bền trên địa hình tự nhiên.
b. Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản được trò chơi “ dành cờ chiến thắng” đứng vai, mặt, lưng
hướng chạy xuất phát, biết được hiện tượng cực điểm và cách khắc phục, luyện tập
chạy bền trên địa hình tự nhiên tích cực.
c. Thái độ:
- Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, thói quen rèn luyện
thân thể.
2. Chuẩn bị:
a. GV: Sân thể dục nhà trường, giáo án, còi, sgv, sạch an toàn.
b. HS: Trang phục đúng quy định.
3. Tiến trình bài dạy:
a. Kiểm tra bài cũ: Không thực hiện
* Giới thiệu bài ...
b. Nội dung bài mới
Định
lượng

Phương pháp - Tổ chức

I. Phần mở đầu:

7p

ĐH nhận lớp:

1. Nhận lớp:

1p

GV

Nội dung

- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, trang
phục.



3





- Phổ biến nội dung yêu cầu bài
học.
2. Khởi động:
- Chay nhẹ nhàng 1 vòng tròn.
- Xoay khớp cổ tay, cổ chân.
- Xoay khớp bả vai, cẳng tay.

* GV quan sát

- Xoay khớp hông: 2 tay chống
hông xoay từ phải sang trái và
ngược lai.

h/s khởi động

- Cúi người gập thân, đi vắt chéo
chân nọ tay kia.
II. Phần cơ bản:

31p

1. Chạy ngắn

15p

- Trò chơi “dành cờ chiến thắng”

ĐHTC
   -----10m----- 
GV
   ----------------- 
- GV chia 2 nhóm sau đó tổ chức
cho hs chơi.

2. Giới thiệu hiện tượng cực điểm
và cách khắc phục(SGV trang 38)
- Chạy bền trên địa hình tự nhiên
III. Kết thúc:
- Tập một số động tác hồi tĩnh sau
khi chạy

13p

- Gv giới thiệu

600m

- Hs thực hiện theo nhóm nam, nữ
riêng.

400m

ĐH KT:

3p

GV

- GV nhận xét kết quả giờ học.






c. Củng cố: 3p
Hiện tượng cực điểm và cách khắc phục
d. Hướng dẫn tập luyện ở nhà: 1p:Tập thể lực, sức nhanh, sức mạnh tốc
độ tập sức bền, tập bài tập phát triển sức mạnh, chuẩn bị đồ dùng cho tiết sau.
Nhận xét sau giờ dạy
Nội dung.....................................................................................................................
....................................................................................................................................
4


Phương pháp..............................................................................................................
.....................................................................................................................................
Thời gian.....................................................................................................................
Ngày soạn:

Ngày dạy: Lớp 9A:
Lớp 9B:
Tiết: 3

- CHẠY NGẮN: TRÒ CHƠI “ CHẠY DÍC DẮC TIẾP SỨC” TƯ THẾ
SẴN SÀNG – XUẤT PHÁT
- CHẠY BỀN: CHẠY BỀN TRÊN ĐỊA HÌNH TƯ NHIÊN 600M NAM,
400M NỮ GIỚI THIỆU MỘT SỐ ĐỘNG TÁC HỒI TĨNH
1. Mục tiêu:
a. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện tư thế sẵn sàng - xuất phát, tham gia vào trò chơi nhiệt
tình luyện chạy bền.
b. Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng tư thế sẵn sàng - xuất phát, tham gia vào trò chơi
thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên và thả lỏng hồi tĩnh.
c. Thái độ:
- Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn chấp hành tốt các
yêu cầu của gv tự tập, tự học ngoài giờ không dùng chát kích thích.
2. Chuẩn bị:
a. GV: Sân thể dục nhà trường, giáo án, còi, sạch an toàn.
b. HS: Trang phục đúng quy định.
3 Tiến trình bài dạy:
Định
lượng

Phương pháp tổ chức

I. Phần mở đầu:

7p

- ĐH nhận lớp:

1. Nhận lớp:

1p

GV

Nội dung

- Giáo viên kiểm tra sĩ số, sức khoẻ,
trang phục.
- Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu
cầu bài học.





