Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp nhằm xây dựng – phát huy và giữ vững đơn vị đạt chuẩn văn hóa cấp tỉnh

1- MỞ ĐẦU
1.1- Lý do chọn đề tài
Văn kiện đại hội Đảng khóa XI đã khẳng định phát triển toàn diện các lĩnh
vực văn hóa xã hội hài hòa với phát triển kinh tế. Tạo bước phát triển mạnh mẽ về
văn hóa xã hội. Tăng đầu tư của nhà nước, đồng thời đẩy mạnh, huy động các
nguồn lực của xã hội để phát triển văn hóa xã hội. Hoàn thiện hệ thống chính sách,
kết hợp chặt chẽ các mục tiêu chính sách kinh tế với các mục tiêu chính sách xã
hội, thực hiện tốt tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát
triển phù hợp với điều kiện cụ thể bảo đảm phát triển nhanh, bền vững.
Phát triển toàn diện đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, vừa phát huy những giá
trị tốt đẹp của dân tộc, vừa tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại, xử lý tốt
mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần
của xã hội, là một động lực phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.
Tập trung xây dựng đời sống, lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh,
coi trọng văn hóa trong lãnh đạo quản lý. Chú trọng xây dựng nhân cách trong
con người Việt Nam về lý tưởng, trí tuệ, đạo đức, lối sống, thể chất, lòng tự tôn
dân tộc, trách nhiệm xã hội, ý thức chấp hành pháp luật, nhất là trọng thế hệ trẻ.
Phát huy truyền thống tốt đẹp xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ,
hạnh phúc, thực hiện tốt bình đẳng giới, sự tiến bộ phụ nữ, chăm sóc, giáo dục
và bảo vệ quyền trẻ em.
Nắm bắt được tinh thần văn kiện Đại hội Đảng XI trong suốt những năm

qua đội ngũ cán bộ quản lý luôn đặt sự kiện văn hóa lên hàng đầu và luôn nắm
chặt tư tưởng văn hóa “Văn hóa là chìa khóa mở đầu cho mọi thành công” vì
văn hóa là “Thuần phong mỹ tục” văn hóa là sự hòa quyện giữa lao động và
sáng tạo. Bên cạnh đó văn hóa được tỏa sáng trong mỗi con đường, mỗi làng
quê, mỗi cơ quan đoàn thể, văn hóa có sức mạnh lan tỏa nhất là trong mỗi nhà
trường đó là “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy cô giáo là
một tấm gương sáng cho học sinh noi theo”. Văn hoá nhà trường là hệ thống
niềm tin, giá trị, chuẩn mực, thói quen và truyền thống hình thành trong quá
trình phát triển của nhà trường, được các thành viên trong nhà trường thừa
nhận, làm theo và được thể hiện trong các hình thái vật chất và tinh thần, từ đó
tạo nên bản sắc riêng cho mỗi tổ chức sư phạm.
Văn hoá nhà trường có đầy đủ đặc tính của văn hoá tổ chức song nó có
những đặc trưng riêng. Văn hoá nhà trường liên quan đến toàn bộ đời sống vật
chất, tinh thần của một nhà trường. Nó biểu hiện trước hết trong tầm nhìn, sứ
mạng, triết lý, mục tiêu, các giá trị, phong cách lãnh đạo, quản lý... bầu không
khí tâm lý. Thể hiện thành hệ thống các chuẩn mực, các giá trị, niềm tin, quy tắc
ứng xử... được xem là tốt đẹp và được mỗi người trong nhà trường chấp nhận.
Bởi Văn hoá là một thứ tài sản lớn của bất kỳ một tổ chức nào. Có không ít
người đã khẳng định: nó quyết định trường tồn của một tổ chức. Đó là ý nghĩa
và tầm quan trọng lớn nhất của văn hoá. Nó càng có ý nghĩa và tầm quan trọng
đặc biệt đối với nhà trường, bởi lẽ, tính văn hoá là một tính chất đặc thù của nhà
\


trường, hơn bất kỳ một tổ chức nào. Điều này được xác định dựa trên những căn
cứ sau:
+ Nhà trường là nơi bảo tồn vào lưu truyền các giá trị văn hoá nhân loại;
+ Nhà trường là nơi đào luyện những lớp người mới, chủ nhân gìn giữ và
sáng tạo văn hoá cho tương lai;
+ Nhà trường là nơi con người với con người (người dạy với người học)
cùng hoạt động để chiếm lĩnh các mục tiêu văn hoá, theo những cách thức văn
hoá, dựa trên những phương tiện văn hoá, trong môi trường văn hoá đại diện cho
mỗi vùng, miền, địa phương.
Vì vậy đối với trường học đạt chuẩn văn hóa được xem như một trong
những tiêu chí thi đua quan trọng của nhà trường. Văn hóa ngày càng có vai trò
quyết định trong sự phát triển của mỗi cá nhân và cộng đồng, văn hóa không chỉ
ảnh hưởng đến môi trường, phẩm chất đạo đức của một tổ chức mà còn tác động
đến những hành vi, ứng xử đạo đức của tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên.
Sống trong môi trường văn hóa mỗi con người được coi trọng, được cổ vũ
hoàn thành công việc và công nhận sự thành công của mỗi người.


Bản thân tôi quan tâm đến vấn đề xây dựng một đơn vị đạt chuẩn văn hóa
và giữ vững danh hiệu đó bởi: Là một Hiệu trưởng tôi ý thức được tầm quan
trọng của việc vun trồng, nuôi dưỡng văn hóa, góp phần nâng cao uy tín, thương
hiệu của nhà trường, xây dựng nhà trường phát triển ổn định, bền vững. Và khi
đã đạt được danh hiệu Cơ quan văn hóa thì việc phát huy, nuôi dưỡng danh hiệu
đó như thế nào cho hiệu quả
Từ những lý do trên, tôi đã lựa chọn đề tài: “Một số biện pháp nhằm
“Xây dựng – phát huy và giữ vững đơn vị đạt chuẩn văn hóa cấp Tỉnh”
1.2- Mục đích nghiên cứu
Đối với nhà trường văn hóa là một thứ tài sản vô cùng to lớn, góp phần tạo
động lực cho tập thể cán bộ, giáo viên nhân viên sáng tạo, đổi mới, cải tiến
phương pháp, nâng cao chất lượng quản lý và dạy học. Nâng cao tính tự chịu
trách nhiệm của mỗi thành viên trong nhà trường. Bên cạnh đó hạn chế các tiêu
cực xung đột, nâng cao chất lượng hoạt động. Văn hóa nhà trường lành mạnh
nâng cao bầu không khí vui vẻ, cởi mở.
Xây dựng, giữ gìn và phát triển văn hóa nhà trường sẽ góp phần quan
trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu mới của giáo dục
trong giai đoạn hiện nay mà đặc biệt là vẫn giữ được nét truyền thống dân tộc
Việt Nam. Xây dựng văn hóa nhà trường thành công sẽ tạo nên chất lượng và
thương hiệu của nhà trường.
1.3- Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng là việc xây dựng – phát huy và giữ vững đơn vị đạt chuẩn văn
hóa của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non Lam sơn.
1.4. Phương pháp nghiên cứu
1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận.
2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn.
\


