Tải bản đầy đủ

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống cúc và biện pháp kỹ thuật sản xuất hoa cúc Pha Lê tại Hữu Lũng Lạng Sơn (Luận văn thạc sĩ)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------------------

TRẦN THỊ DUYÊN

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG,
PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG CÚC VÀ
BIỆN PHÁP KỸ THUẬT SẢN XUẤT HOA CÚC
PHA LÊ TẠI HỮU LŨNG - LẠNG SƠN
NGÀNH: KHOA HỌC CÂY TRỒNG
MÃ SỐ: 60.62.01.10

LUẬN VĂN THẠC SỸ
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. ĐẶNG THỊ TỐ NGA

Thái Nguyên – 2014

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu


http://www.lrc-tnu.edu.vn/


i

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan kết quả nghiên cứu và những số liệu trình bày trong luận văn
này là hoàn toàn trung thực và chưa hề sử dụng để bảo vệ một học vị nào.
Mọi sự giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn này đều đã được cảm ơn. Các
thông tin, tài liệu trích dẫn trình bày trong luận văn này đều đã được ghi rõ nguồn gốc.
Thái Nguyên, ngày 23 tháng 10 năm 2014
Tác giả luận văn

Trần Thị Duyên

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


ii

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của
các thầy cô Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
Để bày tỏ lòng biết ơn, tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại
học Nông Lâm Thái Nguyên đã cho tôi cơ hội tham gia khoá đào tạo thạc sỹ khoá
k20 Khoa học cây trồng của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
Tôi xin trân trọng cảm ơn TS. Đặng Thị Tố Nga đã hướng dẫn tận tình trong
suốt quá trình thực hiện đề tài và hoàn thành luận văn này.
Tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy, cô giáo công tác tại Phòng quản lý đào
tạo sau Đại học đã giảng dạy, chỉ bảo, giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi trong suốt
quá trình học tập và thực hiện đề tài.
Nhân dịp này, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng nghiệp, anh em bè bạn và gia
đình đã tạo điều kiện về thời gian, vật chất và tinh thần cho tôi trong thời gian học tập và
hoàn thành luận văn tốt nghiệp.
Xin trân trọng cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày 20 tháng 11 năm 2014


Tác giả luận văn

Trần Thị Duyên

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


iii

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1
1. Tính cấp thiết của đề tài ..........................................................................................1
2. Mục đích yêu cầu đề tài ..........................................................................................2
2.1. Mục đích...............................................................................................................2
2.2. Yêu cầu.................................................................................................................2
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn đề tài .......................................................................2
3.1. Ý nghĩa khoa học .................................................................................................2
3.2. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài..................................................................................2
Chƣơng 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ......................................................................3
1.1. Giới thiệu chung về cây hoa cúc ..........................................................................3
1.2. Nguồn gốc lịch sử phát triển cây hoa cúc ............................................................3
1.3. Đặc điểm thực vật học của cây hoa cúc ...............................................................4
1.4. Yêu cầu ngoại cảnh và dinh dưỡng của cây hoa cúc ...........................................6
1.4.1. Nhiệt độ .............................................................................................................6
1.4.2. Ánh sáng............................................................................................................6
1.4.3. Độ ẩm ................................................................................................................7
1.4.4. Đất đai ...............................................................................................................8
1.4.5. Yêu cầu về dinh dưỡng của cây hoa cúc ...........................................................8
1.5. Tình hình sản xuất và phát triển hoa cúc trên thế giới và ở Việt Nam ................8
1.5.1. Tình hình sản xuất và phát triển hoa cúc trên thế giới ......................................8
1.5.2. Tình hình sản xuất và phát triển hoa cúc ở Việt Nam .......................................9
1.6. Tình hình nghiên cứu cây hoa cúc trên thế giới và ở Việt Nam ........................11
1.6.1. Tình hình nghiên cứu cây hoa cúc trên thế giới ..............................................11
Chƣơng 2. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...........................21
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................21
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu ......................................................................................21
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu .........................................................................................22
2.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu ...............................................................22
2.2.1. Nội dung ..........................................................................................................22
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu .................................................................................22
2.3. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi ................................................................25
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


