Tải bản đầy đủ

TAI LIEU KHOI TAO DOANH NGHIEP

Tài liệu khởi tạo doanh nghiệp

B

B
B
C
C

C
C
C
C
C
C

C
C
C
C


C

Bản mô tả công việc và Tiêu chuẩn công việc được xây Dựng không nhằm
những mục đích nào Dưới đây:
Buổi phỏng vấn mang tính chất trao đổi, người phỏng vấn giữ vai trò định
hướng để các ứng viên bộc lộ hết các ưu điểm – hạn chế và tiềm năng trong
công việc là nội Dung của phương pháp phỏng vấn nào Dưới đây:
Bảo hiểm xã hội mang lại cho người lao động, Doanh nghiệp và Nhà nước
những lợi ích nào Dưới đây:
Các bước trong quy trình tuyển chọn nguồn nhân lực:
Các căn cứ nào sau đây là một trong những căn cứ được sử dụng để doanh
nghiệp đặt mức giá cạnh tranh với các doanh nghiệp khác?
Các doanh nghiệp mới khởi sự nên đặt giá cho sản phẩm dịch vụ của mình
như thế nào?
Các doanh nghiệp nên làm như thế nào để phát huy thật hiệu quả vai trò
của đội ngũ cố vấn của doanh nghiệp:
Các doanh nhân tích lũy kiến thức và kỹ năng chủ yếu không thông qua
con
nào?hóa được sản xuất với số lượng rất lớn, đa dạng về chủng
Các đường
loại hàng
loại, địa bàn tiêu thụ rất rộng thường thích hợp với phương thức phân phối
nào?
Các ngân hàng và các tổ chức tín Dụng thường yêu cầu hồ sơ tín Dụng phải
đảm bảo những phần nào Dưới đây:
Các nhà đầu tư thường quan tâm nhất tới những khía cạnh nào sau đây của
một đề án kinh doanh?
Các nhân tố nào sau đây ảnh hưởng đến chu kỳ sống (Vòng đời) của công
nghệ?
Các phương pháp phỏng vấn có những đặc điểm chung nào Dưới đây:
Các phương pháp xác định nhu cầu tuyển Dụng được sử Dụng để xác định
nhu cầu tuyển Dụng trong giai đoạn nào Dưới đây:
Các quỹ đầu tư mạo hiểm không thực hiện những hoạt động nào Dưới đây:
Các tài sản nào Dưới đây thuộc đối tượng chịu thuế trước bạ phải nộp lệ
phí trước bạ trước khi đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử Dụng tại Cơ
quan Nhà nước có thẩm quyền:
1

D) Làm cơ sở để đào tạo, phát triển, thuyên chuyển, cho
thôi việc…


C) Phỏng vấn không có hướng Dẫn.

D) Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng
D) Phương án (2) và (3)
B) Sự so sánh của khách hàng về giá cả và giá trị giữa
các sản phẩm tương đương.
D) Đặt giá trong khoảng giữa một bên là giá quá thấp
không có lời và một bên là giá quá cao không có mức cầu
nào.
A) Tùy vào thời điểm và đặc thù kinh doanh của doanh
nghiệp
D) Các thông tin mà đối thủ cạnh tranh cung cấp.
C) Phân phối qua người bán buôn.
D) Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng
B) Tóm tắt, ý tưởng, marketing, tài chính.
C) Đặc điểm của công nghệ, tác dụng của công nghệ đối
với sản xuất, tình hình thị trường sản phẩm và công nghệ
thay thế.
D) Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng.
A) Ngắn hạn
A) Đầu tư vào các Doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn
nhằm thu lợi nhuận
D) Nhà đất, phương tiện vận tải, súng săn, súng thể thao


Tài liệu khởi tạo doanh nghiệp

C
C

Các nguồn tuyển Dụng nhân sự Doanh nghiệp có thể đến từ các nguồn chủ
yếu nào sau đây:
Cố vấn kỹ thuật cần thiết trong những trường hợp nào?

CH Chủ doanh nghiệp tư nhân:
CH Chu kỳ sống của công nghệ bao gồm các giai đoạn nào?
Chủ sở hữu công ty cổ phần (công ty đại chúng) có những đặc điểm nào
CH sau đây?
CH Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:
Coi con người là một loại công cụ lao động, một yếu tố đầu vào của quá
CO trình sản xuất là tư tưởng của học thuyết và trường phái nào Dưới đây:
CÔ Cố vấn pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp không qua vấn đề nào?
CÔ Công ty hợp danh có những đặc điểm nào nổi bật?
CÔ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:
D Dịch vụ khách hàng bao gồm những dịch vụ nào?
D Dịch vụ khách hàng rất quan trọng đối với:
Đ Đặc trưng cơ bản nhất của công việc quản lý là:
Đánh giá cao và khai thác tốt nhất tiềm năng của nhân sự trong Doanh
nghiệp là quan điểm nổi bật của tư tưởng và trường phái lý thuyết nào
Đ Dưới đây:
Đ Để điều hành tốt doanh nghiệp và thành công trong kinh doanh, doanh nhân
Để Dự kiến và tính toán nhu cầu sử Dụng vốn, Doanh nghiệp cần chú ý tới
Đ các loại chi phí nào Dưới đây:
Để được các Quỹ đầu tư mạo hiểm đồng ý đầu tư, Doanh nhân cần phải
Đ chú ý những vấn đề nào Dưới đây:
Để nhận được trợ cấp thất nghiệp, người lao động cần đáp ứng những điều
Đ kiện nào Dưới đây:
Để tăng thêm tiện ích cho người sử dụng, Danh thiếp có thể kết hợp với
Đ những mục đích nào Dưới đây:
2

C) Từ bên trong hoặc bên ngoài Doanh nghiệp.
B) Nhà lãnh đạo cần tư vấn sâu về chuyên môn, kỹ thuật.
A) chỉ được phép thành lập duy nhất một doanh nghiệp
tư nhân.
B) Ra đời, phát triển, chín muồi, suy thoái
C) Mối quan hệ giữa các cổ đông là mối quan hệ đối vốn.
C) chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi phần vốn góp
vào doanh nghiệp.
A) Học thuyết X và Trường phái Cổ điển
D) Tự cá nhân đề xuất.
A) Mối quan hệ giữa các thành viên hợp danh là mối
quan hệ đối nhân.
B) có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng
nhận ĐKKD.
C) Dịch vụ bán hàng và sau bán hàng.
D) Các loại hình kinh doanh dịch vụ và có tầm quan
trọng như nhau đối với tất cả các doanh nghiệp.
C) Tác động và thông qua người khác để đạt mục tiêu.
C) Học thuyết Z và trường phái Quản trị nhân sự hiện đại.

