Tải bản đầy đủ

Quy trinh quan ly thiet bi thu nghiem

CÔNG TY DỊCH VỤ SỬA CHỮA
CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN EVNGENCO 3

PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA ĐIỆN - TỰ ĐỘNG PHÚ MỸ

QUY TRÌNH QUẢN LÝ
DỤNG CỤ ĐO
VÀ THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM
MÃ HIỆU : QT07QL009
ISO 9001:2015

Bà Rịa - Vũng Tàu, tháng

năm 2017


CÔNG TY DỊCH VỤ SỬA CHỮA
CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN EVNGENCO 3
Tài liệu:

Mã hiệu tài liệu:


QT07QL009
Tập tin:

QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỤNG CỤ
ĐO VÀ THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM
Mục ISO:

Ban hành lần thứ:

7.1.5

QT quan ly DCĐ va TBTN
Ngày hiệu lực:

2; …/…/2017

Sử dụng hiệu lực:

…./…./2017
Trang số:

2/9

NGƯỜI ĐƯỢC PHÂN PHỐI:
1. Giám đốc
2. Phó Giám đốc
3. Đại diện Lãnh đạo về chất lượng
4. Phòng Kỹ thuật
5. Phân xưởng Sửa chữa Điện - Tự động Phú Mỹ

01
03
01
01
03

CHỦ TRÌ SOẠN THẢO: Phân xưởng Sửa chữa Điện - Tự động Phú Mỹ
NGƯỜI LẬP
NGƯỜI KIỂM TRA


Chữ ký:

Chữ ký:

Họ và tên: Lê Chí Nhân
Chức vụ: Tổ trưởng Tổ KT-AT

Họ và tên: Lê Văn Thịnh
Chức vụ: Quản đốc PXSCĐ-PM

THAM GIA XEM XÉT VÀ GÓP Ý KIẾN:
1. Ban chỉ đạo quản lý và cải tiến chất lượng
2. Phòng Kỹ thuật
NGƯỜI DUYỆT
Chữ ký:

Họ và tên: Trương Văn Phương
Chức vụ : Phó Giám đốc
TÓM TẮT SỬA ĐỔI:
LẦN SỬA NGÀY SỬA
1
…/…/2017

TÓM TẮT NỘI DUNG SỬA ĐỔI
Sửa đổi tài liệu liên quan


Quy trình quản lý dụng cụ đo và thiết bị
thử nghiệm
Mục ISO:

7.1.5

Ban hành lần thứ:

2;…/…/2017

Ngày hiệu lực:

…./…./2017

Mã hiệu tài liệu:

QT07QL009
Trang số:

3/ 9

Mục lục
1. Mục đích:.........................................................................................................4
2. Phạm vi áp dụng:............................................................................................4
3. Các tài liệu liên quan:....................................................................................4
4. Định nghĩa:......................................................................................................4
5. Nội dung:.........................................................................................................4
5.1 Trách nhiệm.....................................................................................................4
5.2 Quản lý dụng cụ đo và thiết bị thử nghiệm.....................................................5
5.2.1Các loại dụng cụ đo và thiết bị thử nghiệm.................................................5
5.2.2Quản lý dụng cụ đo và thiết bị thử nghiệm.................................................5
5.3 Chuẩn hóa theo chuẩn Quốc gia......................................................................6
5.4 Hiệu chuẩn.......................................................................................................6
5.4.1Thực hiện kiểm tra, hiệu chuẩn dụng cụ đo và thiết bị thử nghiệm theo kế
hoạch hay đột xuất nghi ngờ về độ chính xác..................................................6
5.4.2Hiệu chuẩn dụng cụ đo và thiết bị thử nghiệm mới....................................6
5.4.3Dụng cụ đo và thiết bị thử nghiệm sau kiểm tra, hiệu chuẩn......................6
5.4.4Nhận biết trạng thái.....................................................................................7
5.5 Vận chuyển......................................................................................................8
5.6 Bảo trì..............................................................................................................9
5.7 Kiểm tra tình hình sử dụng dụng cụ đo và thiết bị thử nghiệm......................9
5.8 Hồ sơ:..............................................................................................................9
6. Phụ lục:............................................................................................................9


