Tải bản đầy đủ

ToChuc2 sodo tochuc m7

hợp
i

h
P

Phó GĐ
Tài chính

Chủ tịch/
Giám đốc

Phó GĐ
Marketing

Khuyến mãi

Bán hàng
.....
Nghiên cứu
thị trường


Phó GĐ
Sản xuất

Phó GĐ
Kỹ thuật

Sản xuất
Kiểm soát
chất lượng
.....
Quản lý
tồn kho

Hình 3.2: Cấu trúc tổ chức dạng chức năng

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật cơ
.....
Thiết kế


Chủ tịch/
Giám đốc
Kỹ thuật
Sản xuất
Tiếp thị

Phó GD
Dự án 1

Phó GD
Dự án 2

….

Phó GD
Dự án n


Kỹ thuật

Kỹ thuật

Kỹ thuật

Sản xuất
……

Sản xuất
……

Sản xuất
……

Tiếp thị

Tiếp thị

Tiếp thị

Hình 3.4: Cấu trúc tổ chức dạng dự án


Chủ tịch/
Giám đốc

Phó GĐ
Tài chính

Phó GĐ
Marketing

Phó GĐ
Sản xuất

Phó GĐ
Kỹ thuật

Phó GĐ QL
các dự án

GD dự án 1

GD dự án 2

GD dự án 3
Hình 3.3: Cấu trúc tổ chức dạng ma trận


Cấu trúc định
Cấu trúc
hướng chức
chức năng năng:
“thuần túy” Một người cam
kết cho mỗi dự án
(Yếu)

0

1

Chia xẻ dữ liệu
Chia xẻ nguồn lực
Ít phức tạp
1 loại công nghệ

Cấu trúc định
hướng dự án:
Nhóm dự án có
sự hỗ trợ của
chức năng
(Mạnh)

...

5

90

Công nghệ hỗn hợp
Tổ chức không đặc
biêt
Muốn giảm chi phí

Cấu trúc
dự án
“thuần túy”

99
Cần phản hồi nhanh
Nhiều loại Công nghệ
Phức tạp
Nguồn lực nhỏ
Ít ổn định

100


Cao

Theo
Chức năng

Theo
Ma trận

Theo
Dự án

Thẩm
quyền
Nhà
QLDA

Thấp
Phổ của các kiểu tổ chức
Cty về các
tiện ích
(Utility)
(Điện,nước)
(vận hành thường xuyên)

Công ty
Xây dựng

(Theo dự án)


Phát triển lĩnh vực Quản lý dự án
Cổ điển (Conventional)

Hiên đai (Modern)

Vài loại công nghê
Tuần tự từng chức năng
Chú trọng vào kỹ năng kỹ
thuật

Nhiều loại công nghê
Kỹ thuật cùng thời
Chú trọng vào quan hê con
người


Xây dựng tổ/nhóm/đội dự án
• Bao gồm nhiều tổ (team), làm việc dưới
sự quản lý của nhà QLDA
– Không nên đông quá (dưới 10 người)
– Xác định rõ mối quan hệ “ai báo cáo ai”
– Lập ma trận trách nhiệm

• Mỗi tổ dự án có thể lấy người từ các
phòng, ban khác nhau


Ma trận trách nhiệm

n

A
B
C
D
E
F

Công
viêc

X

Y

Z

A
P
I
C

A
I
P
R

A
R
Không
KhôngC
R

C

A (Approving): Xét duyêt
P (Performing): Thực
hiên
R (Reviewing): Thẩm

P
C (Contributing): Tham gia đóng
góp
I (Informing): Báo cáo


Sơ đồ tổ/nhóm/đội dự án
Nhà
QLDA

Ban
QLDA

Nhóm bảo
Trợ

Tổ 1

Thành
viên 1

Thành
viên 2

Thành
viên 3

Tổ 2

Thành
viên 4

Thành
viên 5

Thành
viên 6

Thành
viên 7

Thành
viên 8


Nhà bảo trợ
(hoặc ban chỉ đạo)

Nhà quản lý dự án

Trưởng
nhóm/tổ
Thành viên nhóm

Trưởng
nhóm/tổ
Thành viên nhómTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×