Tải bản đầy đủ

Bai 33hoan thanh CNTS o chau au

1- Cuộc đấu tranh thống nhất Đức
a, Tình hình nước Đức trước khi thống nhất
+ Giữa thế
kỷbày
XIX,
mộtĐức
nước
nông
Trình
tìnhĐức
hìnhtừnước
trước
khinghiệp
thốngnước
nhất công
?
đã trở thành
nghiệp.
+ Nước Đức bị chia thành nhiều vương quốc nhỏ,
cản trở sự phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa.Đức bị chia thành nhiều
vương quốc nhỏ


1- Cuộc đấu tranh thống nhất Đức
a, Tình hình nước Đức trước khi thống nhất
b, Qúa trình thống nhất Đức
- Quá trình
nhất
Đức
được
thực
hiện
Trìnhthống
bày Qúa
trình
thống
nhất
Đức
? bằng con
đường chiến tranh "từ trên xuống", thông qua vai trò
của quý tộc quân phiệt Phổ,đại diện là Bi-xmác.


Bi-xmác (1815-1898)


1- Cuộc đấu tranh thống nhất Đức
a. Tình hình nước Đức trước khi thống nhất
b, Quá trình thống nhất Đức
+ Năm 1864, Đức gây chiến tranh với Đan Mạch
+ Năm 1866, Đức gây chiến tranh với Áo, thành
lập một liên bang Bắc Đức.


1- Cuộc đấu tranh thống nhất Đức
a. Tình hình nước Đức trước khi thống nhất
b, Qúa trình thống nhất Đức
+ Năm 1870 -1871, Đức gây chiến với Pháp thu


phục được các bang miền Nam hoàn toàn thống
nhất đất nước.


Lược đồ quá trình thống nhất nước Đức


Bi-xmác thành
Thủ tướng

Ngày 18/1/1871, thành lập đế chế Đức, Vin-hem I
lên ngôi Hoàng đế, Bi-xmác thành Thủ tướng


Vua Vin-hem I


Theo hiến pháp 4/1871, Nước Đức là một liên
bang gồm 22 bang và 3 thành phố tự do.


1- Cuộc đấu tranh thống nhất Đức
a, Tình hình nước Đức trước khi thống nhất
b, Qúa trình thống nhất Đức
c, Ý nghĩa
- Việc thống nhất nước Đức mang tính chất một
cuộc Cách mạng tư sản, tạo điều kiện cho kinh tế
tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ ở Đức.


1- Cuộc đấu tranh thống nhất Đức
a, Tình hình nước Đức trước khi thống nhất
b, Qúa trình thống nhất Đức
c, Ý nghĩa
d, Tính chất

?? Nêu tính chất của của đấu tranh thống nhất
nước Đức?


1- Cuộc đấu tranh thống nhất Đức
d, Tính chất
- Đây là một cuộc Cách mạng tư sản
- Tạo điều kiện cho kinh tế tư bản cách mạng phát triển
mạnh mẽ ở Đức.
- Ở Đức do sự thỏa hiệp của giai cấp tư sản và quý tộc phong
kiến, giai cấp vô sản chưa đủ trưởng thành để tiến hành thống
nhất đất nước bằng con đường Cách mạng - con đường "Từ
dưới lên", quá trình thống nhất đất nước được thực hiện bằng
con đường chiến tranh vương triều - "Từ trên xuống", thông
qua quí tộc Phổ - đại diện là Bi-xmác.


1- Cuộc đấu tranh thống nhất Đức
Thời gian
1864

1866
1870 -1871
Đầu 1871
Tháng 4/1871

Sự kiện chính

Đức gây chiến tranh với Đan Mạch
Đức gây chiến tranh với Áo
Đức gây chiến tranh với Pháp
Thành lập đế chế Đức
Ban hành hiến pháp mới


1- Cuộc đấu tranh thống nhất Đức
2- Cuộc đấu tranh thống nhất I-ta-Li-a
3- Nội chiến ở Mĩ (1861-1865)
a, Tình hình Mĩ trước khi nội chiến
+ GiữaTrình
thế kỷ
lãnhMĩ
thổtrước
Mĩ đã
bàyXIX,
tình hình
khimở
nộirộng
chiếnđến
? bờ
Thái Bình Dương, bao gồm 30 bang. Miền Bắc
phát triển nền công nghiệp tư bản chủ nghĩa. Miền
Nam phát triển kinh tế đồn điền dự trên sự bóc lột
sức lao động của nô lệ.


Lược đồ Mĩ, Giữa thế kỷ XIX


NỘI CHIẾN MĨ (1861-1865)
Miền Bắc, phát triển
kinh tế Công nghiệp
TBCN

Miền Nam phát triển
kinh tế đồn điền.


Miền Bắc phát triển nền công nghiệp tư bản chủ nghĩa


Miền Nam phát triển nền nông nghiệp


Miền Nam kinh tế đồn điền nhờ vào bóc lột nô lệ


Miền Nam kinh tế đồn điền trồng bông,
mía, thuốc lá…do chủ nô bóc lột nô lệ


1- Cuộc đấu tranh thống nhất Đức
2- Cuộc đấu tranh thống nhất I-ta-Li-a
3- Nội chiến ở Mĩ
a, Tình hình Mĩ trước khi nội chiến
+ Sự tồn tai của chế độ nô lệ cản trở nền kinh tế tư
bản chủ nghĩa phát triển. Mâu thuẫn giữa tư sản,
trại chủ ở Miền Bắc với chủ nô ở Miền Nam ngày
càng gay gắt


1- Cuộc đấu tranh thống nhất Đức
2- Cuộc đấu tranh thống nhất I-ta-Li-a
3- Nội chiến ở Mĩ (1861-1865)
a, Tình hình Mĩ trước khi nội chiến
b, Diễn biến cuộc nội chiến
+ Ngày 12/4/1861, nội chiến bùng nổ
+ Ngày 01/1/1863 , Lincôn ra sắc lệnh bãi bỏ chế
độ nô lệ


Lin-côn đại diện Đảng Cộng hoà


Ngày 1/1/1863, Lincôn duyệt tuyên ngôn giải phóng nô lê


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×