3. Phương pháp điều tra, khảo sát, thực nghiệm.
4. Phương pháp thực hành.
5. Phương pháp phân tích.
6. Phương pháp tổng hợp, tổng kết kinh nghiệm.
2 - NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1- Cơ sở lý luận
+ Theo Đại từ điển tiếng Việt (Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam
- Bộ Giáo dục và đào tạo, do Nguyễn Như Ý chủ biên) thì: “Văn hóa là những
giá trị vật chất, tinh thần do con người sáng tạo ra trong lịch sử”.
+ Trong Từ điển tiếng Việt (của Viện Ngôn ngữ học, do NXB Đà Nẵng và
Trung tâm Từ điển học xuất bản năm 2004) đã đưa ra một loạt quan niệm về
văn hóa:
- Văn hóa là tổng thể nói chung những giá trị vật chất và tinh thần do con
người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử.
- Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con
người sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác
giữa con người với môi trường tự nhiên xã hội.
- Văn hóa là những hoạt động của con người nhằm thỏa mãn nhu cầu đời
sống tinh thần (nói tổng quát);
- Văn hóa là tri thức, kiến thức khoa học (nói khái quát);
- Văn hóa là trình độ cao trong sinh hoạt xã hội, biểu hiện của văn minh;
- Văn hóa còn là cum từ để chỉ một nền văn hóa của một thời kỳ lịch sử cổ
xưa, được xác định trên cơ sở một tổng thể những di vật có những đặc điểm
giống nhau, ví dụ Văn hóa Hòa Bình, Văn hóa Đông Sơn.
+ Trong cuốn Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, PGS.TSKH Trần Ngọc
Thêm cho rằng: Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần
do con người sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự
tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội của mình.
Tuy được dùng theo nhiều nghĩa khác nhau, nhưng suy cho cùng, khái
niệm văn hóa bao giờ cũng có thể quy về hai cách hiểu chính: theo nghĩa hẹp và
theo nghĩa rộng.
Văn hóa nhà trường là tập hợp các giá trị cơ bản, chuẩn mực đạo đức,
phương tiện và cách thức mà cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà
trường tương tác với nhau và đầu tư năng lực vào công việc của mình và vào
việc thực hiện nhiệm vụ của nhà trường nói chung. Văn hóa nhà trường gồm cả
phẩn nổi và phần chìm; Phần nổi là những phần chúng ta nhìn thấy như: Logo,
khẩu hiệu, biểu tượng, khung cảnh, nghi lễ vv… Phần chìm như: Các giá trị, nhu
cầu, cảm xúc mong muốn cá nhân, các giả định ngầm được coi như là quy ước
có tính bất thành văn, có tính đương nhiên, tạo nên một mạch ngầm kết nối các
thành viên trong nhà trường làm nền tảng cho các giá trị văn hóa.

\


Văn hóa nhà trường được biểu hiện thông qua ý thức, hành vi, thái độ của
cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đối với học sinh, với đồng nghiệp,
với phụ huynh và với mọi người xung quanh, với công việc. Văn hóa nhà trường
còn được biểu hiện ở sự ứng xử với môi trường tự nhiên, xã hội.
2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
Hiện nay sự du nhập của lối sống và sản phẩm công nghệ hiện đại từ các
nước phát triển đã làm cho một bộ phận con người xa rời giá trị đạo đức truyền
thống, hình thành tư tưởng hưởng thụ, ăn chơi, đua đòi, có những biểu hiện văn
hóa lệch lạc, lối sống thiếu lành mạnh, những hiện tượng tha hóa, những sai
lệch chức năng, chuẩn mực giá trị đạo đức, xa rời thuần phong mỹ tục của dân tộc.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thực hiện xây dựng đơn vị đạt “Chuẩn
văn hóa” trong những năm qua trường mầm non Lam Sơn đã tiến hành các nhiệm
vụ xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh chăm ngoan, đưa
đơn vị mình đạt được danh hiệu “ Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” cấp Tỉnh.
a. Thuận lợi:
- Trường nằm trung tâm thành phố nơi tập trung đông dân cư, có điều kiện
thuận lợi đó là đảng uỷ, UBND phường rất quan tâm đến công tác giáo dục, đặc biệt
là sự quan tâm của phòng GD&ĐT thành phố, đời sống kinh tế của các bậc phụ
huynh ở mức khá, tình hình kinh tế chính trị và an ninh xã hội tương đối ổn định.
Nhà trường có đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên đoàn
kết, yêu nghề, mến trẻ, nhiệt tình trong công việc, luôn tự tin, sáng tạo, có ý chí
vươn lên trong học tập, rèn luyện tay nghề.
Đa số cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt nếp sống văn hóa.
Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được phát triển mạnh mẽ.
b. Khó khăn.
Bên cạnh những mặt thuận lợi vẫn còn gặp một số khó khăn đó là:
Một vài giáo viên chưa thấy được tầm quan trọng của việc xây dựng đơn
vị đạt chuẩn văn hóa.
Một số giáo viên thiếu sự cởi mở, ít gần gũi với trẻ, thiếu sự động viên
khuyến khích trẻ, chưa thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của phụ huynh học sinh
Một số giáo viên thiếu chủ động trong công việc, còn hiện tượng việc ai
nấy làm, thiếu sự hỗ trợ lẫn nhau.
Một số giáo viên còn hạn chế trong việc tham gia vào các hoạt động văn
hóa xã hội, giao tiếp còn rụt rè, chưa mạnh dạn tự tin.
c. Kết quả thực trạng
Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thực hiện xây dựng đơn vị đạt
chuẩn văn hóa, thực hiện nghiêm túc chương trình và kế hoạch hoạt động của
Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, trong những năm vừa qua, trường mầm non Lam
sơn đã tiến hành các nhiệm vụ để thực hiện có hiệu quả việc thực hiện “Nhà
trường văn hoá, nhà giáo mẫu mực, học sinh chăm ngoan”.
Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo
dục và đào tạo. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, đổi mới
\


phương pháp dạy học, nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện; thực hiện cuộc vận
động “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, tiếp tục thực hiện
cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong
giáo dục” trong nhà trường, xây dựng môi trường thân thiện, học sinh hoạt
động tích cực. Cùng với đó là những cố gắng vươn lên của tập thể nhà trường,
sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa
các lực lượng xã hội, các tổ chức đoàn thể....
Để thực hiện được đề tài này, tôi đã đưa ra hệ thống câu hỏi khảo sát
100% các giáo viên, nhân.

TT

Hệ thống câu hỏi

Tổng số
cán bộ
giáo viên

Câu trả lời của giáo viên là
đảng viên
Không cần
Cần thiết
thiết
SL

Tỷ lệ

SL

Tỷ lệ

1

Theo đồng chí việc xây dựng đơn vị đạt
chuẩn văn hóa có cần thiết không?

35

17

49%

18

51%

2

Theo đồng chí đơn vị đã đạt chuẩn văn
hóa có cần phải thường xuyên giáo dục
tư tưởng cho cán bộ, giáo viên trong
đơn vị nữa hay không?

35

23

65%

12

35%

3

Theo đồng chí xây dựng “ Thương
hiệu” nhà trường trong lòng nhân dân
có cần thiết không?