Quy trình quản lý dụng cụ đo và thiết bị
thử nghiệm
Mục ISO:

7.1.5

Ban hành lần thứ:

Ngày hiệu lực:

2;…/…/2017

Mã hiệu tài liệu:

QT07QL009
Trang số:

…./…./2017

4/ 9

1. Mục đích:
Mô tả việc lập danh mục quản lý và kế hoạch sử dụng, bảo trì, hiệu chuẩn
các dụng cụ đo và thiết bị thử nghiệm của các PXSC thuộc Công ty EPS.
2. Phạm vi áp dụng:
Quy trình này áp dụng cho tất cả các dụng cụ đo và thiết bị thử nghiệm của
các PXSC Điện - Tự động thuộc Công ty EPS.
3. Các tài liệu liên quan:
- TCVN ISO 9001: 2015.
- Sổ tay chất lượng.
- Luật đo lường năm 2011.
4. Định nghĩa:
- EVNGENCO
3:
- EPS:

Tổng Công ty Phát Điện 3

- PXSCĐ-PM:

Phân xưởng Sửa chữa Điện - Tự động Phú Mỹ

- CBCNV:

Cán bộ công nhân viên

- ST:

Sổ tay chất lượng

- ISO:

International Organization for Standardization (Tổ chức
tiêu chuẩn hóa quốc tế).

Công ty Dịch vụ Sửa chữa các nhà máy điện
EVNGENCO 3

- Các dụng cụ đo và thiết bị thử nghiệm: là toàn bộ các thiết bị, dụng cụ được
sử dụng để đo đạc, kiểm tra, thử nghiệm và hiệu chuẩn.
- Tổ quản lý: là các tổ có trách nhiệm quản lý các dụng cụ đo và thiết bị thử
nghiệm.
5. Nội dung:
5.1

Trách nhiệm
- Lãnh đạo Phân xưởng có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi các tổ thực hiện
quản lý và cập nhật hồ sơ các dụng cụ đo và thiết bị thử nghiệm của các tổ.
- Tổ trưởng chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Phân xưởng về việc thiết lập
và thực hiện kế hoạch quản lý, cập nhật hồ sơ của các dụng cụ đo và thiết
bị thử nghiệm. Đồng thời, có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc việc bảo dưỡng


Quy trình quản lý dụng cụ đo và thiết bị
thử nghiệm
Mục ISO:

7.1.5

Ban hành lần thứ:

Ngày hiệu lực:

2;…/…/2017

…./…./2017

Mã hiệu tài liệu:

QT07QL009
Trang số:

5/ 9

thường xuyên theo kế hoạch kiểm tra, hiệu chuẩn đối với các dụng cụ đo và
thiết bị thử nghiệm tại tổ mình quản lý, thông báo kịp thời các thiết bị hư
hỏng, không phù hợp cho Lãnh đạo Phân xưởng.
- Nhân viên phụ trách công cụ, dụng cụ của Phân xưởng có trách nhiệm lập
kế hoạch hiệu chuẩn kiểm tra định kỳ, lập danh mục các dụng cụ đo và
thiết bị thử nghiệm. Hàng quý, kết hợp với quản đồ nghề của các tổ sử
dụng kiểm tra, rà soát và lập báo cáo gửi lãnh đạo PX.
5.2