iv

2.4. Các biện pháp kỹ thuật áp dụng .........................................................................27
2.5. Phương pháp xử lý số liệu ..................................................................................28
Chƣơng 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ..................................29
3.1. Kết quả nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và chất lượng hoa
của một số giống hoa cúc tại Lạng Sơn ....................................................................29
3.1.1. Khả năng sống sau trồng của các giống hoa cúc trồng
tại Hữu Lũng - Lạng Sơn ..........................................................................................29
3.1.2. Khả năng sinh trưởng của các giống hoa cúc trồng tại Hữu Lũng - Lạng Sơn ........29
3.1.3. Các giai đoạn sinh trưởng phát triển của 5 giống hoa cúc trồng thí nghiệm..........32
3.1.4. Ảnh hưởng của giống đến tình hình sâu hại của hoa cúc................................33
3.1.5. Hiệu quả kinh tế ..............................................................................................35
3.2. Kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng đến sinh trưởng
phát triển và chất lượng hoa của giống cúc Pha Lê tại Lạng Sơn...............................36
3.2.1 Đặc điểm sinh trưởng, phát triển và nở hoa của cúc Pha Lê

tại

các thời điểm trồng khác nhau ..................................................................................37
3.2.2. Ảnh hưởng của thời điểm trồng đến tỷ lệ nở hoa, chất lượng hoa cúc Pha Lê ......38
3.2.3. Ảnh hưởng của thời điểm trồng đến tình hình sâu, bệnh hại
hoa cúc Pha Lê vụ Đông Xuân 2013-2014 tại Hữu Lũng - Lạng Sơn ......................41
3.2.4. Hiệu quả kinh tế ..............................................................................................42
3.3. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng
và phát triển hoa cúc Pha Lê .....................................................................................43
3.3.1. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến tỷ lệ sống hoa cúc Pha Lê
trồng tại Hữu Lũng - Lạng Sơn .................................................................................43
3.3.2. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến động thái tăng trưởng chiều cao của
hoa cúc Pha Lê trồng tại Hữu Lũng - Lạng Sơn .......................................................44
3.3.3. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến động thái ra lá hoa cúc Pha Lê
trồng tại Hữu Lũng - Lạng Sơn ................................................................................46
3.3.4. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến các giai đoạn sinh trưởng phát triển
hoa cúc Pha Lê ..........................................................................................................48
3.3.5. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến năng suất, chất lượng hoa cúc Pha Lê .......50
3.3.5. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến tình hình sâu hại hoa cúc Pha Lê ..............52
3.3.6. Hiệu quả kinh tế ..............................................................................................53
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


v

3.4. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ phân bón lá Đầu trâu 502
đến khả năng sinh trưởng và phát triển giống hoa cúc Pha Lê .................................54
3.4.1. Ảnh hưởng của nồng độ phân bón lá Đầu trâu 502 đến động thái
tăng trưởng chiều cao hoa cúc Pha Lê trồng tại Hữu Lũng - Lạng Sơn ...................54
3.4.2. Ảnh hưởng của nồng độ phân bón lá Đầu trâu 502 đến động thái
ra lá của hoa cúc Pha Lê trồng tại Hữu Lũng - Lạng Sơn .........................................57
3.4.3. Ảnh hưởng của nồng độ phân bón lá Đầu trâu 502 đến các giai đoạn
sinh trưởng phát triển của hoa cúc Pha Lê ................................................................59
3.4.4. Ảnh hưởng của nồng độ phân bón lá Đầu trâu đến năng suất, chất lượng
của hoa cúc Pha Lê ....................................................................................................60
3.4.5. Ảnh hưởng của nồng độ phân bón lá Đầu trâu 502 đến tình hình sâu,
bệnh hại của hoa cúc Pha Lê .....................................................................................62
3.4.6. Hiệu quả kinh tế ..............................................................................................64
3.5. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng
Gibber 4T đến sinh trưởng và phát triển của hoa cúc Pha Lê ...................................65
3.5.1. Ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng Gibber 4T đến động
thái tăng trưởng chiều cao của hoa cúc Pha Lê trồng tại Hữu Lũng - Lạng Sơn ......65
3.5.2. Ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng Gibber 4T
đến động thái ra lá của hoa cúc Pha Lê trồng tại Hữu Lũng - Lạng Sơn .................66
3.5.3. Ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng Gibber 4T
đến các giai đoạn sinh trưởng phát triển của hoa cúc Pha Lê ...................................68
3.5.4. Ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng Gibber 4T
đến năng suất, chất lượng của hoa cúc Pha Lê .........................................................69
3.5.5. Ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng Gibber 4T
đến tình hình sâu hại của hoa cúc Pha Lê .................................................................71
3.5.6. Hiệu quả kinh tế ..............................................................................................74
Chƣơng 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ..................................................................76
4.1. KẾT LUẬN .....................................................................................................76
4.2. ĐỀ NGHỊ ...........................................................................................................76

