Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 8 bài 7: Bài thực hành 2 Sự lan tỏa của chất

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 8
Bài 7: BÀI THỰC HÀNH 2
SỰ LAN TOẢ CỦA CHẤT
A. MỤC TIÊU.
1. Biết được một số loại phân tử có thể khuếch tán (lan toả trong chất khí, nước……)
2. Làm quen bước đầu với việc nhận biết một số chất (bằng quỳ tím)
3. Rèn luyện kĩ năng sử dụng một số dụng cụ, hoá chất trong phòng thí nghiệm.
B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
+ Dụng cụ: Giá để ống nghiệm, ống nghiệm, cốc thuỷ tinh, đũa thuỷ tinh, đèn cồn, kẹp gỗ,
giấy lọc. chậu nươc sạch, bông.
+ Hóa chất: dd amôniac(đặc), thuốc tím, quỳ tím
C. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS
Hoạt động 1(3/)
KIỂM TRA BÀI CŨ

Kiểm tra sự chuẩn bị của phòng bộ môn.
GV: kiểm tra các thiết bị thí nghiệm đã chuẩn bị đầy đủ chưa.
GV: Yêu cầu HS đọc SGK để hiểu nội dung các thí nghiệm phải tiến hành trong tiết học .

Hoạt động 2(10/)
I. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM
1. Thí nghiệm 1: Sự lan toả của dd NH3
GV: Hướng dẫn HS làm theo các bước.
b1:Nhỏ1dọt dd NH3 vào giấy quỳ->xanh

HS: Các nhóm làm theo sự hướng dẫn của
GV.

b2: Đặt một mẩu giấy quỳ tẩm ướt vào - Ghi chép hiện tượng.
đáy ống nghiệm. Đặt một miếng bông tẩm - Giải thích hiện tượng.
dd NH3 đặc ở miệng ống nghiệm.
+ Nhận xét: Quỳ tím chuyển xanh.
b3: Đậy nút ống nghiệm.
+ Giải thích: Khí NH3 đã khếch tán từ

TaiLieu.VN

Page 1


b4: Quan sát mẩu giấy quỳ.

miệng ống nghiệm sang đáy ống nghiệm

b5: Rút ra kết luận và giải thích.
GV: Cử 1 HS trong nhóm đại diện làm thí
nghiệm.
Hoạt động 3(10/)
2. Thí nghiệm 2: Sự lan toả của KMnO4
GV: Hướng dẫn thí nghiệm

HS: Các nhóm tiến hành thí nghiệm.

b1: Lấy một cốc nước sạch.
b2: Bỏ 1-2 hạt thuốc tím vào cốc nước
b3: Để cốc nước lặng yên
b4: Quan sát

+ Nhận xét: Mầu tím của thuốc tím lan


GV: Cử đại diện nhóm tiến hành thí toả rộng ra.
nghiệm.
HS: Trong nhóm dúp bạn, quan sát, ghi
chép.
Hoạt động 4(10/)
GV: Hướng dẫn HS viết tường trình theo mẫu.
HS: Viết tường trình.
TT

Mục đích thí nghiệm

1

Sự lan toả của dung ..
……………..
dịch amôniac.
……………………… …………………………..
………………….……. …………………………..
……………….………. …………………………..
…………………………..
………………………..
…………………………..
Sự lan toả của thuốc
…………………………
tím
……………..
……………………….. ……………..
………………………

2

TaiLieu.VN

Hiện tượng thí
nghiệm

Kết quả thí nghiệm

Page 2


………......
Hoạt động 5(12/)
GV: Yêu cầu HS thu dọn dụng cụ, dọn dẹp vệ sinh phòng thực hành.
GV: Nhận xét giờ thực hành, rút kinh nghiệm cho giời thực hành sau.
Dặn HS chuẩn bị bài mới.

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×