Tải bản đầy đủ

Giáo án môn Thể dục lớp 7

Ngày soạn:

Ngày giảng: lớp 7A:
lớp 7B:
Tiết 1

MỤC TIÊU NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TD LỚP 7
PHÒNG TRÁNH CHẤN THƯƠNG TRONG HOẠT ĐỘNG TDTT.
1. Mục tiêu:
a : Kiến thức:
- Biết ý nghĩa việc phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT
b: Kỹ năng:
- Vận dụng để phòng, tránh chấn thương khi tập luyện, thi đấu.
c: Thái độ:
- Có ý thức tiếp thu và xây dựng ý kiến cho bài học.
2. Chuẩn bị:
a. GV: Giáo án, sách giáo viên, tài liệu.
b. Hs: giấy bút.
3. Tiến trình bài dạy:
a. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
* Giới thiệu...

b. Nội dung bài mới
I. Nội dung chương trình TD 7:( 20’)
Em hãy nhắc lại nội dung chương
trình thể dục 6?

- lý thuyết

Hs thảo luận và cho ý kiến.

- Bài TD phát triển chung

GV trình bày tóm tắt.

- Trò chơi & các độmg tác bổ trợ chạy
nhanh.

- ĐHĐN

- Trò chơi & các động tác bổ trợ nhảy xa,
nhảy cao
- Trò chơi & các động tác bổ trợ ném
bóng
- Môn TT tự chọn (trò chơi dân gian)
- Ôn tập kiểm tra cuối năm
- Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT.
II. Phòng tránh chấn thương khi hoạt
1


động TDTT. (20 phút)
1. Ý nghĩa của việc phòng tránh chấn
thương khi hoạt động TDTT.

GV : Mục đích của việc tập luyện
TDTT?
HS : Để nâng cao sức khoẻ, phát
triển thể lực

- Mục đích của việc tập luyện TDTT là
để nâng cao sức khoẻ thế nhưng do không


hiểu biết, hoặc biết nhưng coi thường,
không chịu tuân theo các nguyên tắc tập
luyện TDTT nên người tập để sẩy ra chấn
thương như:
- Xây xát nhẹ
- Choáng, ngất
- Tổn thương cơ

GV: Có em nào đã để xẩy ra chấn
thương?.

- Bong gân

- Hs thảo luận và ý kiến.

- Gâp hoặc gẫy xương

- Tổn thương khớp, sai khớp
- Chấn động não hay cột sống

- Gv tóm lại

* Tóm lại: Chấn thương là kẻ thù của
TDTT. Biết được nguyên nhân & cách
phòng tránh chấn thương là yêu cầu quan
trọng trong tập luyện TDTT,

c. Củng cố: 3p
Em hãy kể một số chấn thương mà em thường gặp khi hoạt động thể dục thể
thao?
d. Hướng dẫn tập luyện ở nhà: 1p
Học bài cũ, lấy một số ví dụ khi động TDTT thường xảy ra chấn thương.
Nhận xét sau giờ dạy
Nội dung.....................................................................................................................
....................................................................................................................................
Phương pháp..............................................................................................................
....................................................................................................................................
Thời gian.....................................................................................................................

2


Ngày soạn:

Ngày giảng: lớp 7A:
lớp 7B:
Tiết 2

PHÒNG TRÁNH CHẤN THƯƠNG TRONG HOẠT ĐỘNG TDTT.
MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHI HỌC BỘ MÔN.
1. Mục tiêu:
a : Kiến thức:
- Biết nguyên nhân cơ bản để xảy ra chấn thương và cách phòng ngừa.
b: Kỹ năng:
- Vận dụng để phòng, tránh chấn thương khi tập luyện, thi đấu.
c: Thái độ:
- Có ý thức tiếp thu và xây dựng ý kiến cho bài học.
2. Chuẩn bị:
a. GV: Giáo án, sách giáo viên, tài liệu.
b. Hs: giấy bút.
3. Tiến trình bài dạy:
a. Kiểm tra bài cũ: 3p
Em kể một số chấn thương thường gặp khi hoạt động thể dục thể thao?
Đáp án: Xây xát nhẹ, Choáng, ngất, Tổn thương cơ, Bong gân, Tổn thương
khớp, sai khớp, Gâp hoặc gẫy xương
b. Nội dung bài mới

Nguyên nhân cơ bản nào dẫn đến
một số chân thương khi hoạt động
TDTT?
HS thảo luận và cho ý kiến

I. Một số nguyên nhân cơ bản để xẩy ra
chấn thương & cách phòng tránh.
1. Một số nguyên nhân:( 30’)
+ Không tuân thủ theo các nguyên tăc:

GV bổ sung và tóm tắt.