5


2. Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn.

6p
2 Lx8N

- ĐH khởi động:

- Tập các động tác tay không khởi
động.

GV

- Xoay kết hợp các khớp cổ chân,
cổ tay, vai, hông, đầu gối.
- Ép dây trằng ngang - dọc.

- ĐH tập luyện:

- đi vặn mịnh đi vắt chéo chân nọ
tay kia.

GV

- Nâng cao đùi tại chỗ, bật cao tại
chỗ, cúi người gập thân.

15 - 30m



II. Phần cơ bản:

31p



1. Chạy nhanh:

15p



- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy gót chạm mông
- Chạy đạp sau.

CB XP
- GV tổ chức cho HS tập luyện,
4x30m quan sát sửa sai cho học sinh.
- GV tổ chức cho hs chơi.

- chạy tốc độ
- Thư thế sẵn sàng - xuất phát.
- ĐH chạy bền:
- Trò chơi: Chạy díc dắc tiếp sức.
2. Chạy bền:
- Chạy trên địa hình tự nhiên.

13p

- GV: Giới thiệu một số động tác
hồi tĩnh sau khi chạy bền.

400
600
- Hs thực hiện dưới lớp quan sát
và cho ý kiến.

Thực hiện động tác chạy nâng cao
đùi, đạp sau?
3. Củng cố:
Thực hiện động tác chạy bước nhỏ,
chạy đạp sau.

3p

- ĐH KT:
GV


III. Phần kết thúc:
- Tập một số động tác thả lỏng, hồi
tĩnh.

3p



6


- Nhận xét kết quả tiết học.



- Hướng dẫn tập luyện ở nhà:
+ Tập thể lực, sức nhanh, sức mạnh
tốc độ.
+ Tập sức bền.
+ Tập bài tập phát triển sức mạnh

Nhận xét sau giờ dạy
Nội dung.....................................................................................................................
....................................................................................................................................
Phương pháp..............................................................................................................
.....................................................................................................................................
Thời gian.....................................................................................................................

7


Ngày soạn:

Ngày dạy: Lớp 9A:
Lớp 9B:
Tiết: 4

- BÀI THỂ DỤC: HỌC TỪ NHỊP 1- 10 BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN
CHUNG NAM NỮ RIÊNG
- CHẠY BỀN: LUYỆN TẬP CHẠY BỀN
1. Mục tiêu:
a. Kiến thức:
- Biết cánh thực hiện từ nhịp1 đến 10 bài thể dục (nam, nữ riêng) luyện tập
chạy bền trên địa hình tự nhiên.
b. Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng từ nhịp 1 đến 10 bài thể dục (nam, nữ riêng) luyện
tập chạy bền.
c. Thái độ:
- Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn chấp hành tốt các
yêu cầu của gv tự tập, tự học ngoài giờ không dùng chát kích thích giữ gìn vệ sinh
chung.
2. Chuẩn bị:
a. GV: Sân thể dục nhà trường, giáo án, còi, tranh ảnh nếu có
b. HS: Trang phục đúng quy định, vệ sinh sân tập
3. Tiến trình bài dạy:
Định
lượng

Phương pháp tổ chức

I. Phần mở đầu:

10p

- ĐH nhận lớp:

1. Nhận lớp:

1p

Nội dung

GV

- Giáo viên kiểm tra sĩ số, sức khoẻ,
trang phục.
- Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu
bài học.6p




8


2 Lx8N

2. Khởi động:

- ĐH khởi động:

- Chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn.


- Tập các động tác tay không khởi
động.




- Xoay kết hợp các khớp cổ chân, cổ
tay, vai, hông, đầu gối.




- Ép dây trằng ngang - dọc.
- đi vặn mịnh đi vắt chéo chân nọ tay
kia.
- Nâng cao đùi tại chỗ, bật cao tại chỗ,
cúi người gập thân.

