Tải bản đầy đủ

Thiết kế và triển khai mô hình mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ

GVHD: Nguyễn Siêu Đẳng

Mục Lục
Lời nói đầu ............................................................................................................... 5
I – KHẢO SÁT VÀ TRIỄN KHAI HẠ TẦNG ................................................... 6
1.1 Khảo sát và phát họa sơ đồ ........................................................................ 6
1.1.1 – Thu nhập và phân tích yêu cầu khách hàng ..................................... 6
1.1.2 – Phát họa và vẽ sơ đồ chi tiết ............................................................. 7
1.2

Lựa chọn, sử dụng thiết phù hợp............................................................... 8

II – Cấu hình Switch layer 2, 3 và dịch vụ........................................................... 8
2.1

Cấu hình trên switch layer 2 ..................................................................... 8
2.1.1 - Giới thiệu & cấu hình VTP ............................................................... 8
2.1.2 - Giới thiệu & cấu hình Port-Security ............................................... 14
2.1.3 - Gán port phù hợp cho từng Vlan & Portfast ................................... 16
2.1.4 - Giới thiệu & cấu hình Trunk Port .................................................. 19
2.1.5 - Giới thiệu & cấu hình Password & SSH......................................... 25


2.2

Cấu hình trên switch layer 3 (switch core)
2.2.1 - Cấu hình VTP ................................................................................. 30
2.2.2 - Giới thiệu & cấu hình Vlan ............................................................. 31
2.2.3 - Cấu hình Trunk Port........................................................................ 35
2.2.4 - Giới thiệu & cấu hình HSRP & Cấu hình IP-Helper ...................... 37
2.2.5 – Cấu hình password & SSH ............................................................. 45
2.2.6 – Tạo SVI(Switch virtual interface) .................................................. 47

III - GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ LINUX .................................................. 50
3.1

Lịch sử phát triển của Linux .................................................................... 50

3.2

Ưu điểm & nhược điểm của Linux
3.2.1 Ưu điểm ............................................................................................. 54
3.2.2 Nhược Điểm ...................................................................................... 55

Đề tài: Xây dựng mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trang 1


GVHD: Nguyễn Siêu Đẳng

3.2.3 Kết Luận ............................................................................................ 56
IV - CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX (RED HAT ENTERPRISE LINUX)
4.1

Yêu cầu phần cứng ................................................................................... 57

4.2 Quản lý ổ đĩa và phân vùng đĩa trong Linux ........................................... 57
4.3 Các bước cài đặt hệ điều hành Linux ....................................................... 59
V - GIỚI THIỆU CÁC DỊCH VỤ SỬ DỤNG TRONG LINUX
5.1 Các dịch vụ trong vùng DMZ
5.1.1 Dịch vụ WEB SERVER ................................................................... 73


5.1.2 Dịch vụ Mail Server ......................................................................... 86
VI – TÌM HIỂU LDAP, CẤU HÌNH XÁC THỰC SSL VỚI LDAP
6.1 Giới thiệu................................................................................................ 114
6.2 Mô hình LDAP ....................................................................................... 120
6.2.1 Mô hình thông tin LDAP (LDAP information model) ................... 121
6.2.2 Mô hình đặt tên LDAP (LDAP naming model) .............................. 121
6.2.3 Mô hình chức năng LDAP (LDAP function model)....................... 123
6.2.4 Mô hình bảo mật LDAP (LDAP security model) ....................... 127
6.3 Chứng thực trong LDAP ........................................................................ 127
6.4 Cài đặt và cấu hình LDAP trên Ubuntu 12.04 ....................................... 128
6.4.1 Cài đặt và cấu hình LDAP............................................................... 128
6.4.2 Thêm thuộc tính với LDAP ............................................................. 129
6.4.3 Chỉnh sửa LDAP với LDAP admin ................................................ 130
6.4.4 Kết nối client tới server (login ssh bằng account LDAP) ............... 130
VII – GIỚI THIỆU WINDOWS SERVER 2008
7.1 Giới thiệu ................................................................................................ 132
7.2 Những cải tiến quan trọng của Windows Server 2008 R2 .................... 133
7.2.1 Công nghệ ảo hóa ............................................................................ 133