- Nguyên tắc hệ thống: Tập thường
xuyên, kiên trì.

? Để thực hiện nguyên tắc tăng
tiến, em cần tập ntn?

- Nguyên tắc tăng tiến: Tập từ nhẹ đến
nặng.

HS Cần tập từ nhẹ đến nặng.
? Để thực hiện nguyên tắc vưa sức

- Nguyên tắc vừa sức: Tập phù hợp với
3


em tập ntn?

sức khoẻ của mình.

HS Tập luyện phù hợp với sức
khoẻ của mình.

+ Không đảm bảo các nguyên tắc vệ sinh
như:
- Địa điểm phương tiện không đảm bảo
an toàn, vệ sinh.
- Trang phục không đúng quy định.
- Ăn uống quá nhiều trước & sau khi tập
luyện.
+ Không tuân thủ theo nội quy tập luyện

GV Những nguyên nhân xẩy ra
chấn thương trong bóng đá là gì?
HS : những va chạm khi tranh
bóng.

II. Cách phòng tránh:(10’)
- Khởi động trước khi tập luyện.
- Tập theo đúng các nguyên tắc.
- Vệ sinh sân tập & dụng cụ tốt.

? Không khởi động trước khi tập
luyện như vậy đúng hay sai?
HS- Sai
c. Củng cố: 3p
- Em hãy kể một số nguyên tắc khi tập luyện TDTT.
d. Hướng dẫn tập luyện ở nhà: 1p
- Học bài cũ, chuẩn bị giầy dép trang phục đúng quy định cho giờ sau.
Nhận xét sau giờ dạy
Nội dung.....................................................................................................................
....................................................................................................................................
Phương pháp..............................................................................................................
....................................................................................................................................
Thời gian.....................................................................................................................

4


Ngày soạn:

Ngày dạy: Lớp 7A:
Lớp 7B:
Tiết: 3

- ĐHĐN: ÔN TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG VÀ CÁCH ĐIỀU
KHIỂN QUAY PHẢI QUAY TRÁI QUAY ĐẰNG SAU.
- CHẠY NHANH : TRÒ CHƠI ‘‘ CHẠY TIẾP SỨC’’ ‘‘ CHẠY TIẾP
SỨC CHUYỀN VẬT’’ TẬP MỘT SỐ ĐỘNG TÁC BỔ TRỢ PHÁT
TRIỂN SỨC NHANH (do GV chọn)
- CHẠY BỀN: TRÒ CHƠI (do Gv chọn)
1. Mục tiêu:
a. Kiến Thức:
- Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số,
quay phải, quay trái, quay đằng sau tương đối đúng các động tác bổ trợ trò
chơi, luyện tập chạy bền.
b. Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số, quay phải,
quay trái, quay đằng sau tương đối đúng các động tác bổ trợ trò chơi, luyện
tập chạy bền.
c. Thái độ:
- Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, thói quen rèn luyện
thân thể.
2. Chuẩn bị:
a. GV: Sân thể dục nhà trường, giáo án sạch an toàn.
b. HS: Trang phục đúng quy định.
3. Tiến trình bài dạy:
Định
lượng

Phương pháp tổ chức

I. Phần mở đầu:

10p

- ĐH nhận lớp:

1. Nhận lớp:

2p

Nội dung

GV

- Giáo viên kiểm tra sĩ số, sức khoẻ,
trang phục.
- Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu
cầu bài học.
2. Khởi động:





5


- Xoay khớp cổ chân,cổ tay, vai,
8p
khuỷu, hông, đầu gối.
2 Lx8N
- Đá lăng trước - Đá lăng sau, đá
lăng ngang.
- Chạy tại chỗ, nâng cao đùi tại chỗ,
bật cao tại chỗ.

ĐHKĐ


- Tập bài thể dục tay không.



Đứng lên ngồi xuống



- Chạy tốc độ.
3. Kiểm tra bài cũ. Không.
II. Phần cơ bản:
1. ĐHĐN:
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng,
cách điều khiển.

31p
11p

- ĐH tập ĐHĐN:
GV

- Quay phải, trái, đằng sau.



- Cách chỉ huy, xin phép ra vào lớp.




2. Chạy nhanh:
- Chạy bước nhỏ.

12p
- ĐH tập chạy:

- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy gót chạm mông.

4x15m
GV

- Động tác bổ trợ.
-Trò chơi : Chạy tiếp sức chuyển
vật.



- Trò chơi chạy tiếp sức.



