Tải bản đầy đủ

skkn một số GIẢI PHÁP GIÚP GIÁO VIÊN lớp 3 LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP

Làm tốt công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất
lượng dạy và học ở lớp 3
MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP GIÁO VIÊN LỚP 3
LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP
I. ĐẶT VẤN ĐỀ :
Phải dạy đủ các môn học nên giáo viên tiểu học luôn
gắn liền với công tác chủ nhiệm lớp theo quy đònh của điều lệ
trường tiểu học .
Chất lượng dạy và học cho học sinh tiểu học nói chung, học
sinh lớp 3 nói riêng tuỳ thuộc vào nhiều điều kiện , phương tiện
dạy học, trong đó giáo viên chiếm vai trò khá lớn, chẳng hạn
như tạo sinh khí thoải mái, vui tươi trong học tập, giúp các em yêu
trường, mến lớp, yêu thích được đến trường, đến lớp, bên cạnh
trong quá trình dạy học, giáo viên tiểu học cần tạo tình huống lôi
cuốn học sinh tích cực tham gia học tập, đồng thời cần linh hoạt
xử lý các tình huống trong quá trình dạy , học một cách hợp lý,
thoả đáng giúp học sinh hưng phấn , mạnh dạn góp ý cho tiết
học , vừa tạo không khí vui tươi , mặt khác tác động giúp các em
dễ hiểu bài hơn.
Điều đáng quan tâm , góp phần nâng cao chất lượng dạy
học là làm tốt công tác chủ nhiệm lớp , là tìm ra một số biện

pháp hữu hiệu thu hút một số học sinh lớp 3 học tập đạt hiệu
quả cao.
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ :
Muốn làm tốt công tác chủ nhiệm lớp , giáo viên tiểu
học nói chung , giáo viên lớp 3 nói riêng cần xác đònh đúng
những vấn đề sau :
1 . Trước tiên , giáo viên tiểu học cần nắm chắc đặc điểm
tâm sinh lý của học sinh tiểu học , cụ thể :

Người thực hiện :Dương Hoàng Khanh

Trang :1


Làm tốt công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất
lượng dạy và học ở lớp 3
- Đặc điểm của quá trình nhận thức :
+ Tri giác của học sinh tiểu học tri giác mang tính chất đại
thể , ít đi vào chi tiết và mang tính không chủ động . Các em khó
phân biệt chính xác sự giống nhau hay khác nhau giữa các sự vật
. Vì thế, trong giáo dục nên vận dụng các điều sau đây :“ Trăm
nghe không bằng một thấy , trăm thấy không bằng một làm”.
+ Trí nhớ : trí nhớ học sinh tiểu học ghi nhớ có chủ đònh và
không chủ đònh đều đang phát triển . Tuy vậy , ở lứa tuổi này ,
ghi nhớ không chủ đònh vẫn giữ vai trò quan trọng , thế nên các
em thường thuộc bài một cách máy móc , chưa biết sử dụng ghi
nhớ có điểm tựa như hình vẽ , sơ đồ … để hỗ trợ cho việc ghi
nhớ . Do vậy giáo viên tiểu học cần hướng dẫn các em biết ghi
nhớ có ý nghóa để tránh các em học vẹt .
+ Tưởng tượng : tưởng tượng của các em còn tản mạn , ít có
tổ chức .Hình ảnh của tưởng tượng còn đơn giản , hay thay đổi
chưa bền vững .
Từ những đặc điểm trên , trong quá trình dạy học , giáo
viên cần tổ chức cho học sinh quan sát sự vật , hiện tượng cụ
thể . Ví dụ như : cho học sinh xem tranh , mẫu vật , quan sát thí
nghiệm , khi hướng dẫn các em quan sát cần đặt trước mục đích
quan sát để các em tập trung chú ý vào những chi tiết, những
thành phần cơ bản của sự vật và hiện tượng .
Mặt khác , giáo viên cần hình thành những biểu tượng
thông qua sự mô tả bằng lời nói . Cử chỉ , điệu bộ của giáo


viên trong dạy học được xem như phương tiện trực quan trong dạy học
. Ngôn ngữ chính xác , giàu thiện cảm , khớp với động tác của