C) phải có am hiểu về ngành kinh doanh và có khả năng
sử dụng người giỏi ở các lĩnh vực khác nhau.
C) Chi phí thành lập doanh nghiệp và chi phí hoạt động
thường xuyên
D) Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng
D) Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng
B) Ghi thông tin các chi nhánh, văn phòng giao Dịch


Tài liệu khởi tạo doanh nghiệp

Để tạo động lực phi vật chất cho người lao động, Doanh nghiệp thường áp
Đ Dụng các biện pháp nào Dưới đây:

D) Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng

Để thù lao lao động là công cụ quan trọng tạo động lực cho người lao động,
Đ Doanh nghiệp cần thực hiện các vấn đề nào Dưới đây:

C) Mức lương được xây Dựng trên cơ sở mặt bằng lương
trung bình của ngành và có sự điều chỉnh thường xuyên.

Đ Địa điểm kinh doanh sẽ
Đ Điều nào sau đây KHÔNG phải là đặc trưng của kinh doanh quốc tế?
Đối với các Doanh nghiệp, về thực chất nguồn vốn từ các quỹ đầu tư mạo
Đ hiểm là:
Đ Đối với một Doanh nhân, Danh thiếp đóng vai trò nào Dưới đây:
Định hướng công việc cho nhân viên mới cần chú ý những vấn đề nào
Đ Dưới đây:
Đ Định hướng công việc có ý nghĩa như thế nào đối với Doanh nghiệp:
Đội ngũ nhân viên bán hàng có tầm quan trọng như thế nào đối với doanh
Đ nghiệp?
Đối tượng nào sau đây được coi là nguồn nhân lực nội bộ trong quá trình
tuyển Dụng:
Đ Doanh
nghiệp cần định hướng công việc như thế nào đối với nhóm nhân
viên có khả năng nhưng chỉ làm việc trong khi chờ đợi cơ hội phát triển tốt
DO hơn:
Doanh nghiệp có thể áp Dụng những phương pháp nào sau đây để xác định
DO nhu cầu tuyển Dụng trong ngắn hạn:
Doanh nghiệp có thể áp Dụng các biện pháp nào Dưới đây để cải thiện môi
DO trường làm việc của người lao động:
Doanh nghiệp đặt giá thâm nhập thị trường thường nhằm những mục đích
DO nào?
Doanh nghiệp sử Dụng các căn cứ nào sau đây để xác định nhu cầu tuyển
DO Dụng:
DO Doanh nghiệp định giá đấu thầu định giá như thế nào?
Doanh nghiệp không nên làm gì khi tiếp đón ban đầu và phỏng vấn sơ bộ
DO các ứng viên tham gia quá trình tuyển Dụng:

3

C) rất quan trọng đối với doanh nghiệp nhưng ở mỗi lĩnh
vực, mỗi ngành kinh doanh lại có những tiêu chí khác
nhau.Kinh doanh quốc tế buộc phải diễn ra trong môi
C)
trường kinh doanh ổn định.
B) Nguồn vốn đầu tư
C) Giới thiệu Danh tính và một số thông tin quan trọng
về Doanh nghiệp.
D) Thời điểm, mục đích và cách thức định hướng.
C) Giúp Doanh nghiệp chủ động trong việc Duy trì và
phát triển nguồn nhân lực.
A) Cầu nối sản phẩm, doanh nghiệp với khách hàng.
A) Người lao động đang làm việc cho Doanh nghiệp
nhưng ở vị trí công việc không phù hợp
C) Định hướng vào hiệu quả công việc và đạt được các
mục tiêu đặt ra.
D) Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng.
D) Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng
D) Mở rộng thị phần, mở rộng thì trường tiêu dùng sản
phẩm và ngăn cản các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn.
D) Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng.
C) Định giá thấp hơn giá của đối thủ cạnh tranh..
A) Chỉ loại bỏ các ứng viên không phù hợp sau khi đã
cân nhắc và đánh giá qua một vài bước


Tài liệu khởi tạo doanh nghiệp

Doanh nghiệp nhỏ, Doanh nghiệp mới khởi sự có thể tổ chức mạng lưới
DO phân phối theo những phương thức nào Dưới đây:
Doanh nghiệp thường tổ chức hoạt động khuyến mại nhằm mục đích chủ
DO yếu nào?
DO Doanh nghiệp tư nhân có những đặc điểm nổi bật nào dưới đây?
Doanh nhân cần có những phẩm chất gì để có thể nắm bắt và tận dụng triệt
DO để những cơ hội kinh doanh đến với mình ?
Doanh nhân cần có thái độ như thế nào khi phải đối mặt với những thất bại
DO trên thương trường?

DO Doanh nhân cần khả năng tư duy sáng tạo và hiệu quả để làm gì?
Doanh nhân có thể tạo ra sự khác biệt và gây ấn tượng cho đối tác thông
DO qua Danh thiếp của mình bằng những cách nào Dưới đây:
DO Doanh nhân là người:
DO Doanh nhân thành công trong kinh doanh là người:
G Giám đốc điều hành (Chief Executive Officer - CEO) được hiểu là:
Hàng hóa tiêu dùng, được sản xuất hàng loạt, địa bàn tiêu thụ rộng thường
H thích hợp với phương thức phân phối nào?
Hình thức bảo hiểm nào Dưới đây là hình thức bảo hiểm nhằm đưa ra một
khoản hỗ trợ tài chính tạm thời Dành cho những người bị mất việc và đáp
H ứng đủ yêu cầu:
Hình thức bảo hiểm nào Dưới đây là hình thức bảo hiểm trong lĩnh vực
chăm sóc sức khỏe, không Vì: mục đích lợi nhuận, Do Nhà nước tổ chức
H thực hiện:
Hình thức quảng cáo phối hợp thường được sử dụng nhằm mục đích nào
H sau đây?

D) Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng
A) Quảng bá thương hiệu và khuyến khích người tiêu
dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ.
B) Khả năng kiểm soát hoạt động rất caod chỉ có một cá
nhân duy nhất làm chủ.
D) Có niềm tin, kiên trì và biết học hỏi từ những sai lầm.
B) Tỉnh táo, lắng nghe và giữ tinh thần lạc quan.
D) Nhận diện cơ hội và đối phó với các thách thức, khác
biệt hóa sản phẩm, dịch vụ, chiến lược cạnh tranh để thu
lợi nhuận cao và tránh đối đầu trực tiếp.
D) Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng.
C) tự bỏ vốn ra kinh doanh và tự điều hành hoạt động
kinh doanh của mình.
D) chủ động chuẩn bị nhiều phương án, ra quyết định
tiến – lui hợp lý, có nghị lực và lòng quyết tâm.
A) nhà lãnh đạo cao nhất trong doanh nghiệp.
B) Phân phối qua người bán lẻ.
C) Bảo hiểm thất nghiệp.

B) Bảo hiểm y tế

B) Quảng cáo nhiều hơn với chi phí thấp hơn.
C) Chi phí cao, không phù hợp với những doanh nghiệp
có khả năng tài chính hạn chế.
D) Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng

H Hình thức quảng cáo trên truyền hình có những hạn chế nào?
H Hình thức quảng cáo trực tuyến có những ưu điểm nào sau đây:

4


Tài liệu khởi tạo doanh nghiệp

H Hộ kinh doanh cá thể có những đặc điểm nào?
Hộ kinh doanh cá thể đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh ở
H cấp nào?
H Hoạt động kinh doanh quốc tế bao gồm hoạt động nào?
Hiện tượng lượng tiền vào Doanh nghiệp (số thu) nhỏ hơn lượng tiền ra
H khỏi Doanh nghiệp (số chi) đến hạn tiềm ẩn rủi ro nào Dưới đây:
Hoạt động nào dưới đây có thể được coi là sự sáng tạo trong kinh doanh
H của doanh nghiệp?
Huy động nguồn vốn vay từ bạn bè, gia đình, người thân vào kinh Doanh
H có thể có những hạn chế nào Dưới đây:
H Hợp đồng quản lý thuộc hình thức kinh doanh nào sau đây?
Kết quả của hoạt động nào Dưới đây là căn cứ quan trọng để lựa chọn, bố
K trí và đánh giá kết quả công việc của người lao động:
K
K
KH
KH
KH
KH

KH
KH
KH
KH

Kiểu dáng công nghiệp là thuật ngữ gắn với những sản phẩm nào dưới đây?
Kinh doanh quốc tế KHÔNG hình thành trên các cơ sở nào?
Khả năng của nhà cung cấp thuộc môi trường nào sau đây?
Khả năng mặc cả của khách hàng thuộc môi trường nào sau đây?
Khát vọng làm giàu của doanh nhân được thể hiện như thế nào?
Khi cần vốn để kinh Doanh, Doanh nghiệp cần cân nhắc, tính toán những
vấn đề nào Dưới đây:
Khi khối lượng hàng hóa vận chuyển nhiều; cần sử dụng các thiết bị vận
chuyển chuyên dụng; cần vận chuyển nhanh chóng, an toàn thì doanh
nghiệp thường lựa chọn phương thức vận chuyển nào?
Khi khởi sự kinh Doanh, thông thường các Doanh nhân sẽ huy động trước
tiên nguồn vốn nào Dưới đây:
Khi khởi sự kinh Doanh, việc sử Dụng nguồn vốn của các thành viên sáng
lập có những ưu điểm nào Dưới đây:
Khi lựa chọn công nghệ, các doanh nghiệp có xu hướng lựa chọn công
nghệ nào?

Khi lựa chọn đối tác kinh Doanh, Doanh nghiệp cần phải nắm được những
KH thông tin nào Dưới đây:

5

A) Do một cá nhân, một nhóm người hoặc một hộ gia
đình làm chủ.
B) Ở cấp huyện.
D) Xuất nhập khẩu, đầu từ trực tiếp và đầu tư tài chính.
A) Rủi ro thanh khoản
B) Đưa ra những ý tưởng, giải pháp kinh doanh mới và
hữu ích.
D) Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng.
B) Thương mại dịch vụ.
A) Phân tích công việc
A) Sản phẩm hữu hình.
D)
B)
C)
B)
D)

Nhu cầu khai thác nguồn tài nguyên sẵn có.
Môi trường cạnh tranh.
Môi trường cạnh tranh.
Làm giàu bằng con đường chính đáng.
Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng

A) Tự vận chuyển

A) Vốn của thành viên sáng lập
D) Không chịu áp lực về thời hạn thanh toán, về chi phí
vốn vay và về chia sẻ quyển sở hữu Doanh nghiệp.
C) Lựa chọn công nghệ tối ưu với điều kiện cụ thể của
từng doanh nghiệp.
D) Các thông tin cơ bản về đối tác kinh Doanh; Đạo đức,
kỹ năng và kinh nghiệm; Khả năng tài chính, quản trị điều
hành...


Tài liệu khởi tạo doanh nghiệp

KH Khi nghiên cứu môi trường ở trạng thái tĩnh, môi trường chia thành
Khi phân tích áp lực từ khách hàng là một điều kiện quan trọng để hiện
KH thực hóa ý tưởng, vấn đề nào sau đây cần được chú ý đặc biệt?
Khi phân tích sản phẩm hiện đang có mặt trên thị trường, cần chú trọng
phân tích vấn đề nào sau đây để tạo sự khác biệt lớn nhất giữa các doanh
KH nghiệp cùng kinh doanh một loại sản phẩm?
Khi sử Dụng nguồn vốn của chính mình vào kinh Doanh, các Doanh nhân
không
có những
lợithiếp,
thế nào
KH Khi
thiết
kế Danh
cầnDưới
phảiđây:
tránh thể hiện theo cách thức nào Dưới
KH đây:
Khi thực hiện phân tích công việc, Doanh nghiệp cần tránh tiến hành công
KH việc theo cách thức nào sau đây:
Khi xây dựng trang web, để tăng tính hiệu quả và khả năng thu hút khách
KH hàng, doanh nghiệp cần chú ý những vấn đề nào?
KH Khi xây dựng trang web, doanh nghiệp nên lựa chọn cách thức nào?
Khởi sự kinh doanh bằng hình thức nhượng quyền thương mại có những ưu
KH điểm nào?
Khi lựa chọn loại hình Doanh nghiệp, Doanh nhân cân nhắc những vấn đề
KH nào Dưới đây:
L
L
L

L

L

Lao động của doanh nhân là lao động quản lý vì: doanh nhân:
Loại thuế nào Dưới đây đánh vào pháp nhân có thu nhập từ hoạt động sản
xuất, kinh Doanh:
Loại thuế nào Dưới đây được Nhà nước sử Dụng như một công cụ để điều
tiết hoạt động thương mại quốc tế:
Loại thuế nào Dưới đây đánh vào người tiêu Dùng nhưng Do người sản
xuất nộp hộ thông qua việc tính gộp vào giá bán, thuế đánh vào phần giá trị
tăng thêm qua mỗi khâu của quá trình sản xuất kinh Doanh:
Loại thuế nào Dưới đây là thuế định ngạch, mức thu phân theo bậc, thường
Dựa vào số vốn đăng ký kinh Doanh, Doanh thu hoặc giá trị gia tăng của
năm kế trước:

6

A) môi trường địa lý, chính trị, pháp luật, kinh tế, văn
hoá, thể chế
B) Khả năng chi trả của khách hàng.
D) Dịch vụ bán hàng và sau bán hàng.