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


vi

DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

BVTV

Bảo vệ thực vật

CCC

Chiều cao cây

CT

Công thức

Đ/c

Đối chứng

TV

Thời vụ

ĐK hoa

Đường kính hoa

DTNN

Di truyền nông nghiệp

NL

Nhắc lại

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


vii

Bảng 3.1: Khả năng sống sau trồng của các giống tại Hữu Lũng - Lạng Sơn ..........29
Bảng 3.2. Một số đặc trưng hình thái các giống cúc thí nghiệm tại
Hữu Lũng - Lạng Sơn ..................................................................................................30
Bảng 3.3: Các giai đoạn sinh trưởng phát triển của 5 giống hoa cúc trồng thí nghiệm ........32
Bảng 3.4: Tình hình sâu, bệnh hại các giống cúc thí nghiệm ............................................33
Bảng 3.5: Hiệu quả kinh tế trồng các giống cúc thí nghiệm .....................................35
Bảng 3.6: Đặc điểm sinh trưởng, phát triển và nở hoa của cúc Pha Lê
tại các thời điểm trồng khác nhau .............................................................................37
Bảng 3.7 Ảnh hưởng của thời điểm trồng đến một số chỉ tiêu năng suất,
chất lượng hoa cúc Pha Lê thí nghiệm .........................................................................38
Bảng 3.8: Ảnh hưởng của thời điểm trồng đến tình hình sâu, bệnh hại hoa cúc
Pha Lê vụ Đông Xuân 2013-2014 tại Hữu Lũng - Lạng Sơn ...................................41
Bảng 3.9: Hiệu quả kinh tế trồng giống cúc Pha Lê ở các công thức thí nghiệm .....42
Bảng 3.10: Ảnh hưởng của mật độ trồng đến tỷ lệ sống của hoa cúc Pha Lê
trồng tại Hữu Lũng - Lạng Sơn .................................................................................43
Bảng 3.11: Ảnh hưởng của mật độ trồng đến động thái tăng trưởng chiều cao
hoa cúc Pha Lê trồng tại Hữu Lũng - Lạng Sơn .......................................................44
Bảng 3.12: Ảnh hưởng của mật độ trồng đến động thái ra lá hoa cúc Pha Lê
trồng tại Hữu Lũng - Lạng Sơn .................................................................................46
Bảng 3.13: Ảnh hưởng của mật độ trồng đến các giai đoạn sinh trưởng phát triển
hoa cúc Pha Lê ..........................................................................................................49
Bảng 3.14: Ảnh hưởng của mật độ trồng đến năng suất, chất lượng của .................50
hoa cúc Pha Lê ..........................................................................................................50
Bảng 3.15: Ảnh hưởng của mật độ trồng đến tình hình sâu,
bệnh hại hoa cúc Pha Lê............................................................................................52
Bảng 3.16: Hiệu quả kinh tế trồng giống cúc Pha Lê ở các công thức thí nghiệm...53
Bảng 3.17: Ảnh hưởng của nồng độ phân bón lá Đầu trâu 502 đến động thái
tăng trưởng chiều cao hoa cúc Pha Lê trồng tại Hữu Lũng - Lạng Sơn ...................55
Bảng 3.18: Ảnh hưởng của nồng độ phân bón lá Đầu trâu 502 đến động thái
ra lá của hoa cúc Pha Lê trồng tại Hữu Lũng - Lạng Sơn .........................................57
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