Đề tài: Xây dựng mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trang 2


GVHD: Nguyễn Siêu Đẳng

7.2.2 Khả năng quản lý............................................................................. 133
7.2.3 Khả năng mở rộng ........................................................................... 134
7.2.4 Web ................................................................................................. 134
7.2.5 Kết nối mạng và truy nhập .............................................................. 135
7.2.6 Khả năng kết nối tốt hơn với Windows 7 ....................................... 135
7.3 Cấu hình và cài đặt HĐH Windows Server 2008 R2............................. 137
7.3.1 Cấu hình phần cứng tối thiểu .......................................................... 137
7.3.2 Cài đặt Windows Server 2008 R2 ................................................... 138
7.4 Cấu dịch vụ ............................................................................................ 145
7.4.1 Cài đặt Domain Controller .............................................................. 145
7.4.2 Cấu hình DHCP Server ................................................................... 152
7.4.3 Cấu hình DNS Server ...................................................................... 161

VIII – TỔNG QUAN VỀ PFSENSE
8.1 Giới thiệu Firewall ................................................................................. 168
8.1.1 Firewall là gì? .................................................................................. 168
8.1.2 Phân loại firewall ............................................................................ 168
8.1.3 Chức năng firewall .......................................................................... 169
8.2 Tổng quan về Pfsense ............................................................................ 170
8.2.1 Giới thiệu Pfsense ........................................................................... 170
8.2.2 Ưu nhược điểm của Pfsense ............................................................ 171
8.2.2.1

So sánh Pfsense với ISA Server............................................ 171

8.2.2.2

So sánh Pfsense với Firewall cứng ....................................... 172

8.3 Cài đặt Pfsense ....................................................................................... 172
8.3.1 Yêu cầu cấu hình phần cứng ........................................................... 172
8.3.2 Cài đặt Pfsens trên máy tính............................................................ 174
8.4 Tìm hiểu Pfsense .................................................................................... 185

Đề tài: Xây dựng mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trang 3


GVHD: Nguyễn Siêu Đẳng

8.4.1 Các tính năng của Pfsense ............................................................... 185
8.4.1.1

Pfsense Aliases...................................................................... 185

8.4.1.2

NAT ...................................................................................... 186

8.4.1.3

Firewall Rules ....................................................................... 186

8.4.1.4

Firewall Schedules ................................................................ 188

8.4.2 Một số dịch vụ của Pfsense ............................................................. 189
8.4.2.1

DHCP Server ........................................................................ 189

8.4.2.2

NetworkLoadBalancer .......................................................... 190

8.4.2.3

VPN(PPTP) ........................................................................... 192

8.4.2.4

Remote Desktop .................................................................... 201

8.5 Các thiết lập Pfsense trong hệ thống bài báo cáo .................................. 205
8.5.1 Các thiết lập cơ bản đầu tiên ........................................................... 205
8.5.2 Cấu hình tường lửa Pfsense theo yêu cầu của mô hình .................. 209
8.5.2.1

Mô hình ................................................................................. 209

8.5.2.2

Cấu Hình ............................................................................... 210

IX – DỊCH VỤ OWNCLOUD
9.1 Giới thiệu về dịch vụ Owncloud ............................................................ 220
9.2 Các tính năng của Owncloud ................................................................. 220
9.3 Các bước cài đặt và cấu hình dịch vụ Owncloud ................................... 221
9.3.1 Chuẩn bị cài đặt dịch vụ Owncloud ................................................ 221
9.3.2 Tiến hành cài đặt Owncloud ........................................................... 221
9.4 Quản lý và sử dụng dịch vụ Owncloud .................................................. 228
9.4.1 Đăng kí tài khoản admin ................................................................. 228
9.4.2 Tạo tài khoản khách ........................................................................ 228
9.4.3 Kiểm tra hoạt động của dịch vụ ...................................................... 229

