Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 8 bài 7: Bài thực hành 2 Sự lan tỏa của chất

GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8

BÀI 7 : BÀI THỰC HÀNH 2 – SỰ LAN TỎA CỦA CHẤT
A) Mục tiêu :
1. Kiến thức : HS nhận biết được phân tử là hạt hợp thành của đơn chất và hợp
chất phi kim.
2. Kỹ năng : Rèn luyện kĩ năng sử dụng một số dụng cụ và hoá chất trong phòng
thí nghiệm.
3. Thái độ : Nghiêm túc, cẩn thận, nhiệt tình tham gia thực hành với nhóm, trung
thực, hăng hái .
B) Trọng tâm : Thí nghiệm 1,2 , viết tường trình tại lớp .
C) Chuẩn bi :
1. Giáo viên : - Soạn bài, chuẩn bị đồ dùng học tập, làm thử trước các thí nghiệm.
-Dụng cụ : - Mỗi nhóm 2 ống nghiệm, 2 cốc thuỷ tinh, 1 đũa thuỷ tinh, 1nốt cao su
-Hoá chất : Bông, dung dịch amoniac, thuốc tím, nước cất, giấy quỳ tím.
2. Học sinh : - Nghiên cứu các thí nghiệm trong sgk , chuẩn bị báo cáo thực hành.
* Phương pháp : - Chủ yếu sử dụng phương pháp thực hành thí nghiệm . phương
pháp trực quan .
D) Tiến trình dạy học :
I) ổn định lớp : - Kiểm tra sĩ số + ổn định tổ chức lớp học . ( 3 phút )
II) - Giáo viên cho học sinh kiểm tra chuẩn bị và báo cáo nhóm mình . ( 2 phút )

III) Các hoạt động học tập :
Hoạt động I : Thí nghiệm sự lan tỏa của amoniac. (15 phút)

Hoạt động của giáo viên

- Cho học sinh nêu mục tiêu, các
bước tiến hành thí nghiệm 1.

Hoạt động của học sinh
- Nêu mục tiêu, các bước tiến hành thì
nghiệm 1
+ Lắp dụng cụ và hoá chất theo hướng dẫn


GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8

- Hướng dẫn học sinh lắp dụng cụ,
cho hoá chất để tiến hành thí
nghiệm .

+ Cho học sinh tiến hành thí
nghiệm , quan sát hiện tượng .
- Trong dung dịch amoniac có chất
amoniac hoà tan làm cho giấy quỳ
tím ở ống nghiệm 1 chuyển màu
xanh.

-Tại sao ở ống nghiệm 2 giấy quỳ
tím không tiếp xúc với dung dịch
amoniac mà sau một thời gian lại
chuyển màu xanh ?

của giáo viên.
+ Lấy 2 ống nghiệm , ống 1 đựng dung dịch
amoniac và ống 2 khô .
Ống 1 cho giấy quỳ tím vào, quan sát .
Ống 2 cho giấy quỳ tím ẩm vào đáy ống
nghiệm, đặt ống nghiệm nằm ngang , lấy
một ít bông đã tẩm dung dịch amoniac đặt ở
miệng ống nghiệm, đậy kín nút cao su vào


ống nghiệm

2. Nhận xét :
+ Ống nghiệm 1: Làm quỳ tím chuyển màu
xanh.

+ Ống nghiệm 2 : Lúc đầu giấy quỳ tím
không đổi màu, sau một thời gian giấy quỳ
tím chuyển màu xanh . ( khí amoniac lan tỏa
tới giấy quỳ tím )

- Nhận xét : Trong ống nghiệm 2 khí
amoniac đã lan toả từ bông sang giấy quỳ
tím ẩm, khí này tan vào nước có trong giấy
quỳ tím tạo thành dung dịch amoniac nên
làm giấy quỳ chuyển màu xanh

Hoạt động II : Thí nghiệm sự lan toả của kalipemanganat. (17 phút)
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh


GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8

- Cho học sinh nêu mục tiêu của thí
nghiệm và các bước tiến hành thí
nghiệm.
- Cho các nhóm tiến hành thí
nghiệm theo hướng dẫn của giáo
viên

+ Cho các nhóm báo cáo kết quả,
cả lớp bổ sung, đánh giá hoạt động
của các thành viên trong nhóm,
đánh giá sự thành công của thí
nghiệm.

- Đại diện một nhóm nêu mục tiêu các bước
tiến hành thí nghiệm.

Các nhóm còn lại bổ sung.
- Tiến hành thí nghiệm theo sự hướng dẫn
của giáo viên .
+ Quan sát và nhận xét hiện tượng :
+ Cho vào hai cốc nước mỗi cốc một ít hạt
kalipemanganat.
Cốc 1 dùng đũa thuỷ tinh khuấy đều.
Cốc 2 để yên, quan sát.
- Nhận xét:
+ Cốc 1 : Khi khuấy kalipemanganat tan
nhanh vào nước làm toàn bộ nước trong dung
dịch chuyển màu tím.
+ Cốc 2 : Quan sát ta thấy màu tím từ các
hạt thuốc tím lan toả dần lên trên.

III) Cũng cô : ( 4 phút ) - Giáo viên cho học sinh viết tường trình thí nghiệm , thu
dọn thí nghiệm, lau rửa dụng cụ thí nghiệm, cho học sinh các nhóm báo cáo kết
quả thí nghiệm của nhóm mình .
IV) Dặn do : ( 4 phút ) - Hướng dẫn học sinh trình bày báo cáo thí nghiệm và nạp
báo cáo thí nghiệm.
Về nhà , nghiên cứu kỹ lại bài .
- Nghiên cứu lại các thao tác thí nghiệm, cách sử dụng dụng cụ và hoá chất.
- Nghiên cứu trước bài " Luyện tập 1 " chuẩn bị cho tiết học sau .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×