35

22

63%

13

37%

4

Theo đồng chí xây dựng ý thức “tự chủ,
tự quản, tự chịu trách nhiệm” trong mỗi
cán bộ, giáo viên có cần thiết không?

35

16

47%

19

53%

5

Theo đồng chí việc tổ chức cho cán bộ,
giáo viên và học sinh thực hiện chương
trình ngoại khóa có cần thiết không?

35

15

44%

20

56%

Sau khi có kết quả khảo sát, tôi rất băn khoăn suy nghĩ, vì sao lại thế? Mỗi
giáo viên ai ai cũng cần phải có tinh thần xây dựng – phát huy và giữ vững đơn
vị đạt chuẩn văn hóa hay đơn giản họ chỉ thực hiện tròn nhiệm vụ của người
giáo viên là được, hay phải chăng tôi là người quản lý chưa thực sự có các biện
pháp rõ ràng, cụ thể để đưa cả một tập thể cùng nhau xây dựng được đơn vị đạt
chuẩn văn hóa.
Sau một thời gian suy nghĩ tôi đã quyết định đưa ra các giải pháp lồng ghép
trong các hoạt động nhằm hướng lái đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên cùng
nhau đoàn kết xây dựng, phát huy và giữ vững đơn vị “Đạt chuẩn văn hóa”.

\


2.3. Các giải pháp sử dụng để giải quyết vấn đề.
Giải pháp 1: Tăng cường vai trò của Hiệu trưởng nhà trường
Để thực hiện tốt vai trò của Hiệu trưởng trong việc xây dựng văn hóa
nhà trường thì người Hiệu trưởng phải nắm rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách
nhiệm của người đứng đầu cơ quan. Có thể nói người Hiệu trưởng là cánh
chim đầu đàn trong việc xây dựng – phát huy và giữ vững danh hiệu đơn vị đạt
“Chuẩn văn hóa” và phát huy truyền thống nhà trường, là người giúp con thuyền
luôn nổi và đưa thuyền về tới đích. Do đó, tôi tập trung nghiên cứu kĩ các văn
bản của ngành, nghiên cứu thật kĩ các văn bản, tài liệu về xây dựng đơn vị đạt
“Chuẩn văn hóa”, hiểu rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của việc phát triển văn hóa
nhà trường ảnh hưởng đến giáo viên, và trẻ.
Tôi luôn dựng bầu không khí dân chủ, cởi mở, hợp tác cùng chia sẻ, hỗ
trợ lẫn nhau: Mọi người được tôn trọng, luôn được coi trọng và có cơ hội thể
hiện phát triển các khả năng của mình, xây dựng cơ chế, giám sát, đánh giá,
khen thưởng hợp lý, thúc đẩy mọi người nổ lực làm việc.
Thường xuyên thăm lớp dự giờ, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, hành vi
giao tiếp với các giáo viên đứng lớp, gần gũi thân thiện với học sinh để các con
thấy các con được yêu thương, được quan tâm, chăm sóc, đảm bảo cho các con
một tương lai tươi sáng, bởi “Tất cả vì học sinh thân yêu”.
Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường được thể hiện rõ trách
nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn tôi luôn chia sẻ quyền lực, mạnh dạn trao quyền
cho giáo viên trong đó đề cao hoạt động dạy học của giáo viên cho mọi người
thấy một Hiệu trưởng đầy nhiệt tâm, luôn có trách nhiệm và tình yêu thương
học trò.
Bên cạnh đó tôi luôn luôn trau dồi kỹ năng giao tiếp, lắng nghe ý kiến của
tất cả mọi người, các hành vi ứng xử phải luôn chuẩn mục để cán bộ, giáo viên,
nhân viên làm theo, đổi mới và nâng cao uy tín của mình trong nhà trường.

Cô trò cùng thi đua
\


Giải pháp 2. Tăng cường sự lãnh đạo của đảng, hiệu quả quản lý của
Ban Giám hiệu trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị đạt chuẩn
văn hoá.
Như Bác từng nói: “Người có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó,
người có tài mà không có đức là người vô dụng”.
Muốn xây dựng, phát huy và giữ vững được đơn vị đạt chuẩn văn hóa
cần có sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng và của Ban giám hiệu
Trên thực tế việc xây dựng và giữ vững đơn vị đạt chuẩn văn hóa tại
trường mầm non Lam sơn trong những năm qua cho thấy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo
của Chi bộ và Ban giám hiệu đặc biệt quan trọng, mang tính chất quyết định.
Để thực hiện được mục tiêu lớn nhất đạt được danh hiệu đơn vị đạt
“Chuẩn văn hóa”, Chi bộ và Ban giám hiệu nhà trường đã quán triệt sâu sắc các
Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Chính phủ về công tác văn hóa. Nhận thức đầy
đủ về việc xây dựng đơn vị văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa
đất nước, khắc phục sự nhìn nhận phiến diện về xây dựng văn hóa, coi xây dựng
văn hóa chỉ là bề nổi, không quan tâm đến chiều sâu.
Kinh nghiệm cho thấy muốn xây dựng được đơn vị đạt Chuẩn văn hóa,
cần có sự chỉ đạo đi sâu đi sát thực tế của Chi bộ và Ban giám hiệu thì hoạt
động xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa mới đạt hiệu quả cao. Điều này hoàn
toàn dễ hiểu bởi đơn vị nào có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự quản lý nhà
nước được thực hiện tốt thì thực hiện nhiệm vụ nào cũng thành công và đạt hiệu
quả tốt nhất.
Ngoài việc phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết tôi luôn đi sâu, đi sát gần gũi,
tôn trọng đồng chí, đồng nghiệp, cầm tay chỉ việc, uốn nắn “khi nói và làm”.
Mỗi kỳ họp chi bộ, họp Hội đồng nhà trường, bằng những biện pháp nhẹ nhàng
tôi luôn đưa ra các tình huống để đồng chí, đồng nghiệp trao đổi từ đó khắc sâu
kiến thức, phát động trong chị em sưu tầm và đọc những câu chuyện kể về Bác.
Bản thân tôi luôn quan niệm, giáo dục đâu phải bằng sách vở mà là từ tình “nhân
ái” của mỗi người dành cho nhau, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, văn hóa ứng
xử là quan trọng nhất, đôi khi một số đồng chí của mình còn xem nhẹ việc này.
Đặc biệt BGH (HT) thường xuyên trau dồi kỹ năng giao tiếp; lắng nghe tất cả
mọi người, luôn suy nghĩ để học hỏi, để đổi mới và nâng cao uy tín của mình
trong nhà trường. Văn hóa được xem là cao hay thấp, phụ thuộc vào phong
cách ứng xử của mỗi người, phong cách ứng xử đẹp sẽ làm cho mình đẹp trong
mắt mọi người.
Đối với cô giáo mầm non thì nét đẹp của văn hóa, đạo đức càng phải được
gìn giữ, nâng niu, nhất là ứng xử và dạy dỗ các cháu vì các cháu được ví như
“trang giấy trắng” chúng ta tô vẽ đẹp thì trang giấy đó sẽ có ý nghĩa và theo suốt
cuộc đời đứa trẻ. Theo Bác: "Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo
đức dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân". Đạo đức mà
Người hướng tới là đạo đức cách mạng, đạo đức của giai cấp công nhân, thực
\


hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, thực hành nhân, nghĩa, trí, dũng...
chống quan liêu, tham ô, lãng phí. Còn tài là giỏi về kiến thức chuyên môn và
giỏi về cách thức, phương pháp vận dụng kiến thức đó vào hoạt động thực tiễn,
làm cho ích nước lợi dân. Tài không có nghĩa là kiến thức hoàn chỉnh, tuyệt đối,
khép kín, mà là một kiến thức mở, "Dĩ bất biến, ứng vạn biến" luôn được bổ
sung và phát triển qua thực tiễn cách mạng sinh động
Đó là điều mà bản thân tôi luôn trăn trở, lo lắng vì con đường mình đã
chọn là con đường thực hiện nhiệm vụ góp phần đào tạo “Nguồn nhân lực chất
lượng cho đất nước”. Và nguồn nhân lực đó phải là nguồn nhân lực có văn hóa.
Giải pháp 3: Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đoàn thể
trong nhà trường.
Sinh thời Bác Hồ đã từng căn dặn: “Phải luôn coi trọng đoàn kết” vì đoàn
kết là sức mạnh, đoàn kết để thành công, tư tưởng đoàn kết xuyên suốt cả di chúc
cũng như xuyên suốt cả cuộc đời hoạt động của Người. Trong sự nghiệp Đảng lãnh
đạo nhân dân làm cách mạng. Đảng lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh tự giải
phóng và xây dựng xã hội mới do mình làm chủ. Sự nghiệp ấy chỉ có thể thực hiện
được bằng sức mạnh của cả dân tộc, bằng đại đoàn kết toàn dân tộc.
Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
Xây dựng – phát huy và giữ vững đơn vị đạt chuẩn văn hóa là trách
nhiệm của mỗi tập thể trong nhà trường, muốn thực hiện có hiệu quả cuộc vận
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng “ Đơn vị đạt
chuẩn văn hóa” thì cần phải kết hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của các
đoàn thể trong trường. Trước hết người Hiệu trưởng phải luôn là sợi dây gắn
kết từng cá nhân, tập thể lại gần nhau, luôn cho họ sự cạnh tranh lành mạnh,
luôn giáo dục để mọi người hiểu được vì sao mỗi đoàn thể cần phải chung tay
xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa.
- Trong nhà trường có Chi bộ, Công đoàn, Chi đoàn, Hội phụ nữ. Nhà trường là
một tập thể thực hiện kế hoạch năm học, cần phát huy vai trò của các đoàn thể
trong nhà trường. Nếu ta biết cách vận dụng và quy tụ thì sẽ được một tập thể
vững mạnh nhất. Xong trước hết BGH phải là người lãnh đạo gương mẫu
(người hiệu trưởng luôn là tấm gương cho giáo viên, nhân viên, học sinh); Chú ý
đến nhu cầu của GV và nhu cầu của HS. Hiệu trưởng xác lập cơ chế đánh giá, thi
đua khen thưởng (đúng người, đúng việc). Phong cách lãnh đạo dân chủ, tăng
cường đối thoại, cùng tham gia, phân công trách nhiệm rõ ràng. Bên cạnh đó
việc biết lắng nghe của Hiệu trưởng nuôi dưỡng bầu không khí tâm lý cởi mở,
tin cậy, tôn trọng lẫn nhau ở nơi làm việc.
- Tạo cơ hội cho giáo viên được tham gia các hoạt động tập thể, để bộc lộ
khả năng bản thân, như các buổi sinh hoạt mồng 8.3., 20.10….và hội thi giao
lưu về kỹ năng sư phạm, như hội thi : Giáo viên tài năng- Tự tin – Tỏa sáng tại
trường…và cho giáo viên cơ hội tham gia các hội thi do LĐLĐ TP tổ chức.

\


Tăng cường kỹ năng ứng xử văn minhqua các hội thi và ngày lễ lớn
Ngoài ra nhà trường luôn tổ chức các cuộc tuyên truyền, phổ biến về nội
dung, vai trò ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng đơn vị văn hóa tới
các đoàn thể trong nhà trường. Đưa các nội dung thực hiện năm Kỷ cương hành
chính và các quy tắc ứng xử để 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiên cứu
thực hiện, lồng ghép nội dung công tác xây dựng – phát huy và giữ vững đơn vị
đạt chuẩn văn hóa vào kế hoạch hoạt động của nhà trường, của các tổ chức đoàn
thể trong trường và của tổ chuyên môn, và là một tiêu chí trong xếp loại thi đua
các tập thể, cá nhân hàng tháng, hàng năm. Nâng cao vai trò của các tổ chức đoàn
thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học. Phân công rõ trách nhiệm, quyền
hạn và nghĩa vụ của từng đoàn thể. Định kỳ đánh giá, sơ kết, tổng kết và khen
thưởng kịp thời các tổ chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có những biện
pháp sáng tạo góp phần vào thành tích chung của nhà trường.
Bên cạnh đó, yếu tố quyết định sức mạnh của sự đoàn kết là người quản
lý, người quản lý phải luôn có “Lòng vị tha, lòng nhân ái, bao dung, độ lượng”,
biết yêu quý công việc, yêu đồng chí, đồng nghiệp như yêu chính bản thân
mình, không được ích kỷ, độc đoán. Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao:
Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm
Chính vì vậy, sự đoàn kết đã tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp nhà trường
trong những năm qua đạt được nhiều thành tích.
Giải pháp 4: Xây dựng ý thức tự giác, nâng cao tinh thần trách nhiệm
của cán bộ, giáo viên.
Mục đích của việc làm trên là làm cho cán bộ quản lý, giáo viên
thấy rõ vai trò ý nghĩa tốt đẹp, tầm quan trọng của công tác xây dựng đơn vị đạt
chuẩn văn hóa trên cơ sở đó mỗi người xác định rõ ý thức trách nhiệm, chủ
động, tự giác, tích cực tham gia công tác này.
Muốn có một tập thể nhà trường “Văn hóa”, để làm được điều này tôi đặc
biệt chú ý tạo bầu không khí tâm lý, đoàn kết, chân thành, dân chủ, tôn trọng
mọi người, phát huy sức mạnh tập thể, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên không
ngừng sáng tạo, tự giác trong hoạt động bằng cách:
\