Đề tài: Xây dựng mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trang 4


GVHD: Nguyễn Siêu Đẳng

Lời nói đầu
Để có thể hoàn tất được đồ án này, chúng em xin được gửi lời cảm ơn
trân trọng và sâu sắc nhất tới giảng viên hướng dẫn thầy Nguyễn Siêu
Đẳng, người đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn và truyền đạt kiến thức cho
chúng em trong suốt quá trình thực hiện đề tài này.
Với lòng biết ơn sâu sắc, nhóm chúng em cũng xin chân thành cảm ơn các
thầy cô thuộc Học viện Phần cứng và Mạng FPT Jetking, những người đã
tận tình giảng dạy, trang bị cho chúng em kiến thức cũng như hỗ trợ về
mặt thiết bị trong suốt thời gian qua. Chúng em xin gửi lời cảm ơn đến
gia đình và tập thể lớp J1HD-1402T1, những người đã động viên và chia
sẽ, giúp đỡ chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường.
Mặc dù nhóm đã cố gắng tìm hiểu cũng như tham khảo rất nhiều nguồn
tài liệu trong sách, trên mạng internet, nhưng do kinh nghiệm còn hạn
hẹp nên không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được
sự đóng góp ý kiến của các thầy và các bạn để đề tài được hoàn thiện
hơn.
Xin trân trọng cảm ơn!
Nhóm thực hiện đề tài
Trần Nam Phú Bình
Mai Nhựt Trường
Huỳnh Tuấn Tú
Đề tài: Xây dựng mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trang 5


GVHD: Nguyễn Siêu Đẳng

I – Khảo sát và triễn khai hạ tầng
1.1 - Khảo sát và phát họa sơ đồ
1.1.1 – Thu nhập và phân tích yêu cầu khách hàng
Doanh nghiệp trách nhiệm giới hạn TBT yêu cầu xây dựng một hệ thống mạng,
doanh nghiệp gồm có 3 lầu:
+ Lầu 1 có 3 phòng gồm có phòng GĐ, kinh doanh, IT, Server
+ Lầu 2 có 3 phòng gồm có phòng PGĐ, nghiên cứu và phát triễn, kế toán
+ Lầu 3 có 2 phòng gồm có phòng dịch vụ, nhân sự
Mỗi lầu đều có máy print server để các phòng ban trong một lầu có thể in tại liệu dễ
dàng và trang bị hệ thống wifi cho các nhân viên trong công ty có thể truy cập mạng
trên thiết bị di động hay laptop, các nhân viên sử dụng máy tính để bàn hệ điều hành
windows 7 để làm việc. Hệ thống server gồm có hệ thống Owncloud để lưu trứ dữ
liệu trực tuyến, Firewall để bảo mật hệ thống mạng an toàn tránh sự xâm nhập k
đáng có, vùng DMZ bao gồm dịch vụ Web, Mail để cho bên ngoài mạng công ty có
thể truy xuất vào và vùng Server farm bao gồm các dịch vụ như FTP. NTP, DNS,
DHCP. Hệ thống server ta sử dụng Windows Server 2008 R2 để quản lý. Doanh
nghiệp kết nối mạng Internet bằng hai đường truyền ADSL cấu hình Load balancing
để đảm bảo sự thông suốt trong quá trình kết nối Internet.
Hệ Thống sử dụng trong công ty:
+ Máy chủ server dùng trên HĐH Linux RedHat Enterprise và Windows
Server 2008 R2
+ Firewall dùng Pfsense

Đề tài: Xây dựng mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trang 6


GVHD: Nguyễn Siêu Đẳng

1.1.2 – Phát họa và vẽ sơ đồ chi tiết
Theo như những yêu cầu của doanh nghiệp đưa ra thì nhóm có sơ đồ tổng quát cho
hệ thống mạng như sau:

Hình 1.1.2.a – Sơ đồ tổng quát

Đề tài: Xây dựng mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trang 7


GVHD: Nguyễn Siêu Đẳng

1.2 – Lựa chọn và sử dụng thiết bị phù hợp

II – Cấu hình switch layer 2, 3 và dịch vụ
2.1 - Cấu hình trên switch layer 2
2.1.1 – Giới thiệu & cấu hình VTP
A. Giới thiệuKhái niệm VTP

Vai trò của VTP là duy trì cấu hình VLAN thông qua admin domain của mạng. VTP
là một giao thức lớp 2 sử dụng các Trunk Frame để quản lý việc thêm bớt, xoá và
đổi tên các VLAN trên một domain. Thêm nữa, VTP cho phép tập trung các thay đổi
tới tất cả các switch trong mạng.
Thông điệp VTP được dóng gói trong một chi\uẩn CISCO là giao thức ISL hoặc
IEEE 802.1q và sau đó đi qua các liên kết Trunk tới thiết bị khác.