3p

3. Kiểm tra bài cũ:
Động tác chạy đạp sau?

- 1-2hs thực hiện dưới lớp chú
ý quan sát và cho ý kiến. GV
bổ sung nhận xét đánh giá và
cho điểm

Đ: Yêu cầu chính xác, đều, nhịp nhàng
CĐ: Các trường hợp còn lại.
II. Phần cơ bản:

31p

1. Bài thê dục nam

20p

*Nam từ nhịp 1 – 10 (Nội dung sgv)

TTCB

1

2

3

4

5

- Gv làm động tác dưới lớp
chú quan sát, sau đó chia
nhóm nam nữ riêng cho các
em thực hiện, tiếp sau cán sự
điều khiển gv bao quát chung
và nhắc nhở các em tập
Nam

 
 
GV

6

7

8

9

10

*Nữ từ nhịp 1 – 10 (Nội dung sgv)

Nữ

 
 

9


TTCB 1

2

8

3

4

5

9

6

7

10

2. Chạy bền:
- Chạy trên địa hình tự nhiên.

8p
500
600

- ĐH chạy bền:
- Lớp thực hiện.

4. Củng cố: Thực hiện bài thể dục từ
nhịp 1 đến nhịp 10 nam, nữ riêng.
III. Phần kết thúc:
- Tập một số động tác thả lỏng, hồi
tĩnh.

3p

3p

- Lớp thực hiện gv nhận xét
và hệ thống lại kiến thức.
- ĐH KT:
GV

- Nhận xét kết quả tiết học.- Hướng dẫn tập luyện ở nhà:
+ Tập thể lực, sức nhanh, sức mạnh tốc
độ.
+ Tập sức bền.





+ Tập bài tập phát triển sức mạnh ôn
bài thể dục từ nhịp 1 đến 10.

Nhận xét sau giờ dạy
Nội dung.....................................................................................................................
....................................................................................................................................
Phương pháp..............................................................................................................
.....................................................................................................................................
Thời gian.....................................................................................................................

10


Ngày soạn: 6/9/2015

Ngày dạy: Lớp 9A: 8/9/2015
Lớp 9B: 10/9/2015
Tiết: 5

- CHẠY NGẮN: TRÒ CHƠI “ CHẠY ĐUỔI” NGỒI MẶT HƯỚNG
CHẠY XUẤT PHÁT TƯ THẾ SẴN SÀNG XUẤT PHÁT.
- BÀI THỂ DỤC: HỌC TỪ NHỊP 1- 10 BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN
CHUNG NAM NỮ RIÊNG
- CHẠY BỀN: LUYỆN TẬP CHẠY BỀN, GIỚI THIỆU HIỆN TƯỢNG
CHUẬT RÚT VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
1. Mục tiêu:
a. Kiến thức:
- Biết cánh thực hiện ngồi mặt hướng chạy xuất phát tư thế sẵn sàng xuất
phát tro chơi “chạy đuổi”, biết cách thực hiện các động tác từ nhịp1 đến 10 (nam,
nữ riêng) luyện tập chạy bền và biết khắc phục hiện tượng chuột rút.
b. Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng ngồi mặt hướng chạy xuất phát tư thế sẵn sàng
xuất phát tro chơi “chạy đuổi”, thực hiện được các động tác từ nhịp 1 đến 10 bài
thể dục (nam, nữ riêng) luyện tập chạy bền và biết khắc phục hiện tượng chuột rút.
c. Thái độ:
- Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn chấp hành tốt các
yêu cầu của gv tự tập, tự học ngoài giờ không dùng chát kích thích giữ gìn vệ sinh
chung.
2. Chuẩn bị:
a. GV: Sân thể dục nhà trường, giáo án, còi, tranh ảnh nếu có.
b. HS: Trang phục đúng quy định, vệ sinh sân tập
3. Tiến trình bài dạy:
Nội dung

Định
lượng

Phương pháp tổ chức
11


I. Phần mở đầu:

10p

1. Nhận lớp:

1p

- ĐH nhận lớp:
GV

- Giáo viên kiểm tra sĩ số, sức khoẻ,
trang phục.






- Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu
bài học.
2. Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn.
-Tập các động tác tay không khởi động.

6p
2 Lx8N

- ĐH khởi động:
GV

- Xoay kết hợp các khớp cổ chân, cổ
tay, vai, hông, đầu gối.