Phải huy động được sức mạnh của toàn trường, trong đó giải pháp giáo
dục nhận thức cho giáo viên và học sinh là cực kỳ quan trọng, nó mang tính chất
bao quát các hoạt động nhằm tạo ra sự chính xác trong nhìn nhận đối với văn
hoá, hiểu biết toàn diện hơn về văn hoá. Từ đó biến hoạt động xây dựng đơn vị
đạt chuẩn văn hóa thành hoạt động mang tính chất tự giác, thường xuyên của
mỗi giáo viên và học sinh trong nhà trường.
Mỗi thành viên trong trường phải nhận thức được đầy đủ và đúng đắn xây
dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa không của riêng ai mà là trách nhiệm, nghĩa vụ,
là trí tuệ, công sức của mỗi thành viên trong nhà trường. Từ thực trạng xây dựng
đơn vị đạt chuẩn văn hóa ở trường những năm qua đã cho thấy vai trò của các
giáo viên, học sinh, và các bậc phụ huynh học sinh đóng vai trò rất quan trọng,
muốn thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hoá” và xây dựng đơn vị văn hóa chúng ta cần phải biết kết hợp và
phát huy sức mạnh tổng hợp của các cạn bộ, giáo viên, nhân viên từ đó để triển
khai thực hiện công việc một cách có hiệu quả và chất lượng nhất. Đẩy mạnh
các phong trào thi đua trong các giáo viên, lồng ghép vào đó các nội dung của
việc xây dựng đơn vị văn hóa, trong sạch và lành mạnh. Đẩy mạnh phong trào
“Vì một môi trường trong sạch” trong nhà trường, nâng cao vai trò người giáo
viên trong các hoạt động xã hội, trong gia đình, phấn đấu xây dựng gia đình văn
hóa, hạnh phúc.
- Xây dựng bầu không khí dân chủ: cởi mở, hợp tác, cùng chia sẻ hỗ trợ
lẫn nhau; mọi người đều được tôn trọng, luôn được coi trọng và có cơ hội thể
hiện, phát triển các khả năng của mình;
- Khuyến khích và tích cực ủng hộ sự đổi mới, sự sáng tạo để giáo viên
phát triển tối đa khả năng của họ;
- Coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn để không ngừng phát triển
đội ngũ;
- Tạo điều kiện để mỗi học sinh đều có cơ hội thể hiện khả năng/ năng lực;
- Khuyến khích tinh thần hợp tác và kỹ năng làm việc nhóm.
- Xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá, khen thưởng hợp lý thúc đẩy mọi
người nỗ lực làm việc;
- Mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong trường đều có bản mô tả
công việc, rõ trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ;
- Khuyến khích phụ huynh học sinh tham gia vào các hoạt động giáo dục
của trường và làm cho phụ huynh hiểu rõ vai trò của họ.
Phấn đấu theo tiêu chí của “Nhà trường văn hoá – Nhà giáo mẫu mựcHọc sinh thanh lịch”. Thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn, các đoàn thể, họp Hội
đồng sư phạm hàng tháng, sinh hoạt chủ nhiệm, lồng ghép trong bộ môn… mỗi
thành viên trong trường góp ý kiến về các giải pháp cụ thể để xây dựng tốt các
mối quan hệ: Mỗi người xây dựng cho mình lối sống trong sáng, lành mạnh,
trách nhiệm, ngay thẳng, bao dung; lòng tự chủ, tự giác, tự trọng, tự chịu trách
nhiệm và biết hy sinh cho quyền lợi chung. Không ngừng tự học tập bồi dưỡng

\


chuyên môn nghiệp vụ; tác phong làm việc khoa học, nhanh nhẹn, kịp thời, nói
đi đôi với làm; hành vi, cử chỉ, điệu bộ.
Biết ứng xử với từng cá nhân: Con người – con người; cô – cô, cô - trò,
trò - trò, trong đó vai trò của người thầy là chủ đạo trong mọi ứng xử. Biết ứng
xử với tập thể: Nhà trường - Xã hội: Nhà trường - Phụ huynh, Nhà trường - với
địa phương (Với chính quyền, đoàn thể, di tích lịch sử, công trình công cộng…).
Biết ứng xử với môi trường: Con người - Môi trường: Vệ sinh cá nhân, vệ sinh
công cộng, trồng và chăm sóc cây xanh.

Cô và trẻ cùng giao lưu
Mỗi giáo viên phải nghiêm túc thực hiện có hiệu quả năm Kỷ cương hành
chính và Quy tắc ứng xử của Công chức viên chức, tích cực tham gia vào các
phong trào thi đua “Dạy tốt, học tập tốt, tổ chức quản lý và phục vụ đời sống
tốt” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động "Kỷ cương - Tình
thương - Trách nhiệm", "Đền ơn đáp nghĩa”,“Nói không với tiêu cực trong thi
cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; “Xây dựng nếp sống văn minh trong cơ
quan”; “Đảm bảo an toàn giao thông”; “An toàn vệ sinh lao động”; “An toàn vệ
sinh thực phẩm”; Vệ sinh môi trường, xây dựng Nhà trường "Xanh - Sạch - Đẹp
và an toàn”, xây dựng gia đình văn hoá.
Bên cạnh việc truyền thụ kiến thức văn hóa, mỗi giáo viên còn có nhiệm
vụ giáo dục, trang bị cho trẻ những kỹ năng sống, cách ứng xử văn hóa, kính
trên nhường dưới, biết yêu thương, trân trọng những người xung quanh.
Tổ chức các Hội thi, các buổi giao lưu văn nghệ, thể dục, thể thao trong
và ngoài trường nhằm xây dựng phong trào thi đua sôi nổi, thu hút sự tham gia
tích cực của đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Tin tưởng trao quyền cho cán bộ, giáo viên, khuyến khích mọi người làm
việc tự giác thực hiện với suy nghĩ “Mỗi người vì mọi người- mọi người sẽ vì
mình”. Làm việc dù ở bất cứ vị trí nào nhưng với tinh thần trách nhiệm cao,
hoàn thành tốt nhiệm vụ được đánh giá như nhau và mọi cán bộ, giáo viên đều
hiểu rằng: Trong thành tích chung của tập thể đều có công sức đóng góp của
mình, vì sự tiến bộ đi lên của nhà trường chứ không phải mang lại thành tích cho
Hiệu trưởng.
\


Tạo điều kiện cho giáo viên tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công
tác chuyên môn, nêu gương những gương điển hình tiên tiến, những việc làm tốt
dù là nhỏ nhưng cũng được phát huy triệt để. Phát huy các giờ dạy tốt... tạo cảm
giác mọi người đều được tôn trọng trong nhà trường.
Giải pháp 5: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng trường học “Xanh - sạch đẹp - an toàn”.
Quan tâm xây dựng khung cảnh sư phạm (Cổng trường, tường rào, vỉa hè,
hành lang, các khu vui chơi...). Chủ động quy hoạch khuôn viên Nhà trường,
khu vực sân chơi, bãi tập, khu học tập, ...tạo không gian hợp lý mang tính giáo
dục cao.
Tiếp tục đầu tư trồng cây xanh, cây cảnh, cây bóng mát,... đảm bảo tiêu
chí môi trường học đường an toàn, xanh, sạch đẹp. Tổ chức trang trí lớp học,
hành lang các phòng học, trang trí phòng làm việc... thiết kế các bảng biểu tuyên
truyền về tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu và hệ thống các giá trị của nhà trường;
tạo nên môi trường nhẹ nhàng, hài hoà giảm bớt sự căng thẳng ở giáo viên và
học sinh.
Bản thân mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực tham gia đăng ký xây
dựng đơn vị có đời sống văn hóa tốt, văn minh - sạch đẹp - an toàn; vận động
phụ huynh tích cực tham gia xây dựng nhà trường xanh - sạch - đẹp và văn
minh. Nhà trường đã tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động như
“Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và tự sáng tạo”, cuộc
vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận
động “Hai không”, cuộc vận động “Trường học thân thiên, học sinh tích cực”,
phong trào thi đua “Xanh sạch như trường mầm non”, phong trào “ Giỏi việc
trường, đảm việc nhà”…có 1 đ/c được chủ tịch UBNDTP tặng giấy khen về tấm
gương điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 70 năm Bác Hồ về tham Tỉnh Thanh hóa. 2
đ/c được tặng giấy khen của của SGD & ĐT về phong trào thi đua dạy học sáng
tạo…3 đ/c được CT UBNDTP khen về kết quả thi GV giỏi, đạt thủ khoa TP.
Ngoài ra nhà trường đã phối hợp cùng tổ chức đoàn thể trong đơn vị xây
dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phát động thi đua, các thành viên trong
trường đăng ký tham gia thi đua.
Xây dựng nội quy, quy chế làm việc: Ngay đầu năm học nhà trường đã
xây dựng nội qui, quy chế dựa trên luật công chức, viên chức và điều lệ trường
mầm non cùng với các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của mình. Mọi
cán bộ giáo viên trong nhà trường luôn tuân thủ những qui định, qui chế dân
chủ, chấp hành mọi sự phân công, điều hành của ban giám hiệu và các tổ chức
đoàn thể trong nhà trường. Thực hiện nghiêm túc chương trình qui định, không
bỏ giờ, không dạy chay, đảm bảo ngày giờ công, không đi muộn về sớm….. Có
trách nhiệm xây dựng nhà trường thành một tập thể đoàn kết trong sạch vững
mạnh. Trong mọi hoạt động thể hiện vai trò giám sát, dân chủ công khai và tuyệt
đối phải yêu thương ,tôn trọng, công bằng đối với trẻ.
Một trong những yếu tố để xây dựng môi trường “Xanh - sạch - đẹp- an
toàn” phù hợp với đặc điểm hoạt động và tâm sinh lý của trẻ. Ngay từ đầu năm
\