15m


CB XP

3. Chạy bền: Trò chơi “người thừa
thứ ba”

6p

- Gv tổ chức cho hs chơi

4. Củng cố: Em hãy nhắc lại nội
dung bài học

2p

III. Phần kết thúc:

3p

- 1hs thực hiện dưới chú và cho ý
kiến gv bổ sung hệ thống lại kiến
thức.

- Tập một số động tác thả lỏng, hồi
tĩnh.
6


- Nhận xét kết quả tiết học.

- ĐH KT:

- Hướng dẫn tập luyện ở nhà:
+Tập thể lực, sức nhanh, sức mạnh
ôn khẩu lệnh ĐHĐN.

Gv




Nhận xét sau giờ dạy
Nội dung.....................................................................................................................
....................................................................................................................................
Phương pháp..............................................................................................................
....................................................................................................................................
Thời gian.....................................................................................................................

7


Ngày soạn :

Ngày dạy: Lớp 7A:
Lớp 7B:
Tiết: 4

- ĐHĐN: TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG VÀ ĐIỀU KHIỂN,
ĐỨNG NGHIÊM, ĐỨNG NGHỈ, QUAY PHẢI QUAY TRÁI, QUAY ĐẰNG
SAU, ĐIỂM SỐ TỪ 1 ĐẾN HẾT VÀ ĐIỂM SỐ 1-2 ĐẾN HẾT. HỌC BIẾN
ĐỔI ĐỘI HÌNH 0-2-4.
- CHẠY NHANH : TRÒ CHƠI PHÁT TRIỂN SỨC NHANH, TẬP
MỘT SỐ ĐỘNG TÁC BỔ TRỢ ; CHẠY BƯỚC NHỎ, NÂNG CAO ĐÙI,
CHẠY GÓT VÀO MÔNG.
- CHẠY BỀN : HỌC PHÂN PHỐI SỨC KHI CHẠY, LUYỆN TẬP
CHẠY BỀN TRÊN ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN.
1. Mục tiêu:
a. Kiến thức:
- Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số,
quay phải, quay trái, quay đằng sau, biến đổi đội hình 0-2-4 tương đối đúng các
động tác bổ trợ chạy nhanh chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót vào mông, luyện tập
chạy bền.
b. Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số, quay phải,
quay trái, quay đằng sau, đội hình 0-2- 4, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót vào
mông, tương đối đúng các động tác bổ trợ.
c. Thái độ:
- Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, giữ gìn vệ sinh, có
nếp sống lành mạnh khồng dùng chất kích thích trong tập luện và thi đấu.
2. Chuẩn bị:
a. GV: Sân thể dục nhà trường, giáo án, sạch an toàn.
b. HS: Trang phục đúng quy định.
3. Tiến trình bài dạy:
Nội dung
I. Phần mở đầu:

Định
lượng
10p

Phương pháp tổ chức
- ĐH nhận lớp:
8


1. Nhận lớp:

1p

GV


- Giáo viên kiểm tra sĩ số, sức khoẻ,
trang phục.





- Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu
cầu bài học.
2. Khởi động:
- Xoay các khớp cổ chân,cổ tay, vai,
hông, đầu gối.
- Ép dây trằng ngang - dọc

ĐHKĐ

6p
L

N

2 x8



- Đi vặn mình, đi vắt chân nọ chân
- Nâng cao đùi tại chỗ, bật cao tại
chỗ.




- Tại chỗ bật nhảy, cúi người gập
thân.
3. Kiểm tra bài cũ:
Em hãy thực hiện động tác chạy bước
nhỏ?

3p

Đ: Yêu cầu đúng, nhịp nhàng.
CĐ: Các trường hợp còn lại.
II. Phần cơ bản:
1. ĐHĐN:

31p
10p

- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm
số từ 1 đến hết, 1-2..1-2.

- 2hs lên thực hiện dưới lớp chú
ý quan sát và cho ý kiến. Gv bổ
sung nhận xét đánh giá và cho
điểm.
- ĐH tập ĐHĐN:
GV


- Đứng nghiêm, đứng nghỉ.



- Quay phải, trái, đằng sau.



- Cách điều khiển chỉ huy, xin phép
ra vào lớp.
- Điểm số theo chu kì 1 - 2.
- Biến đổi đội hình 0 - 2 - 4

2. Chạy nhanh:

4x15m

- ĐH tập chạy:
9


- Chạy bước nhỏ.

12p

GV


- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy gót chạm mông.

15m

- Trò chơi : Chạy tiếp sức chuyển vật.



3. Chạy bền :

- Gv tổ chức cho hs chơi

- Học phân phối sức khi chạy bền,
luyện chạy bền trên địa hình tự nhiên.