Người thực hiện :Dương Hoàng Khanh

Trang :2


Làm tốt công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất
lượng dạy và học ở lớp 3
giáo viên là yêu cầu cần thiết trong quá trình lên lớp giúp học
sinh dễ hiểu , dễ ghi nhớ .
+ Tư duy : tư duy của các em bậc tiểu học chuyển dần từ tính
cụ thể trực quan sang tính trừu tượng , khái quát . Trong sự phát
triển tư duy ở học sinh tiểu học tính trực quan , cụ thể vẫn còn
thể hiện rõ ở các lớp đầu cấp ; thế nên , giáo viên cần chú
ý đảm bảo tính trực quan trong dạy học , tuy nhiên không nên lạm
dụng nó quá mức , mà cần dạy các em biết phân tích , tổng
hợp , so sánh và suy luận trong tổ chức hoạt động học để hình
thành các thao tác trí óc cho học sinh .
-

Đặc điểm nhân cách của học sinh tiểu học :
+ Tính cách của học sinh tiểu học thường dễ bò kích động

bởi những kích thích bên trong và bên ngoài ; Do vậy , các em dễ
có hành vi bộc phát . Các em có tính vò tha và hồn nhiên trong
quan hệ .Hồn nhiên nên các em rất cả tin ; tất nhiên niềm tin
này còn cảm tính , chưa có lý trí soi sáng .Vì vậy , giáo viên cần
tận dụng niềm tin này để giáo dục các em , cụ thể : Giáo viên
phải làm mẫu đúng, lời nói phải đi đôi với việc làm để học
sinh noi theo.
+ Tự đánh giá và đánh giá: học sinh tiểu học tự đánh giá
còn mang nặng cảm tính, chưa biết căn cứ vào chuẩn để đánh
giá ; vì thế, các em coi thầy cô là thần tượng có gì cũng nhờ
thầy, cô giáo phân xử đúng sai.
+ Tình cảm: đặc trưng cơ bản trong đời sống tình cảm là các
em dễ xúc động, sống nhiều bằng tình cảm. Tình cảm của các
em mang tính cụ thể, trực quan và giàu cảm xúc, dễ nẩy sinh
nhưng chưa bền vững.Thế nên có những bất ổn nho nhỏ là các

Người thực hiện :Dương Hoàng Khanh

Trang :3


Làm tốt công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất
lượng dạy và học ở lớp 3
em dễ bất hoà, nhưng tất cả nhanh chóng“ quên đi” và lại làm
lành một cách hồn nhiên.
Từ đặc điểm tình cảm đã nêu, Giáo viên cần triệt để khai
thác những hình ảnh trực quan để tạo cho các em những cảm
xúc tích cực, tận dụng văn học, nghệ thuật làm phương tiện giáo
dục tình cảm cho các em như : phim kòch, sách báo, tranh ảnh, danh
lam thắng cảnh… tổ chức sinh hoạt tập thể, thăm viếng bạn bè,
nhằm dùng tình cảm để cảm hoá tác động đến các em. Tất
cả các việc làm trên phải thực hiện theo phương châm:“ nghiêm
khắc nhưng thương yêu các em”.
Do đặc điểm tâm sinh lý của học sinh tiểu học là dễ bắt
chước, dễ nhớ, dễ quên, thích được khen ngợi…Giáo viên tiểu
cần chú ý trong quá trình dạy học, quá trình chủ nhiệm lớp
nhằm tác động tích cực đến các đối tượng trong lớp, tạo sinh khí
học tập.
2. Bên cạnh việc nắm đặc điểm tâm sinh lý học sinh tiểu
học, trong công tác chủ nhiệm lớp 3, Giáo viên cần quan tâm
tìm hiểu mọi đối tượng của lớp nhằm đònh hướng sắp xếp cán
sự lớp, tổ học tập…, cụ thể : lớp có tất cả có 30 học sinh, trong
đó có 10 học sinh ngoan, tham gia học tập tốt ; có 5 học sinh học
được nhưng hiếu động, ngồi không yên, hay chọc phá bạn ; 3 học
sinh ù lì, chậm chạp ít hoặc không chòu phát biểu ý kiến ; 3 học
sinh quậy phá; 3 học sinh nghèo thiếu điều kiện học tập ; 6 học
sinh thường nghỉ học tuỳ tiện.
Sau khi nắm, phân loại các đối tượng của lớp tôi gợi ý bình
chọn, sắp xếp tổ chức lớp như sau:
. Lớp trưởng : Nguyễn Thò Thảo Vy

