Tải bản đầy đủ

Cam ket von dau tu công trình xây dựng

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THANH TRẠCH
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/CV-UBND

Thanh Trạch, ngày

tháng

năm 2017

CAM KẾT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
Về việc bố trí vốn để xây dựng công trình: Nhà thư viện, phòng học bộ môn
Trường THCS xã Thanh Trạch
Kính gửi:

- Ủy ban nhân tỉnh Quảng Bình

- Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Bình

Triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các công trình năm 2019-2021.
UBND xã Thanh Trạch cam kết bố trí đủ nguồn vốn để đầu tư xây dựng cho công
trình Nhà thư viện, phòng học bộ môn Trường THCS xã Thanh Trạch như sau:
- Tổng mức đầu tư dự kiến:

5.600.000.000 đ

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh:

2.700.000.000 đ

- Vốn ngân sách huyện:

600.000.000 đ

- Vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác: 2.300.000.000 đ
UBND xã Thanh Trạch xin cam kết nguồn vốn còn lại sẽ bố trí là:
2.300.000.000 đ (Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm triệu đồng chẵn) lấy từ nguồn địa
phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Tiến độ phân bổ vốn: Từ 2019 - 2021.
UBND xã Thanh Trạch kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình; Sở Kế hoạch
& Đầu tư tỉnh xem xét, quyết định.
THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ
CHỦ TỊCH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×