viii

Bảng 3.19: Ảnh hưởng của nồng độ phân bón lá Đầu trâu 502 đến các giai đoạn
sinh trưởng phát triển của hoa cúc Pha Lê ................................................................59
Bảng 3.20: Ảnh hưởng của nồng độ phân bón lá Đầu trâu đến năng suất,
chất lượng của hoa cúc Pha Lê ....................................................................................61
Bảng 3.21: Ảnh hưởng của nồng độ phân bón lá Đầu trâu 502 đến tình hình sâu,
bệnh hại của hoa cúc Pha Lê .......................................................................................62
Bảng 3.22: Hiệu quả kinh tế trồng giống cúc Pha Lê ở các công thức thí nghiệm ...64
Bảng 3.23: Ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng Gibber 4T
đến động thái tăng trưởng chiều cao của hoa cúc Pha Lê .........................................65
trồng tại Hữu Lũng - Lạng Sơn .................................................................................65
Bảng 3.24: Ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng Gibber 4T
đến động thái ra lá của hoa cúc Pha Lê trồng tại Hữu Lũng - Lạng Sơn ..................67
Bảng 3.25: Ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng Gibber 4T
đến các giai đoạn sinh trưởng phát triển của hoa cúc Pha Lê ...................................69
Bảng 3.26: Ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng Gibber 4T
đến năng suất, chất lượng của hoa cúc Pha Lê ..............................................................69
Bảng 3.27: Ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng Gibber 4T
đến tình hình sâu hại của hoa cúc Pha Lê .................................................................71
Bảng 3.28: Hiệu quả kinh tế trồng giống cúc Pha Lê ở các công thức thí nghiệm

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


ix

Biểu đồ 1: Ảnh hưởng của mật độ trồng đến động thái tăng trưởng chiều cao hoa
cúc Pha Lê trồng tại Hữu Lũng - Lạng Sơn ..............................................................44
Biểu đồ 2: Ảnh hưởng của mật độ trồng đến động thái ra lá hoa cúc Pha Lê
trồng tại Hữu Lũng - Lạng Sơn .................................................................................47
Biểu đồ 3: Ảnh hưởng của nồng độ phân bón lá Đầu trâu 502 đến động thái
tăng trưởng chiều cao hoa cúc Pha Lê trồng tại Hữu Lũng - Lạng Sơn ...................55
Biểu đồ 4: Ảnh hưởng của nồng độ phân bón lá Đầu trâu 502 đến động thái
ra lá của hoa cúc Pha Lê trồng tại Hữu Lũng - Lạng Sơn .........................................58
Biểu đồ 5: Ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng Gibber 4T đến
động thái tăng trưởng chiều cao của hoa cúc Pha Lê trồng tại Hữu Lũng - Lạng Sơn ....66
Biểu đồ 6: Ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng Gibber 4T
đến động thái ra lá của hoa cúc Pha Lê trồng tại Hữu Lũng - Lạng Sơn ..................68