Người thực hiện :Dương Hoàng Khanh

Trang :4


Làm tốt công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất
lượng dạy và học ở lớp 3
. Lớp phó học tập : Trần Thái Dó
. Lớp phó lao động : Ngưyễn Minh Trí
. Phụ trách văn nghệ : Nguyễn Thò Thảo Vy
. Thủ quỹ: Nguyễn Cửu Thương Hoài
Lớp gồm 4 tổ:
. Tổ 1 : Tổ trưởng :La Bá Hiền và 7 thành viên.
. Tổ 2 : Tổ trưởng : Cao Bửu Trọng và 7 thành viên.
. Tổ 3 : Tổ trưởng : Lý Hiền Lương và 8 thành viên.
. Tổ 4 : Tổ trưởng : Mai Thò Thu Uyên và 8 thành viên.
Trong việc tổ chức sắp xếp cán sự lớp và các tổ trưởng,
tôi gợi ý chọn đối tượng có năng lực học tập từ khá trở lên,
hoạt bát, tích cực tham gia ý kiến xây dựng bài học, có đạo đức,
tác phong tốt trong đó, tôi đã cơ cấu 2 tổ trưởng hiếu động ,
hay chọc phá bạn là tổ trưởng tổ 1: Lê Đức Tính ; Tổ trưởng tổ
2 : Nguyễn Mạnh Vững . Cơ cấu như thế để tôi rút tỉa kinh
nghiệm xem 2 tổ trưởng này có làm được việc hay không ?Bên
cạnh việc quan tâm đôn đốc, giám sát chặt chẽ của tôi, đồng
thời có tổ chức cho các tổ theo dõi mọi hoạt động của bản
thân mình, của bạn để cùng thi đua giữa các tổ trong lớp.
Việc sắp xếp tổ chức lớp hợp lý góp phần tích cực trong
xây dựng nề nếp lớp học, tham gia các phong trào của lớp, của
trường, tác động, thúc đẩy học sinh hăng hái tham gia học tập;
từ sự khéo léo trong công tác chủ nhiệm, đònh hướng hoạt
động qua sắp xếp tổ chức lớp mang lại kết quả tốt trong dạy
học, giáo dục trẻ.

Người thực hiện :Dương Hoàng Khanh

Trang :5


Làm tốt công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất
lượng dạy và học ở lớp 3
3. Một biện pháp hỗ trợ cho nâng cao chất lượng trong dạy
học khi làm công tác chủ nhiệm lớp, Giáo viên cần chú ý tổ
chức học tập đôi bạn cùng tiến, chẳng hạn :
-

Tổ học tập :

+ Thành viên trong tổ học tập nên cơ cấu có nam, có nữ,
có học sinh giỏi, khá, học sinh trung bình và một, hai học sinh yếu.
Tổ trưởng là em có năng lực học tập, năng lực tổ chức học
tập, biết động viên khuyến khích bạn cùng học, ở trường cũng
như ở nhà; thế nên, các em cùng một tổ ở khá gần nhau .
+ Lớp tôi chủ nhiệm tổ chức được 4 tổ học tập , mỗi tổ 7,
8 em ( tổ 1:7 em; tổ 2 : 7 em; tổ 3: 8 em; tổ 4 :8 em). Các tổ làm
việc theo hướng dẫn của giáo viên, có góp ý, uốn nắn để
các tổ hoạt động tốt.
-