học, bản thân tôi đã thống nhất trong BGH, Ban đại diện Cha mẹ học sinh có kế
hoạch trồng cây xanh, hoa, tiểu cảnh xung quanh sân trường, cầu thang, khu vui
chơi tôi treo và vẽ những hình ảnh đẹp, gần gũi với trẻ. Môi trường trong lớp và
ngoài lớp được chỉ đạo thay đổi thường xuyên theo tháng, theo từng chủ đề. Tôi
suy nghĩ tìm những nguyên vật liệu tận dụng để tạo môi trường ở sân trường
đẹp, thu hút sự yêu thích của trẻ như bánh xe tôi sơn màu làm xích đu, trang trí
hàng rào cổng trường với nhiều màu sắc, những chai nước tôi pha màu tạo
không gian nhiều màu sắc tăng thêm cảnh quan đẹp trong nhà trường...

Trang trí thiên nhiên trong và ngoài sân trường
Ngoài ra, tôi đã chỉ đạo các lớp xây dựng môi trường lớp học với màu sắc
nhẹ nhàng, hài hoà, các đồ dùng, đồ chơi trong lớp vừa tầm với trẻ, trẻ có thể tự
lấy và cất gọn gàng, ngăn nắp mà không xa cách tạo cho trẻ sự gần gũi và một
tâm thế vui vẻ, hứng thú tham gia các hoạt động trong lớp theo hứng thú, nhu
cầu của trẻ. Trang trí môi trường bằng chính sản phẩm của trẻ, hình ảnh trong
các góc chơi được thay đổi theo các chủ điểm tạo cho trẻ sự thích thú với điều
mới lạ. Chỉ đạo từng lớp tạo góc thiên nhiên để trẻ chăm sóc cây bên cạnh đó tạo
không gian xanh- đẹp ở góc lớp. Tôi tham mưu và vận dụng các nguồn xã hội
hóa cùng với phụ huynh nâng cấp hành lang và trang trí lối đi...
Tăng cường công tác tuyên truyền vận động cán bộ giáo viên, nhân viên
nhà trường tích cực tham gia công tác xây dựng môi trường văn hoá trong sạch,
lành mạnh.

\


Sân vận động phát triển thể chất
Giải pháp 6. Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa ở
trong nhà trường.
Xây dựng được nếp sống văn minh, môi trường văn hóa ở nơi công sở là
tạo lập trong giáo viên và trẻ nếp nghĩ, hành vi ứng xử và mối quan hệ tốt đẹp
giữa người với người gắn liền với việc kế thừa giá trị đạo đức tốt đẹp của dân
tộc và tiếp thu giá trị đạo đức mới của thời đại, chống lại cái cũ, cái xấu, cái giả
dối. Khẳng định cái đúng, cái tốt, cái đẹp, xây dựng bầu không khí tinh thần
lành mạnh trong xã hội. Muốn xây dựng được nếp sống văn minh trong nhà
trường cần phải chú trọng tới các mặt sau:
Thực hiện tốt nếp sống văn minh, sống giản dị, tiết kiệm, không mắc phải
các tệ nạn xã hội, thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, đoàn kết giúp đỡ nhau
cùng tiến bộ, trang phục gọn gàng, lịch sự, thường xuyên tổ chức và tham gia
các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao do trường cũng như ngành tổ chức.
Có ý thức xây dựng trường học Xanh sạch, đẹp và an toàn.
Xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức “Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện”, thực hiện tốt
các quy tắc ứng xử trong cơ quan
Xây dựng cho mỗi cá nhân giáo viên và học sinh những ý thức và hành vi
đạo đức mới phù hợp với những chuẩn giá trị của một xã hội văn minh và tiến
bộ, xây dựng mối quan hệ đạo đức trong sáng, xây dựng môi trường đạo đức
nuôi dưỡng các giá trị nhân văn. Mặt khác, cần không ngừng phấn đấu học hỏi
vươn lên trong cuộc sống để tiếp thu, tiếp cận những cái mới, cái tốt và cái hiện
đại hơn, khoa học hơn. Việc xây dựng môi trường đạo đức phải được cụ thể hoá
trong các chương trình và kế hoạch hoạt động của nhà trường.
Vì vậy tôi hiểu trách nhiệm của mỗi giáo viên trong dạy học và giáo dục
học sinh không chỉ là truyền thụ những tri thức, rèn kỹ năng mà còn là tấm
gương để học sinh tin cậy noi theo về phẩm giá và cách sống ở đời. Do vậy như
một lẽ tự nhiên cũng là cái “Nghiệp” của mình người giáo viên phải mẫu mực,
\