*

- ép dây trằng ngang - dọc.
- đi vặn mịnh đi vắt chéo chân nọ tay
kia.
- Nâng cao đùi tại chỗ, bật cao tại chỗ,
cúi người gập thân.
3. Kiểm tra bài cũ:
Em hãy thực hiện từ nhịp 1- 10 bài thể
dục liên hoàn nam, nữ riêng

3p

Đáp án

- 2Hs thực hiện dưới lớp chú
ý quan sát và cho ý kiến, gv
bổ sung đánh giá và cho điểm

Đ: Thuộc bài đều.
CĐ: Các trường hợp còn lại.
II. Phần cơ bản:
1. Chạy nhanh:
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi

- ĐH tập luyện:
30p

GV

10p

15 -30m


- Chạy gót chạm mông
- Chạy đạp sau.
- Tư thế sẵn xuất phát.

4x30m


CB XP

- GV tổ chức cho HS tập
luyện theo nhóm sau đó đảo
vị trí tập cho nhau đồng thời
quan sát sửa sai cho học sinh.

12


- Trò chơi: Chạy đuổi
2. Bài thê dục nam, nữ.

- Gv tổ chức cho học sinh
chơi.

*Nam từ nhịp 1 – 10

ĐH tập bài TD
Nữ

10p

 
 

TTCB

6

1

7

2

3

8

4

9

5

- Sau đó đảo vị trí tập cho
nhau

10

*Nữ từ nhịp 1 – 10

TTCB 1
7

8

2

3

4

9

5

6

10

3. Chạy bền:
- Chạy trên địa hình tự nhiên.
- GV: Giới thiệu hiện tượng chuột rút
và cách khắc phục. SGV trang 38.

8p
400

4. Củng cố: Thực hiện bài thể dục từ
nhịp 1đến 10 nam, nữ riêng.

600

III. Phần kết thúc:

3p

- Tập một số động tác thả lỏng, hồi
tĩnh.
- Nhận xét kết quả tiết học.
- Hướng dẫn tập luyện ở nhà:
+ Tập bài tập phát triển sức mạnh ôn

- ĐH chạy bền:
- Gv giới thiệu lớp chú ý lắng
nghe.
- Lớp thực hiện gv bổ sung hệ
thống lại kiến thức.

3p
- ĐH KT:

13






bài thể dục từ nhịp 1 đến 10.

Nhận xét sau giờ dạy
Nội dung.....................................................................................................................
....................................................................................................................................
Phương pháp..............................................................................................................
....................................................................................................................................
Thời gian.....................................................................................................................
Ngày soạn: 8/9/2015
10/9/2015

Ngày dạy: Lớp 9A:
Lớp 9B: 11/9/2015
Tiết: 6

- CHẠY NGẮN: ÔN ĐỘNG TÁC CHẠY BƯỚC NHỎ, CHẠY NÂNG
CAO ĐÙI, CHẠY ĐẠP SAU, TẠI CHỖ ĐÁNH TAY.
- BÀI THỂ DỤC: ÔN TỪ NHỊP 1- 10 BÀI THỂ DỤC, HỌC TỪ NHỊP
11- 18 (NỮ) 11- 19 (NAM).
- CHẠY BỀN: LUYỆN TẬP CHẠY BỀN
1. Mục tiêu:
a. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện các động tác chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, tại chỗ đánh
tay ôn từ nhịp 1 – 10 của bài thể dục học từ nhịp 11–18 (nữ),11–19 (nam),Luyện
tập chạy bền.
b. Kỹ năng:
- Thực hiện được các động tác chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, tại chỗ đánh tay
ôn từ nhịp 1 – 10 của bài thể dục học từ nhịp 11 – 18 (nữ), 11 – 19 (nam),Luyện
tập chạy bền.
c. Thái độ :
- Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn chấp hành tốt các
yêu cầu của gv tự tập tự học ngoài giờ không dùng chất kích thích giữ gìn vệ sinh
chung
2. Chuẩn bị:
a. GV: Sân thể dục nhà trường, sạch an toàn, tranh ảnh nếu có.
b. HS: Trang phục đúng quy định, vệ sinh sân tập
3. Tiến trình bài dạy:
14


Nội dung

Định
lượng

I. Phần mở đầu:

10p

1. Nhận lớp:

1p

Phương pháp tổ chức
- ĐH nhận lớp:

- Giáo viên kiểm tra sĩ số, sức
khoẻ, trang phục.