Đề tài: Xây dựng mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trang 8


GVHD: Nguyễn Siêu ĐẳngLợi ích của VTP

VTP cung cấp các lợi ích sau:
+ Cấu hình đúng các VLAN khi qua mạng ,theo dõi chính xác và kiểm tra VLAN
+ Hệ thống ánh xạ cho phép 1 VLAN được trunk qua các môi trường truyền hỗn
hợp.
+ Báo cáo về việc thêm vào các VLAN và dễ dàng cấu hình khi thêm mới VLAN
+ Biết được VLAN và các thông số cụ thể

• Các mode của VTP
Tất cả switch muốn nhận lưu lượng với nhau thì phải cùng tên miền. Các chế độ
VTP muốn than gia vào miền quản lý, mỗi switch phải cấu hình để hoạt động ở chế
độ nhất định nào đó. Ta có 3 chế độ sau

Đề tài: Xây dựng mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trang 9


GVHD: Nguyễn Siêu Đẳng

• Phiên bản của VTP
VTP có 2 phiên bản: 1 và 2 . Trong cùng một miền VTP , các switch phải có chạy
cùng mộ tphiên bản như nhau . Phiên bản 1 là phiên bản mặc định của VTP .
Một số cải tiến của Version 2 so với Version 1 :
- Hỗ trợ kiểm tra tính nhất quán: kiểm tra VLAN name hoặc VLAN number. Nếu
bị lỗi thì sẽ không truyền cho các switch khác
- Hỗ trợ Token-Ring
Trong chế độ trong suốt , switch hoạt động trong phiên bản 2 sẽ chuyển các thông
tin VTP mà không cần kiểm tra miền ( phiên bản 1 có kiểm tra ).

Đề tài: Xây dựng mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trang 10


GVHD: Nguyễn Siêu Đẳng

B. Cấu Hình

Hình 2.1.1.a – Cấu hình VTP trên Lau-1

Đề tài: Xây dựng mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trang 11


GVHD: Nguyễn Siêu Đẳng

Hình 2.1.1.b – Cấu hình VTP trên Lau-2

Đề tài: Xây dựng mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trang 12


GVHD: Nguyễn Siêu Đẳng

Hình 2.1.1.c – Cấu hình VTP trên Lau-3

Đề tài: Xây dựng mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trang 13


GVHD: Nguyễn Siêu Đẳng

2.1.2 – Giới thiệu & cấu hình Port-Security
A. Giới thiệu
• Lợi ích khi sử dụng Port Security
Cơ chế của Switch là dựa vào bảng CAM (Content Addressable Memory) của
Switch lưu trữ các địa chỉ MAC của các port và Switch quy định tương ứng port nào
thì chỉ có những MAC nào thì được phép hoạt động và tối đa có bao nhiêu MAC (do
admin tự đặt). Nếu vi phạm (tức là cắm PC khác, hay cắm quá số PC cho phép) sẽ bị
shudown hoặc đưa Port vào trạng thái không hoạt động. Tạo ra sự an toàn cho hệ
thống mạng.

B. Cấu Hình

Hình 2.1.2.a: Cấu hình Port-security trên Lau-1

Đề tài: Xây dựng mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trang 14


GVHD: Nguyễn Siêu Đẳng

Hình 2.1.2.b: Cấu hình Port-security trên Lau-2

Hình 2.1.2.c: Cấu hình Port-security trên Lau-3

Đề tài: Xây dựng mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trang 15


GVHD: Nguyễn Siêu Đẳng

2.1.3 – Gán port phù hợp cho từng Vlan & Portfast
A. Cấu Hình

Hình 2.1.3.a: Cấu hình Port cho Vlan & Portfast trên Lau-1

Đề tài: Xây dựng mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trang 16


GVHD: Nguyễn Siêu Đẳng

Hình 2.1.3.b: Cấu hình Port cho Vlan & Portfast trên Lau-1

Đề tài: Xây dựng mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trang 17


GVHD: Nguyễn Siêu Đẳng

Hình 2.1.3.c: Cấu hình Port cho Vlan & Portfast trên Lau-2

Đề tài: Xây dựng mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trang 18


GVHD: Nguyễn Siêu Đẳng

Hình 2.1.3.d: Cấu hình Port cho Vlan & Portfast trên Lau-2

Hình 2.1.3.e: Cấu hình Port cho Vlan & Portfast trên Lau-3
Đề tài: Xây dựng mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trang 19