C) Doanh nhân có toàn quyền quyết định việc tăng hay
giảm vốn cho hoạt động kinh Doanh.
C) Màu sắc sặc sỡ, nổi bật, ấn tượng.
B) Lần lượt phân tích từng công việc cụ thể để đảm bảo
tính chính xác và hiệu quả
C) Thiết kế đơn giản, tính năng mạnh, nhiều tiện ích và
phù hợp với các loại hình kinh doanh.
C) Nên đưa ra ý tưởng và yêu cầu cụ thể rồi đi thuê để
tập trung nguồn lực vào kinh doanh.
C) Được quyền phân phối sản phẩm và sử dụng uy tín
thương hiệu vào kinh doanh.
D) Đặc trưng ngành nghề kinh Doanh; Số lượng thành
viên và mối quan hệ giữa các thành viên; Xu thế hội nhập
và nhu cầu mở rộng hoạt động kinh Doanh trong tương
lai.".
D) Đạt mục tiêu kinh doanh thông qua việc tác động tới
các thành viên khác trong doanh nghiệp.
B) Thuế thu nhập Doanh nghiệp
D) Thuế xuất – nhập khẩu
C) Thuế giá trị gia tăng.

A) Thuế môn bài


Tài liệu khởi tạo doanh nghiệp

Lựa quảng cáo cho chính doanh nghiệp thay vì quảng cáo từng sản phẩm
L không mang lại cho doanh nghiệp lợi ích nào dưới đây?
M Mối quan hệ đối vốn giữa các chủ sở hữu:
M Môi trường làm việc có tác động tới tâm lý người lao động như thế nào:
M Một phân khúc thị trường hiệu quả phải có đặc điểm nào sau đây?
Một phương án công nghệ tối ưu đối với doanh nghiệp phải đáp ứng những
M tiêu chí nào?
M Một trong những lý do giúp doanh nhân thành công là:
Mục đích của việc nghiên cứu thị trường đối với một doanh nghiệp mới
M khởi sự:
Mức thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phụ thuộc vào những yếu tố nào Dưới
M đây:
Mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn cần được thiết lập theo nguyên tắc
M nào dưới đây?
Năng lực lãnh đạo và tạo dựng ekip làm việc được xây dựng dựa trên nền
N tảng nào dưới đây?
Nền kinh tế có đặc điểm nào Dưới đây thường tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với
N Doanh nghiệp:
N Nội dung của phương pháp đặt giá “hớt váng” gồm có những nội dung nào?
Nội dung nào dưới đây không thể hiện quan điểm hiện đại khi chọn nhà
N cung cấp?
Nội dung nào dưới đây thể hiện quan điểm truyền thống lựa chọn nhà cung
N cấp?
Nhằm tránh tính chủ quan khi đánh giá đồng thời đánh giá được tính linh
hoạt và khả năng phản ứng đồng thời của các ứng viên, Doanh nghiệp sử
N Dụng phương pháp phỏng vấn nào Dưới đây:
Ngân hàng yêu cầu Doanh nghiệp phải có tài sản thế chấp khi đề nghị vay
NG vốn Vì: những lý Do nào Dưới đây:
Ngay cả khi đã tìm hiểu kỹ đối tác, việc hợp tác vẫn có thể tiềm ẩn những
NG rủi ro nào Dưới đây:

7

B) Đảm bảo sự an toàn cao cho doanh nghiệp trong
trường hợp có rủi ro.
C) phụ thuộc vào phần vốn góp của họ vào doanh nghiệp.
D) Tác động rất lớn tới tâm lý người lao động và hiệu
quả công việc.
B) Có thể đánh giá được độ lớn và các đặc điểm chính
D) Phù hợp về mặt kỹ thuật, đảm bảo tính hiệu quả và
tính khả thi.
C) Có khả năng và chuẩn bị các điều kiện để đón nhận
cơ hội.
B) hiểu để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tốt
hơn nhu cầu của khách hàng mục tiêu.
D) Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng
B) Thiết lập mục tiêu dài hạn trước làm cơ sở cho mục
tiêu ngắn hạn.
C) Nhà lãnh đạo có tầm nhìn, niềm tin và khả năng lôi
cuốn người khác.
A) Nền kinh tế yếu
B) Đặt giá cao sau đó giảm dần để thỏa mãn các phân
khúc khác nhạy cảm hơn về giá.
D) Có nguồn vốn lớn.
A) Thường xuyên lựa chọn và thay đổi nhà cung cấp, đề
cao tiêu chí giá rẻ
C) Phỏng vấn theo hội đồng

B) Là tài sản đảm bảo cho khoản vay trong trường hợp
Doanh nghiệp không có khả năng thanh toán
D) Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng


Tài liệu khởi tạo doanh nghiệp

Nghệ thuật trong kinh doanh được đánh giá không thông qua các phương
NG diện nào sau đây?
NG Nghệ thuật trong kinh doanh là:
NG Nghiên cứu thị trường được hiểu là quá trình:
Nghiên cứu một nhóm khách hàng mẫu đại diện từ đó đưa ra các kết luận
chung về nhu cầu của khách hàng mục tiêu là nội dung của phương pháp
NG điều tra thị trường nào sau đây?
Ngoài các nội Dung cụ thể về công việc (như mô tả chi tiết, mục đích, trách
nhiệm, kết quả), Bản mô tả công việc có thể còn chứa đựng những nội
NG Dung nào Dưới đây:
Ngoài việc tư vấn thành lập Doanh nghiệp, các luật sư trợ giúp Doanh
NG nghiệp trong những vấn đề cụ thể nào Dưới đây:
Người nhận nhượng quyền thương mại phát triển khu vực (Area
NG Development Franchise) không có quyền nào?
NG Người sáng lập doanh nghiệp không phải là đối tượng nào sau đây?
NG Người sáng lập doanh nghiệp:
NG Nguồn nhân lực nội bộ không có ưu điểm nào Dưới đây:
Nguồn nhân lực từ bên ngoài Doanh nghiệp có những ưu điểm nào Dưới
NG đây:
Nguồn vốn từ ngân hàng và các tổ chức tín Dụng có những ưu điểm nào
NG Dưới đây:
Nguồn vốn từ ngân hàng và các tổ chức tín Dụng có những ưu điểm nào
NG Dưới đây:
Nguồn vốn vay từ bạn bè, gia đình, người thân có những ưu điểm nào Dưới
NG đây:
Nguồn vốn vay từ bạn bè, gia đình, người thân có những ưu điểm nào Dưới
NG đây:
Nguồn vốn vay từ các ngân hàng và các tổ chức tín Dụng có những hạn chế
NG nào Dưới đây:
8