6p
- Gv hướng dẫn cho học sinh
nắm rõ. Rồi cho hs thực hiện

4. Củng cố:
- ĐHĐN khẩu lệnh tập hàng ngang,
chạy nhanh động tác chạy bước nhỏ.

2p

III. Phần kết thúc:
- Tập một số động tác thả lỏng, hồi
tĩnh.
- Nhận xét kết quả tiết học.
+ Hướng dẫn tập luyện ở nhà:
- Tập thể lực, sức nhanh, sức mạnh
các khẩu lệnh ĐHĐN.

- 1-2 hs thực hiện lớp chú ý lắng
nghe, quan sát và cho ý kiến, gv
bổ sung và hệ thống lại kiến
thức.

3p
- ĐH KT:




Nhận xét sau giờ dạy
Nội dung.....................................................................................................................
....................................................................................................................................
Phương pháp..............................................................................................................
....................................................................................................................................
Thời gian.....................................................................................................................

10


Ngày soạn: 4/9/2015

Ngày dạy: Lớp 7A: 11/9/2015
Lớp 7B: 7/9/2015
Tiết: 5

- ĐHĐN: ÔN TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG VÀ ĐIỀU
KHIỂN, ĐỨNG NGHIÊM, ĐỨNG NGHỈ, QUAY PHẢI QUAY TRÁI, QUAY
ĐẰNG SAU, ĐIỂM SỐ, BIẾN ĐỔI ĐỘI HÌNH 0-2-4.
- CHẠY NHANH: ÔN MỘT SỐ ĐỘNG TÁC BỔ TRỢ PHÁT TRIỂN
SỨC NHANH, TẠI CHỖ ĐÁNH TAY ĐỨNG MẶT HƯỚNG CHẠY XUẤT
PHÁT.
- CHẠY BỀN:LUYỆN TẬP CHẠY BỀN TRÊN ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN.
1. Mục tiêu:
a. Kiến thức:
- Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số,
quay phải, quay trái, quay đằng sau biến đổi đội hình 0-2-4 và cách điều khiển
tương đối đúng các động tác bổ trợ chạy nhanh đánh tay tại chỗ, đứng mặt hướng
chạy xuất phát, luyện tập chạy bền.
b. Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số, quay phải,
quay trái, quay đằng sau và biến đổi đội hình 0-2-4 và cách điều khiển tương đối
đúng các động tác bổ trợ tại chỗ đánh tay, đứng mặt hướng chạy xuất phát, luyện
tập chạy bền.
c. Thái độ:
- Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, giữ gìn vệ sinh, có
nếp sống lành mạnh khồng dùng chất kích thích trong tập luện và thi đấu.
2. Chuẩn bị:
a. GV: Sân thể dục nhà trường, giáo an, còi, tranh ảnh nếu có
b. HS: Trang phục đúng quy định, vệ sinh sân tập
3. Tiến trình bài dạy:
Nội dung
I. Phần mở đầu:

Định
lượng
10p

Phương pháp tổ chức
- ĐH nhận lớp:
11


1p
GV

1. Nhận lớp:
- Giáo viên kiểm tra sĩ số, sức
khoẻ, trang phục.





- Phổ biến nội dung, mục tiêu,
yêu cầu bài học.
2. Khởi động:
- Xoay các khớp cổ chân,cổ tay,
vai, hông, đầu gối.6p

ĐHKĐ

2 Lx8N


- Ép dây trằng ngang - dọc
- Đi vặn mình, đi vắt chân nọ
chân




- Nâng cao đùi tại chỗ, bật cao
tại chỗ.




- Tại chỗ bật nhảy, cúi người gập
thân.
3. Kiểm tra bài cũ:
Em hãy thực hiện động tác chạy
bước nhỏ, gót chạm mông?

3p
- 2hs lên thực hiện dưới lớp chú ý
quan sát và cho ý kiến. Gv bổ sung
nhận xét đánh giá và cho điểm.

Đ: Yêu cầu đúng, nhịp nhàng.
CĐ: Các trường hợp còn lại.
II. Phần cơ bản:

31p

1. ĐHĐN:

11p

- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng,
điểm số.
- Quay phải, trái, đằng sau.
- Cách chỉ huy, xin phép ra vào
lớp.
- Điểm số.

- ĐH tập ĐHĐN:
GV




- Biến đổi đội hình 0 - 2 - 4

12


2. Chạy nhanh:

11p

- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao
đùi, chạy gót chạm mông.

- ĐH tập chạy:
GV

- Tại chỗ đánh tay.



- Đứng mặt hướng chạy xuất 4x15m
phát,



- Tư thế chuẩn bị xuất phát.

3. chạy bền: Luyện tập chạy bền
trên địa hình tựn nhiên.