Đôi bạn cùng tiến:

+ Tổ chức thành từng đôi một gồm một em giỏi hoặc
khá, kèm một bạn yếu, kém, giúp đở bạn trong học tập, làm
bài tập, hiểu bài…do điều kiện gia đình ở xa, khó học tập theo
tổ được.
+ Lớp tôi chủ nhiệm thành lập được 15 đôi bạn cùng tiến,
Giáo viên chủ nhiệm giúp đở để các em trao đổi học tập cùng
nhau nhằm cùng tiến bộ.
+ Để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, các tổ
học tập, các đôi bạn cùng tiến khác phải theo dõi nhận xét,
đánh giá lẫn nhau, có sơ tổng kết giữa học kỳ, cuối kỳ để
thấy sự tiến bộ, vươn lên của tổ, đôi bạn mà phát huy, đồng
thời khắc phục những nhược điểm của các tổ, các đôi bạn

Người thực hiện :Dương Hoàng Khanh

Trang :6


Làm tốt công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất
lượng dạy và học ở lớp 3
cùng trì trệ chưa tiến bộ. Có như thế các em sẽ có ý thức hơn
trong tập thể, lớp học sẽ có khí thế học tập hẳn lên.
4. Song song đó, Giáo viên chủ nhiệm cần kích thích học sinh
hăng hái, ham thích học tập bằng hình thức thi đua. Dựa vào đặc
điểm tâm sinh lý của học sinh tiểu học nói chung, học sinh lớp 3
nói riêng, cac em thích được tuyên dương được khen ngợi ; thế nên,
giáo viên cần tổ chức cho cá nhân, tổ thi đua với nhau trong học
tập cụ thể như:
- Các bài tập tương đối dễ, Giáo viên cho cá nhân thi đua
giải đúmg, nhanh, có tuyên dương cá nhân xuất sắc trong tiết
học, đồng thời có tổng kết số lượt cá nhân trong tổ có ý kiến
tham gia bài học đúng, hay hoặc giải các bài toán đúng, nhanh
trong tuần.
-

Tổ chức thi đua theo tổ đối với các bài tập đòi hỏi

nhiều cá nhân góp sức mới giải quyết được. Hình thức thi đua
có thể là làm việc theo tổ để tập hợp ý kiến hoặc thi đua tiếp
sức giải bài tập, các tổ theo dõi, nhận xét, đánh giá, có
tuyên dương các tổ đạt thành tích cao.
-

Nhằm đảm bảo mục đích nâng cao hiệu quả trong học

tập, Giáo viên chủ nhiệm nên xây dựng cho học sinh lớp nề
nếp trung thực, đoàn kết, giúp đở lẫn nhau vì danh dự của tổ,
của lớp, có ý thức tham gia học tập tốt cũng như tham gia tốt
các phong trào của lớp, của trường đề ra.
5. Một mặt, giáo viên chủ nhiệm tổ chức tiết sinh hoạt
tập thể nhằm đánh giá các hoạt động của lớp diễn ra trong
tuần, đònh hướng các hoạt động sẽ phải thực hiện trong tuần
tới. Qua các tiết sinh hoạt tập thể, các em còn tiến hành các