GV


- Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu
cầu bài học.
2. Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn.
- Tập các động tác tay không khởi
động.

6p
2 Lx8N




- ép dây trằng ngang - dọc.



- đi vặn mịnh đi vắt chéo chân nọ
tay kia.

3. Kiểm tra bài cũ:

ĐHKĐ


- Xoay kết hợp các khớp cổ chân,
cổ tay, vai, hông, đầu gối.

- Nâng cao đùi tại chỗ, bật cao tại
chỗ, cúi người gập thân.






- Cán sự điều khiển.
3p

Thực hiện bài thể dục từ nhịp 1
đến nhịp 10 nam và nữ? (yêu cầu
chính xác, đều)

- 2 hs thực hiện dưới lớp chú ý và
cho ý kiến gv bổ sung đánh giá
cho điểm.

Đáp án
Đ: Thuộc bài đều.
CĐ: Các trường hợp còn lại.

31p

II. Phần cơ bản:

11p

- ĐH tập luyện:

1. Chạy nhanh:

GV

- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy đạp sau.
- Tại chỗ đánh tay.
2. Bài thể dục nam, nữ.
*Nam ôn từ nhịp 1-10, học từ nhịp
11-19.

4x30m

15 -30m



CB XP

15


- GV tổ chức cho HS tập luyện
theo nhóm sau đó đảo vị trí cho
nhau đồng thời quan sát sửa sai
cho học sinh.
11p
11

12

13

14

- Gv h/d cho hs nắm rõ sau đó cho
các em thực hiện theo nhóm nam
nữ riêng.

15

6 lần
16

17

18

ĐH tập bài TD:

19

*Nữ ôn từ nhịp 1 – 10, học từ
11—18

Cán sự điều hành theo nhóm giáo
viên quan sát sửa sai cho học sinh.







3. Chạy bền:
- Chạy trên địa hình tự nhiên.
- ĐH chạy bền: Hs thực hiện
4. Củng cố:

6p

Thực hiện bài thể dục từ nhịp 1-19
nam, nữ 1-18.

400

III. Phần kết thúc:
- Tập một số động tác thả lỏng, hồi
tĩnh.
- Nhận xét kết quả tiết học.

600
3p

- 2hs thực hiện dưới lớp chú ý
quan sát và cho ý kiến gv bổ sung
hệ thống lại kiến thức
- ĐH KT:
GV

- Hướng dẫn tập luyện ở nhà:
+ Tập thể lực, sức nhanh, sức mạnh
tốc độ.
+ Tập sức bền.





Tập bài thể dục từ 1-18 nữ, 1-19
nam.
Nhận xét sau giờ dạy
16


Nội dung.....................................................................................................................
....................................................................................................................................
Phương pháp..............................................................................................................
....................................................................................................................................
Thời gian.....................................................................................................................

Ngày soạn: 13/09/2015

Ngày dạy: Lớp 9A: 15 /09/2015
Lớp 9B: 17/09/2015
Tiết: 7

MỘT SỐ HƯỚNG DẪN TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC BỀN
1 Mục tiêu:
a. Kiến thức:
- Xây dựng khái niệm sức bền và phương pháp tập luyện, cách tập luyện
nhằm đảm bảo và phát triển sức bền.
b. Kỹ năng:
- Biết vận dụng kiến thức đã học vào tập luyện và các hoạt động khác.
c.Thái độ:
- Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, thói quen rèn
luyện.
2. Chuẩn bị:
a. GV: Sách GV thể dục 9, tài liệu liên quan.
b. HS: Vở ghi.
3. Tiến trình bài dạy:
Hoạt động của GV và học sinh

Mục tiêu cần đạt
I. Một số hiểu biết cần thiết.

