Tải bản đầy đủ

Đánh giá thực trạng chất lượng môi trường Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Thái Nguyên và Bệnh viện A Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

TRẦN THỊ HỒNG VÂN

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI
TRƯỜNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG
THÁI NGUYÊN VÀ BỆNH VIỆN A THÁI NGUYÊN

Chuyên ngành: Khoa học môi trường
Mã số: 60 44 03 01

LUẬN VĂN THẠC SĨ
KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Nguyễn Thế Hùng

THÁI NGUYÊN, 2014


i


LỜI CAM ĐOAN

Tên tôi là Trần Thị Hồng Vân, học viên cao học lớp Khoa học môi trường
K19, khoá 2011-2013. Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ với đề tài "Đánh giá thực
trạng chất lượng môi trường Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Thái Nguyên và Bệnh
viện A Thái Nguyên" là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi, được thực hiện trên
cơ sở nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu khảo sát và phân tích từ thực tiễn dưới sự
hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng. Số liệu và kết quả nghiên cứu
được trình bày trong luận văn hoàn toàn trung thực và chưa được sử dụng để
bảo vệ cho một học vị nào, phần trích dẫn tài liệu tham khảo đều được ghi rõ
nguồn gốc.
Thái Nguyên, ngày

tháng 10 năm 2014

TÁC GIẢ

Trần Thị Hồng Vân


ii

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, các thầy giáo, cô giáo Khoa Tài
Nguyên và Môi trường và các thầy giáo, cô giáo Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại
học của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho
tôi trong quá trình học tập và hoàn thành khóa học.
Để hoàn thành Luận văn này, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới:
PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng người thầy đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em
trong quá trình thực hiện và hoàn thành luận văn tốt nghiệp.
Tôi xin trân trọng cảm ơn tới:
Ban Giám đốc, các Phòng, Khoa của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái
Nguyên và Bệnh viện A Thái Nguyên; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
môi trường và công trình đô thị Thái Nguyên đã giúp đỡ tôi trong quá trình thu thập
số liệu và hoàn thành luận văn.
Xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, anh, chị, em, bạn bè, đồng nghiệp đã động
viên, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn thành khóa học.
Xin trân trọng cảm ơn!
Thái Nguyên, ngàytháng 10 năm 2014

TÁC GIẢ

Trần Thị Hồng Vân


iii

MỤC LỤC
Trang
LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................i
LỜI CẢM ƠN........................................................................................................ii
MỤC LỤC.............................................................................................................iii
DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT ..................................................viii
DANH MỤC CÁC BẢNG....................................................................................ix
DANH MỤC CÁC HÌNH.....................................................................................xi
MỞ ĐẦU ................................................................................................................1
1. Tính cấp thiết của đề tài.......................................................................................1
2. Mục tiêu đề tài.....................................................................................................2
2.1. Mục tiêu tổng quát............................................................................................2
2.2. Mục tiêu nghiên cứu .........................................................................................2
3. Yêu cầu đề tài......................................................................................................2
4. Ý nghĩa đề tài ......................................................................................................2
4.1. Ý nghĩa khoa học..............................................................................................2
4.2. Ý nghĩa thực tiễn ..............................................................................................3
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ...................................................................4
1.1. Cơ sở khoa học .................................................................................................4
1.1.1. Cách xác định chất thải y tế ...........................................................................4
1.1.2. Khuynh hướng phát thải chất thải y tế............................................................5
1.1.2.1. Đối với chất thải y tế chung ........................................................................5
1.1.2.2. Chất thải y tế nguy hại ................................................................................5
1.1.3. Nguồn và phân loại chất thải y tế ...................................................................6
1.1.3.1. Nhóm chất thải lâm sàng (clinical waste): ...................................................6
1.1.3.2. Nhóm chất phóng xạ ...................................................................................6
1.1.3.3. Nhóm chất thải hoá học ..............................................................................6
1.1.3.4. Nhóm các bình chứa khí nén có áp suất ......................................................6
1.1.3.5. Nhóm chất thải sinh hoạt ............................................................................7