6p
- Thực hiện theo nhóm nam, nữ
riêng

4. Củng cố:
- Thực hiện động tác tại chỗ
đánh tay, chạy bước nhỏ ?
III. Phần kết thúc:

15m

2p

3p

- 1-2 hs thực hiện lớp chú ý lắng
nghe, quan sát và cho ý kiến, gv bổ
sung và hệ thống lại kiến thức.

- Tập một số động tác thả lỏng.
- Nhận xét kết quả tiết học.

ĐH KT:

GV

- Hướng dẫn tập luyện ở nhà:
- Tập thể lực, sức nhanh, sức
mạnh các khẩu lệnh ĐHĐN.





Nhận xét sau giờ dạy
Nội dung.....................................................................................................................
....................................................................................................................................
Phương pháp..............................................................................................................
....................................................................................................................................
Thời gian.....................................................................................................................
13


Ngày soạn: 8/9/2015

Ngày dạy: Lớp 7A: 16/92015
Lớp 7B: 10/9/2015
Tiết: 6

- ĐHĐN: ÔN TẬP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG ĐIỂM SỐ VÀ
CÁCH ĐIỀU KHIỂN CỦA CHỈ HUY.
- CHẠY NHANH: CHẠY BƯỚC NHỎ, CHẠY NÂNG CAO ĐÙI,
CHẠY GÓT VÀO MÔNG, ĐỨNG VAI HƯỚNG CHẠY - XUẤT PHÁT
- CHẠY BỀN: TRÒ CHƠI CHẠY VÒNG SỐ 8 THEO HIỆU LỆNH
(hoặc GV chọn)
1. Mục tiêu:
a. Kiến thức
- Biết các khẩu lệnh và cách Thực hiện tập hợp hàng ngang, dóng hàng
điểm số và cách điều khiển của người chỉ huy tương đối đúng các động tác bổ trợ
chạy nhanh. Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót vào mông, đứng vai hướng chạy
xuất phát, luyện tập chạy bền.
b. Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số và cách điều
khiển của người chỉ huy tương đối đúng các động tác bổ trợ chạy nhanh. Chạy
bước nhỏ, nâng cao đùi, gót vào mông, đứng vai hướng chạy xuất phát, luyện tập
chạy bền.
c. Thái độ:
- Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, giữ gìn vệ sinh, có
nếp sống lành mạnh không dùng chất kích thích trong tập luện và thi đấu.
2. Chuẩn bị:
a. GV: Sân thể dục nhà trường, giáo án, còi, tranh ảnh nếu có
b. HS: Trang phục đúng quy định, vệ sinh sân tập
3. Tiến trình bài dạy:
Nội dung
I. Phần mở đầu:

Định
lượng

Phương pháp tổ chức

10p

- ĐH nhận lớp:
14


1p
1. Nhận lớp:- Giáo viên kiểm trta sĩ số, sức
khoẻ, trang phục.
- Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu
cầu bài học.
2. Khởi động:
- Xoay các khớp cổ chân,cổ tay, vai,
hông, đầu gối.




6p
2 Lx8N

ĐHKĐ


- Ép dây trằng ngang - dọc
- Đi vặn mình, đi vắt chân nọ chân



- Nâng cao đùi tại chỗ, bật cao tại
chỗ.
- Tại chỗ bật nhảy, cúi người gập
thân.


3p



3. Kiểm tra bài cũ:
Em hãy thực hiện động tác chạy
bước nhỏ, gót chạm mông?
Đ: Yêu cầu đúng, nhịp nhàng.
CĐ: Các trường hợp còn lại.
II. Phần cơ bản:

31p

- 2hs lên thực hiện dưới lớp chú
ý quan sát và cho ý kiến. Gv bổ
sung nhận xét đánh giá và cho
điểm.

11p
- ĐH tập ĐHĐN:

1. ĐHĐN:

GV

- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng,
điểm số.



- Cách điều khiển của người chỉ huy


11p

2. Chạy nhanh:
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.



- Gv cho học sinh tập theo nhóm
4x15m sau đó đảo vị trí tập cho nhau,
đồng thời quan sát sửa sai cho
học sinh, cán sự điều khiển

- Chạy gót chạm mông.

- ĐH tập chạy:

- Đứng vai hướng chạy.



- Tại chỗ đánh tay:
7p



15m
15


3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền
trên sân trường.
2p

- Gv tổ chức cho học sinh thực
hiện

4. Củng cố: 3p
- Thực hiện động tác nâng cao đùi,
chạy bước nhỏ ?

III. Phần kết thúc:

- 1-2 hs thực hiện lớp chú ý lắng
nghe, quan sát và cho ý kiến, gv
bổ sung và hệ thống lại kiến thức
3p

- Tập một số động tác thả lỏng, hồi
tĩnh.