Quản lý dụng cụ đo và thiết bị thử nghiệm

5.2.1 Các loại dụng cụ đo và thiết bị thử nghiệm
Các dụng cụ đo và thiết bị thử nghiệm được phân bổ cụ thể về từng tổ theo
Bảng danh mục các dụng cụ đo và thiết bị thử nghiệm (BM07QL009TN01).
Hàng năm, các PXSC phối hợp với Phòng Kế hoạch, Phòng Tài chính - Kế
toán, Phòng Kỹ thuật tổ chức kiểm kê các thiết bị. Bảng kiểm kê được lưu tại
nhân viên phụ trách công cụ, dụng cụ của Phân xưởng Phân xưởng và các đơn vị
liên quan.
5.2.2 Quản lý dụng cụ đo và thiết bị thử nghiệm
Tổ quản lý thiết bị phải có “Sổ quản lý , kiểm tra, hiệu chuẩn dụng cụ đo và
thiết bị thử nghiệm” (BM07QL009TN02), lập sổ cho mượn thiết bị và dụng cụ
đo (BM07QL009TN07).
Sổ quản lý kiểm tra, hiệu chuẩn dụng cụ đo và thiết bị thử nghiệm cần ghi
các thông tin sau: Tên thiết bị - dụng cụ, Mã số thiết bị, model, ngày đưa vào sử
dụng, ghi chú, cấp chính xác, nước sản xuất, chu kỳ kiểm tra/hiệu chuẩn, thang
đo, giới hạn trên, giới hạn dưới, số thứ tự, hình thức, Ngày kiểm tra/hiệu chuẩn,
nơi kiểm tra/hiệu chuẩn, tình trạng kiểm tra/hiệu chuẩn, số giấy chứng nhận.
Trong trường hợp thiết bị bị hư hỏng do nguyên nhân chủ quan, Tổ trưởng
phải xác định trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân trong nhóm công tác, trực
tiếp sử dụng dụng cụ đo và thiết bị thử nghiệm đã gây ra hư hỏng và báo cáo lên
Lãnh đạo Phân xưởng bằng văn bản để Lãnh đạo Phân xưởng có biện pháp xử lý
thích hợp. Đồng thời, Tổ trưởng phải tổ chức cuộc họp kiểm điểm bao gồm toàn
bộ các thành viên trong tổ để rút kinh nghiệm, tránh lặp lại hư hỏng thiết bị do
các nguyên nhân trên.
Trường hợp thiết bị có bất thường, hư hỏng, Tổ trưởng có trách nhiệm tìm ra
nguyên nhân (nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan) gây bất thường,


Quy trình quản lý dụng cụ đo và thiết bị
thử nghiệm
Mục ISO:

7.1.5

Ban hành lần thứ:

2;…/…/2017

Ngày hiệu lực:

Mã hiệu tài liệu:

QT07QL009
Trang số:

…./…./2017

6/ 9

hư hỏng thiết bị, từ đó tìm ra biện pháp xử lý, khắc phục hư hỏng một cách thích
hợp.
5.3

Chuẩn hóa theo chuẩn Quốc gia

5.3.1 Nguyên tắc cơ bản
Các dụng cụ đo và thiết bị thử nghiệm đều phải được kiểm tra/hiệu chuẩn
dựa trên các chuẩn đo lường Quốc gia hay Quốc tế.
Các dụng cụ đo và thiết bị thử nghiệm được kiểm tra/hiệu chuẩn nội bộ bằng
cách so sánh/hiệu chuẩn bởi thiết bị mẫu được lưu giữ tại Phân xưởng.
Các dụng cụ đo và thiết bị thử nghiệm được gửi đến đơn vị có chức năng và
đủ năng lực để kiểm tra, hiệu chuẩn.
5.3.2 Hiệu chuẩn
5.3.2.1 Thực hiện kiểm tra, hiệu chuẩn dụng cụ đo và thiết bị thử nghiệm
theo kế hoạch hay đột xuất nghi ngờ về độ chính xác
Tháng 12 hàng năm, nhân viên phụ trách công cụ, dụng cụ của Phân xưởng
lập kế hoạch kiểm tra, hiệu chuẩn dụng cụ đo và thiết bị thử nghiệm
(BM07QL009TN05) và chuyển lên Lãnh đạo Phân xưởng để báo cáo và xin ý
kiến chỉ đạo.
Căn cứ vào kế hoạch hiệu chuẩn dụng cụ đo và thiết bị thử nghiệm hoặc có
sự nghi ngờ về độ chính xác của thiết bị, tổ quản lý tiến hành:
 Hiệu chuẩn bên ngoài: các dụng cụ đo và thiết bị thử nghiệm được gửi
đến đơn vị có chức năng và đủ năng lực để kiểm tra hay hiệu chuẩn.
 Kiểm tra, hiệu chuẩn nội bộ: Dụng cụ đo và thiết bị thử nghiệm của Phân
xưởng được kiểm tra nội bộ bằng cách so sánh, hiệu chuẩn bởi mẫu, dụng
cụ đo chuẩn đã được kiểm tra, hiệu chuẩn bên ngoài.
5.3.2.2 Hiệu chuẩn dụng cụ đo và thiết bị thử nghiệm mới
Khi tiếp nhận các dụng cụ đo và thiết bị thử nghiệm mới, tổ quản lý thiết bị
phải kiểm tra thiết bị đã được hiệu chuẩn đạt yêu cầu hoặc tiến hành kiểm tra,
hiệu chuẩn nội bộ trước khi đưa vào sử dụng.
5.3.2.3 Dụng cụ đo và thiết bị thử nghiệm sau kiểm tra, hiệu chuẩn
a) Đạt:
 Đối với các dụng cụ đo và thiết bị thử nghiệm sau khi được hiệu chuẩn
bên ngoài, tổ quản lý thiết bị phải tiến hành:


Quy trình quản lý dụng cụ đo và thiết bị
thử nghiệm
Mục ISO:

Ban hành lần thứ:

7.1.5

2;…/…/2017

Ngày hiệu lực:

Mã hiệu tài liệu:

QT07QL009
Trang số:

…./…./2017

7/ 9

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài;
- Kiểm tra các chức năng;
- Kiểm tra tem hiệu chuẩn;
- Kiểm tra Giấy chứng nhận hiệu chuẩn:
 Không có thang đo có sai số vượt quá đặc tính kỹ thuật của nhà sản
xuất công bố hoặc
 Có thang đo có sai số vượt quá đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất
nhưng thiết bị vẫn đáp ứng được điều kiện của phương pháp kiểm
tra, hiệu chuẩn/thử nghiệm đang áp dụng.
- Và thực hiện đánh giá theo biểu mẫu BM07QL009TN03;
- Lưu giấy chứng nhận hiệu chuẩn và kết quả đánh giá vào hồ sơ quản lý
thiết bị.
 Đối với các dụng cụ đo và thiết bị thử nghiệm được kiểm tra, hiệu chuẩn
nội bộ: dán tem, lưu biên bản kiểm tra, hiệu chuẩn và cập nhật lý lịch thiết
bị tiếp tục đưa vào sử dụng.
b) Không đạt:
- Thiết bị hoặc một số thang đo của thiết bị có sai số vượt quá đặc tính kỹ
thuật của nhà sản xuất và không đáp ứng được điều kiện của phương pháp
kiểm tra, hiệu chuẩn/thử nghiệm đang áp dụng.
- Tổ trưởng quản lý dụng cụ đo và thiết bị thử nghiệm không đạt phải cho
ngừng sử dụng thiết bị, tìm nguyên nhân, đề xuất biện pháp xử lý thích
hợp và làm báo cáo trình Lãnh đạo Phân xưởng xin ý kiến chỉ đạo, thực
hiện.
5.3.3 Nhận biết trạng thái
Mỗi dụng cụ đo và thiết bị thử nghiệm đều được dán tem hiệu chuẩn, ghi rõ
tên và mã số để nhận biết.
Tem hiệu chuẩn là tem của đơn vị kiểm định hoặc nhãn 1/nhãn 2 đối với
trường hợp kiểm tra, hiệu chuẩn nội bộ.


Quy trình quản lý dụng cụ đo và thiết bị
thử nghiệm
Ban hành lần thứ:

PXSC ĐIỆN - TỰ ĐỘNG PHÚ MỸ

7.1.5

ĐÃ HIỆU CHUẨN
Tên thiết bị:……………………..
Mã số: …………………………...
Ngày hiệu chuẩn:………………..
Ngày hiệu chuẩn kế tiếp:……….
Người thực hiện:………………

Nhãn 1

Ngày hiệu lực:

2;…/…/2017

…./…./2017

PXSC ĐIỆN - TỰ ĐỘNG PHÚ MỸ

Mục ISO:

Mã hiệu tài liệu:

QT07QL009
Trang số:

8/ 9

KHÔNG SỬ DỤNG
Tên thiết bị:……………………...
Mã số: …………………………...
Ngày kiểm tra:…………………..
Người thực hiện:………………..