GVHD: Nguyễn Siêu Đẳng

Hình 2.1.3.f: Cấu hình Port cho Vlan & Portfast trên Lau-3

Đề tài: Xây dựng mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trang 20


GVHD: Nguyễn Siêu Đẳng

B. Kiểm tra

Hình 2.1.3.g: Cấu hình Port cho Vlan & Portfast trên Lau-1

Hình 2.1.3.g: Cấu hình Port cho Vlan & Portfast trên Lau-2

Đề tài: Xây dựng mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trang 21


GVHD: Nguyễn Siêu Đẳng

Hình 2.1.3.h: Cấu hình Port cho Vlan & Portfast trên Lau-3

Đề tài: Xây dựng mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trang 22


GVHD: Nguyễn Siêu Đẳng

2.1.4 – Giới thiệu & cấu hình Trunk Port
A. Khái niệm
Trong khuôn khổ môi trường chuyển mạch VLAN, một đường Trunk là một kết nối
point-to-point để hỗ trợ các VLAN trên các switch liên kết với nhau. Một đường
được cấu hình Trunk sẽ gộp nhiều liên kết ảo trên một liên kết vật lý để chuyển tín
hiệu từ các VLAN trên các switch với nhau dựa trên một đường cáp vật lý.

B. Cơ chế hoạt động
Giao thức Trunking được phát triển để nâng cao hiệu quả quản lý việc lưu chuyển
các Frame từ các VLAN khác nhau trên một đường truyền vật lý. Giao thức
trunking thiết lập các thoả thuận cho việc sắp sếp các Frame vào các cổng được liên
kết với nhau ở hai dầu đường trunk. Hiện tại có 2 kỹ thuật Trunking là Frame
Filtering và Frame Tagging. Trong khuôn khổ của luận văn này chỉ đề cập đến kỹ
thuật Frame Tagging. Giao thức Trunking sử dụng kỹ thuật Frame Tagging để phân
biệt các Frame và để dễ dàng quản lý và phân phát các Frame nhanh hơn. Các tag
được thêm vào trên đường gói tin đi ra vào đường trunk và được bỏ đi khi ra khỏi
đường trunk. Các gói tin có gắn tag không phải là gói tin Broadcast.
Một đường vật lý duy nhất kết nối giữa hai switch thì có thể truyền tải cho mọi
VLAN. Để lưu trữ, mỗi Frame được gắn tag để nhận dạng trước khi gửi đi, Frame
của VLAN nào thì đi về VLAN đó.

Đề tài: Xây dựng mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trang 23


GVHD: Nguyễn Siêu Đẳng

C. Cấu hình

Hình 2.1.4.a: Cấu hình trunking port trên lầu 1

Hình 2.1.4.b: Cấu hình trunking port trên lầu 2

Đề tài: Xây dựng mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trang 24


GVHD: Nguyễn Siêu Đẳng

Hình 2.1.4.c: Cấu hình trunking port trên lầu 3
2.1.5 – Giới thiệu & cấu hình Password & SSH
A. Giới thiệu
1. Mật khẩu Console: Cổng Console dùng trong trường hợp: cấu hình lần
đầu tiên, recovery mật khẩu, cài đặt, nâng cấp IOS
Đặt mật khẩu truy cập cho cổng consol trên router nhằm giới hạn người dùng truy
xuất Router/switch qua cổng này.
2. Mật khẩu telnet: Dùng để bảo mật cho đăng nhập từ xa vào
Router/Switch.
Ví dụ bạn ngồi ở một máy tính khác nhưng vẫn có thể telnet đến Router/Switch và
làm việc qua giao diện dòng lệnh (có thể mạng LAN hoặc là mạng Internet, miễn là
bạn có thể liên lạc được với Router/Switch)
3. Mật khẩu chế độ enable: Dùng để bảo mật cho đăng nhập vào “global
configuration mode”, Có hai loại, mật khấu không mã hóa và mật khẩu mã hóa,
nếu đặt hai loại mật khẩu cùng lúc thì loại mật khẩu không mã hóa sẽ không còn

Đề tài: Xây dựng mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trang 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×