Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 8 bài 39: Bài thực hành 6 Tính chất hóa học của nước

GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8

BÀI 39: BÀI THỰC HÀNH SỐ 6 :
TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NƯỚC .
A) Mục tiêu :
1. Kiến thức :- Được cũng cố , nắm vững tính chất hoá học của nước :
Tác dụng với 1 số kim loại ở nhiệt độ thường tạo thành bazơ và khí hiđro , tác
dụng với 1 số oxit bazơ tạo thành bazơ và 1 số oxit axit tạo thành axit.
2. Kỹ năng : Rèn luyện một số kĩ năng tiến hành thí nghiệm với Na , CaO , và
P2O5 .
3. Thái độ : Nghiêm túc , cẩn thận , nhiệt tình tham gia thực hành với nhóm ,
trung thực , hăng hái .
B) Trọng tâm : - Nước tác dụng với CaO , P2O5 .
C) Chuẩn bị :
1. Giáo viên : Soạn bài , chuẩn bị đồ dùng học tập , làm thử trước các thí nghiệm .
- Dụng cụ : Mỗi nhóm : 1 lọ thuỷ tinh , 1 cốc thuỷ tinh , một chén sứ , giấy lọc ,
nút cao su , đèn cồn , muỗng sắt .
- Hoá chất : Na rắn , CaO , P đỏ , nước , giấy quỳ tím .
2. Học sinh : Nghiên cứu trước bài , nghiên cứu các thí nghiệm trong sgk , chuẩn
bị báo cáo thực hành .
* Phương pháp : - Sử dụng phương pháp thực hành thí nghiệm , phương pháp nêu

vấn đề .
D) Tiến trình dạy học .
I) Ổn định tổ chức lớp : Kiểm tra sĩ số + ổn định tổ chức lớp học . ( 3 phút )
II) Kiểm tra chuẩn bị của học sinh : ( 2 phút ) Giáo viên cho học sinh kiểm tra
chuẩn bị thí nghiệm , và báo cáo thí nghiệm của nhóm mình .
III) Các hoạt động học tập .
Hoạt động I : Tác dụng của nước với natri kim loại . ( 8 phút)


GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8

Hoạt động của giáo viên

- Cho học sinh nêu mục tiêu , các
bước tiến hành thí nghiệm 1 .
Hướng dẫn học sinh lắp dụng cụ ,
cho hoá chất để tiến hành thí
nghiệm .

+ Cho học sinh tiến hành thí
nghiệm , quan sát hiện tượng .
+)Tại sao mẫu Na lại cháy ?

Hoạt động của học sinh
- Hoạt động nhóm nêu mục tiêu , các bước
tiến hành thì nghiệm 1 .
Tiến hành thí nghiệm 1 theo hướng dẫn của
giáo viên .
Lắp dụng cụ và hoá chất theo hướng dẫn của
giáo viên .
Cho một mẫu Na kim loại vào một tờ giấy
lọc ướt đã uốn cong 2 đầu .
+ Hiện tượng : Mẫu Na nhanh chóng bị chảy
ra và bốc cháy.
+) Do Na tác dụng với nước trong giấy lọc ,
đồng thời toả nhiệt, nhiệt độ này đã đủ đến
nhiệt độ cháy của Na nên ta thấy Na cháy
trong giấy lọc .
+ PTHH : 2Na +
2H2O   2NaOH + H2 + Cho học sinh viết phương trình
hoá học.
- Cho học sinh nhận xét , bổ sung
cho đúng .

Hoạt động II : Thí nghiệm nước tác dụng với vôi sống . (10 phút)

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- Cho học sinh nêu mục tiêu của thí - Đại diện một nhóm nêu mục tiêu các bước
tiến hành thí nghiệm .
nghiệm và các bước tiến hành thí
nghiệm .
Cho các nhóm tiến hành thí nghiệm


GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8

Các nhóm còn lại bổ sung .
+ Tiến hành thí nghiệm theo sự hướng dẫn
của giáo viên .
Cho một cục CaO nhỏ vào chén sứ , nhỏ
nước dần dần vào chén , sau khi phản ứng
xảy ra cho 1 đến 2 giọt phenolphtalein vào
chén sứ hoặc mẫu giấy quì tím vào chén sứ .
Quan sát hiện tượng và nhận xét :
+ Cho các nhóm báo cáo kết quả ,
+ Hiện tượng : Phản ứng xảy ra làm nước sôi
cả lớp bổ sung , đánh giá hoạt động lên , đồng thời có hơi nước bay lên , sản
của các thành viên trong nhóm ,
phẩm tạo thành là chất nhão , và 1 phần dung
đánh giá sự thành công của thí
dịch .
Nhỏ dung dịch
nghiệm .
phênolphtalein vào ta thấy dung dịch đổi màu
đỏ .
+ PTHH
theo hướng dẫn của giáo viên .

: CaO + H2O   Ca(OH)2.
- Cho học sinh nhận xét , đánh giá .

Hoạt động III : Thí nghiệm tác dụng của nước với điphotpho penta oxit. (15
phút)

Hoạt động của giáo viên
- Cho học sinh nêu mục tiêu của thí
nghiệm và các bước tiến hành thí
nghiệm .
+ Cho các nhóm tiến hành thí
nghiệm theo hướng dẫn của giáo
viên .
Cho các
nhóm báo cáo kết quả , cả lớp bổ
sung , đánh giá hoạt động của các
thành viên trong nhóm , đánh giá sự
thành công của thí nghiệm .

Hoạt động của học sinh
- Đại diện một nhóm nêu mục tiêu các bước
tiến hành thí nghiệm.
Các nhóm còn lại bổ sung .
+ Tiến hành thí nghiệm theo sự hướng dẫn
của giáo viên .
Lấy 1 mẫu P nhỏ bằng hạt đậu vào muỗng
sắt , đốt cháy P ở ngoài không khí rồi đưa
vào lọ thuỷ tinh đã đựng một ít nước , đậy
nút cao su cho P cháy trong lọ thuỷ tinh ,
cháy song lắc đều cho khí tan hết vào nước.


GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8

- Cho học sinh nhận xét , đánh giá .

Cho mẫu giấy quỳ tím vào lọ thủy tinh ,
quan sát hiện tượng và giải thích , viết
phương trình hoá học .
- Nhận xét: P cháy sinh ra khói màu trắng ,
khói này tan được trong nước tạo thành dung
dịch làm đổi màu giấy quỳ tím thành màu đỏ
.
+ PTHH:
0

t
5O2 + 4P  

2P2O5.

P2O5 + 3H2O   2H3PO4.
Vậy khí tan trong nước tạo thành dung dịch
axit .

III) Cũng cô : ( 4 phút ) - Giáo viên cho học sinh viết tường trình thí nghiệm , thu
dọn thí nghiệm, lau rửa dụng cụ thí nghiệm, cho học sinh các nhóm báo cáo kết
quả thí nghiệm của nhóm mình .
IV) Dặn do : ( 3 phút ) - Hướng dẫn học sinh trình bày báo cáo thí nghiệm và nạp
báo cáo thí nghiệm về nhà , nghiên cứu kỹ lại bài .
- Nghiên cứu lại các thao tác thí nghiệm, cách sử dụng dụng cụ và hoá chất .
- Nghiên cứu trước chương VI " Dung dịch - Bài 40 : Dung dịch " , chuẩn bị các
hóa chất , dụng cụ cho tiết học sau .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×