Nhãn 2

Đối với các thiết bị đo không sử dụng được phương pháp dán tem xác nhận
như ở trên, tổ quản lý thiết bị có trách nhiệm ghi số serial của nhà sản xuất vào
danh sách thiết bị đo, ghi ngày hết hạn sử dụng lên thiết bị để nhận biết tình
trạng hiệu chuẩn.
Các tổ không được phép sử dụng cụ đo và thiết bị thử nghiệm không có các
dấu hiệu nhận biết tình trạng kiểm tra, hiệu chuẩn như trên.
5.4

Vận chuyển

Khi vận chuyển các dụng cụ đo và thiết bị thử nghiệm phải tuyệt đối tuân thủ
các điều kiện môi trường, đóng gói và sắp đặt thiết bị phù hợp theo yêu cầu kỹ
thuật về bảo quản, vận chuyển của mỗi thiết bị.
5.5

Bảo trì

Về việc bảo quản, bảo trì các dụng cụ đo và thiết bị thử nghiệm phải đảm
bảo sạch sẽ, phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi phù hợp theo yêu cầu kỹ thuật
về bảo quản, bảo trì của mỗi thiết bị, hàng quý lập biên bản kiểm tra bảo trì
BM07QL009TN06 .
5.6

Báo cáo tình hình sử dụng dụng cụ đo và thiết bị thử nghiệm

Định kỳ hàng tháng, tổ trưởng các tổ phải lập báo cáo tình hình sử dụng
dụng cụ đo và thiết bị thử nghiệm trình Lãnh đạo Phân xưởng.


Quy trình quản lý dụng cụ đo và thiết bị
thử nghiệm
Mục ISO:

Ban hành lần thứ:

7.1.5

5.7

2;…/…/2017

Ngày hiệu lực:

Mã hiệu tài liệu:

QT07QL009
Trang số:

…./…./2017

9/ 9

Kiểm tra tình hình sử dụng dụng cụ đo và thiết bị thử nghiệm

Đột xuất theo lệnh của Lãnh đạo Phân xưởng, nhân viên phụ trách công cụ,
dụng cụ của Phân xưởng kiểm tra tình hình sử dụng dụng cụ đo và thiết bị thử
nghiệm của các tổ và lập báo cáo trình Lãnh đạo Phân xưởng.
6. Hồ sơ:
Hồ sơ quản lý dụng cụ đo và thiết bị thử nghiệm bao gồm:
-

Sổ quản lý kiểm tra, hiệu chuẩn thiết bị đo và thử nghiệm.

-

Danh mục thiết bị đo và thử nghiệm.

-

Kế hoạch kiểm tra hiệu chuẩn.

-

Giấy chứng nhận hiệu chuẩn.

-

Báo cáo các thiết bị đo.

-

Biên bản kiểm tra bảo trì.

-

Bảng đánh giá thiết bị sau hiệu chuẩn – kiểm tra.

7. Phụ lục:
-

BM07QL009TN01
nghiệm.

Danh mục thiết bị đo và thiết bị thử

-

BM07QL009TN02
đo và

Sổ quản lý, kiểm tra, hiệu chuẩn dụng cụ
thiết bị thử nghiệm.

-

BM07QL009TN03

Bảng đánh giá thiết bị sau hiệu chuẩn -kiểm tra.

-

BM07QL009TN04

Biên bản kiểm tra, hiệu chuẩn.

-

BM07QL009TN05
nghiệm.

-

BM07QL009TN06

Biên bản kiểm tra bảo trì.

-

BM07QL009TN07

Sổ mượn thiết bị dụng cụ.

-

BM07QL009TN08

Sổ theo dõi thiết bị ngoài hiện trường.

-

BM07QL009TN09

Biên bản giám định kỹ thuật.

Kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị đo và thửTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×