Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở tại một số dự án trên địa bàn thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang (Luận văn thạc sĩ)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

LÊ ANH HẢI

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ GIANG,
TỈNH HÀ GIANG
Chuyên ngành: Quản lý đất đai
Mã số ngành:60 85 01 03

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Toàn

Thái Nguyên - 2014

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

LÊ ANH HẢI

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ GIANG,
TỈNH HÀ GIANG
Chuyên ngành: Quản lý đất đai
Mã số :60 85 01 03

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Toàn

Thái Nguyên - 2014

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


i

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu
và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa được sử dụng
để bảo vệ một đề tài nào.
Tôi xin cam đoan các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã được chỉ
rõ nguồn gốc./.
Tác giả luận văn

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/ii

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành được bản luận văn này, trước hết tôi xin chân thành cảm ơn
TS.Nguyễn Văn Toàn đã trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt thời gian thực hiện đề tài.
Tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự góp ý chân thành của các thầy, cô giáo
khoa Quản lý Tài nguyên, phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học - Trường Đại học
Nông Lâm Thái Nguyên đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi thực hiện đề tài.
Tôi xin chân thành cảm ơn UBND TP Hà Giang, Phòng TNMT TP Hà
Giang đã giúp đỡ tôi trong thời gian nghiên cứu và thực hiện đề tài.
Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn!
Tác giả luận văn

Lê Anh Hải

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


iii

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Đặt vấn đề.................................................................................................. 1
2. Mục đích của đề tài ................................................................................... 1
3. Yêu cầu ...................................................................................................... 2
4. Ý nghĩa của đề tài ...................................................................................... 2
Chƣơng 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ................................... 3
1.1. Cơ sở khoa học về đấu giá quyền sử dụng đất ....................................... 3
1.1.1. Một số khái niệm liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất ........... 3
1.1.2.Đất đai và thị trường đất đai ............................................................ 3
1.1.3. Bất động sảnvà Thị trường bất động sản ........................................ 5
1.1.4. Giá đất và cơ sở khoa học xác định giá đất..................................... 8
1.2. Tình hình đấu giá QSDĐ ởtrong và ngoài nước .................................. 13
1.2.1. Tình hình đấu giá quyền sử dụng đất ở nước ngoài ...................... 13
1.2.2.Công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở Việt Nam. ......................... 18
1.3.Thực trạng đấu giá quyền sử dụng đất ở Việt Nam. ............................. 26
1.3.1.Thực trạng đấu giá QSDĐ ở một số địa phương ........................... 26
1.3.2. Công tác đấu giá đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang .......................... 27
Chƣơng 2: ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU ............................................................................................... 28
2.1. Đối tượng nghiên cứu .......................................................................... 28
2.2. Phạm vi nghiên cứu .............................................................................. 28
2.3. Nội dung nghiên cứu ............................................................................ 28
2.3.1. Đánh giá khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của TPHG,
tỉnh Hà Giang .......................................................................................... 28
2.3.2. Khái quát công tác đấu giá trên địa bàn TPHG ............................ 28
2.3.3. Kết quả đấu giá QSDĐ ở tại 3 dự án đã thực hiện trên địa bàn TPHG . 28