D) Bản năng con người
A) Sự điêu luyện, sáng tạo và hiệu quả trong điều hành
hoạt động kinh doanh .
C) thu thập, phân tích và lưu giữ thông tin về khách
hàng, đối thủ cạnh tranh, thị trường.
C) Phương pháp điều tra, khảo sát.

D) Trách nhiệm quả lý, giám sát, tiêu chuẩn công việc,
môi trường và điều kiện làm việc.
D) Tư vấn đăng ký sở hữu trí tuệ; Nhượng quyền thương
mại; Soạn thảo, thẩm định, rà soát, chỉnh sửa các loại hợp
đồng kinh tế.
C) Được quyền bán lại Franchise cho đối tác khác trong
khu vực mình kiểm soát.
D) Người cho vay vốn.
D) trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp hoặc có
thể thuê thêm người điều hành doanh nghiệp.
C) Tránh được các xung đột trong nội bộ Doanh
nghiệp.(3)
B) Kiến thức, kỹ năng, phong cách làm việc mới, tránh
tư Duy theo lối mòn
D) Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng.
A) Khối lượng vốn lớn
D) Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng.
A) Khả năng huy động Dễ Dàng
D) Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng.


Tài liệu khởi tạo doanh nghiệp

NH Nhà cung cấp có vai trò như thế nào đối với hoạt động của doanh nghiệp?
Nhà lãnh đạo cần đặc biệt chú trọng việc định hướng công việc đối với
NH nhóm nhân viên nào Dưới đây:
Nhận định nào dưới đây chưa thể hiện chính xác mục tiêu của việc phân
NH tích môi trường kinh doanh quốc tế?
Nhận định nào dưới đây về mối quan hệ giữa chu kỳ sống của công nghệ và
NH chu kỳ sống của sản phẩm là chính xác?
Nhận định nào sau đây không phải là xu hướng vận động của thị trường thế
NH giới?
NH Nhãn hiệu hàng hóa là:
Nhân lực có chất lượng cao, có tay nghề và kinh nghiệm phù hợp với công
việc nhưng chi phí và rủi ro cao là đặc điểm của nguồn nhân lực nào Dưới
NH đây:
Nhân tố nào Dưới đây có thể khiến môi trường chính trị trở tiềm ẩn nhiểu
NH rủi ro hơn đối với Doanh nghiệp:
Nhân tố nào Dưới đây có thể khiến môi trường pháp lý tiềm ẩn nhiều rủi ro
NH hơn đối với Doanh nghiệp:
Nhóm yếu tố nào Dưới đây ảnh hưởng chính đến thù lao của người lao
NH động trong Doanh nghiệp:
Nhu cầu tuyển Dụng thực sự của Doanh nghiệp mới khởi sự thường xuất
NH hiện khi nào:
Những biện pháp nào Dưới đây có thể khiến khách hàng giữ Danh thiếp
của Doanh
lâu tế
hơnnào
hoặc
giữ để
thiệunộp
chothuế
bạn bè:
NH Những
chủnghiệp
thể kinh
Dưới
đâygiới
không
thu nhập Doanh
NH nghiệp:
NH Những đặc điểm nào sau đây chỉ có ở loại hình công ty cổ phần?
Những lý do nào dưới đây khiến doanh nghiệp cần phải duy trì một lực
NH lượng khách hàng trung thành?
Những nguyên nhân nào thuờng không cải thiện được hoạt động sản xuất
NH kinh doanh tốt hơn trong ngắn hạn dài hạn?

9

C) Họ có thể tạo thuận lợi hoặc khó khăn cho doanh
nghiệp tùy thuộc vào mối quan hệ giữa doanh nghiệp và
nhà cung cấp.
D) Tất cả các đáp án đã nêu đều sai
A) Phải chỉ ra được lợi nhuận của công ty.
D) Phụ thuộc vào sự ra đời của công nghệ thay thế.
C) Giảm tỷ trọng sản phẩm công nghiệp chế biến.
C) Từ ngữ, hình ảnh, màu sắc hoặc sự kết hợp các yếu tố
này.
D) Nguồn nhân lực từ các đối thủ cạnh tranh.

D) Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng
D) Hệ thống văn bản pháp luật được xây Dựng thiếu
minh bạch; Hệ thống hành pháp kém hiệu quả; Hệ thống
tư pháp không đáng tin cậy.
C) Nhóm các yếu tố thuộc về công việc.
C) Khối lượng công việc quá lớn hoặc công việc đòi hỏi
các kỹ năng riêng biệt.
D) Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng
C) Các hộ kinh Doanh cá thể.
B) Được phép phát hành cổ phiếu.
B) Gắn bó và tạo nguồn doanh thu ổn định cho doanh
nghiệp.
D) Kinh doanh các sản phẩm thuộc thị trường cạnh tranh
hoàn hảo.


Tài liệu khởi tạo doanh nghiệp

Những nhân tố nào Dưới đây có thể khiến môi trường xã hội tiềm ẩn nhiều
ro hơn
vớicấu
Doanh
nghiệp:
NH rủi
Những
rủi đối
ro từ
trúc xã
hội, cấu trúc Dân số, Dân cư, sự thay đổi trong
chuẩn mực giá trị, trong hành vi con người… thuộc môi trường nào Dưới
NH đây:
NH Những sáng tạo trong kinh doanh không đem lại những lợi ích gì?
Những yếu tố nào Dưới đây không ảnh hưởng tới thù lao của người lao
NH động trong Doanh nghiệp:

C) Tỷ lệ Dân số trẻ thấp, tỷ lệ phụ thuộc cao.