từ mẫu mực làm gương cho trẻ, tác động vào cha mẹ học sinh tạo dựng niềm tin
của gia đình vào nhà trường và cô giáo. Đồng thời bằng tấm gương của mình cô
giáo cần phải có cách ứng xử văn hóa.
Đối với trường mầm non việc thực hiện một nếp sống văn minh càng
quan trọng bởi ở đó có các trẻ em, một tờ giấy trắng chúng ta cần phải có văn
hóa để trẻ học tập và noi theo. Vì trẻ ở giai đoạn này ham học tập, hay bắt chước
những hành vi của người lớn và người giúp trẻ học nhiều nhất chính là giáo
viên. Cô cần phải có tình thương, lòng bao dung, vị tha, luôn thân thiện, cởi mở,
gần gũi với trẻ, động viên, khích lệ trẻ. Bên cạnh đó cô cũng cần chú trọng tới
cách ứng xử với bạn bè, đồng nghiệp, với cấp trên, với phụ huynh, với công
việc, tới cách hành vi nơi công cộng để trẻ làm gương.
Ví dụ: Với bạn bè đồng nghiệp cần phải quan tâm, giúp đỡ cùng nhau
tiến bộ, với hành vi nơi công cộng: không vứt rác bừa bãi, ngăn nắp, gọn gàng…
Chỉ bằng những việc làm đơn giản nhưng lại mang nhiều giá trị đạo đức cao
đẹp, những hành vi văn hóa.
Bên cạnh đó phải tạo được một môi trường có văn hóa, văn hóa là một
truyền thống quý báu không chỉ của nhà trường mà đó cũng chính là truyền
thống của dân tộc ta. Khi gặp một tình huống khó đến đâu, nếu chúng ta cứ giữ
vững nguyên tắc ứng xử có văn hóa thì dù việc nào kết quả cũng sẽ tốt đẹp.
Luôn luôn tạo dựng được mối quan hệ thân thiện.
Xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa cô và trẻ.
Cô giáo phải hết lòng thương yêu giúp đỡ học sinh, tạo nhiều cơ hội để trẻ
được gần gũi, giao tiếp, tâm sự. Cô phải luôn luôn thể hiện được sự công bằng
với tất cả các trẻ, dành nhiều cảm thông cho các em có hoàn cảnh khó khăn,
không được phân biệt đối xử với trẻ. Phải luôn hòa mình vào với trẻ, luôn thể
hiện mình là một người bạn lớn của trẻ.
Xây dựng mối quan hệ giũa trẻ với trẻ.
Cô giáo trước hết phải là người hiểu rõ trẻ, tạo bầu không khí thân mật cởi
mở giữa các bạn trong lớp, tạo điều kiện cho trẻ được quan tâm, giúp đỡ lẫn
nhau trong học tập cũng như trong khi chơi. Luôn tạo cơ hội cho trẻ được khắc
phục những sai lầm, khích lệ trẻ sau những lầm biết khắc phục khuyết điểm.
Quan tâm rèn luyện ý thức tự giác cho trẻ.
Xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa cô với cô.
Xây dựng lối sống lành mạnh, vui vẻ hòa đồng, luôn có ý thức tôn trọng
lẫn nhau, có tác phong đạo đức, lối sống mẫu mực để học sinh noi theo.
Trước hết phải thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, xây dựng tốt các
mối quan hệ giữa các thành viên trong Ban giám hiệu và giáo viên, nhân viên.
Ban giám hiệu phải đối xử thật công bằng với tất cả mọi người, tạo cơ hội
để giáo viên có cơ hội được giao tiếp, tâm sự với nhau.
Giải quyết các công việc cần nhẹ nhàng, hợp tình, hợp lý, biết lắng nghe
để chọn lọc, tôn trọng các ý kiến của đồng nghiệp, kịp thời chia sẽ những hoàn
cảnh khó khăn giữa đồng nghiệp với nhau.
Phát huy vai trò “ Tổ ấm tình thương” của Công đoàn trong xây dựng mối
quan hệ giữa các thành viên trong trường.
\


Xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa giáo viên và phụ huynh.
Luôn gần gũi, cởi mở, thân thiện với phụ huynh, chào hỏi ân cần, lịch sự,
niềm nở mỗi khí tiếp xúc với phụ huynh. Bình tĩnh nhẹ nhàng khi bày tỏ ý kiến,
tạo sự tin cậy ở phụ huynh với cô giáo và với nhà trường.

Hoạt động chơi
2.4- Kết quả đạt được.
Kết quả khảo sát sau thời gian thực hiện đề tài (Tháng 4/2017)
Sau một thời gian thực hiện đề tài này, kết quả khảo sát đã cho chúng ta
một kết quả đáng phấn khởi:

TT

1

2

3

4
5

Hệ thống câu hỏi

Theo đồng chí việc xây dựng đơn vị đạt
chuẩn văn hóa có cần thiết không?.
Theo đồng chí đơn vị đã đạt chuẩn văn
hóa có cần phải thường xuyên giáo dục
tư tưởng cho cán bộ, giáo viên trong đơn
vị nữa hay không?
Theo đồng chí xây dựng “ Thương hiệu”
nhà trường trong lòng nhân dân có cần
thiết không?
Theo đồng chí xây dựng ý thức “tự chủ,
tự quản, tự chịu trách nhiệm” trong mỗi
cán bộ, giáo viên có cần thiết không?
Theo đồng chí việc tổ chức cho cán bộ,
giáo viên và học sinh thực hiện chương

Tổng số
cán bộ
giáo viên

Câu trả lời của giáo viên là
đảng viên
Không cần
Cần thiết
thiết
Tỷ lệ
SL Tỷ lệ % SL
%

35

35

100

0

0

35

33

94 %

2

6%

35

34

97 %

1

3%

35

33

94%

2

6%

35

33

94%

2

6%

\


trình ngoại khóa có cần thiết không?
Qua bảng khảo sát ta thấy nhận thức về tầm quan trọng của việc “Xây
dựng – phát huy và giữ vững một đơn vị đạt chuẩn văn hóa” ở mỗi cán bộ, giáo
viên và nhân viên được nâng lên rõ rệt. Qua kết quả khảo sát lần 2 tôi thật sự vui
mừng khi đa số cán bộ, giáo viên và nhân viên trong trường đã thấu hiểu được
tầm quan trọng của việc Xây dựng – phát huy và giữ vững “Đơn vị đạt chuẩn
văn hóa”, để từ đó cùng nhau đoàn kết, đồng lòng, hợp sức, học hỏi, cùng tiến
bộ, đưa văn hóa nhà trường đi lên.
Bằng những biện pháp gần gũi và thực tế, bằng tâm huyết của người quản
lý, của người đảng viên tiên phong, gương mẫu, bằng lòng nhiệt huyết của
người giáo viên, bản thân tôi và đồng nghiệp đã quyết tâm khắc phục mọi khó
khăn để nhìn về tương lai. Xây dựng – Phát huy và giữ vững đơn vị đạt chuẩn
văn hóa.
Tôi thật hạnh phúc khi đã tìm ra được chìa khoá, hướng đi đúng đắn cho
tập thể nhà trường. Mọi cán bộ giáo viên đã hiểu ra được tầm quan trọng của
việc “Xây dựng – phát huy và giữ vững đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, tất cả cán
bộ, giáo viên, nhân viên gương mẫu trong mọi hoạt động, mọi trong trào, mọi
người đều thực hiện tốt cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh” Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần của một nhà giáo
mẫu mực hết lòng vì trẻ thơ. Tất cả những sự cố gắng phát huy học tập theo
gương Bác Hồ đã được đền đáp khi Trường mầm non Lam sơn đạt được một số
kết quả sau:
* Tập thể: - Nhiều năm liên tục trường đạt DHTập thể lao động xuất sắc
- Năm học 2014 – 2015 được nhận Cờ thi đua của CT UBND Tỉnh
- Năm học 2015 – 2016 được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ
và Đơn vị đạt chuẩn văn hóa cấp Tỉnh.
- Năm học 2016 – 2017 Tập thể lao động Xuất sắc cấp Tỉnh..
- Năm học 2017-2018: Đang đề nghị BGD tặng Bằng khen.
- Chi bộ nhiều năm đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu,
Đảng ủy tặng giấy khen
* Cá nhân: - Hàng năm, 100% Cán bộ, giáo viên nhân viên đạt Lao động tiên
tiến, trong đó 62 % cán bộ giáo viên nhân viên đạt danh hiệu CSTĐ và LĐTT.
- Nhiều giáo viên đạt giải nhất, nhì, vì có thành tích xuất sắc trong Hội thi
Giáo viên giỏi cấp Thành phố và cấp Tỉnh.
- Bản thân lien tục đạt CSTĐ cấp cơ sở và CSTĐ cấp Tỉnh, đạt Bằng khen
của thủ tướng Chính phủ năm học 2015 -2016.
3. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
3.1 Kết luận
Xây dựng - Phát huy và giữ vững đơn vị đạt “Chuẩn văn hóa” là một
trong những nhiệm vụ vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài, vừa có ý nghĩa thực
tiễn cấp bách nhằm ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao đời
\


