Tải bản đầy đủ

ẢNH HƯỞNG CỦA AGAR VÀ MỘT SỐ CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG TRONG MÔI TRƯỜNG VI NHÂN GIỐNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CÂY LAN GẤM (Anoectochilus formosanus Hayata)

hưởng của NAA tới khả năng hình thành và phát triển
rễ của lan gấm
Title: TN3

Function: ANOVA-1
Data case no. 1 to 15
One way ANOVA grouped over variable 1 (NT)
with values from 1 to 5.

Thời gian phát sinh rễ
Variable 2 (NGAYRARE)

A N A L Y S I S
O F
V A R I A N C E
T A B L E
Degrees of
Sum of
Mean
Freedom
Squares

Square
F-value
Prob.
--------------------------------------------------------------------------Between
4
340.933
85.233
98.346
0.0000
Within
10
8.667
0.867
--------------------------------------------------------------------------Total
14
349.600
Coefficient of Variation = 3.40%
Chi-square = 1.511
Number of Degrees of Freedom = 4
Approximate significance = 0.825

Phân hạng thời gian phát sinh rễ
Error Mean Square = 0.8670
Error Degrees of Freedom = 10
No. of observations to calculate a mean = 3
Least Significant Difference Test
LSD value = 2.409
at alpha = 0.010
Original Order
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean

1
2
3
4
5=
=
=
=
=

34.00
30.00
27.00
24.00
21.00

Ranked Order
A
B
C
D
E

Mean
Mean
Mean
Mean
Mean

1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

34.00
30.00
27.00
24.00
21.00

A
B
C
D
E

Số rễ 45 NSC
Variable 2 (SORE)

A N A L Y S I S
O F
V A R I A N C E
T A B L E
Degrees of
Sum of
Mean
Freedom
Squares
Square
F-value
Prob.
--------------------------------------------------------------------------Between
4
8.507
2.127
79.750
0.0000
Within
10
0.267
0.027

94


--------------------------------------------------------------------------Total
14
8.773
Coefficient of Variation = 6.45%
Chi-square = 1.635
Number of Degrees of Freedom = 4
Approximate significance = 0.803

Phân hạng số rễ 45 NSC
Error Mean Square = 0.02700
Error Degrees of Freedom = 10
No. of observations to calculate a mean = 3
Least Significant Difference Test
LSD value = 0.4252
at alpha = 0.010
Original Order
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean

1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

1.400
1.900
2.900
3.500
2.900

Ranked Order
D
C
B
A
B

Mean
Mean
Mean
Mean
Mean

4
3
5
2
1

=
=
=
=
=

3.500
2.900
2.900
1.900
1.400

A
B
B
C
D

Số rễ 55 NSC
Variable 2 (SORE)
A N A L Y S I S
O F
V A R I A N C E
T A B L E
Degrees of
Sum of
Mean
Freedom
Squares
Square
F-value
Prob.
--------------------------------------------------------------------------Between
4
12.587
3.147
168.571
0.0000
Within
10
0.187
0.019
--------------------------------------------------------------------------Total
14
12.773
Coefficient of Variation = 4.36%
Chi-square = 0.973
Number of Degrees of Freedom = 4
Approximate significance = 0.914

Phân hạng số rễ 55 NSC
Error Mean Square = 0.01900
Error Degrees of Freedom = 10
No. of observations to calculate a mean = 3
Least Significant Difference Test
LSD value = 0.3567
at alpha = 0.010
Original Order
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean

1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

1.700
2.700
3.500
4.400
3.700

Ranked Order
D
C
B
A
B

Mean
Mean
Mean
Mean
Mean

4
5
3
2
1

95

=
=
=
=
=

4.400
3.700
3.500
2.700
1.700

A
B
B
C
D


Số rễ 65 NSC
Variable 2 (SORE)

A N A L Y S I S
O F
V A R I A N C E
T A B L E
Degrees of
Sum of
Mean
Freedom
Squares
Square
F-value
Prob.
--------------------------------------------------------------------------Between
4
15.589
3.897
146.150
0.0000
Within
10
0.267
0.027
--------------------------------------------------------------------------Total
14
15.856
Coefficient of Variation = 4.49%
Chi-square = 1.635
Number of Degrees of Freedom = 4
Approximate significance = 0.803