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


iv

2.3.4. Đánh giá hiệu quả của công tác đấu giá QSDĐ trên địa bàn TPHG . 29
2.3.5. Đề xuất một số giải pháp đối với công tác đấu giá QSDĐ ........... 29
2.4. Phương pháp nghiên cứu...................................................................... 29
2.4.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp ........................................... 29
2.4.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp dựa vào bảng hỏi ................ 30
2.4.3. Phương pháp phân tích, thống kê so sánh ..................................... 30
2.4.4. Phương pháp chuyên gia ............................................................... 30
2.4.5. Phương pháp sử lý số liệu bằng các phần mềm máy tính ............. 30
Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ........................................................ 31
3.1. Điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội của Thành phố Hà Giang ............. 31
3.1.1. Điều kiện tự nhiên ......................................................................... 31
3.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội............................................ 33
3.1.3. Hiện trạng sử dụng đất đai Thành phố Hà Giang năm 2013 ........ 36
3.1.4. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội ............ 38
3.2. Khái quát công tác đấu giá trên địa bàn Thành phố Hà Giang ............ 39
3.2.1. Các văn bản về đấu giá QSDĐ ở áp dụng ở địa bàn TPHG ......... 39
3.2.2. Quy chế đấu giá QSDĐ ở TPHG .................................................. 40
3.3. Kết quả đấu giá QSDĐ của một số dự án trên địa bàn Thành phố Hà Giang . 45
3.3.1. Dự án đấu giá QSDĐ ở tại tổ 6, phường Quang Trung, Thành phố
Hà Giang (đầu cầu treo Tùng Tạo) ......................................................... 45
3.3.2. Khu đất giáp Trung tâm hội chợ, triển lãm tỉnh Hà Giang, thuộc tổ
14 phường Nguyễn Trãi. ......................................................................... 53
3.3.3. Khu đất Công ty cổ phần cơ khí và khai thác khoáng sản thuộc tổ 1,
phường Quang Trung ............................................................................... 60
3.4. Đánh giá hiệu quả của công tác đấu giá QSDĐ trên địa bàn TPHG ... 67
3.4.1. Hiệu quả của công tác đấu giá QSDĐ .......................................... 67
3.4.2. Những tồn tại và nguyên nhân tồn tại của công tác đấu giá QSDĐ
................................................................................................................. 73
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


v

3.5. Đề xuất một số giải pháp cho công tác đấu giá QSDĐ........................ 75
4.5.1. Giải pháp về chính sách của Nhà nước ......................................... 75
4.5.2. Giải pháp về kỹ thuật .................................................................... 76
4.5.3. Giải pháp về cơ chế tài chính ........................................................ 77
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................................... 79
1. Kết luận ................................................................................................... 79
2. Kiến nghị ................................................................................................. 80
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 81

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


vi

DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

BĐS

: Bất động sản

ĐGĐ

: Đấu giá đất

GCN

: Giấy chứng nhận

GCNQSDĐ

: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

QSDĐ

: Quyền sử dụng đất

SDĐ

: Sử dụng đất

TM

: Thương Mại

TNHH

: Trách nhiệm hữu hạn

TP

: Thành phố

TPHG

: Thành phố Hà Giang

TW

: Trung ương

UBND

: Uỷ ban nhân dân

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


vii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 3.1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2013 ................................................... 37
Bảng 3.2. Bảng tổng hợp đặc điểm thửa đất, giá khởi điểm và số người
đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất ở tạitổ 6, phường Quang
Trung, TPHG....................................................................................... 50
Bảng 3.3. Dánh sách các cá nhân trúng đấu giá tại tổ 6, phường Quang Trung ........ 51
Bảng 3.4. Kết quả đấu giá QSDĐ khu quy hoạch tổ 6, phường Quang Trung....... 52
Bảng 3.5.Bảng tổng hợp đặc điểm thửa đất, giá khởi điểm và số người đăng
ký đấu giá quyền sử dụng đất ở tại tổ 14 , phường Nguyễn Trãi .................. 57
Bảng 3.6. Dánh sách các cá nhân trúng đấu giá tại tổ 14, phường
Nguyễn Trãi ........................................................................................ 58
Bảng 3.7. Kết quả đấu giá QSDĐ khu đất tại tổ 14, phường Nguyễn Trãi ......... 59
Bảng 3.8. Bảng tổng hợp đặc điểm thửa đất, giá khởi điểm và số người
đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất ởtại tổ 1, phường Quang
Trung , TPHG...................................................................................... 65
Bảng 3.9. Dánh sách các cá nhân trúng đấu giá tại tổ 1, phường Quang Trung ......... 66
Bảng 3.10. Kết quả đấu giá QSDĐ khu đất tại tổ 1, phường Quang Trung ........ 66
Bảng 3.11. Chênh lệch giá đất giữa giá quy định và giá trúng đấu giá .......... 68

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


viii

DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 3.1. Tăng trưởng kinh tế TP Hà Giang giai đoạn 2010-2013 ................ 33
Hình 3.2. Vị trí khu quy hoạch đấu giá QSDĐ tại tổ 6, phường Quang Trung ..... 46
Hình 3.3. Quy hoạch chi tiết bán đấu giá QSDĐ ở tại tổ 6, Phường
Quang Trung ................................................................................... 47
Hình 3.4. Vị trí khu quy hoạch đấu giá QSDĐ tại tổ 14, phường Nguyễn Trãi ...... 54
Hình 3.5. Quy hoạch chi tiết bán đấu giá QSDĐ ở tại tổ 14, Phường
Nguyễn Trãi .................................................................................... 55
Hình 3.6. Sơ đồ quy hoạch chi tiết thu hồi, bố trí tái định cư ......................... 61
Hình 3.7. Quy hoạch chi tiết bán đấu giá QSDĐ ở tại tổ 1, Phường
Quang Trung ................................................................................... 62