- GV: Theo em thế nào là sức bền?

1, Định nghĩa sức bền.10p

- HS: Thảo luận trả lời.

- Sức bền là khả năng chống lại mệt mỏi
khi học tập, lao động, tập luyện kéo dài.
17


- GV: Môt HS nam buổi đầu tiên chạy
1000m có đúng không?
- HS: Không vì quá sức

2, Phân loại sức bền. 30p

- GV: Ngoài tập luyện TDTT ra trong *Sức bền chung:
học tập em có cảm thấy mệt mỏi
không? Vì sao?
- Trong lao động hoặc làm một công
việc khác em có thấy cơ thể mình bị
mệt không?
- HS: Thảo luận trả lời.
- Sức bền chung.

- Là khả năng của cơ thể khi thực hiện
các công v iệc nói chung trong thời gian
dài.
*Sức bền chuyên môn.

- GV: Quá trình tập luyện TDTT em có
thấy mệt mỏi không?
- GV:Em hãy liên hệ một tấm gương
VĐV trong môn chạy?
- HS: Phạm Đình Khánh Đoan.

- Là khả năng của cơ thể khi thực hiện
- GV: Sức bền chuyên môn là gì?
chuyên môn sâu một hoạt động lao
động, học tập, hoặc hoạt động TDTT
- VD: Khả năng leo núi của người
một thời gian dài.
vùng cao.
- Khả năng bơi lội c ủa nghề chài lưới.
- VĐV chạy 10km, 20km, 41,95km
c. Củng cố: 3p
Nhắc lại khái niệm sức bền.
d. Hướng dẫn tập luyện ở nhà: 1p
+ Tập thể lực, sức nhanh, sức mạnh tốc độ.
+ Tập sức bền, học bài cũ
18


Tập bài thể dục từ 1-18 nữ, 1-19 nam.
Nhận xét sau giờ dạy
Nội dung.....................................................................................................................
....................................................................................................................................
Phương pháp..............................................................................................................
....................................................................................................................................
Thời gian.....................................................................................................................

Ngày soạn: 15/09/2015

Ngày dạy: Lớp 9A: 17/09/2015
Lớp 9B: 18/09/2015
Tiết: 8

- CHẠY NGẮN: ÔN CHẠY BƯỚC NHỎ, CHẠY NÂNG CAO ĐÙI,
CHẠY ĐẠP SAU, TẠI CHỖ ĐÁNH TAY, XUẤT PHÁT CAO CHẠY
NHANH
- BÀI THỂ DỤC: ÔN TỪ NHỊP 1-18 BÀI THỂ DỤC NỮ, 1- 19 BÀI
THỂ DỤC NAM
- CHẠY BỀN: LUYỆN TẬP CHẠY BỀN TRÊN ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN
750 M NAM, 600M NỮ.
1. Mục tiêu:
a. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1- 19 ; 1-18.của bài thể dục nam,
nữ, các động tác bổ trợ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, tại chỗ đánh
tay, xuất phát cao chạy nhanh, Luyện tập chạy bền.
b. Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ nhịp 1- 19 ; 1-18.của bài thể dục
nam, nữ.Các động tác bổ trợ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, tại chỗ
đánh tay, xuất phát cao chạy nhanh.Luyện tập chạy bền.
c. Thái độ:
- Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn chấp hành tốt các
yêu cầu của gv tự tập tự học ngoài giờ không dùng chát kích thích giữ gìn vệ sinh
chung
19


2. Chuẩn bị:
a. GV: Sân thể dục nhà trường, giáo án, còi, sạch an toàn.
b. HS: Trang phục đúng quy định.
3. Tiến trình bài dạy:
Định
lượng

Phương pháp tổ chức

I. Phần mở đầu:

10p

- ĐH nhận lớp:

1. Nhận lớp:

1p

Nội dung

GV

- Giáo viên kiểm tra sĩ số, sức khoẻ,
trang phục.





- Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu
cầu bài học.
2. Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn.
- Tập các động tác tay không khởi
động.ĐHKĐ
6p
2 Lx8N


- Xoay kết hợp các khớp cổ chân, cổ
tay, vai, hông, đầu gối.