- ĐH KT:

- Nhận xét kết quả tiết học.
- Hướng dẫn tập luyện ở nhà:
- Tập thể lực, sức nhanh, sức mạnh
các khẩu lệnh ĐHĐN.






Nhận xét sau giờ dạy
Nội dung.....................................................................................................................
....................................................................................................................................
Phương pháp..............................................................................................................
....................................................................................................................................
Thời gian.....................................................................................................................

16


Ngày soạn: 12/09/2015

Ngày dạy: Lớp 7A: 18/09/2015
Lớp 7B: 14/09/2015
Tiết: 7

- ĐHĐN: ÔN CÁC ĐỘNG TÁC ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ, ĐI ĐỀU VÒNG
PHẢI, VÒNG TRÁI ĐỨNG LẠI ĐÔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP
BIẾN ĐỔI HÌNH 0-2- 4
- CHẠY NHANH: CHẠY BƯỚC NHỎ, CHẠY NÂNG CAO ĐÙI,
CHẠY GÓT VÀO MÔNG, ĐỨNG VAI HƯỚNG CHẠY - XUẤT PHÁT
- CHẠY BỀN: THƯ GIÃN THẢ LỎNG HỒI TĨNH SAU KHI CHẠY
1. Mục tiêu:
a. Kiến thức
- Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm
số đi đều vòng phải vòng trái đứng lại đổi chân khi đi đều sai nhịp tương đối đúng
các động tác bổ trợ chạy nhanh chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót vào mông, đứng
vai hướng chạy xuất phát, luyện tập chạy bền.
b. Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số đi đều vòng
phải vòng trái đứng lại đổi chân khi đi đều sai nhịp, tương đối đúng các động tác
bổ trợ chạy nhanh chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót vào mông, đứng vai hướng
chạy xuất phát, luyện tập chạy bền.
c. Thái độ:
- Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, giữ gìn vệ sinh, có
nếp sống lành mạnh không dùng chất kích thích trong tập luện và thi đấu.
2. Chuẩn bị:
a. GV: Sân thể dục nhà trường, giáo án, còi, SGV
b. HS: Trang phục đúng quy định, vệ sinh sân tập
17


3. Tiến trình bài dạy:
Nội dung

Định
lượng

I. Phần mở đầu:

10p

1. Nhận lớp:

1p

- Giáo viên kiểm tra sĩ số, sức
khoẻ, trang phục.

- Xoay khớp cổ chân,cổ tay, vai,
khuỷu, hông, đầu gối.

ĐH nhận lớp





- Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu
cầu bài học.
2. Khởi động:

Phương pháp tổ chức

6p
2 Lx8N

ĐHKĐ


- Đá lăng trước - Đá lăng sau, đá
lăng ngang.


- Chạy tại chỗ, nâng cao đùi tại
chỗ, bật cao tại chỗ.



- Tập bài thể dục tay không.



- Đứng lên ngồi xuống
3. Kiểm tra bài cũ:
Em hãy thực hiện động tác chạy
bước nhỏ, chạy nâng cao đùi?

3p
- 2hs thực hiện lớp chú ý quan sát
và cho ý kiến gv bổ sung đánh
giá và cho điểm.

Đ: Yêu cầu đúng, nhịp nhàng.
CĐ: Các trường hợp còn lại.
II. Phần cơ bản:
1. ĐHĐN:
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng,
điểm số
- vòng phải, vòng trái đứng lại
- Đổi chân khi đi đều sai nhịp
- Biến đổi đội hình 0 - 2 - 4

31p
11p
- ĐH tập ĐHĐN:
GV



- Gv cho học sinh tập theo nhóm
sau đó đảo vị trí tập cho nhau
đồng thời quan sát sửa sai cho
học sinh
18


2. Chạy nhanh:

11p

- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.

4x15m

- ĐH tập chạy:

- Chạy gót chạm mông.

GV

- Đứng vai hướng chạy.

- ĐH tập chạy:

- Tại chỗ đánh tay:



3. Chạy bền: Một số động tác hồi
tĩnh sau khi chạy bền.

7p



4. Củng cố: 3p

2p

- Gv hướng dẫn học sinh thực
hiện.

- Thực hiện động tác nâng cao đùi,
chạy bước nhỏ ?
III. Phần kết thúc:
- Tập một số ĐT thả lỏng, hồi tĩnh.
- Nhận xét kết quả tiết học.