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


1
MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
Thành phố Hà Giang có tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là
nguồn tài nguyên đất. Trong những năm gần đây, việc khai thác hiệu quả
nguồn đất góp phần nâng tầm đô thị là một trong những mục tiêu được chú
trọng hàng đầu của thành phố. Để thực hiện được mục tiêu đó đấu giá QSDĐ
là một chủ trương và giải pháp đúng đắn mang lại nhiều kết quả đáng ghi
nhận như: tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sự nghiệp công
nghiệp hóa - hiện đại hóa, các khu dân cư tham gia đấu gia đáp ứng nhu cầu
sử dụng đất của nhiều đối tượng (người có thu nhập thấp, doanh nghiệp, tổ
chức..) với quy mô lớn và hệ thống cơ sở hạ tầng đã và đang là bộ mặt của đô
thị hiện đại phát triển bền vững, thu hút các nhà đầu tư tham gia các hoạt
động đầu tư kinh doanh, sản xuất; đưa giá đất quy định xích lại gần giá đất thi
trường… Bên cạnh những kết quả đạt được đó, công tác đấu giá QSDĐ trên
thành phố còn bộc lộ nhiều vấn đề cần giải quyết trong công tác tổ chức cũng
như công tác thu hút các đối tượng tham gia đấu giá…
Với mục tiêu nghiên cứu, phân tích, đánh giá cơ sở pháp lý, cơ chế thực
hiện, hiệu quả của đấu giá QSDĐ để rút ra cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn đồng
thời nhằm góp phần vào việc đẩy mạnh thị trường bất động sản thông qua công
tác đấu giá QSDĐ, việc khai thác quỹ đất hiện trạng như thế nào để đảm bảo hài
hoà lợi ích giữa Nhà nước, người SDĐ và các chủ đầu tư mà vẫn tạo động lực cho
sự phát triển xã hội là một vấn đề cần được nghiên cứu, làm rõ hơn nữa trong hệ
thống chính sách pháp luật về đất đai ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, tôi tiến
hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá hiệu quả công tác đấu giá QSDĐ của một số
dự án trên địa bàn Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang”.
2. Mục đích của đề tài
- Đánh giá hiệu quả của công tác đấu giá QSDĐ của một số dự án trên
địa bàn TPHG, tỉnh Hà Giang;
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


2
- Đề xuất giải pháp góp phần hoàn thiện cơ chế, quy trình đấu giá QSDĐ
nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đấu giá QSDĐ trong giai đoạn tiếp theo.
3. Yêu cầu
- Nghiên cứu, nắm vững các văn bản liên quan đến đấu giá QSDĐ của
Trung ương và địa phương.
- Số liệu điều tra phải khách quan và đảm bảo độ tin cậy
- Đưa ra các ý kiến đảm bảo tính khách quan đối với công tác đấu giá
QSDĐ. Kết quả nghiên cứu phải đảm bảo cơ sở khoa học và thực tiễn.
4. Ý nghĩa của đề tài
4.1. Ý nghĩa đối với học tập và nghiên cứu khoa học của Học viên
- Biết cách thu thập tài liệu, tổng hợp số liệu và viết một báo cáo khoa học.
- Bổ sungkinh nghiệm thực tế đối vớiquản lý nhà nước về đất đai
- Nắm được tình hình thực hiệncông tác đấu giá QSDĐ trên địa bàn
TPHG - tỉnh Hà Giang nói riêng và trên địa bàn cả nước nói chung.
4.2. Ý nghĩa trong thực tiễn
Qua nghiên cứu, tìm hiểu và đánh giá công tác đấu giá QSDĐ trên địa
bàn thành phố Hà Giang từ khi thực hiện đến nay, kết hợp so sánh với các địa
phương khác, nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp, góp phần hoàn
thiệnquy trình, cơ chế đấu giá đất của địa phương tốt hơn, hiệu quả hơn trong
thời gian tới.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


Luận văn đầy đủ ở file: Luận văn full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×