NH Những yếu tố nào Dưới đây ảnh hưởng tới mức thù lao của người lao động:
Những hiện tượng nào Dưới đây không tiềm ẩn rủi ro tài chính đối với hoạt
NH động sản xuất kinh Doanh của Doanh nghiệp:
Những yếu tố nào sau đây thường không được sử dụng để phân đoạn thị
NH trường người tiêu dùng?

D) Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng

PH Phân khúc thị trường của doanh nghiệp nhằm mục đích nào dưới đây?
PH Phần tóm tắt của một đề án kinh doanh nên được trình bày như thế nào?
Phương pháp định giá dựa trên người mua sử dụng những căn cứ nào sau
PH đây để tính giá hàng hóa, dịch vụ?
PH Phương pháp đặt giá mồi nhử được sử dụng nhằm mục đích nào?
PH Phương pháp đặt giá cạnh tranh có những đặc điểm chính nào?
Phương pháp đặt giá “hớt váng” phù hợp với những thị trường mục tiêu có
PH đặc điểm nào?
PH Phương pháp định giá dựa trên phí tổn có những đặc điểm nào sau đây?
Phương pháp định giá theo dòng tiền chiết khấu (DCF) có đặc điểm nào
PH dưới đây?
PH Phương pháp định giá theo giá trị sổ sách (P/B) có đặc điểm nào Dưới đây:
Phương pháp lãnh đạo nào sau đây không chỉ giúp phát huy được năng lực
và tính chủ động của nhân viên dưới quyền mà còn giúp cho nhà lãnh đạo
PH tập trung năng lực vào những công việc trọng yếu?

10

B) Môi trường xã hội
D) Làm thiệt hại cộng đồng xung quanh
D) Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.

D) Tất cả các đáp án đã nêu đều sai
D) Giá cả của các loại hàng hóa.
A) Chia thị trường tổng thể thành nhiều thị trường nhỏ
hơn với những khách hàng có nhu cầu giống nhau.
C) Chứa đựng những điểm chắt lọc, chủ yếu nhất của đề
án.
B) Sự cảm nhận về giá trị của người mua.
C) Đạt doanh thu và lợi nhuận mục tiêu trên sản phẩm
thay thế hoặc đi kèm.
A) Tương đối phổ biến, an toàn, hiệu quả không cao, có
khả năng bị bắt chước.
B) Dung lượng thị trường mục tiêu đủ lớn và khách hàng
mục tiêu không nhạy cảm về giá.
A) Chưa tính đến nhu cầu và mức độ cạnh tranh trên thị
trường.
A) Đã tính đến giá trị thời gian của tiền.
B) Chưa tính đến giá trị tài sản vô hình của Doanh nghiệp
A) Phương pháp phân quyền.


Tài liệu khởi tạo doanh nghiệp

Phương pháp trắc nghiệm trong tuyển chọn thường được sử Dụng nhằm
PH mục đích kiểm tra các ứng viên về những thông tin nào Dưới đây:
Phỏng vấn bởi người lãnh đạo trực tiếp được thực hiện không nhằm những
PH mục đích nào Dưới đây:
PH Phương thức phân phối trực tiếp không có đặc điểm nào dưới đây?
Q Quy trình tuyển Dụng bao gồm các bước công việc cơ bản nào sau đây:

R

Rủi ro từ môi trường tự nhiên có những đặc điểm nào Dưới đây:

R

S

Rủi ro từ môi trường tự nhiên:
So với thương mại truyền thống, hoạt động thương mại điện tử có những
đặc điểm cơ bản nào?
Số thuế xuất nhập khẩu phải nộp phụ thuộc vào những yếu tố nào Dưới đây:
So với việc xây Dựng bộ phận pháp chế, việc sử Dụng luật sư còn mang lại
những lợi ích cụ thể nào Dưới đây:

S

Sự cần thiết của việc đăng ký nhãn hiệu hay bản quyền với Cục Sở hữu Trí
tuệ Việt Nam:

S
S

S
S
S

S

S
T

Sự hình thành và phát triển tầng lớp doanh nhân ở Việt Nam:
Sự hỗ trợ về pháp lý từ phía các luật sư bao gồm những hoạt động cụ thể
nào Dưới đây:
Sự phát triển của khoa học kỹ thuật có ảnh hưởng như thế nào đến chu kỳ
sống (Vòng đời) của công nghệ?
Sự thiếu minh bạch trong ba lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp là
những nguyên nhân Dẫn đến rủi ro cho Doanh nghiệp từ môi trường nào
Dưới đây:
Sự thiếu vắng các thiết chế để bảo vệ quyền tự Do, Dân chủ, quyền sở hữu
tài sản của người Dân nói chung, Doanh nghiệp nói riêng là rủi ro từ môi
trường nào Dưới đây:
Tại sao các doanh nghiệp ngày càng có xu hướng thể hiện nhiều hơn trách
nhiệm của mình với cộng đồng?
11

D) Tố chất tâm lý, những khả năng và kỹ năng đặc biệt.
D) Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
C) Dễ tăng quy mô và mở rộng mạng lưới tiêu thụ.
D) Phân tích công việc, xác định nhu cầu và tìm kiếm
nguồn tuyển Dụng, tiến hành quy trình tuyển chọn.
D) Bất ngờ, khó Dự đoán chính xác; Thiệt hại trên quy
mô lớp; Tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội,
nhiều ngành kinh Doanh.
C) Có thể Dự báo để chủ động đối phó nhằm giảm bớt
thiệt hại.
D) Tiến hành nhanh, hiệu quả, tiết kiệm chi phí và thời
gian, mở rộng không gian kinh doanh.
D) Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng
D) Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng
D) đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp đối với tài sản
hữu hình của doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí và tránh các
rắc rối về sau.
A) Phụ thuộc vào cơ chế quản lý kinh tế và quan niệm
của xã hội về doanh nhân.
D) Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng
A) Khoa học kỹ thuật càng phát triển vòng đời công
nghệ càng ngắn
C) Môi trường pháp lý.

B) Môi trường chính trị

D) Xu hướng kinh doanh bền vững và đồng thời cũng
mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.


Tài liệu khởi tạo doanh nghiệp

T
T
T
T
T

Tại sao hoạt động tư vấn pháp lý ngày càng có tầm quan trọng đối với
Doanh nghiệp:
Tại sao nhiều doanh nhân không được đào tạo bài bản nhưng vẫn rất thành
công trên thương trường:
Tại Việt Nam, theo quy định của pháp luật hiện hành, thuế môn bài được
thu theo năm, mức thu phân theo bậc, căn cứ vào yếu tố nào Dưới đây:
Tên thương mại là:
Tại sao quyền sở hữu và quyền điều hành doanh nghiệp lại có xu hướng
tách bạch?

