Tải bản đầy đủ

Vigor2912 2925 doi IP LAN

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH THAY ĐỔI IP MẠNG LAN
(Vigor2920 / Vigor2912 / Vigor2925 / Vigor2860)
Tình huống:
- Mặc định Vigor có IP là 192.168.1.1 (Subnet mask 255.255.255.0)
- Bạn muốn thay đổi IP LAN của Vigor cho phù hợp với mạng LAN hiện tại của Công ty là 192.168.100.1
Bước 1: Nối cáp mạng từ máy tính vào port LAN1 của DrayTek. Đăng nhập vào giao diện web cùa Vigor:
http://192.168.1.1 với user: admin / password: admin (Mặc định)
Bước 2: Thay đổi IP LAN
- Vào LAN >> General Setup
- Ở LAN 1: Chọn Details Page

- IP Address
- Nhấn OK

: Địa chỉ IP LAN của Vigor – Bạn có thể thay đổi cho phù hợp với mạng LAN hiện tại là 192.168.100.1

Từ Mỹ Linh - Phòng kỹ thuật Công ty An Phát
Điện thoại: 08 – 3295 3789

Page 1Sẽ hiện ra thông báo yêu cầu khởi động lại Vigor >> Nhấn OK

Sau khi Vigor khởi động lại bạn có thể sử dụng Vigor với IP mới là 192.168.100.1

TRONG TRƯỜNG HỢP NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO LỖI

Có nghĩa là IP bạn muốn đổi (Ví dụ là 192.168.2.1) trùng với một trong những IP mà Vigor đang sử dụng (LAN 2,3,4 hoặc IP
routed subnet). Các lớp mạng sau thường được Vigor sử dụng:
+ LAN 1

: 192.168.1.1/24

+ LAN 2

: 192.168.2.1/24

+ LAN 3

: 192.168.3.1/24

+ LAN 4

: 192.168.5.1/24

+ LAN 5

: 192.168.6.1/24

+ IP Route : 192.168.0.1/24

Trong trường hợp này hãy làm theo hướng dẫn bên dưới:
(Hướng dẫn bên dưới giúp bạn có thể đổi IP của Vigor thành 192.168.2.1 – Trùng với lớp mạng LAN 2 có sẳn)
Bước A: Đăng nhập vào giao diện web cùa Vigor: http://192.168.1.1 với user: admin / password: admin (Mặc định)
Bước B: Thay đổi IP LAN 2 thành 192.168.20.1 (Khác với lớp mạng 192.168.2.1)
- Vào LAN >> VLAN Configuration: chọn Enable
+ VLAN 0: Chọn P1,2,3,4 và SSID1,2,3,4 (nếu Vigor có chức năng Wifi)
+ VLAN 0: Subnet chọn LAN1
+ Nhấn OK


Từ Mỹ Linh - Phòng kỹ thuật Công ty An Phát
Điện thoại: 08 – 3295 3789

Page 2


+ Sẽ hiện ra thông báo yêu cầu khởi động lại Vigor . BỎ QUA THÔNG BÁO NÀY và làm tiếp các bước bên dưới

- Vào LAN >> General Setup
- Chọn Details Page của LAN hoặc IP Routed Subnet nào trùng lớp mạng với IP bạn muốn đặt cho Vigor. Trường hợp này là
LAN 2
- Ở LAN 2: Chọn Details Page

+ IP Address

: Điền vào 192.168.20.1

+ Các phần khác không thay đổi
+ Nhấn OK >> Sẽ hiện ra thông báo yêu cầu khởi động lại Vigor . BỎ QUA THÔNG BÁO NÀY và làm tiếp các bước bên dưới

Từ Mỹ Linh - Phòng kỹ thuật Công ty An Phát
Điện thoại: 08 – 3295 3789

Page 3


Bước C: Thay đổi IP LAN 1 thành 192.168.2.1 theo đúng yêu cầu
- Vào LAN >> General Setup
- Ở LAN 1: Chọn Details Page

- IP Address
- Nhấn OK

: Địa chỉ IP LAN của Vigor – Bạn có thể thay đổi cho phù hợp với mạng LAN hiện tại là 192.168.2.1

Sẽ hiện ra thông báo yêu cầu khởi động lại Vigor >> Nhấn OK
Sau khi Vigor khởi động lại bạn có thể sử dụng Vigor với IP mới là 192.168.2.1 ./.

Từ Mỹ Linh - Phòng kỹ thuật Công ty An Phát
Điện thoại: 08 – 3295 3789

Page 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×