Tải bản đầy đủ

Bài tập ví dụ phương pháp phân tích lợi ich chi phí mở rộng

Bài 1
Một dự án đầu tư sản xuất tàu thủy của công ty TNHH Văn Yên có các số liệu như
sau:
- Tổng vốn đầu tư ban đầu dự kiến của dự án phát sinh tại thời điểm đầu kì, đầu tư
năm đầu tiên hoạt động: 8 tỷ đồng
- Tổng doanh thu hàng năm dự kiến: 2 tỷ đồng
- Giá trị thanh lý cuối đời dự án dự kiến: 700 triệu đồng
- Tổng chi phí hàng năm dự kiến: 1,2 tỷ đồng
- Tỉ suất chiết khấu: 10%/năm
- Thời gian hoạt động của dự án là 7 năm.
Biết rằng các dòng tiền phát sinh vào cùng thời điểm là cuối năm.
Yêu cầu:
a) Tính NPV
b) Tính B/C
c) Khấu hao là 1.5 tỉ đồng. Tính thời gian thu hồi vốn theo phương pháp trừ dần.
Bài 2.
Công ty gia công Thành Đạt trong một năm có các số liệu sau:
- Tổng sản lượng dự kiến trong năm: 10.000 tấn.
- Tổng doanh thu trong năm là: 12 tỉ đồng.
- Tổng định phí cả năm là: 2 tỉ đồng.
- Tổng biến phí là: 4 tỉ đồng.

- Khấu hao cơ bản trong năm là: 400 triệu đồng.
- Nợ phải trả trong năm: 250 triệu đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến: 550 triệu đồng.
Yêu cầu:
a) Xác định sản lượng hòa vốn và doanh thu hòa vốn tại điểm hòa vốn thông
thường.
b) Xác định sản lượng hòa vốn và doanh thu hòa vốn tại điểm hòa vốn tiền tệ.
c) Xác định sản lượng hòa vốn và doanh thu hòa vốn tại điểm hòa vốn trả nợ.
Bài 3.
Một dự án đầu tư nâng cấp trang thiết bị máy móc tại công ty Gia Huy có các số
liệu như sau:
- Tổng vốn đầu tư ban đầu dự kiến của dự án phát sinh tại thời điểm đầu kì, đầu tư
năm đầu tiên hoạt động: 6 tỷ đồng
- Tổng doanh thu hàng năm dự kiến: 2,0 tỷ đồng


- Giá trị thanh lý cuối đời dự án dự kiến: 500 triệu đồng
- Tổng chi phí hàng năm dự kiến:
Năm
Chi phí (tỷ đồng)

1
0,7

2
0,8

3
1,0

4
1,0

5
0,9

6
0,8

- Tỉ suất chiết khấu: 12%/năm


- Thời gian hoạt động của dự án là 6 năm.
Biết rằng các dòng doanh thu, chi phí và giá trị thanh lý phát sinh vào cùng thời
điểm là cuối năm.
Yêu cầu:
a) Tính NPV.
b) Tính B/C.
c) Trích 5 tỉ vốn đầu tư ban đầu mua máy móc thiết bị. Khấu hao máy móc thiết bị
theo phương pháp khấu hao đều trong 5 năm đầu hoạt động. Tính thời gian thu hồi vốn
theo phương pháp cộng dồn.
Bài 4.
Công ty chế biến thủy sản Tấn Lộc trong một năm có các số liệu sau:
- Tổng sản lượng dự kiến trong năm: 2000 tấn.
- Tổng doanh thu trong năm là: 8 tỉ đồng.
- Tổng định phí cả năm là: 1 tỉ đồng.
- Tổng biến phí là: 4 tỉ đồng.
- Khấu hao cơ bản trong năm là: 200 triệu đồng.
- Nợ phải trả trong năm: 100 triệu đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến: 250 triệu đồng.
Yêu cầu:
a) Xác định sản lượng hòa vốn và doanh thu hòa vốn tại điểm hòa vốn thông thường
b) Xác định sản lượng hòa vốn và doanh thu hòa vốn tại điểm hòa vốn tiền tệ.
c) Xác định sản lượng hòa vốn và doanh thu hòa vốn tại điểm hòa vốn trả nợ.
Bài 5.
Cho dự án đầu tư có các số liệu sau:
Tổng vốn đầu tư ban đầu của dự án là 10 tỷ đồng (trong đó đầu tư cho máy móc
thiết bị là 7 tỷ đồng), dự án được đầu tư trong một năm đầu và hoạt động trong 8 năm tiếp
theo. Khấu hao TSCĐ đều trong 7 năm đầu hoạt động là 1 tỉ đồng, lãi suất ngân hàng là
10%/ năm.


Cho các khoản tiền phát sinh cùng vào thời điểm cuối năm. Lợi nhuận thuần trong
các năm như sau:
Năm
1
2
3
4
5
6
7
Lợi nhuận thuần
1,3
1,8
0,7
1,2
2,5
1,4
1,2
(tỷ đồng)
Yêu cầu: Xác định thời hạn thu hồi vốn của dự án theo hai phương pháp sau:
a. Phương pháp trừ dần.
b. Phương pháp cộng dồn.

8
1,5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×