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


1

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Hoa là một trong các loại cây trồng nông nghiệp có vai trò quan trọng trong
đời sống con người. Khi đời sống ngày càng nâng cao thì nhu cầu sử dụng hoa càng
lớn. Hoa không những đem lại cho con người sự thoải mái khi thưởng thức vẻ đẹp
của chúng mà nó còn là sản phẩm thiết yếu được dùng trong các dịp lễ tết, hội
nghị… Chính vì vậy hoa không chỉ mang lại giá trị tinh thần cho con người mà còn
mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất.
Lạng Sơn là một tỉnh miền núi phía Bắc nước ta có điều kiện tự nhiên như
đất đai, khí hậu… rất thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của cây hoa cúc.
Hiện nay, khi đời sống ngày càng được nâng cao thì nhu cầu thẩm mỹ ngày càng
lớn, vì vậy với sự phát triển kinh tế của tỉnh Lạng Sơn, nhu cầu hoa ở đây trong
những năm tới ngày một tăng cao. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi để
phát triển, mở rộng sản xuất hoa, cây cảnh trên địa bàn.
Hiện nay một số diện tích trên địa bàn tỉnh đã chuyển đổi sang mô hình mới
như trồng hoa và một số loại cây trồng khác. Tỉnh đã hình thành một số vùng sản
xuất hoa, cây cảnh mang tính chuyên canh. Tuy nhiên sản xuất hoa còn gặp nhiều
khó khăn như đất đai phân tán nhỏ lẻ, nguồn lao động dồi dào nhưng số lao động có
hiểu biết về hoa cây cảnh còn ít, cơ sở hạ tầng yếu kém, ngoài những khó khăn trên
thì vấn đề về kỹ thuật trong sản xuất hoa cây cảnh cũng là một trong những khó
khăn không nhỏ. Người dân vẫn còn sản xuất theo phương pháp truyền thống và
dựa vào kinh nghiệm là chính, ít áp dụng các biện pháp kỹ thuật như sử dụng chất
kích thích sinh trưởng, bón phân qua lá … nên năng suất, chất lượng hoa vẫn còn
thấp, mẫu mã chưa được đẹp và bắt mắt, chủng loại và hình dáng hoa chưa phong
phú nên chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.
Hoa cúc là giống cây trồng mới được trồng ở địa phương, các biện pháp kỹ
thuật trồng, chăm sóc phù hợp với điều kiện tự nhiên tại đây chưa được nghiên
cứu một cách hệ thống và đầy đủ. Chính vì vậy, chúng tôi triển khai đề tài: “ Đánh
giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống cúc và biện pháp kỹ thuật
sản xuất hoa cúc Pha Lê tại Hữu Lũng - Lạng Sơn”
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


2

2. Mục đích yêu cầu đề tài
2.1. Mục đích
- Xác định được giống cúc có năng suất, chất lượng tốt, màu sắc đẹp phù hợp
với thị hiếu người tiêu dùng và thích nghi với điều kiện sinh thái của Hữu Lũng Lạng Sơn
- Xác định được biện pháp kỹ thuật thích hợp để nâng cao năng suất, chất
lượng hoa và tăng hiệu quả kinh tế sản xuất hoa cúc Pha Lê tại Hữu Lũng - Lạng Sơn.
2.2. Yêu cầu
- Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống hoa cúc tại
Lạng Sơn.
- Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật trồng đến sinh trưởng,
phát triển và chất lượng hoa của giống hoa cúc Pha Lê tại Hữu Lũng - Lạng Sơn.
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn đề tài
3.1. Ý nghĩa khoa học
- Kết quả nghiên cứu đề tài sẽ cung cấp số liệu khoa học có giá trị về đặc
điểm sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng các giống hoa cúc thí nghiệm, từ
đó tìm ra được giống hoa thích hợp trồng tại Lạng Sơn.
- Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở khoa học để xác định ảnh hưởng của các
biện pháp kỹ thuật trồng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng hoa cúc.
- Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu tham khảo trong giảng dạy, nghiên
cứu hoa nói chung và hoa cúc nói riêng.
3.2. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
- Bổ sung một số giống hoa mới vào cơ cấu chủng loại hoa phục vụ sản xuất
hoa tại Lạng Sơn.
- Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở khoa học cho việc xây dựng quy
trình trồng, chăm sóc cho giống hoa cúc.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


Luận văn đầy đủ ở file: Luận văn full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×