iv

1.1.4. Khối lượng chất thải phát sinh .......................................................................7
1.1.5. Thành phần chất thải bệnh viện......................................................................8
1.1.6. Tác động của chất thải y tế tới môi trường và sức khoẻ..................................9
1.1.6.1. Tác hại của chất thải y tế đối với sức khoẻ ..................................................9
1.1.6.2. Sự tồn lưu tác nhân gây bệnh trong môi trường......................................... 11
1.2. Cơ sở pháp lý.................................................................................................. 11
1.3. Cơ sở thực tiễn ............................................................................................... 14
1.3.1. Công tác quản lý và xử lý chất thải y tế tại Việt Nam................................... 14
1.3.2. Phát sinh chất thải y tế ................................................................................. 15
1.3.2.1. Nguồn phát sinh chất thải rắn y tế ............................................................. 15
1.3.2.2. Lượng phát sinh chất thải rắn y tế ............................................................. 16
1.3.2.3. Thành phần chất thải rắn y tế .................................................................... 18
1.3.3. Phân loại, thu gom và vận chuyển chất thải y tế........................................... 19
1.3.4. Xử lý chất thải y tế....................................................................................... 22
1.3.4.1. Thực trạng công tác xử lý chất thải y tế tại Việt Nam................................ 22
1.3.4.2. Các phương pháp xử lý và tiêu huỷ chất thải rắn y tế ................................ 24
1.3.4.3. Các phương pháp xử lý nước thải y tế....................................................... 26
1.3.5. Những tồn tại, khó khăn trong việc quản lý chất thải y tế............................. 28
1.4. Cơ sở nghiên cứu............................................................................................ 29
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......................... 31
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................... 31
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu ................................................................................. 31
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu ..................................................................................... 31
2.2. Nội dung đề tài ............................................................................................... 31
2.2.1. Tổng quan về bệnh viện ĐKTW Thái Nguyên và bệnh viện A Thái Nguyên31
2.2.2. Đánh giá thực trạng môi trường chất thải rắn, nước thải phát sinh................ 31
2.2.3. Đánh giá hệ thống quản lý môi trường và công tác đầu tư cho hoạt động bảo
vệ môi trường tại Bệnh viện .................................................................................. 31


v

2.2.4. Đánh giá hiểu biết và thái độ của cán bộ, nhân viên y tế và vệ sinh viên bệnh
viện về thực hiện quy chế quản lý chất thải y tế..................................................... 31
2.2.5. Đề xuất và kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản
lý môi trường tại bệnh viện.................................................................................... 32
2.3. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................ 32
2.3.1. Phương pháp quan sát trực quan và đánh giá bằng bảng thang điểm ............ 32
2.3.2. Phương pháp điều tra, khảo sát bằng phiếu điều tra...................................... 33
2.3.3. Phương pháp phân tích mẫu và so sánh........................................................ 34
2.3.3.1. Phân tích mẫu rác thải: cân định lượng mẫu rác thải y tế theo kế hoạch .... 34
2.3.3.2. Phân tích mẫu nước thải:........................................................................... 34
2.3.4. Phương pháp tổng hợp phân tích và xử lý số liệu ........................................ 34
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................................... 35
3.1. Thông tin chung về bệnh viện......................................................................... 35
3.1.1. Thông tin chung Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên ................... 35
3.1.2. Thông tin chung Bệnh viện A Thái Nguyên ................................................. 35
3.2. Đánh giá thực trạng môi trường chất thải rắn, nước thải phát sinh
từ bệnh viện........................................................................................................... 36
3.2.1. Thực trạng quản lý chất thải rắn, nước thải phát sinh tại Bệnh viện Đa khoa
TW Thái Nguyên................................................................................................... 36
3.2.1.1. Hiện trạng quản lý chất thải rắn ................................................................ 36
3.2.1.2. Hiện trạng quản lý và xử lý nước thải ....................................................... 43
3.2.2. Thực trạng quản lý chất thải rắn, nước thải phát sinh tại Bệnh viện A
Thái Nguyên......................................................................................................... 49
3.2.2.1. Hiện trạng quản lý chất thải rắn ................................................................ 49
3.2.2.2. Hiện trạng quản lý và xử lý nước thải ....................................................... 54
3.2.3. Đánh giá chung thực trạng môi trường chất thải rắn, nước thải tại bệnh viện
Đa khoa Trung ương và bệnh viện A Thái Nguyên................................................ 58
3.3. Đánh giá hệ thống quản lý môi trường và công tác đầu tư cho hoạt động bảo vệ
môi trường tại Bệnh viện ....................................................................................... 59


