Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 8 bài 3: Bài thực hành 1 Tính chất nóng chảy của chất. Tách chất từ hỗn hợp

GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8

Bài 3: THỰC HÀNH SỐ 1 : TÍNH CHẤT NÓNG CHẢY
CỦA CHẤT TÁCH CHẤT TƯ - HỖN HỢP
A) Mục tiêu.
1. Kiến thức : - Làm quen với một số dụng cụ, biết cách sử dụng một số dụng cụ
trong phòng thí nghiệm.
2. Kỹ năng : - Nắm được quy tắc trong phòng thí nghiệm, thực hành so sánh
nhiệt độ nóng chảy của một số chất, biết cách tách riêng chất từ hỗn hợp.
3. Thái độ : - Nghiêm túc, cẩn thận, nhiệt tình tham gia thực hành với nhóm,
trung thực, hăng hái .
B) Trọng tâm : thực hành thí nghiệm 1, 2 , viết tường trình .
C)Chuẩn bi :
1. Giáo viên : - Sách giáo khoa và giáo án .
- Dụng cụ : Mỗi nhóm : 3 ống nghiệm, 1đèn cồn, 1cốc thuỷ tinh, 1phễu lọc, giấy
lọc, đũa thuỷ tinh, kẹp gỗ.
- Hoá chất : Paraphin, lưu huỳnh, muối ăn, cát, nước
2. Học sinh : Nghiên cứu trước bài, nghiên cứu các thí nghiệm trong sách giáo
khoa, chuẩn bị báo cáo thực hành, hoá chất được phân công .
* Phương pháp : - Chủ yếu sử dụng phương pháp thực hành thí nghiệm . phương
pháp trực quan .

D) Tiến trình dạy học .
I) ổn định lớp : - Kiểm tra sĩ số + ổn định tổ chức lớp học . ( 3 phút )
- Giáo viên cho học sinh kiểm tra chuẩn bị và báo cáo nhóm mình.
II) Các hoạt động học tập :
Hoạt động I : Tìm hiểu quy tắc phòng thí nghiệm (7 phút)

Hoạt động của giáo viên
- Cho học sinh tìm hiểu một số dụng

Hoạt động của học sinh
- Nghiên cứu trang 154-155 SGK để hiểu


GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8

cụ, cách sử dụng chúng trong thí
nghiệm.
+ Cho học
sinh nghiên cứu trang 154-155 SGK
để tìm hiểu một số quy tắc an toàn
trong phòng thí nghiệm.

một số quy tắc an toàn trong phòng thí
nghiệm.

Hoạt động II : Thí nghiệm theo dõi sự nóng chảy của paraphin và lưu huỳnh. (12
phút)
Hoạt động của giáo viên
- Cho học sinh nêu mục tiêu, các bước
tiến hành thí nghiệm 1.
+ Hướng dẫn học sinh lắp dụng cụ, cho
hoá chất để tiến hành thí nghiệm.

Hoạt động của học sinh
- Nêu mục tiêu, các bước tiến hành thì
nghiệm 1

+ Lắp dụng cụ và hoá chất theo hướng
dẫn của giáo viên.


+ Cho học sinh tiến hành thí nghiệm ,
quan sát hiện tượng .
+ Quan sát hiện tuợng thí nghiệm : ở
nhiệt độ khoảng 420C paraphin bắt đầu
nóng chảy.
+ Khi
0
- Nhận xét nhiệt độ nóng chảy của 2
nước sôi~100 C lưu huỳnh vẫn chưu
chất.
+ Nhiệt độ nóng chảy nóng chảy
của lưu huỳnh khoảng 1130C nên khi
nước sôi nó vẫn chưa nóng chảy.
- Nhận xét : Nhiệt độ nóng chảy của lưu
huỳnh > nhiệt độ nóng chảy của
paraphin.

Hoạt động III : Thí nghiệm tách riêng từng chất trong hỗn hợp muối ăn và cát. (15
phút)


GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8

Hoạt động của giáo viên
- Cho học sinh nêu mục tiêu của thí
nghiệm và các bước tiến hành thí
nghiệm.

+ Cho các nhóm tiến hành thí nghiệm
theo hướng dẫn của giáo viên .

- Vậy dựa vào độ tan trong nước của
một số chất ta có thể tách các chất ra
khỏi nhau, để tách một muối ra khỏi
nước ta có thể cô cạn dung dịch chứa
muối đó.

Hoạt động của học sinh
- Đại diện một nhóm nêu mục tiêu các
bước tiến hành thí nghiệm.
+ Các nhóm còn lại bổ sung.
+ Tiến hành thí nghiệm theo sự hướng
dẫn của giáo viên , quan sát và nhận xét
hiện tượng .

+ Khi hoà hỗn hợp vào nước thì muối
tan còn cát không tan, lọc kết tủa ta thu
được cát và dung dịch muối .
+ Cô cạn dung dịch muối thấy có kết
tinh
+ đó chính là muối
ăn.
- Nhận xét: Muối ăn tan trong nước còn
cát không tan trong nước.
+ Nhiệt độ nóng chảy , bay hơi của
muối ăn cao hơn nước .

III) Cũng cô : ( 4 phút ) - Giáo viên cho học sinh viết tường trình thí nghiệm , thu
dọn thí nghiệm, lau rửa dụng cụ thí nghiệm, cho học sinh các nhóm báo cáo kết
quả thí nghiệm của nhóm mình .
IV) Dặn do : ( 4 phút ) - Hướng dẫn học sinh trình bày báo cáo thí nghiệm và nạp
báo cáo thí nghiệm.
Về nhà , nghiên cứu kỹ lại bài .
- Nghiên cứu lại các thao tác thí nghiệm, cách sử dụng dụng cụ và hoá chất.
- Nghiên cứu trước bài " Nguyên tử " chuẩn bị cho tiết học sau .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×