Tải bản đầy đủ

ToChuc1 tochuc duan m7

TỔ CHỨC DỰ ÁN
1. CẤU TRÚC TỔ CHỨC
2. NHÓM DỰ ÁN
3. LÃNH ĐẠO


TỔ CHỨC

• Mục tiêu

• Cấu trúc

•Nhiều người


CẤU TRÚC TỔ CHỨC
• TỔ CHỨC:
Một nhóm người được sắp xếp theo một trật tự nhất
định để có thể cùng phối hợp hoạt động với nhau để
đạt đến mục tiêu của tổ chức
• CẤU TRÚC TỔ CHỨC:

Thể hiện qui định phân chia sắp xếp các bộ phận và
mối quan hệ quyến hạn
Một kiểu mẫu được đặt ra để phối hợp hoạt động
giữa các đơn vị trong tổ chức


TỔ CHỨC VÀ CẤU TRÚC TỔ CHỨC
• Không có thổ chức tốt hay xấu mà chỉ có tổ
chức thích hợp hay không thích hợp
• Trong mỗi tổ chức, mỗi thành viên phải được
xác định rõ ràng về trách nhiệm
• Trách nhiệm (Accountability)
• Quyền hạn (Authority, Power)
• Bổn phận/nhiệm vụ
(Responsibility/Obligation)
Trách nhiệm = Quyền hạn + Nhiệm vụ


CẤU TRÚC TỔ CHỨC
Phân loại cấu trúc tổ chức:
A Theo quan hệ cơ học (Mechanic)
A1.Theo mối quan hệ quyền hạn
A2.Theo cách chia bộ phận (Department)
B. Theo quan hệ hữu cơ (Organic):


CẤU TRÚC TỔ CHỨC
A. Theo quan hệ cơ học (hành chính)
(Mechanic):
A1.Theo mối quan hệ quyền hạn:
a) Trực tuyến
b) Trực tuyến-tham mưu
c) Trực tuyến –chức năng


CÁC LOẠI CẤU TRÚC TỔ CHỨC
A2.Theo cách chia bộ phận
a)
b)
c)


d)
e)
f)
g)

Theo chức năng
Theo sản phẩm
Theo dự án
Theo vùng địa lý
Theo khách hàng
Theo thời gian (ca, kíp,,)B. Theo quan hệ hữu cơ (Organic):
• Cấu trúc đơn giản
• Cấu trúc ma trận(dự án)
• Tổ chức SBU
• Cấu trúc mạng


PHÂN LOẠI CẤU TRÚC TỔ CHỨC
• Cấu trúc tổ chức dạng chức năng
• Cấu trúc tổ chức dạng dự án
• Cấu trúc tổ chức dạng ma trận


Phân loại cấu trúc


Phân loại cấu trúc


Phân loại cấu trúc


CÁC LOẠI CẤU TRÚC TỔ CHỨC DỰ ÁN
(Phổ biến)
• Cấu trúc tổ chức dạng chức năng
• Cấu trúc tổ chức dạng dự án
• Cấu trúc tổ chức dạng ma trận


TỔ CHỨC DỰ ÁN
• Tổ chức dự án không chính thức (Informal):
môt nhóm hoạt đông như môt dự án nhưng
không công bố chính thức
(dứ án nhỏ, ngắn hạn, ít phức tạp.)
• Tổ chức dự án chính thức (Formal)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×