vi

3.3.1. Đánh giá hệ thống quản lý môi trường và đầu tư tại Bệnh viện Đa khoa Trung
ương Thái Nguyên................................................................................................. 59
3.3.1.1. Hệ thống nhân lực quản lý môi trường tại Bệnh viện ................................ 59
3.3.1.2. Đánh giá công tác đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường bệnh viện Đa
khoa Trung ương Thái Nguyên.............................................................................. 60
3.3.2. Đánh giá hệ thống quản lý môi trường và đầu tư cho BVMT tại Bệnh viện A
Thái Nguyên.......................................................................................................... 61
3.3.2.1. Hệ thống nhân lực quản lý môi trường tại Bệnh viện ................................ 61
3.3.2.2. Đánh giá công tác đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường bệnh viện A
Thái Nguyên.......................................................................................................... 62
3.3.3. Đánh giá chung công tác đầu tư và quản lý môi trường tại bệnh viện Đa khoa
Trung ương Thái Nguyên và bệnh viện A Thái Nguyên ........................................ 62
3.3.3.1. Đánh giá chung công tác đầu tư tại 2 bệnh viện ........................................ 62
3.3.3.2. Đánh giá chung công tác quản lý môi trường tại 2 bệnh viện .................... 64
3.4. Đánh giá hiểu biết và thái độ của cán bộ, vệ sinh viên và nhân viên y tế bệnh
viện trong thực hiện quy chế quản lý chất thải y tế tại bệnh viện ........................... 65
3.4.1. Đánh giá hiểu biết và thái độ của cán bộ, vệ sinh viên và nhân viên y tế bệnh
viện trong bảo vệ môi trường tại bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên ................. 65
3.4.1.1. Đánh giá hiểu biết của cán bộ, vệ sinh viên và nhân viên y tế về quy chế
quản lý chất thải y tế.............................................................................................. 65
3.4.1.2. Đánh giá thái độ của cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện trong thực hiện quy
chế quản lý chất thải y tế ....................................................................................... 70
3.4.2. Đánh giá hiểu biết và thái độ của cán bộ, vệ sinh viên và nhân viên y tế bệnh
viện thực hiện quy chế quản lý chất thải y tế tại bệnh viện A Thái Nguyên.......... 71
3.4.2.1. Đánh giá hiểu biết của cán bộ, nhân viên y tế và vệ sinh viên về quy chế
quản lý chất thải y tế tại bệnh viện......................................................................... 71
3.4.2.2. Đánh giá thái độ của cán bộ, nhân viên và vệ sinh viên trong thực hiện quy
chế quản lý chất thải y tế tại bệnh viện .................................................................. 76


vii

3.4.3. Đánh giá chung sự hiểu biết và thái độ của cán bộ, nhân viên y tế và vệ sinh
viên tại 2 bệnh viện ............................................................................................... 77
3.5. Đề xuất và kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý
môi trường tại bệnh viện........................................................................................ 78
3.5.1. Giải pháp công nghệ .................................................................................... 78
3.5.2. Giải pháp về nhân lực .................................................................................. 79
3.5.3. Giải pháp nâng cao hiệu lực của chủ thể quản lý.......................................... 79
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................................. 80
1. Kết luận............................................................................................................. 80
2. Kiến nghị........................................................................................................... 81
TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................... 82
I. Tài liệu tiếng Việt .............................................................................................. 82
II. Tài liệu tiếng Anh ............................................................................................. 83
III. Tài liệu Internet ............................................................................................... 84


viii

DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT

STT

Ký hiệu

Tên ký hiệu

1.

ANTT

: An ninh trật tự

2.

BVMT

: Bảo vệ Môi trường

3.

BOD

: Nhu cầu oxy sinh học

4.

BTCT

: Bê tông cốt thép

5.

COD

: Nhu cầu oxy hóa học

6.

CTR

: Chất thải rắn

7.

DO

: Lượng oxy hòa tan

8.

ĐTM

: Đánh giá tác động môi trường

9.

HTXLNT

: Hệ thống xử lý nước thải

10.

MPN

: Số vi khuẩn có thể lớn nhất

11.