T

Tên doanh nghiệp cần được cân nhắc và lựa chọn kỹ lưỡng vì lý do nào?

T
T
T
T

Tại sao doanh nghiệp cần có cố vấn marketing?
Tên gọi của doanh nghiệp phải bao gồm hai thành tố nào?
Tên gọi của doanh nghiệp phải đáp ứng những yêu cầu nào?
Tư duy sáng tạo và hiệu quả của doanh nhân đem lại

T

Tỷ trọng hàng tồn kho được duy trì như thế nào?

T Tỷ trọng hàng tồn kho trong doanh nghiệp:
TH Thành công trong việc xâm nhập thị trường toàn cầu là gì?
TH Thù lao lao động bao gồm các bộ phận nào Dưới đây:
TH Thuế tiêu thụ đặc biệt được đề ra nhằm mục đích nào Dưới đây:
TH Thuế giá trị gia tăng có các mức thuế suất nào Dưới đây:
TH Thực chất, việc phân tích công việc là thực hiện hoạt động nào Dưới đây:
Trường hợp nào Dưới đây Doanh nghiệp vẫn được tiếp tục sử Dụng con
TR Dấu đã đăng ký:

12

D) Hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ và hoàn thiện;
Các quy định trong kinh Doanh quốc tế ngày càng phức
tạp; Các tranh chấp pháp lý xảy ra ngày càng nhiều.
C) bản năng kinh doanh bẩm sinh cộng với ý thức tự học
hỏi và quá trình tích lũy không ngừng.
C) Số vốn đăng ký kinh doanh và Doanh thu hoặc giá trị
gia tăng của năm kế trước.
B) Tên mà cá nhân hay tổ chức sử dụng để kinh doanh.
B) Do quy mô và mức độ phức tạp trong quản lý tăng lên.
D) Là yếu tố khác biệt giữa các doanh nghiệp cùng
ngành nghề kinh doanh,tên phải đảm bảo nhiều yêu cầu
mang tính khoa học, nghệ thuật và pháp lý.
C) Cần tạo hình ảnh đẹp, chuyên nghiệp trước công
chúng và tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm.
B) Loại hình và tên riêng của doanh nghiệp.
A) Ngắn gọn, dễ nhớ, đúng luật và tạo được ấn tượng tốt.
B) chi phí thấp, không phức tạp nhưng hiệu quả cao.
B) Tỷ trọng hàng tồn kho tùy thuộc vào dự báo về sự
biến động thị trường và chiến lược kinh doanh của doanh
nghiệp
D) Phụ thuộc vào lĩnh vực hoạt động, ngành nghề và
chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
D) Nâng cao mức sống.
D) Thù lao cơ bản, các khuyến khích, các phúc lợi.
D) Tăng thu ngân sách và hạn chế việc tiêu Dùng một số
loại hàng hóa, Dịch vụ nhất định.
C) Áp Dụng ba mức thuế là 0%, 5% và 10%.
B) Xác định quyền hạn, trách nhiệm, kỹ năng theo yêu
cầu công việc
D) Tất cả các đáp án đã nêu đều sai


Tài liệu khởi tạo doanh nghiệp

Trong một Doanh nghiệp mới khởi sự, để có thể quản lý tốt công việc và
tạo động lực cho nhân viên, nhà lãnh đạo không cần những tiêu chuẩn nào
TR Dưới đây:
Trong các loại hình kinh doanh thương mại điện tử, những loại hình nào
TR chiếm tỷ trọng lớn và có phạm vi ảnh hưởng rộng?
Trong Doanh nghiệp mới khởi sự, Doanh nhân thường phải đối mặt với
TR những vấn đề nào Dưới đây liên quan đến chi phí kinh Doanh:
Trong Doanh
nghiệp,
lựchàng
phi vật
có tầm
nào:
TR Trong
hồ sơ tín
Dụng,động
ngân
cănchất
cứ vào
nội quan
Dungtrọng
nào như
Dướithế
đây
để
đánh giá mức độ rủi ro của phương án / Dự án kinh Doanh đối với ngân
TR hàng:
Trong hồ sơ tín Dụng, ngân hàng căn cứ vào nội Dung nào Dưới đây để
TR đánh giá kết quả kinh Doanh của Doanh nghiệp trước khi vay vốn:
Trong hồ sơ tín Dụng, ngân hàng căn cứ vào nội Dung nào Dưới đây để
TR đánh giá tính khả thi của phương án /Dự án kinh Doanh:
Trong hồ sơ xin việc, ngoài việc loại bỏ các ứng viên có chuyên môn
không phù hợp hoặc kết quả học tập quá kém, Doanh nghiệp thường loại
TR bỏ các ứng viên có những lỗi nào Dưới đây:
Trong việc tổ chức cửa hàng, công việc cụ thể nào dưới đây đòi hỏi sự sáng
tạo và phải truyền tải được một thông điệp thống nhất nhằm tạo nên sức
TR hấp dẫn đối với khách hàng
V Vai trò của marketing đối với Doanh nghiệp được thể hiện như thế nào:
V Việc đăng ký sử dụng tên thương mại:
Việc đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thực hiện tại cơ quan
V đăng ký kinh doanh ở cấp nào?
Việc Doanh nghiệp đề nghị khách hàng tài trợ cho hoạt động kinh Doanh
V của mình là nội Dung của hình thức huy động vốn nào Dưới đây:
Việc Doanh nghiệp nợ tiền hoặc trả góp khi mua các loại máy móc thiết bị,
V nguyên vật liệu là nội Dung của hình thức huy động vốn nào Dưới đây:
Việc doanh nghiệp quảng cáo đồng thời các thương hiệu sản phẩm mình sở
V hữu không mang lại những lợi ích nào?

13

D) Tất cả các đáp án đã nêu đều sai

C) Loại hình B2B và B2C.
D) Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng
C) Rất cần thiết, công cụ vật chất và công cụ phi vật chất
bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau.
C) Hồ sơ đảm bảo khoản vay.
D) Hồ sơ tài chính
B) Hồ sơ khoản vay
D) Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng

A) thiết kế không gian chung của cửa hàng.