Người thực hiện :Dương Hoàng Khanh

Trang :7


Làm tốt công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất
lượng dạy và học ở lớp 3
hoạt động khác xen vào như : vui chơi, văn nghệ. Bên cạnh đó
tiết sinh hoạt tập thể chiếm vò trí hết sức quan trọng trong việc
biến các yêu cầu của nhà trường thành nhiệm vụ mà lớp
phải thực hiện. Nhờ vậy, tập thể học sinh ngày càng được củng
cố, hình thành và phát triển, đặc biệt là công tác tự quản
của lớp.
Tiết sinh hoạt tập thể góp phần giáo dục các em hiểu biết
về nội qui của tập thể, giáo dục ý thức xây dựng tập thể, ý
thức tham gia các công việc tập thể về mối quan hệ giữa các
em với người xung quanh. Bên cạnh tiết sinh hoạt tập thể giáo
dục các em có thái độ tôn trọng bạn bè,tích cực tham gia các
hoạt động tập thể, có thái độ đúng đắn trong đánh giá công
việc tập thể.
Thông qua tiết sinh hoạt tập thể giáo dục hành vi , kó năng
cho học sinh như :nói to rõ ràng, rành mạch ý kiến của mình ,biết
lắng nghe người khác,biết phân biệt đúng - sai ; tốt - chưa tốt…
để lựa chọn ý kiến thích hợp nhất ; đồng thời hình thành kó năng
thực hiện các hoạt động vui chơi giải trí, lao động….Kỹ năng tổ
chức tiến hành các tiết sinh hoạt tập thể,kó năng công tác tự
quản.
Quy trình tổ chức tiết sinh hoạt tập thể gồm :
Để tiến hành tiết sinh hoạt tập thể có chất lượng và hiệu
quả,cần tuân thủ theo một quá trình chặt chẽ, có như vậy
tránh được hiện tượng chủ quan, tự phát.Có thể tiến hành theo
ba bước sau :
- Bước chuẩn bò :

Người thực hiện :Dương Hoàng Khanh

Trang :8


Làm tốt công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất
lượng dạy và học ở lớp 3
Muốn tiến hành tiết sinh hoạt tập thể vào cuối tuần, giáo
viên và học sinh có trách nhiệm chuẩn bò :
+ Nội dung : Căn cứ vào kế hoạch chung của trường, vào
tình hình cụ thể của lớp, các công việc của lớp đã và đang
thực hiện….để xác đònh nội dung cho tiết sinh hoạt tập thể.
+ Biện pháp thực hiện : thực hiện nội dung nào trước nội
dung nào sau, cách tổng hợp điểm thi đua, đưa ra vấn đề thảo
luận….
+ Người thực hiện : dự kiến vào giao công việc cụ thể cho
từng cá nhân, tổ…..
- Bước tiến hành sinh hoạt :
Đây là bước cơ bản, nó thể hiện tất cả những gì đã
chuẩn bò ; cụ thể :
+ Đánh giá các công việc thực hiện trong tuần qua một
cách toàn diện,thực hòên nội qui, học tập, văn thể, vệ sinh,
thể dục giữa giờ….
+ Sơ kết thi đua về các mặt.
+ Phổ biến nhiệm vụ tuần tới: trực nhật, lao động, theo dõi
tổ học tập, đôi bạn cùng tiến, tham gia văn nghệ (kể chuyện )
….
+ Sinh hoạt văn nghệ, vui chơi. (có thể xen kẽ hợp lý trong
tiết sinh hoạt tập thể).
+ Đánh giá tiết sinh hoạt tập thể, đánh giá ý thức, thái
độ của học sinh trong quá trình sinh hoạt tập thể.
6. Mặt khác, nhằm giáo dục học sinh tiểu học nói chung, học
sinh lớp 3 nói riêng, giáo viên chủ nhiệm cần kết hợp giáo dục

Người thực hiện :Dương Hoàng Khanh

Trang :9


Làm tốt công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất
lượng dạy và học ở lớp 3
học sinh qua các hoạt động theo chủ điểm, chẳng hạn như chủ
điểm :“ kính yêu, biết ơn thầy giáo, cô giáo” nhằm giáo dục cho
các em ý thức được công lao, tình cảm của thầy giáo, cô giáo
dành cho các em, hiểu được truyền thống, chiến công vinh quang
của nghề Giáo viên ; từ đó, hình thành ở các em tình cảm tôn
trọng, kính yêu và biết ơn thầy cô giáo và có những hành
động, hành vi thể hiện tình cảm của mình đối với thầy cô giáo.
Tổ chức các hoạt động theo chủ điểm này nhằm giáo dục
học sinh :
- Ý thức : Giúp các em hiểu được ngày 20 tháng 11 là ngày hội
của các thầy, cô, biết được công lao dạy dỗ của thầy, cô
nhằm giúp các em nên người, tình cảm yêu thương bao la của
thầy cô dành cho các em, thầy cô là mẹ hiền ở lớp.
Trách nhiệm của các em là phải cố gắng học tập tốt, lễ
phép, kính trọng để đáp lại công ơn to lớn đó.
-