MĐT

: Mức đầu tư

12.

PCCC

: Phòng cháy chữa cháy

13.

PL

: Pháp lý

14.

QLNN

: Quản lý Nhà nước

15.

QCVN

: Quy chuẩn Việt Nam

16.

CTNH

: Chất thải nguy hại

17.

SCR

: Song chắn rác

18.

TCCN

: Tiêu chuẩn cấp nước

19.

TCCP

: Tiêu chuẩn cho phép

20.

TCVN

: Tiêu chuẩn Việt Nam,

21.

XLNT

: Xử lý nước thải


ix

DANH MỤC CÁC BẢNG
Trang
Bảng 1.1: Lượng chất thải thay đổi theo từng nước .................................................7
Bảng 1.2: Lượng chất thải thay đổi theo từng loại bệnh viện ...................................8
Bảng 1.3: Lượng chất thải thay đổi theo các bộ phận khác nhau trong cùng
bệnh viện.................................................................................................8
Bảng 1.4: Lượng chất thải phát sinh theo tuyến bệnh viện .......................................8
Bảng 1.5: Tỷ lệ nguy cơ nhiễm bệnh từ vật sắc nhọn............................................. 10
Bảng 1.6: Một số loại bệnh có nguy cơ lây nhiễm từ chất thải y tế........................ 10
Bảng 1.7:. Nguồn phát sinh các loại CTR đặc thù từ hoạt động y tế....................... 16
Bảng 1.8: Khối lượng chất thải y tế” của một số” địa phương năm 2009 ............... 17
Bảng 1.9: Lượng chất thải phát sinh tại các khoa trong bệnh viện......................... 18
Bảng 1.10: Hiện trạng thu gom, phân loại chất thải y tế tại các Bệnh viện trên địa
bàn Thành phố Hà Nội năm 2010 .......................................................... 20
Bảng 1.11: Thực trạng các trang thiết bị thu gom lưu giữ CTR y tế tại một số
thành phố............................................................................................... 21
Bảng 3.1: Thống kê chất thải rắn, chất thải nguy hại tại Bệnh viện ĐKTW Thái
Nguyên năm 2013 ................................................................................. 37
Bảng 3.2: Thực trạng thu gom, phân loại chất thải rắn y tế .................................... 40
Bảng 3.3: Thực trạng vận chuyển, lưu giữ chất thải rắn y tế .................................. 41
Bảng 3.4: Thực trạng xử lý chất thải rắn y tế ......................................................... 42
Bảng 3.5: Thực trạng chất lượng nước thải Bệnh viện sau khi qua Hệ thống xử lý
nước thải AAO ...................................................................................... 44
Bảng 3.6: Kết quả phân tích nước thải Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên
trước khi qua hệ thống xử lý nước thải AAO ......................................... 46
Bảng 3.7: Thực trạng hệ thống thu gom, xử lý nước thải y tế................................. 48
Bảng 3.8: Kết quả đo đạc và phân tích chất lượng nước thải của bệnh viện A Thái
Nguyên trước khi qua hệ thống xử lý nước thải ..................................... 54
Bảng 3.9: Thực trạng chất lượng nước thải Bệnh viện A Thái Nguyên sau khi qua
hệ thống xử lý nước thải ........................................................................ 55