D) Cầu nối Doanh nghiệp với khách hàng, hỗ trợ hoạt
động bán hàng
B) không thực hiện được do việc sở hữu được xác lập
trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó.
C) Ở cấp tỉnh.
B) Bán hàng trả trước
C) Chiếm Dụng vốn của nhà cung cấp.
C) Tiết kiệm chi phí quảng cáo, tiếp thị.


Tài liệu khởi tạo doanh nghiệp

V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V

Việc Doanh nghiệp sử Dụng máy móc, thiết bị mới được mua bởi một
Doanh nghiệp khác và có nghĩa vụ trả cho Doanh nghiệp đó một khoản tiền
định kỳ bao gồm lãi và một phần nợ gốc là nội Dung của hình thức huy
động vốn nào Dưới đây:
Việc đưa ra những nguyên tắc, mệnh lệnh mang tính chất cưỡng bức, bắt
buộc thực hiện là nội dung của phương pháp lãnh đạo nào dưới đây?
Việc duy trì sự nhất quán trong thông điệp marketing mang lại những lợi
ích nào?
Việc giảm các đầu mối quản lý, xác định lại nhiệm vụ, chức năng của từng
bộ phận, bố trí, sắp xếp, nâng cao năng lực của từng vị trí công việc là nội
dung của hoạt động tái cấu trúc nào?
Việc kiểm tra các tên gọi đã được đăng ký có tầm quan trọng như thế nào
đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp?
Việc kiểm tra ý nghĩa của tên gọi có tầm quan trọng như thế nào đối với
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp?
Việc lựa chọn địa điểm kinh doanh có tầm quan trọng như thế nào đối với
các doanh nghiệp nói chung?
Việc lựa chọn địa điểm kinh doanh có tầm quan trọng như thế nào đối với
các doanh nghiệp nói chung?
Việc lựa chọn đối tác là một Doanh nghiệp lớn trong ngành hoặc một lĩnh
vực kinh Doanh có thế sử Dụng Dịch vụ lẫn nhau để tìm kiếm nguồn vốn
cho kinh Doanh là nội Dung của hình thức huy động vốn nào Dưới đây:
Việc sử Dụng con Dấu của Doanh nghiệp phải tuân theo những quy định
cụ thể nào Dưới đây:
Việc lựa chọn loại hình Doanh nghiệp có tầm quan trọng như thế nào Dưới
đây:

Việc lựa chọn, thiết kế hoặc cải tiến một quy trình công nghệ cần phải đáp
V ứng các yêu cầu nào Dưới đây:
V Việc mô tả khách hàng mục tiêu nhằm mục đích nào sau đây?

D) Thuê tài chính

B) Phương pháp hành chính.
B) Tránh làm khách hàng mục tiêu xao lãng và tăng số
lượng khách hàng trung thành.
B) Tái cấu trúc tổ chức.

A) Tránh sự trùng lặp, nhầm lẫn với các doanh nghiệp đã
đăng ký trước đó.
C) Tránh gây hiểu nhầm do sự khác biệt về ngôn ngữ,
văn hóa và tôn giáo.
B) Rất quan trọng vì vấn để ổn định lâu dài, chi phí và
hiệu quả kinh doanh.
B) Rất quan trọng vì vấn để ổn định lâu dài, chi phí và
hiệu quả kinh doanh.
A) Đầu tư chiến lược

A) Mỗi Doanh nghiệp chỉ được sử Dụng Duy nhất một
con Dấu.
D) Rất quan trọng Vì: việc lựa chọn loại hình Doanh
nghiệp không phù hợp có thể gây ra những rắc rối về sau
D) Tính chất tiên tiến của công nghệ, chất lượng sản
phẩm và giảm lao động chân tay, cải thiện điều kiện lao
động.
C) Chỉ rõ đối tượng khách hàng và liệt kê các đặc điểm
cụ thể.
B) Càng cụ thể, chi tiết càng tốt để khách hàng dễ hình
dung.

V Việc tiến hành mô tả sản phẩm nên được thực hiện như thế nào?

14


Tài liệu khởi tạo doanh nghiệp

V Việc mô tả thị trường mục tiêu nhằm mục đích nào sau đây?
Việc nghiên cứu thị trường và thương hiệu của đối thủ cạnh tranh có tác
V dụng gì đối với việc đặt tên doanh nghiệp?
Việc thiết kế nghiên cứu có vai trò như thế nào trong cả quá trình nghiên
V cứu thị trường?
Việc tiếp đón ban đầu phỏng vấn sơ bộ nhằm mục đích chủ yếu nào Dưới
V đây:
Việc tìm kiếm và sử Dụng nguồn vốn từ các Quỹ đầu tư mạo hiểm mang lại
V cho Doanh nghiệp những lợi ích gì:
Việc tìm và sử dụng sự hỗ trợ từ các cố vấn của các doanh nhân xuất phát
V từ những nguyên nhân nào dưới đây?
V Việc trang bị máy móc thiết bị văn phòng nhằm mục đích nào?
Việc xác định lại tầm nhìn, mục tiêu cụ thể cho doanh nghiệp, đồng thời
điều chỉnh lại cơ cấu thị trường, khách hàng, sản phẩm dịch vụ của doanh
V nghiệp là nội dung của hoạt động tái cấu trúc nào?
Việc xây dựng chiến lược và thiết lập mục tiêu kinh doanh đối với một
V doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp mới khởi sự:
Việc xây Dựng và quảng bá thông điệp marketing nhằm mục tiêu nào sau
V đây:
Yếu tố nào không phải là yếu tố quyết định tạo ra sự thành công trong kinh
Y doanh của các doanh nhân?

15

A) Xác định phân khúc thị trường mà doanh nghiệp lựa
chọn.
B) Định hướng tên gọi phù hợp với ngành kinh doanh,
thị trường mà doanh nghiệp hướng đến.
D) Rất quan trọng, quyết định đến thành công của quá
trình nghiên cứu.
C) Sàng lọc các ứng viên phù hợp để tiết kiệm thời gian
và chi phí tuyển Dụng.
C) Nguồn vốn lớn theo cam kết được thực hiện căn cứ
trên kết quả kinh Doanh cụ thể của Doanh nghiệp.
B) Cần những tư vấn chuyên sâu trong một số lĩnh vực
khi ra các quyết định quan trọng.
B) Hỗ trợ và nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý
doanh nghiệp.
A) Tái cấu trúc chiến lược.

A) Rất cần thiết để phân bổ nguồn lực hạn chế của
doanh nghiệp một cách hợp lý.
D) Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng
D) Dành toàn bộ thời gian vào công việc.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×