sống tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường, góp
phần vào xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, biến văn hoá
trở thành nền tảng tinh thần của xã hội. Việc xây dựng văn hóa trường học còn
tùy vào điều kiện thực tế của từng trường. Xây dựng, giữ gìn và phát triển văn
hóa nhà trường sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục,
đáp ứng yêu cầu mới của giáo dục trong giai đoạn hiện nay mà đặc biệt là vẫn
giữ được nét truyền thống dân tộc Việt Nam. Xây dựng văn hóa nhà trường
thành công sẽ tạo nên chất lượng và thương hiệu của nhà trường.
Công việc đầu tiên là Hiệu trưởng phải nắm rõ vai trò trách nhiệm của
mình trên mọi mặt, trách nhiệm trong việc tập trung xây dựng văn hóa nhà
trường. Hiệu trưởng phải am hiểu về xây dựng văn hóa nhà trường, tầm quan
trọng, ý nghĩa của việc phát triển văn hóa nhà trường, ảnh hưởng của văn
hóa nhà trường đến giáo viên và học sinh. Tiếp theo cần tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng và hiệu quả quản lý của ban giám hiệu vào việc xây dựng đơn vị đạt
chuẩn văn hóa tạo ra một nền tảng vững chắc, làm tiền đề cho mọi hoạt động. Bên
cạnh đó phát phát huy sức mạnh tổng hợp của mỗi đoàn thể, mỗi thành viên trong
nhà trường dù có ý thức hay không cũng phải tạo ra văn hóa nhà trường của mình
trong quá trình tổ chức dạy học, quản lý. Do đó, Hiệu trưởng cần phải phát huy
được sức mạnh tập thể và sức mạnh cá nhân để cùng nhau xây dựng văn hoá nhà
trường. Giáo dục truyền thống cách mạng, tạo được môi trường đạo đức trong
sáng, lành mạnh, xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa nhà trường.
Trường mầm non Lam sơn trong những năm gần đây đã đạt được nhiều thành
tích đáng kể. Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục những con người mới,
những con người toàn diện có đầy đủ tri thức, văn hoá. Tạo được thương hiệu của
nhà trường “Nhà trường văn hoá – Nhà giáo mẫu mực – Học sinh chăm ngoan”,
một môi trường Văn hoá phong phú, lành mạnh, tiến bộ, văn minh .
3.2 Kiến nghị
Để thực hiện tốt việc “Xây dựng – phát huy và giữ vững đơn vị đạt chuẩn
văn hóa” tôi xin đề xuất một số vấn đề sau:
- Đề nghị phòng Giáo dục & Đào tạo tham mưu UBND Thành phố có kế
hoạch bổ sung giáo viên để đủ số giáo viên theo quy định.
Trên đây là một số kinh nghiệm trong việc “Xây dựng – phát huy và giữ
vững đơn vị đạt chuẩn văn hóa” của bản thân tôi. Trong khi thực hiện đề tài
không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được sự góp ý bổ sung của Hội
đồng khoa học ngành, các đồng nghiệp để tôi có thêm kinh nghiệm trong công
tác quản lý của mình.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 04 năm 2018
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của
mình viết, không sao chép nội dung của
người khác.

Người thực hiện

\


Phạm Thị Hòa
TÀI LIỆU THAM KHẢO
+ Đại từ điển tiếng Việt (Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam - Bộ
Giáo dục và đào tạo, do Nguyễn Như Ý chủ biên
+ Từ điển tiếng Việt (của Viện Ngôn ngữ học, do NXB Đà Nẵng và Trung
tâm Từ điển học xuất bản năm 2004) .
+ Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, PGS.TSKH Trần Ngọc Thêm .
+ Chuyên đề xây dựng văn hóa nhà trường. của PGS TS Nguyễn Thị Hường .

\


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU

1

1.1

Lý do chọn đề tài

1

1.2

Mục đích nghiên cứu

2

1.3

Đối tượng nghiên cứu

2

1.4

Phương pháp nghiên cứu

2

NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

3

2.1

Cơ sở lý luận

3

2.2

Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm

4

2.3

Các giải pháp sử dụng để giải quyết vấn đề

6

GP1: Tăng cường vai trò của hiệu trưởng nhà trường

6

GP2: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của
BGH trong việc thực hiện nhiệm vụ XD đơn vị đạt chuẩn VH

7

GP3: Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đoàn thể
trong nhà trường

8

GP4: Xây dựng ý thức tự giác, nâng cao tinh thần trách nhiệm CBGV

9

GP5: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng trường học “Xanh–sạch –đẹp– an toàn”

12

GP6: Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa ở công sở

14

Kết quả đạt được

16

1.

2.

2.4
3.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

17-18

3.1

Kết luận

17

3.2

Kiến nghị

18

TÀI LIỆU THAM KHẢO

\


DANH MỤC
CÁC ĐỀ TÀI SKKN ĐÃ ĐƯỢC HDDKH CÁC CẤP XẾP LOẠI
Họ và tên: Phạm Thị Hòa
Chức vụ: HT trường MN Lam sơn.
TT

Tên đề tài SKKN

Cấp đánh giá
xếp loại

Kết quả

Năm học được
đánh giá

1.

Một số biện pháp thực hiện
Xã hội hóa GD

SGD & ĐT

B

2009 - 2010

2.

- Một số biện pháp rèn kỹ
năng sống cho trẻ

SGD & ĐT

B

3.

- Một số biện pháp nâng cao
chất lượng bồi dưỡng CBGV
trong trường MN.

SGD & ĐT

B

2013-2014

4.

- Một số biện pháp nâng cao
kỹ năng sống cho trẻ.

SGD & ĐT

B

2014 –2015

5.

Một số biện pháp xây dựng –
bồi dưỡng phong cách nhà
giáo cho giáo viên trong nhà
trường.

SGD & ĐT

B

2015-2016

6.

Một số biện pháp chỉ đạo
nâng cao chất lượng giúp trẻ
tự kỷ hòa nhập.

SGD & ĐT

B

2016 – 2017

7.

Một số biện pháp nhằm phát PGD & ĐT
huy và giữ vững đơn vị đạt
danh hiệu chuẩn văn hóa.

2011 -2012

A
2017- 2018

\Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×