- Ép dây trằng ngang - dọc.

- Cán sự điều khiển.

- Cúi người gập thân, vắt chéo chân
nọ tay kia.
- Nâng cao đùi tại chỗ, bật cao tại
chỗ, cúi người gập thân.
3. Kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi: Em hãy thực hiện bài thể
dục từ nhịp 1-18 của nữ, 1-19 nam.

3p

Đáp án:

- 2 hs thực hiện dưới lớp chú ý
quan sát và ý kiến Gv bổ sung
đánh giá và cho điểm

Đ; yêu cầu thuộc bài, đều, đẹp chính
xác
CĐ: Các trường hợp còn lại
II. Phần cơ bản:
1. Chạy nhanh:

31p

- Chạy bước nhỏ

11p

- Chạy nâng cao đùi

- ĐH tập luyện:
GV
20


- Tại chỗ đánh tay.

2x30m

- Chạy đạp sau.

15 -30m


- Xuất phát cao chạy nhanh.



CB XP

2. Bài thê dục nam, nữ.(nội dung
sgv)

- GV tổ chức cho HS tập luyện,
theo nhóm sau đó đảo vị tập
cho nhau đồng thời quan sát
sửa sai cho học sinh.
11p
ĐH tập bài TD:

*Nam từ nhịp 1 – 19

Cán sự điều hành theo nhóm
giáo viên quan sát sửa sai cho
học sinh.

*Nữ từ nhịp 1 – 18


3. Chạy bền: Thực hiện trên dịa hình
tự nhiên.

6p

4. Củng cố: 3p







750m
Em hãy thực hiện các động tác từ 600m
nhịp 1-18 nữ, 1-19 nam?
3p
III. Phần kết thúc:

- Học sinh thực hiện. Gv bao
quát lớp.

- Tập một số động tác thả lỏng, hồi
tĩnh.

- Hs thực hiện Gv bổ sung và
hệ thống lại kiến thức.

3p

- Nhận xét kết quả tiết học.
- Hướng dẫn tập luyện ở nhà:
+ Tập thể lực, sức nhanh, sức mạnh
tốc độ.
+ Tập sức bền, học bài cũ
Tập bài thể dục từ 1-18 nữ, 1-19 nam.

- ĐH KT:
GV





Nhận xét sau giờ dạy
21


Nội dung.....................................................................................................................
....................................................................................................................................
Phương pháp..............................................................................................................
....................................................................................................................................
Thời gian.....................................................................................................................

Ngày soạn: 20/9/2015

Ngày dạy: Lớp 9A: 22/9/2015
Lớp 9B: 24/9/2015
Tiết: 9

- CHẠY NGẮN: TẬP CÁC ĐỘNG TÁC BỔ TRỢ XUẤT PHÁT CAO
CHẠY NHANH. HỌC ĐỘNG TÁC NGỒI VAI HƯỚNG CHẠY XUẤT
PHÁT
- BÀI THỂ DỤC: ÔN TỪ NHỊP 1- 19 NAM, 1- 18 NỮ. HỌC TỪ 19- 25
NỮ VÀ NHỊP 20 - 26 NAM.
- CHẠY BỀN: CHẠY BỀN TRÊN ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN.
1. Mục tiêu:
a. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1- 19; và các nhịp 20 đến 26 của
nam, 1-18, 19 đến 25 của nữ bài thể dục liên hoàn,
- Biết cách thực hiện các động tác bổ trợ chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau,
tại chỗ đánh tay, xuất phát cao chạy nhanh, động tác ngồi vai hướng chạy xuất
phát.
- Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
b. Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ nhịp 1- 19; và 20 đến 26. 1-18, 19
đến 25 của bài thể dục nam, nữ.
- Thực hiện cơ bản được các động tác bổ trợ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,
chạy đạp sau, tại chỗ đánh tay, xuất phát cao chạy nhanh.
22


- Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
c. Thái độ:
- Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn chấp hành tốt các
yêu cầu của gv tự tập, tự học ngoài giờ không dùng chát kích thích giữ gìn vệ sinh
chung
2. Chuẩn bị:
a. GV: Sân thể dục nhà trường, sạch an toàn.
b. HS: Trang phục đúng quy định.
3. Tiến trình bài dạy:
Định
lượng

Phương pháp tổ chức

I. Phần mở đầu:

10p

- ĐH nhận lớp:

1. Nhận lớp:

1p

GV

Nội dung

- Giáo viên kiểm tra sĩ số, sức khoẻ,
trang phục.






- Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu
cầu bài học.
2. Khởi động:
- Xoay kết hợp các khớp cổ chân, cổ
tay, vai, hông, gối.

- ĐH khởi động:

6p
2 Lx8N

- Ép dây trằng ngang - dọc.
- Cúi người gập thân, vắt chéo chân
nọ tay kia.




- Bật cao tại chỗ.



3. Kiểm tra bài cũ:

- Cán sự điều khiển.

Câu hỏi: Em hãy thực hiện bài thể
dục từ nhịp 1-18 của nữ, 1-19 nam.
Đáp án:
Đ: Yêu cầu thuộc bài, đều, đẹp chính
xác.

3p
- 2 hs thực hiện dưới lớp chú ý
quan sát và ý kiến Gv bổ sung
đánh giá và cho điểm

CĐ: Các trường hợp còn lại
II. Phần cơ bản:
1. Chạy nhanh:
- Chạy bước nhỏ

31p
11p
15 -30m
23


- Chạy nâng cao đùi



- Chạy đạp sau.



- Chạy tốc độ

2-3 lần


- Xuất phát cao chạy nhanh

CB XP

- GV tổ chức cho HS tập luyện
theo nhóm sau đảo vị trí tập
cho nhau, quan sát sửa sai cho
học sinh.
2. Bài thê dục nam, nữ.
11p

* Nam ôn từ nhịp 1 - 19

ĐH tập bài TD
Gv

- Học: Nam từ nhịp 20 - 26


19

23

20

21

24

25

22

20 21

22

23

26

24








4-6 lần - GV làm mẫu động tác mới
cho hs quan sát sau đó vừa hô,
tập học sinh cùng thực hiện
đồng thời quan sát sửa sai cho
HS.

- Bài TD nữ ôn từ nhịp 1-18; học
19 - 25

19



25

3. Chạy bền:

6p
- GV tổ chức cho học sinh thực
hiện.

- Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
4. Củng cố:
Em hãy thực hiện các động tác từ
nhịp 1- 25 nữ, 1-26 nam?
III. Phần kết thúc:
- Tập một số động tác thả lỏng, hồi

3p

- Hs thực hiện lớp chú ý quan
sát gv bổ sung đánh giá và hệ
thống lại kiến thức.

3p
24


tĩnh.

- ĐH KT:

- Nhận xét kết quả tiết học.

GV

- Hướng dẫn tập luyện ở nhà+ Tập thể lực, sức nhanh, sức mạnh
tốc độ.




+ Tập sức bền, tập bài thể dục từ 125 nữ, 1- 26 nam.



Nhận xét sau giờ học
Nội dung.....................................................................................................................
....................................................................................................................................
Phương pháp..............................................................................................................
....................................................................................................................................
Thời gian.....................................................................................................................
Ngày soạn: 22/9/2015

Ngày dạy: Lớp 9A: 24/9/2015
Lớp 9B: 25/9/2015
Tiết: 10

MỘT SỐ HƯỚNG DẪN TẬP LUYỆN SỨC BỀN (Tiếp)
1. Mục tiêu:
a. Kiến thức:
- Tiếp tục xây dựng khái niệm sức bền và phương pháp tập luyện, cách tập
luyện nhằm đảm bảo và phát triển sức bền.
b. Kỹ năng:
- Biết vận dụng kiến thức đã học vào tập luyện và các hoạt động khác.
c. Thái độ:
- Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, thói quen rèn
luyện thân thể.
2. Chuẩn bị:
a. GV: Sách GV thể dục 9, tài liệu liên quan.
b. HS: Vở ghi.
3. Tiến trình bài dạy:
Hoạt động của GV và học sinh
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×