Thái độ, tình cảm, lòng kính trọng, lễ phép, biết ơn đối

với thầy cô.
-

Hành vi, thói quen :
+ Hàng ngày, lễ phép chào hỏi, vâng lời thầy cô.
+ Học tập tốt, rèn luyện để đáp lại công ơn thầy cô.
+ Tham gia các hoạt động chung kỷ niệm ngày 20 tháng 11.
Giáo viên có thể kết hợp tổ chức các hoạt động cho học

sinh , cụ thể :
-

Nghe nói chuyện về ngày 20 tháng 11 về thầy cô giáo,

hoặc nghe ý nghóa ngày 20 tháng 11 lúc sinh hoạt dưới cờ.
-

Tập hát các bài hát về thầy cô giáo.

Người thực hiện :Dương Hoàng Khanh

Trang :10


Làm tốt công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất
lượng dạy và học ở lớp 3
-

Tham gia văn nghệ chào mừng ngày 20 tháng 11.

-

Cùng Giáo viên chủ nhiệm đi thăm, chúc mừng thầy cô

giáo cũ.
-

Thi đua học tập tốt đạt nhiều điểm 9,10.
7. Để tích cực phối hợp, hỗ trợ cho giáo viên chủ nhiệm

trong công tác dạy học, giáo dục học sinh , lực lượng gia đình, xã
hội không kém phần quan trọng.
Khả năng giáo dục của gia đình là vô cùng to lớn : cha mẹ con cái là những người ruột thòt gần gũi nhất . Gia đình cần tạo
điều kiện về sách; vở, các loại đồ dùng học tập đầy đủ, có
chỗ học tập ở nhà ổn đònh, dành thời gian cần thiết cho trẻ tự
học, thường xuyên kiểm tra các em thực hiện giờ giấc, đi học
chuyên cần, giúp đỡ các em học bài, làm bài ở nhà, khuyến
khích, động viên các em đi học đều, không bỏ học, nghỉ học tuỳ
tiện; đồng thời cha mẹ phải làm gương tốt cho các em về mọi
mặt và phối hợp chặt chẽ với nhà trường cùng các tổ chức
xã hội trong việc giáo dục con cái; thế nên, Giáo viên chủ
nhiệm biết kết hợp với các lực lượng gia đình, xã hội trong dạy
học, giáo dục học sinh sẽ mang lại hiệu quả tích cực cụ thể như
trong việc duy trì só số của lớp, nâng chất lượng học tập, giúp
đỡ học sinh yếu, học tập tiến bộ hơn thông qua các hình thức :
thăm hỏi gia đình học sinh để tìm hiểu hoàn cảnh gia đình các em,
họp cha mẹ học sinh của lớp chủ nhiệm để trao đổi, thông báo
cha mẹ học sinh về yêu cầu, kết quả học tập của học sinh gởi
sổ liên lạc với gia đình học sinh theo đònh kỳ.
Từ việc kết hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình, xã hội
sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm của gia đình xã hội, trong

Người thực hiện :Dương Hoàng Khanh

Trang :11


Làm tốt công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất
lượng dạy và học ở lớp 3
việc giúp đỡ giáo viên chủ nhiệm tiến hành giáo dục học sinh
một cách thiết thực và có hiệu quả.
* Kết quả:
Qua việc làm thực tế đã nêu trên trong công tác chủ
nhiệm lớp 3 , tôi đạt được những kết quả như sau :
 Công tác duy trì só số :
Năm học 2005 – 2006 : Đầu năm : 30 học sinh ; giữa năm : 30
học sinh ; cuối năm : 30 học sinh ( tỉ lệ không giảm )
Năm học 2006 – 2007 : Đầu năm : 30 học sinh ; giữa năm : 30
học sinh ; cuối năm :..……
* Chất lượng học tập :