3p

- Hs thực hiện gv bổ sung và hệ
thống lại kiến thức.
- ĐH KT:

+ Hướng dẫn tập luyện ở nhà:
- Tập thể lực, sức nhanh, sức mạnh
các khẩu lệnh ĐHĐN, các động tác
bổ trợ chạy nhanh đã học.

15m

GV




Nhận xét sau giờ dạy
Nội dung.....................................................................................................................
....................................................................................................................................
Phương pháp..............................................................................................................
....................................................................................................................................
Thời gian.....................................................................................................................

19


Ngày soạn: 15/09/2015

Ngày dạy: Lớp 7A: 23/09/2015
Lớp 7B: 17/09/2015
Tiết: 8

- ĐHĐN: ÔN ĐỘI HÌNH 0-2-4. HỌC BIẾN ĐỔI ĐỘI HÌNH 0-3-6-9
- CHẠY NHANH: TẬP MỘT SỐ ĐỘNG TÁC BỔ TRỢ PHÁT TRIỂN
SỨC NHANH, ĐỨNG VAI HƯỚNG CHẠY - XUẤT PHÁT.
HỌC NGỒI - XUẤT PHÁT
- CHẠY BỀN: LUYỆN TẬP CHẠY BỀN TRÊN ĐỊA HÌNH TỰ
NHIÊN NAM 450M, NỮ 400M.
1. Mục tiêu:
a. Kiến thức
- Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện đội hình 0-2-4; 0-3-6-9.
- Biết cách thực hiện các động tác bổ trợ chạy nhanh, nâng cao đùi, gót vào
mông, đứng vai hướng chạy xuất phát, ngồi - xuất phát.
- Luyện tập chạy bền 450m nam, 400m nữ.
b. Kỹ năng:
- Cơ bản thực hiện được đội hình 0-2-4; 0-3-6-9.
- Cơ bản thực hiện các động tác bổ trợ chạy nhanh, nâng cao đùi, gót vào
mông, đứng vai hướng chạy xuất phát, ngồi - xuất phát.
- Luyện tập chạy bền 450m nam, 400m nữ.
c. Thái độ:
- Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, giữ gìn vệ sinh, có
nếp sống lành mạnh không dùng chất kích thích trong tập luện và thi đấu.
2. Chuẩn bị:
20


a. GV: Sân thể dục nhà trường, sgv, tranh ảnh nếu có
b. HS: Trang phục đúng quy định, vệ sinh sân tập
3. Tiến trình bài dạy:
Nội dung

Định
lượng

I. Phần mở đầu:

10p

1. Nhận lớp:

1p

- ĐH nhận lớp:


- Giáo viên kiểm tra sĩ số, sức khoẻ,
trang phục.





- Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu
cầu bài học.
2. Khởi động:
- Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, vai,
hông, gối.

Phương pháp tổ chức

6p
L

ĐHKĐ
N

2 x8- Ép dây trằng ngang - dọc
- Cúi người gập thân, vặn mình vắt
chân nọ tay kia.




- Bật cao tại chỗ.


- Cán sự điều khiển

3. Kiểm tra bài cũ:
Em hãy thực hiện động tác chạy
nâng cao đùi?.

3p

Đ: Yêu cầu đúng, nhịp nhàng.
CĐ: Các trường hợp còn lại.
II. Phần cơ bản:
1. ĐHĐN:
- Biến đổi đội hình 0 - 3 – 6 - 9

- 1-3 hS thực hiện dưới lớp chú
quan sát và cho ý kiến gv bổ
sung đánh giá cho điểm.

31p
7p

- ĐH tập ĐHĐN:
GV

(tương tự ĐH 0 - 2 - 4 nhưng số
bước nhiều hơn)




2. Chạy nhanh:
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy gót chạm mông.
- Đứng vai hướng chạy- xuất phát.

14p



2x35m - Gv làm mẫu động tác mới và
cho học sinh tập, sau đó cho học
21


- Ngồi - xuất phát.

sinh tập luyện theo nhóm đồng
thời quan sát sửa sai cho học
sinh
- ĐH tập chạy:
GV
- ĐH tập chạy:


3. Chạy bền: Chạy bền trên địa hình
tự nhiên.

7p

4. Củng cố:
- Khẩu lệnh biến đổi đội 0-2-4 ?

3p

- Ngồi – xuất phát?
III. Phần kết thúc:
- Tập một số ĐT thả lỏng, hồi tĩnh.

3p



30-40m

- Lớp thực hiện theo nhóm nam
nữ riêng.
- 2 hs thực hiện lớp quán sát, ý
kiến gv bổ sung và hệ thống lại
kiến thức.