x

Bảng 3.10: Nhân lực trực tiếp thu gom, xử lý chất thải y tế tại BV ĐK.................. 60
Bảng 3.11: Nhân lực trực tiếp thu gom, xử lý chất thải y tế tại BVA ..................... 61
Bảng 3.12. So sánh công nghệ vi sóng và phương pháp thuê đốt hiện nay ............. 63
Bảng 3.13: Tỷ lệ cán bộ, nhân viên y tế và vệ sinh viên được tập huấn quy chế quản
lý chất thải y tế tại BV ĐKTW .............................................................. 65
Bảng 3.14: Hiểu biết của nhân viên y tế, vệ sinh viên và công chức BV ĐKTW về
phân loại chất thải y tế theo nhóm chất thải ........................................... 65
Bảng 3.15: Hiểu biết của nhân viên y tế, vệ sinh viên và công chức bệnh viện
ĐKTW về mã màu dụng cụ đựng chất thải y tế ..................................... 66
Bảng 3.16: Hiểu biết về phân loại chất thải y tế của Cán bộ, nhân viên y tế và vệ
sinh viên BV ĐKTW theo nhóm chất thải và theo mã màu.................... 67
Bảng 3.17: Bảng thể hiện mối quan hệ giữa tập huấn và hiểu biết ......................... 68
Bảng 3.18: Hiểu biết của CB, nhân viên y tế và vệ sinh viên BV ĐKTW về tác hại
của chất thải y tế đối với người tiếp xúc ................................................ 69
Bảng 3.19: Hiểu biết của CB, nhân viên y tế và vệ sinh viên BV ĐKTW về các đối
tượng dễ bị tổn thương bởi chất thải y tế................................................ 69
Bảng 3.20: Tình hình thực hiện quy chế quản lý chất thải y tế tại BV ĐKTW ...... 70
Bảng 3.21: Tỷ lệ cán bộ, nhân viên y tế và vệ sinh viên được tập huấn quy chế quản
lý chất thải y tế tại BV A ....................................................................... 71
Bảng 3.22: Hiểu biết của nhân viên y tế, vệ sinh viên và công chức BV A về phân
loại chất thải y tế theo nhóm chất thải.................................................... 71
Bảng 3.23: Hiểu biết của nhân viên y tế, vệ sinh viên và công chức bệnh viện A về
mã màu dụng cụ đựng chất thải y tế....................................................... 72
Bảng 3.24: Hiểu biết về phân loại chất thải y tế của Cán bộ, nhân viên y tế và vệ
sinh viên A theo nhóm chất thải và theo mã màu ................................... 73
Bảng 3.25: Bảng thể hiện mối quan hệ giữa tập huấn và hiểu biết ......................... 74
Bảng 3.26: Hiểu biết của CB, nhân viên y tế và vệ sinh viên BV A về tác hại của
chất thải y tế đối với người tiếp xúc....................................................... 75
Bảng 3.27: Hiểu biết của CB, nhân viên y tế và vệ sinh viên BV A về các đối tượng
dễ bị tổn thương bởi chất thải y tế.......................................................... 75
Bảng 3.28: Tình hình thực hiện quy chế quản lý chất thải y tế tại BV A ................ 76


xi

DANH MỤC CÁC HÌNH
Trang
Hình 1.1. Biểu đồ thành phần CRT y tế dựa vào đặc tính lý hóa học .......................9
Hình 1.2. Biểu đồ tình hình xử lý chất thải y tế của hệ thống cơ sở các cấp ........... 22
Hình 3.1: Sơ đồ phân loại và thu gom chất thải rắn tại Bệnh viện .......................... 40
Hình 3.2: Sơ đồ Phương án thoát nước mưa, nước thải bệnh viện.......................... 47
Hình 3.3: Mô hình quản lý rác thải y tế có hiệu quả............................................... 50
Hình 3.4: Sơ đồ nguyên lý hoạt động của lò đốt rác y tế ........................................ 52
Hình 3.5: Sơ đồ phân loại và thu gom chất thải rắn của bệnh viện ........................ 53
Hình 3.6 : Sơ đồ CN HTXL nước thải cải tạo, nâng cấp của Bệnh viện A
Thái Nguyên.......................................................................................... 57
Hình 3.7: Sơ đồ hệ thống nhân lực quản lý môi trường bệnh viện.......................... 59
Hình 3.8. Biểu đồ hiểu biết về phân loại nhóm Chất thải y tế................................. 66
Hình 3.9: Biểu đồ hiểu biết về mã màu dụng cụ y tế .............................................. 67
Hình 3.10: Biểu đồ hiểu biết về phân loại CTYT theo nhóm chất thải và mã màu
dụng cụ y tế........................................................................................... 68
Hình 3.11: Biểu đồ hiểu biết về Phân loại CTYT theo nhóm chất thải của CB, NV
bệnh viện A ........................................................................................... 72
Hình 3.12: Biểu đồ hiểu biết về mã màu dụng cụ y tế của CB, NV y tế bệnh viện A
Thái Nguyên.......................................................................................... 73
Hình 3.13: Biểu đồ hiểu biết về PLCTYT tại bệnh viện A Thái Nguyên................ 74


Luận văn đầy đủ ở file: Luận văn full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×