Năm học

Thời
điểm
Đầu

năm
2005-2006 Giữa
TSHS : 30

năm
Cuối
năm
Đầu

năm
2006-2007 Giữa
TSHS : 30

năm
Cuối

Tiếng việt
G K TB
Y

Toán
K TB

Ghi chú

G

3

8

10

9

4

8

12

6

6

10 11

3

7

9

12

2

8

10 12

0

10 11 9

0

3

9

10

8

4

12 9

5

7

10 10

3

8

14 7

1

Y

năm
 Nề nếp học sinh :

Người thực hiện :Dương Hoàng Khanh

Trang :12


Làm tốt công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất
lượng dạy và học ở lớp 3
-

Chăm chỉ học tập 26 em ; tỉ lệ : 87%

-

Hăng hái tham gia ý kiến xây dựng bài : 21 em ; tỉ lệ
70%

-

Đi học chuyên cần : 29 em ; tỉ lệ 97%

III . BÀI HỌC KINH NGHIỆM :
Từ biện pháp và kết quả thực tế đạt được nêu trên, tôi
rút ra một số kinh nghiệm, cụ thể như :
1.

Giáo viên chủ nhiệm cần tìm hiểu để nắm đặc điểm

tâm sinh lý học sinh tiểu học nói chung, học sinh lớp 3 nói riêng
nhằm đònh hướng nâng chất lượng, đảm bảo giáo dục, đồng
thời kích thích các em tham gia học tốt.
2.

Sắp xếp, tổ chức hợp lý, bầu chọn cán sự lớp có năng

lực, hăng hái tham gia hoàn thành các công việc được giao như
nhắc nhở khuyến khích các bạn đi học đều, làm tốt nhiệm vụ
học tập, biết sơ, tổng kết thi đua ở tổ, lớp nhằm tích cực hỗ trợ
giáo viên trong công tác chủ nhiệm lớp.
3.

Tổ chức tốt các tổ học tập, đôi bạn cùng tiến ; tạo

điều kiện giúp đỡ tổ trưởng, các em học sinh khá, giỏi biết
hướng dẫn, giúp bạn yếu kém vươn lên trong học tập, giáo viên
chủ nhiệm cần giúp các tổ theo dõi sơ kết, tuyên dương tổ, cá
nhân làm tốt
4.

Tác động đến hứng thú học tập và tham gia phong trào

bằng thi đua, có sơ, tổng kết, khen thưởng đúng lúc, kòp thời, tạo
sinh khí sôi nổi trong dạy học.
5.

Giáo viên chủ nhòêm tổ chức sinh hoạt tập thể và sinh

hoạt theo chủ điểm nhằm phát huy ưu điểm ;đồng thời khắc

Người thực hiện :Dương Hoàng Khanh

Trang :13


Làm tốt công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất
lượng dạy và học ở lớp 3
phục uốn nắn những nhược điểm , yếu điểm trong học tập, trong
tham gia phong trào của lớp, của trường.
6.

Giáo viên chủ nhiệm cần tranh thủ lực lượng gia đình, xã

hội tiếp tay trong dạy học, giáo dục các em làm thế nào nâng
cao ý thức trách nhiệm của các lực lượng này nhằm góp phần
đắc lực cho giáo viên trong công tác chủ nhiệm lớp.
Trên đây là những biện pháp thiết thực trong công
tác chủ nhiệm lớp 3 hầu nâng cao chất lượng dạy học và giáo
dục học sinh. Tôi rất mong đón nhận ý kiến đóng góp từ các
đồng nghiệp để có thêm kinh nhgiệm trong công tác chủ nhiệm
hầu mang lại hiệu quả ngày càng cao hơn.

Trung Bình, ngày :27 / 12 /
2006
Người viết

Dương Hoàng Khanh

Người thực hiện :Dương Hoàng Khanh

Trang :14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×