- Nhận xét kết quả tiết học.
- ĐH KT:

+ Hướng dẫn tập luyện ở nhà:

GV

- Tập thể lực, sức nhanh, sức mạnh
các khẩu lệnh ĐHĐN, các động tác
bổ trợ chạy nhanh đã học.






Nhận xét sau giờ dạy
Nội dung.....................................................................................................................
....................................................................................................................................
Phương pháp..............................................................................................................
....................................................................................................................................
Thời gian.....................................................................................................................

22


Ngày soạn: 19/09/2015

Ngày dạy: Lớp 7A: 25/09/2015
Lớp 7B:

21/09/2015
Tiết: 9
- ĐHĐN: ÔN LUYỆN TẬP NÂNG CAO MỘT SỐ KĨ NĂNG ĐÃ
HỌC(chú ý nhiều tư thể)
- CHẠY NHANH: ĐỨNG VAI HƯỚNG CHẠY - XUẤT PHÁT, NGỒIXUẤT PHÁT. HỌC TƯ THẾ SẴN SÀNG - XUẤT PHÁT
- CHẠY BỀN: TRÒ CHƠI (doGV chọn)
1. Mục tiêu:
a. Kiến thức
- Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện đội hình 0-2-4; 0-3-6-9.
- Biết cách thực hiện đứng vai hướng chạy - xuất phát, ngồi - xuất phát, tư
thế sẵn sàng xuất phát.
- Chạy bền trò chơi “người thừa thứ ba”
b. Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng các kĩ năng đội hình 0-2-4; 0-3-6-9.
- Thực hiện đúng đứng vai hướng chạy xuất phát, ngồi - xuất, tư thế sẵn
sàng xuất phát.
- Chạy bền trò chơi “người thừa thứ ba”
c. Thái độ:
23


- Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, giữ gìn vệ sinh, có
nếp sống lành mạnh không dùng chất kích thích trong tập luện và thi đấu.
2. Chuẩn bị:
a. GV: Sân thể dục nhà trường, sạch an toàn.
b. HS: Trang phục đúng quy định.
3. Tiến trình bài dạy:
Nội dung

Định
lượng

I. Phần mở đầu:

10p

1. Nhận lớp:

1p

Phương pháp tổ chức
- ĐH nhận lớp:

- Giáo viên kiểm tra sĩ số, sức khoẻ,
trang phục.






- Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu
cầu bài học.
2. Khởi động:

6p
- Xoay các khớp cổ chân,cổ tay, vai,
2 Lx8N
hông, đầu gối.

ĐHKĐ


- Ép dây trằng ngang - dọc
- Cúi người gập thân, vặn mình vắt
chân nọ tay kia.




- Nâng cao đùi tại chỗ, bật cao tại
chỗ.



3. Kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi: Em hãy thực hiện động tác
chạy nâng cao đùi?

3p
- 2hs lên thực hiện dưới lớp chú
ý quan sát cho ý kiến. Gv bổ
sung đánh giá và cho điểm.

Đáp án:
- Đ: Cơ bản đúng động tác nhịp
nhàng.
- CĐ: Các trường hợp còn lại
II. Phần cơ bản:
1. ĐHĐN:

31p

- Biến đổi đội hình 0 - 2 - 4

8p

- Biến đổi đội hình 0 - 3 - 6 - 9
(tương tự như ĐH 0 - 2 - 4 nhưng số
bước nhiều hơn)

- ĐH tập ĐHĐN:
GV

24


2. Chạy nhanh:



- Ngồi – xuất phát.



- Đứng vai hướng chạy - xuất phát.

12p

- Tư thế sẵn sàng xuất phát.

- Gv cho học sinh tập theo tổ
đồng thời quan sát sửa sai cho
học sinh
- ĐH tập chạy:

2-3
lần
3. Chạy bền: Trò chơi “người thừa
thứ ba”

- GV tổ chức cho hs chơi.
3p

III. Phần kết thúc:

3p

- Hs thực hiện dưới chú ý quan
sát, ý kiến. GV bổ sung và hệ
thống lại kiến thức.
- ĐH KT:
GV

- Hướng dẫn tập luyện ở nhà
- Tập thể lực, sức nhanh, sức mạnh
các khẩu lệnh ĐHĐN, các động tác
bổ trợ chạy nhanh đã học.

20-30m

8p

- Thực hiện thư thế sẵn sàng xuất
phát?

- Nhận xét kết quả tiết học.




4. Củng cố: 3p

- Tập một số ĐT thả lỏng, hồi tĩnh.







Nhận xét sau giờ dạy
Nội dung.....................................................................................................................
....................................................................................................................................
Phương pháp..............................................................................................................
....................................................................................................................................
Thời gian.....................................................................................................................

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×