Phân hạng số rễ 65 NSC
Error Mean Square = 0.02700
Error Degrees of Freedom = 10
No. of observations to calculate a mean = 3
Least Significant Difference Test
LSD value = 0.4252
at alpha = 0.010
Original Order
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean

1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

2.000
3.300
3.900
5.100
3.900

Ranked Order
D
C
B
A
B

Mean
Mean
Mean
Mean
Mean

4
3
5
2
1

=
=
=
=
=

5.100
3.900
3.900
3.300
2.000

A
B
B
C
D

Chiều dài rễ 45 NSC
Variable 2 (DAIRE)

A N A L Y S I S
O F
V A R I A N C E
T A B L E
Degrees of
Sum of
Mean
Freedom
Squares
Square
F-value
Prob.
--------------------------------------------------------------------------Between
4
16.405
4.101
295.765
0.0000
Within
10
0.139
0.014
--------------------------------------------------------------------------Total
14
16.544
Coefficient of Variation = 2.01%
Chi-square = 5.544
Number of Degrees of Freedom = 4
Approximate significance = 0.236

96


Phân hạng chiều dài rễ 45 NSC
Error Mean Square = 0.01400
Error Degrees of Freedom = 10
No. of observations to calculate a mean = 3
Least Significant Difference Test
LSD value = 0.3062
at alpha = 0.010
Original Order
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean

1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

4.130
5.350
6.350
7.220
6.250

Ranked Order
D
C
B
A
B

Mean
Mean
Mean
Mean
Mean

4
3
5
2
1

=
=
=
=
=

7.220
6.350
6.250
5.350
4.130

A
B
B
C
D

Chiều dài rễ 55 NSC
Variable 2 (DAIRE)
A N A L Y S I S
O F
V A R I A N C E
T A B L E
Degrees of
Sum of
Mean
Freedom
Squares
Square
F-value
Prob.
--------------------------------------------------------------------------Between
4
59.214
14.804
106.910
0.0000
Within
10
1.385
0.138
--------------------------------------------------------------------------Total
14
60.599
Coefficient of Variation = 4.41%
Chi-square = 4.128
Number of Degrees of Freedom = 4
Approximate significance = 0.389

Phân hạng chiều dài rễ 55 NSC
Error Mean Square = 0.1380
Error Degrees of Freedom = 10
No. of observations to calculate a mean = 3
Least Significant Difference Test
LSD value = 0.9613
at alpha = 0.010
Original Order
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean

1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

5.330
7.400
9.040
11.29
9.170

Ranked Order
D
C
B
A
B

Mean
Mean
Mean
Mean
Mean

4
5
3
2
1

97

=
=
=
=
=

11.29
9.170
9.040
7.400
5.330

A
B
B
C
D


Chiều dài rễ 65 NSC
Variable 2 (DAIRE)
A N A L Y S I S
O F
V A R I A N C E
T A B L E
Degrees of
Sum of
Mean
Freedom
Squares
Square
F-value
Prob.
--------------------------------------------------------------------------Between
4
111.740
27.935
183.204
0.0000
Within
10
1.525
0.152
--------------------------------------------------------------------------Total
14
113.265
Coefficient of Variation = 3.82%
Chi-square = 6.775
Number of Degrees of Freedom = 4
Approximate significance = 0.148

Phân hạng chiều dài rễ 65 NSC
Error Mean Square = 0.1520
Error Degrees of Freedom = 10
No. of observations to calculate a mean = 3
Least Significant Difference Test
LSD value = 1.009
at alpha = 0.010
Original Order
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean

1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

6.070
9.030
11.35
14.38
10.30

Ranked Order
E
D
B
A
C

Mean
Mean
Mean
Mean
Mean

4
3
5
2
1

98

=
=
=
=
=

14.38
11.35
10.30
9.030
6.070

A
B
C
D
ETài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×